Thần tượng…

Không phải ai cũng xây dựng được một thói quen, nhất là đối với một thói quen “mỏi mắt” như vậy… thành công với ông là cả một chuỗi ngày lao động không mệt mỏi…

Đau, ngã, bò, và gào khóc… gì cũng được nhưng nhất định không từ bỏ…

“Sinh ra trong nghèo khó không phải lỗi của ta, nhưng chết đi trong nghèo khó thì chính là lỗi của ta…” – ngạn ngữ Trung Quốc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s