Share – Thiếu nhà vệ sinh công cộng, cảnh sát giao thông Việt Nam phải bắt chim đái vệ đường — Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Thiếu nhà vệ sinh công cộng, cảnh sát giao thông Việt Nam phải bắt chim đái vệ đường, đốt phong long.

via Thiếu nhà vệ sinh công cộng, cảnh sát giao thông Việt Nam phải bắt chim đái vệ đường — Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Thiếu nhà vệ sinh công cộng, cảnh sát giao thông Việt Nam phải bắt chim đái vệ đường, đốt phong long.

Trong trường hợp này, nếu tụ điện nổ thì không biết bộ phận sinh dục của nam cảnh sát giao thông sẽ banh tành đến đâu.

Trong nhiều trường quốc tế, học sinh kêu mắc đái thì tài xế không dám dừng giữa đường cho học sinh đái. Nếu phụ huynh biết được sẽ cho đó là làm hư con của họ, tập cho con họ đái đường. Do đó học sinh tiểu học không khi nào bắt chim ra đái giữa đường. Giáo dục nhân cách phải từ bậc tiểu học. Ngành cảnh sát giao thông dạy cho nhân viên mình thành công, nhưng chưa dạy cho thành nhân, cho nên các chú đốt phong long giữa đường ngày càng nhiều thế này.

Việt Nam thừa tượng đài nhưng lại thiếu nhà vệ sinh công cộng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s