Tuần – Week 16 – 21/03/2020…

Đối mặt với thách thức…

Facing the challenge …

Các sự kiện chính – Main events:

Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Mỹ, Fed đã cắt giảm lãi suất 0,5%, xuống mức 1-1,25% vào ngày 3/3/2020 nhưng dường như biện pháp này chưa đủ mạnh để hỗ trợ nền kinh tế khi dịch bùng phát mạnh, thị trường tài chính Mỹ có dấu hiệu căng thẳng. Trong bối cảnh đó, đêm ngày 15/3/2020 (giờ Việt Nam), Fed tung ra gói hỗ trợ nền kinh tế và thị trường tài chính Mỹ, gồm 4 biện pháp chính:

In the context of the outbreak of the Covid-19 in the US, the Fed cut interest rates by 0.5% to 1-1.25% on March 3, 2020 but it seemed that this measure had not been strong enough to support the economy while the outbreak was strong, the US financial market showed signs of tension. In this context, on the night of March 15, 2020 (Vietnam time), the Fed launched the US economy and financial market support package, including 4 main measures:

 • tiếp tục cắt giảm lãi suất cơ bản về mức 0-0,25%;

to continue to cut the prime interest rate to 0-0.25%;

 • áp dụng chương trình nới lỏng định lượng (QE) lên tới 700 tỷ USD thông qua việc mua trái phiếu Chính phủ Mỹ và chứng khoán được thế chấp bằng nhà ở;

to apply a quantitative easing program (QE) of up to 700 billion USD through the purchase of US government bonds and securities mortgaged by houses;

 • hạ lãi suất cho vay tái chiết khấu 1,25 điểm % xuống còn 0,25% và hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc về 0% (hiệu lực từ 26/3/2020);

to lower the rediscount lending interest rate by 1.25 percentage points to 0.25% and lowering the reserve requirement ratio to 0% (effective from March 26, 2020);

 • khởi động kế hoạch hoán đổi tiền tệ (SWAP) đối với các NHTW Canada, Anh, Nhật Bản, châu Âu và Thụy Sỹ.

to kick-start the currency swap plan (SWAP) with the central banks of Canada, the United Kingdom, Japan, Europe and Switzerland.

Cùng lúc đó, chiều muộn ngày 16/3/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông tin cho biết, hiện nay, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế trên phạm vi toàn cầu. Để ngăn chặn nguy cơ suy thoái, Chính phủ đã triển khai các chính sách kích thích kinh tế, ngân hàng trung ương giảm lãi suất điều hành. Lãi suất tái cấp vốn giảm từ 6% xuống 5%; lãi suất OMO giảm từ 4% xuống 3,5%; trần lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5% xuống 4,75%; lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên từ 6% xuống 5,5%; lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc là 1%…

At the same time, on the afternoon of March 16, 2020, the State Bank of Vietnam (SBV) sent out information saying that, now, the Covid-19 pandemic was complicated and had a negative impact globally on these economic activities. To prevent the risk of recession, the Government had implemented policies to stimulate the economy, the central bank reduced the operating interest rate. The refinancing interest rate decreased from 6% to 5%; OMO interest rate decreased from 4% to 3.5%; the ceiling interest rate for 1 month to less than 6 month terms decreased from 5% to 4.75%; lending interest rates for priority sectors from 6% to 5.5%; the required reserve interest rate was 1% …

Miền Tây xếp hàng xin nước ngọt…

Westerners queued in a line for fresh water …

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải bảo đảm an ninh lương thực một cách vững chắc trong mọi tình huống, “qua một số ngày lộn xộn vừa rồi, có thể thấy có tiền chưa chắc mua được lương thực” – “Phải “chốt” cứng diện tích trồng lúa,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc required to ensure food security firmly in all situations, “after a few days of confusion, it can be seen that money is not sure to buy food” – “Must “hardly lockdead” the rice area,” the Prime Minister stressed.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Động thái tung ra gói hỗ trợ nền kinh tế lần này của Fed (gồm cả việc giảm lãi suất khẩn cấp lần thứ 2 liên tiếp trong vòng 2 tuần) được lý giải là do:

The launch of the Fed’s economic support package this time (including the reduction of emergency interest rates for the second time in a row within 2 weeks) was explained by:

 • Fed đánh giá những tác động tiêu cực từ dịch Covid-19 tới kinh tế – xã hội Mỹ và thế giới lớn hơn rất nhiều so với những đánh giá ban đầu; trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng lan rộng, chưa được kiểm soát, nhất là tại Châu Âu và Mỹ;

Fed assessed the negative impacts from the Covid-19 epidemic on the US economy and society and the world had been much larger than the initial assessments; in the context of an increasingly widespread, uncontrolled epidemic, especially in Europe and the US;

 • Thị trường tài chính Mỹ và châu Âu có dấu hiệu căng thẳng từ thứ Năm ngày 12/3/2020 khi nhu cầu đầu tư trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng đột biến và thị trường chứng khoán giảm mạnh trong tuần từ 9-13/3/2020; và

Financial markets in the US and Europe had shown signs of tension since Thursday, March 12, 2020 when the demand for US government bonds increased sharply and the stock market fell sharply during the week from March 9-13, 2020; and

 • Fed thể hiện vai trò chủ động trong việc đánh giá tác động thiệt hại của dịch bệnh đối với cộng đồng và nền kinh tế, đồng thời đưa ra động thái mạnh mẽ nhằm hỗ trợ thị trường và nền kinh tế một cách nhanh nhất có thể.

The Fed had played an active role in assessing the detrimental impact of the disease on the community and the economy, and at the same time made a strong move to support the market and the economy quickly as possible.

Ngay sau khi Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ đã liên tiếp giảm mạnh lãi suất điều hành và hỗ trợ mạnh mẽ thanh khoản cho thị trường tài chính. Trong nước, để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính quốc tế và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, theo đó, NHNN quyết định điều chỉnh các mức lãi suất, có hiệu lực kể từ 17/3/2020.

Immediately after the US Federal Reserve had continuously reduced operating interest rates and strongly supported the liquidity of the financial market. In the country, in order to match macroeconomic developments, international financial markets and remove difficulties for production and business, the Prime Minister issued Directive No. 11 / CT-TTg on March 4. In 2020, deploying urgent tasks and solutions to remove difficulties for production and business, ensuring social security to cope with the Covid-19 epidemic, accordingly, the State Bank decided to adjust interest rates, valid from March 17, 2020.

Gần hai tháng nay, tại Bến Tre, hạn mặn diễn ra gay gắt, xâm nhập toàn tỉnh; toàn bộ hệ thống kênh, rạch đều bị nhiễm mặn, hoặc cạn trơ đáy, trong khi nguồn nước dự trữ của người dân đã hết, nước máy cũng bị nhiễm mặn thấp nhất là 5‰ (5.000 mg/l). Hàng nghìn người dân thiếu nước ngọt, phải mua nước với giá VND 100-300 nghìn mỗi khối. Nhiều cá nhân, đơn vị gần xa những ngày qua đã “chữa cháy” phần nào cơn khát của người dân, bằng các điểm cấp nước ngọt miễn phí. Nước máy lẫn nước sông đều mặn chát, người dân ở Tiền Giang, Bến Tre hàng ngày sống nhờ vào những can nước xin từ điểm cấp miễn phí.

For nearly recent two months, in Ben Tre, the drought had been severe, infiltrating the whole province; all canals and ditches were saline, or shallow, while people’s water sources had been exhausted, tap water was also salted at least 5 ‰ (5,000 mg/l). Thousands of people lacked fresh water, having to buy water for VND 100-300 thousand per cubic meter. Many individuals and units near or far areas had “extinguished” some people’s thirst, with establishment of free fresh water supply points. Tap water and river water were both salty, and people in Tien Giang and Ben Tre relied on cans everyday of free water.

Sau khi tiếp nhận các ý kiến từ các bộ ban ngành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, an ninh lương thực càng trở nên bức thiết hơn khi dân số có xu hướng tăng, loài người đang phải đối mặt với thiếu đói, thiên tai, biến đổi khí hậu, tốc độ đô thị hóa cao, và dịch bệnh bất thường. “Nếu không xác định sự bức thiết về an ninh lương thực trong giai đoạn tới thì sai lầm trong chỉ đạo,” Thủ tướng đồng thời lưu ý phải bảo đảm an ninh lương thực một cách vững chắc trong mọi tình huống; phải “chốt cứng” diện tích trồng lúa và sản lượng lương thực hằng năm và tăng cường khả năng dự trữ, không chạy theo thị trường và nêu cao tinh thần tự cường, chủ động đối với an ninh lương thực; đồng thời, chuyển nhận thức phát triển nông nghiệp từ vai trò an sinh, đủ ăn, điểm tựa cho sự phát triển thành vai trò mới, là một lợi thế đặc thù, có tính cạnh tranh cao trong phát triển kinh tế, hội nhập.

After collecting the comments from the ministries and agencies, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc said that food security was becoming more urgent as the population tended to increase, and humanity was facing hunger and natural disasters, climate change, high urbanization rates, and unusual diseases. “If the urgency of food security is not determined in the coming period, it could lead to a mistake of management,” the Prime Minister noted at the same time, ensuring a stable food security in all situations; must “lockdead” the area of ​​rice cultivation and annual food production and enhance the ability to reserve, did not follow the market and uphold the spirit of resilience and initiative in food security; at the same time, shifting the awareness of agricultural development from the role of welfare, food sufficiency as a fulcrum for development into a new role as of a unique and highly competitive advantage in economic development and integration.

Xu hướng chính – Key trends:

Năm tác động đối với kinh tế – tài chính Mỹ và Thế giới:

Five impacts on the US and World economy – finance:

 • việc tung ra gói hỗ trợ nhiều giải pháp của Fed lần này có thể đánh giá là có sự chủ động hơn với thị trường; qua đó, có thể giảm bớt các tác động của dịch Covid-19 tới thị trường tài chính Mỹ trong ngắn hạn nhưng khó bền vững do dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lan nhanh;

the release of the Fed’s multi-solution package this time was considered to be more active in the market; thereby, the impact of the Covid-19 epidemic on the US financial market could be reduced in the short term but it was difficult to be sustainable because the epidemic had not stopped showing rapid spread;

 • việc Fed liên tiếp cắt giảm lãi suất cơ bản, về mức thấp kỷ lục 0-0,25% sẽ góp phần làm giảm chi phí vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, đối với người dân và doanh nghiệp Mỹ, việc hạ lãi suất cơ bản cũng như nới lỏng định lượng chưa phải là nhu cầu bức thiết lúc này vì chính sách này có độ trễ, trong khi người dân cũng như doanh nghiệp có nhu cầu tiền mặt để chi tiêu, vì vậy, động thái này nhằm hỗ trợ thị trường tài chính nhiều hơn là nền kinh tế;

Fed’s continuous reduction of basic interest rates to a record low of 0-0.25% would contribute to reducing capital costs for the economy. However, for US citizens and businesses, lowering the basic interest rate as well as quantitative easing were not an urgent need at this time because this policy had a lag, while people and businesses had demand for cash to spend, so this move aimed to support financial markets more than the economy;

 • việc Fed tung ra gói hỗ trợ và giảm lãi suất khẩn cấp lần thứ hai cho thấy triển vọng kinh tế Mỹ bắt đầu chịu ảnh hưởng tác động bởi dịch Covid-19, rất nhiều rủi ro còn ở phía trước.

Fed’s launch of a second emergency interest rate support and reduction package show that the US economic outlook had begun to be affected by the Covid-19 epidemic, with many risks were still ahead.

 • động thái này của Fed sẽ kéo theo làn sóng NHTW các nước trên thế giới tiếp tục hạ lãi suất, mặc dù dư địa hạ lãi suất không còn nhiều, do mức lãi suất cơ bản hiện nay của các nước đã cận 0.

This move of the Fed would lead to the wave of the central banks of the world to continue lowering interest rates, although the interest rate lowering space was not much, because the current basic interest rates of countries had reached close to 0.

 • việc Fed hạ lãi suất cơ bản và lãi suất tái chiết khấu, nới lỏng định lượng (700 tỷ USD) sẽ góp phần làm tăng thanh khoản cho thị trường. Các nhà đầu tư sẽ tiếp tục tìm đến các công cụ an toàn như trái phiếu chính phủ (TPCP) Mỹ và vàng, khiến giá TPCP Mỹ tiếp tục tăng (đồng nghĩa là lợi suất TPCP Mỹ có thể tiếp tục giảm, mặc dù đã ở mức thấp nhất từ trước đến nay.

Fed’s lowering of base rate and rediscounting rate, quantitative easing (700 billion USD) would contribute to increasing market liquidity. Investors would continue to look for safe tools such as US government bonds and US gold, which may continue to increase the price of US government bonds (meaning that US government bond yields might continue to decline, although already at the lowest level ever.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo đó cũng hạ mạnh một loạt lãi suất điều hành, áp dụng từ 17/3, cụ thể:

The State Bank of Vietnam also reduced a series of operating interest rates, applied from March 17, specifically:

 • Quyết định số 418/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng: giảm lãi suất tái cấp vốn từ 6,0%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.

Decision No. 418 / QD-NHNN of March 16, 2020 on refinancing interest rate, rediscount interest rate, overnight lending interest rate in inter-bank electronic payment and lending to offset the capital shortage in clearing the State Bank with banks: reducing the refinancing interest rate from 6.0% / year to 5.0% / year; rediscount interest rate from 4.0% / year to 3.5% / year; overnight lending interest rate in inter-bank electronic payment and lending to compensate for capital shortage in the SBV’s clearing for banks from 7.0% / year to 6.0% / year.

 • Quyết định số 419/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam (VND) của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-NHNN ngày 17/3/2014: lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5,0%/năm xuống 4,75%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do TCTD ấn định trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.

Decision No. 419 / QD-NHNN dated March 16, 2020 on the maximum interest rate for deposits in Vietnam Dong (VND) of organizations and individuals at credit institutions and foreign bank branches (CI) as prescribed in Circular No. 07/2014 / TT-NHNN dated March 17, 2014: the maximum interest rate applicable to demand deposits and terms with less than 1 month decreased from 0.8% / year to 0.5% / year; the maximum interest rate applicable to deposits with terms from 1 month to less than 6 months decreased from 5.0% / year to 4.75% / year; the maximum interest rate applicable to deposits with terms of from 1 month to less than 6 months at People’s Credit Funds, microfinance institutions reduces from 5.5% / year to 5.25% / year; the interest rate for deposits with terms of 6 months and up shall be set by the CI on the basis of market supply and demand.

 • Quyết định số 420/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 giảm từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 7,0%/năm xuống 6,5%/năm.

Decision No. 420 / QD-NHNN dated March 16, 2020 on the maximum short-term loan interest rate in VND of credit institutions for borrowers to meet capital needs to serve a number of sectors and economic sectors according to the provisions of Circular No. 39/2016 / TT-NHNN dated December 30, 2016 decreased from 6.0% / year to 5.5% / year; the maximum short-term lending interest rate in VND of People’s Credit Funds and Microfinance Institutions for these capital needs had decreased from 7.0% / year to 6.5% / year.

 • Quyết định số 421/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của TCTD tại NHNN: lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 1,0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.

Decision No. 421 / QD-NHNN dated March 16, 2020 on the interest rates of compulsory reserve deposits and deposits exceeding the compulsory reserves of the CI: The interest rate for compulsory reserve deposits in VND is 1.0% / year, the interest rate for deposits exceeding the required reserve in VND is 0% / year; the interest rate for compulsory reserve deposits in foreign currencies was 0% per annum, the interest rate for deposits in excess of compulsory foreign currency reserves was 0.05% per year.

 • Quyết định số 422/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô tại NHNN: lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô là 1,0%/năm.

Decision No. 422 / QD-NHNN dated March 16, 2020 on the deposit interest rates in VND of Vietnam Development Bank, Vietnam Bank for Social Policies, People’s Credit Fund, Microfinance Institutions at SBV: interest rate on VND deposits of Vietnam Development Bank, Vietnam Bank for Social Policies, People’s Credit Fund, Microfinance Institution was 1.0% / year.

 • Quyết định số 423/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 về mức lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại NHNN: lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Kho bạc Nhà nước là 1,0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi bằng ngoại tệ của Kho bạc Nhà nước là 0,05%/năm, lãi suất đối với tiền gửi bằng VND của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là 1,0%/năm.. Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO) từ 4,0%/năm xuống 3,5%/năm.

Decision No. 423 / QD-NHNN dated March 16, 2020 on the deposit interest rates of the State Treasury, Vietnam Deposit Insurance at the State Bank: the interest rate for VND deposits of the State Treasury was 1,0%/year, interest rate for foreign currency deposits of the State Treasury was 0.05%/year, interest rate for VND deposits of Vietnam Deposit Insurance was 1.0% / year… Interest rate offered to buy valuable papers through open market operations (OMO) from 4.0%/year to 3.5%/year.

Sau mỗi buổi giờ làm, hàng trăm người dân Bến Tre đi xe đạp, xe máy chở theo nhiều can nhựa đến lấy nước về dự trữ. Đông người nhưng không xảy ra cảnh chen lấn, người dân xếp hàng trật tự, chờ đến lượt. Mỗi xe máy chở được 1-2 can nước loại 30 lít, nếu tiết kiệm một nhà bốn người có thể dùng đủ cho một ngày. Lực lượng bảo vệ dân phố được bố trí để hỗ trợ đưa các can đầy nước lên xe máy, nhất là phụ nữ, người già, người tàn tật. Nhiều người ở gần dùng xe kéo, đẩy hoặc xe tự chế vận chuyển nước. “Nước giờ quý như vàng, nên mình vận chuyển cũng phải nhẹ nhàng, công người ta chở cả trăm cây số đến cho mà lỡ làm đổ giọt nào là mang tội,” theo một người dân tại TP Bến Tre.

After working hour, hundreds of people in Ben Tre rided bicycles and motorbikes carrying plastic cans to collect water for storage. Crowded but no scene messing scene, people lined up orderly, waiting for their turn. Each motorbike could carry 1-2 cans of 30 liter water each, for sparing uses,  a house of four people could use for a day. The resident security forces were arranged to support the delivery of cans filled with water up to motorcycles helping, especially women, the elderly and the disabled. The nearby people used a rickshaw, pushed or a homemade vehicle to transport water. “The water is now precious as gold, so we have to transport it gently, so people bring from hundreds of kilometers, to miss a drop that is a crime,” according to a resident in Ben Tre City.

Đối với diện tích đất lúa, Thủ tướng nêu rõ, gạo có vai trò quan trọng trong cơ cấu thực phẩm, cho nên, sẽ trình Chính phủ, Bộ Chính trị việc giữ trên 3,5 triệu ha đất trồng lúa để ít nhất có 35-38 triệu tấn lúa, tương ứng 22 triệu tấn gạo trong cân đối. Thủ tướng cũng đồng thời lưu ý về thực phẩm, cần tăng nhanh sản lượng sữa từ 1 triệu tấn lên 3 triệu tấn, cùng với đó là sản lượng về trứng, thịt đỏ, thịt gà, thủy sản, rau quả có lợi cho sức khỏe và phù hợp với cơ cấu dinh dưỡng. “Chúng ta cần đưa ra lời khuyên giảm thịt lợn trong khẩu phần và cơ cấu sản xuất,” Thủ tướng nói khi bàn về vấn đề giá thịt lợn và giải pháp giảm giá thịt lợn.

Regarding the rice cultivated area, the Prime Minister stated that rice had played an important role in the food structure, so, it would be submitted to the Government and the Politburo to keep over 3.5 million hectares of rice cultivation land to at least have 35-38 million tons of rice, equivalent to 22 million tons of rice in the balance. The Prime Minister also noted that food had needed to be rapidly increased from 1 million tons to 3 million tons of milk, along with the output of eggs, red meat, chicken, seafood, vegetables that were beneficial to health and consistent with the nutritional structure. “We need to give advice on reducing pork in the meal and production structure,” the Prime Minister said when discussing the issue of pork prices and solutions to reduce pork prices.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Trên một quan điểm khác, nhóm nghiên cứu của TS. Cấn Văn Lực cho rằng việc NHNN dùng công cụ hạ lãi suất trong thời gian tới sẽ không hỗ trợ nhiều, do trong bối cảnh chịu cú sốc ngắn hạn như hiện nay, cái mà người dân và doanh nghiệp đang cần chính là dòng tiền, thanh khoản hỗ trợ tức thì, trong khi việc giảm lãi suất có độ trễ. Theo đó, ông Lực cho rằng: các cơ quan quản lý của Việt Nam nên khẩn trương thực hiện các nhóm giải pháp tại Chỉ thị 11 ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung nhóm giải pháp giãn, hoãn các nghĩa vụ trả nợ của người dân, doanh nghiệp; ngoài ra, dư địa giảm lãi suất của Việt Nam hiện nay khá eo hẹp do áp lực lạm phát vẫn rất lớn, cụ thể, chỉ số CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2020 đã tăng 5,91% so với cùng kỳ năm trước, mức cao nhất trong 7 năm (cách xa mục tiêu 4%) trong khi lạm phát cơ bản tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2019 (cách khá xa mức điều hành thông thường khoảng 2-2,5%). Ngoài ra, việc giảm lãi suất hiện nay cũng sẽ không hỗ trợ nhiều đối với việc cho vay mới khi mà khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế còn yếu (tín dụng toàn hệ thống ngân hàng trong 2 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng 0,1% (cùng kỳ tăng 0,85%, theo NHNN).

From different angle, the research team of Dr. Can Van Luc said that the SBV’s use of interest rate lowering tools in the near future would not support much, because in the context of the current short-term shock, what people and businesses in need was cash flow, immediately supported liquidity, while the interest rate cut was lagging. Accordingly, Mr. Luc said that Vietnam’s management agencies shall urgently implement solutions groups in the Prime Minister’s Directive 11 of March 4, 2020, focusing on measures to prolong and postpone debt repayment obligations of people and enterprises; in addition, the space for reducing interest rates in Vietnam was currently quite tight because of high inflation pressure, specifically, the average CPI in the first 2 months of 2020 had increased by 5.91% compared to the same period last year, the highest level in 7 years (away from the target of 4%) while core inflation increased by 3.1% compared to the same period in 2019 (quite far from the normal operating level of about 2-2.5%). In addition, the current interest rate reduction would not support much for new loans when the ability to absorb capital of the economy was weak (credit of the whole banking system in the first 2 months of 2020 only increased 0.1% (the same period increased by 0.85%, according to the SBV).

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Hạn mặn năm nay vượt mốc lịch sử 2016, đã gây thiệt hại gần 40.000 ha lúa đông xuân toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long, khoảng 95.000 hộ dân thiếu nước ngọt sinh hoạt. Dự báo trong tuần tới mặn tiếp tục tăng cao, có thể kéo dài đến tháng 4; ở các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây (Long An), nước mặn xâm nhập sâu 100 -110 km.

This year’s drought exceeded the 2016 historic milestone, causing nearly 40,000 hectares of winter-spring rice crop damage in the whole Mekong Delta region, about 95,000 households lacking fresh water for domestic use. It was forecasted that in the coming week, salinity would continue to rise, might only last until April; in Vam Co Dong and Vam Co Tay rivers (Long An), saline water intruded about 100-110 km deep.

Thật là “chó cắn áo rách”…

What a sign of “it never rains but it pours” …

Xxx – NPL

Tuần – Week 09 – 14/03/2020…

Dịch, dịch, dịch…. đâu cũng hoảng loạn về dịch Covid19; nhưng còn một thứ khác còn hơn bệnh dịch mà dần chìm xuống, đó là… hạn hán, xâm thực mặn – không chỉ là câu chuyện của người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long (Mekong), câu chuyện của đất nước, câu chuyện của nhiều đất nước… Một khi cái đói ập tới, hoảng loạn chắc cũng sẽ không kém…

Epidemic, epidemic, epidemic…. panic everywhere about the Covid19 epidemic; but there was something more than the plague that had gradually subsided, that was … drought, salinity intrusion – not was only the story of the people of the Mekong Delta (Mekong), but the story of the country, the story of many countries … Once hunger striked, panic would be even no less …

Các sự kiện chính – Main events:

Dù cho cuộc khủng hoảng này có nguồn gốc khác với những lần trước, nhưng nó đang đi theo một chu kỳ tương tự: làm sụp đổ niềm tin của người tiêu dùng và thị trường chứng khoán, dẫn đến sự sụt giảm nhu cầu, tăng trưởng, việc làm và thu nhập. Liệu sự sụp đổ của thị trường chứng khoán và giá dầu trong tuần này có gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế sâu sắc hơn, thậm chí có thể làm lu mờ cả Đại khủng hoảng năm 2008? Điều đó còn tùy thuộc vào cách Hoa Kỳ và các chính phủ khác phản ứng ra sao…

Although this crisis had a different origin than previous times, it was following a similar cycle: to collapse consumer confidence and the stock market, leading to a decline in demand, in growth, in employment and in income. Would the collapse of the stock market and oil prices this week cause a deeper economic crisis, could even overshadow the 2008 Great Depression? It depended on how the United States and other governments would react…

Ảnh hưởng của Covid-19 tới ngành ngân hàng bắt đầu bộc lộ khi  thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho biết trong 2 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống chỉ đạt 0,06%, giảm mạnh so với mức tăng 1% của cùng kỳ năm trước, dù ngân hàng đã tung ra nhiều gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp. Đây cũng là mức tăng trưởng thấp nhất cùng kỳ trong 6 năm trở lại đây.

The effect of Covid-19 on the banking sector began to show when the statistics of the State Bank showed that in the first 2 months of the year, the credit growth of the whole system was only 0.06%, a sharp decrease compared to the increase of 1% in the same period last year, although the bank had launched many credit packages to support businesses. This was also the lowest growth rate in the same period in the last 6 years.

Tính đến ngày 4/3/2020, đã có 5 tỉnh Kiên Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Cà Mau và Long An công bố tình huống khẩn cấp về hạn, mặn. Dù các địa phương đã rút kinh nghiệm từ những đợt hạn, mặn trước đây nhưng vẫn không tránh được thiệt hại. “Mỗi năm, thường ăn tết xong mới xuất hiện nước mặn. Đằng này, từ cuối tháng 11 nước mặn đã tràn về, đúng vào thời điểm 10 công lúa của tôi đang làm đòng nên cháy vàng, giảm năng suất gần 50%, mất lợi nhuận hơn 15 triệu đồng” – một người nông dân gắn bó với cây lúa gần 40 năm nay, nắm rõ quy luật của thiên nhiên, bà con ở xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng ai cũng biết tiếng gia đình ông, nhưng năm nay, ông cũng đành “bó tay” nhìn trà lúa khô héo từng ngày.

As of March 4, 2020, 5 provinces of Kien Giang, Ben Tre, Tien Giang, Ca Mau and Long An announced emergency situations of drought and salinity. Although localities had learned from previous droughts, salinity but not were avoided. “Every year, after finishing Tet, salt water will appear. On the other hand, since the end of November, the salty water has flooded, right at the time of 10 days my rice was working, so yellowing, reducing productivity by nearly 50%, losing more than 15 million VND profit“- a farmer attached to rice for nearly 40 years, knowing the laws of nature, being well known to people in Dai An Commune 2, Tran De District, Soc Trang Province, but this year, he also had to “give up” while seeing the drying rice farm day by day.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Suy thoái coronavirus có thể tệ đến mức nào khi phá vỡ chuỗi cung ứng, đóng cửa nhà máy và kiểm dịch công nhân đã làm gián đoạn nguồn cung; những hạn chế về du lịch, và những lo ngại về sự lây nhiễm đã ảnh hưởng đến nguồn cầu? Tăng trưởng đang bị kéo xuống ở một loạt các nền kinh tế từ Đức đến Trung Quốc sang Hoa Kỳ. Việc làm tê liệt các doanh nghiệp bán lẻ và tiêu dùng có thể nhanh chóng dẫn đến tình trạng phá sản hàng loạt, tạo ra hàng nghìn khoản nợ xấu của doanh nghiệp và làm suy yếu bảng cân đối của các ngân hàng. Kiểm soát thị trường bằng thanh khoản, như đã được thực hiện trong năm 2008, sẽ không giải quyết vấn đề hiện tại. Các thị trường giờ đã tràn ngập tiền mặt, và như đã được chứng minh một lần nữa vào đầu tháng 3, việc cắt giảm lãi suất không còn kích thích tăng trưởng được nữa. Điều cần thiết bây giờ là các nhà lãnh đạo phải tập trung vào các thách thức trong nước và tìm cách hợp tác quốc tế – thay vì xung đột với các quốc gia khác. Hoa Kỳ giờ đây, tuy muộn màng, nhưng cũng đã có các động thái quyết liệt về du lịch và công bố một số phương thức hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhưng còn chưa đủ để ngăn suy thoái kinh tế trở nên nghiêm trọng hơn.

How bad coronavirus degradation could be while disrupting supply chains, shutting down factories and quarantining workers disrupting supply; travel restrictions, and concerns about infection affecting demand? Growth was pulled down in a range of economies from Germany to China to the United States. Crippling retail and consumer businesses could quickly lead to mass bankruptcy, creating thousands of bad debts, and weakening banks’ balance sheets. Liquidity control, as it did in 2008, would not solve the current problem. Markets were now flooded with cash, and as proven again in early March, interest rate cut no longer stimulate growth. What needed now was that leaders should focus on domestic challenges and seek international cooperation – rather than just conflict with other nations. The United States now, though late, had also made drastic moves on tourism and announced a number of ways to support businesses, but it was not enough to prevent the economic downturn from becoming more serious.

Tại Việt Nam, tuy đã ngăn ngừa phần nào thành công ở giai đoạn đầu chống dịch nhưng tổng tín dụng toàn nền kinh tế cuối năm 2019 ở mức 8,19 triệu tỷ đồng. Như vậy, tín dụng 2 tháng đầu năm 2020 chỉ tăng thêm chưa đầy 5.000 tỷ. Ông Nguyễn Quốc Hùng, vụ trưởng Vụ tín dụng các ngành kinh tế NH Nhà nước, cho rằng mức tăng trưởng tín dụng khá thấp của những tháng đầu năm cho thấy các doanh nghiệp (DN) đang rất khó khăn, phải thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh do bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Trong khi đó, tại ngân hàng có quy mô tín dụng lớn nhất Việt Nam – BIDV, tác động của dịch bệnh cũng thể hiện rõ khi tín dụng 2 tháng bị giảm tới 2%, huy động giảm 1,6%. “Đây là xu hướng chung của các ngân hàng hiện nay. Bởi những tháng đầu năm như tháng Giêng, khách hàng rất ít khi đi vay. Ngoài ra, chúng ta còn phải chịu tác động kép từ dịch bệnh, cả phía cung và phía cầu“, ông Phan Đức Tú – Chủ tịch HĐQT ngân hàng cho biết.

In Vietnam, although it had successfully prevented somewhat at the beginning of the epidemic, the total credit of the whole economy at the end of 2019 was VND 8.19 million. Thus, the credit in the first 2 months of 2020 only increased by less than VND 5,000 billion. Mr. Nguyen Quoc Hung, Head of the State Bank’s Credit Department, said that the low credit growth rate of the first months of the year had shown that enterprises (businesses) were facing difficulties and had to narrow their production operations affected by COVID-19 epidemic. Meanwhile, at the bank with the largest credit scale in Vietnam – BIDV, the impact of the disease also showed clearly as when the 2-month credit was reduced by 2%, mobilization decreased by 1.6%. “This is the general trend of the banks today. Because in the first months of the year like January, customers rarely borrow. In addition, we also suffer from the dual effects of the disease, both supply side and side.“, said Mr. Phan Duc Tu – Chairman of the Board of Directors of the bank.

Nếu như đợt xâm nhập mặn năm 2016 được xem là đợt mặn kỷ lục, 100 năm mới lặp lại thì mùa khô năm 2020 đã phá vỡ mọi kỷ lục được xác lập trước đó. Ở hạ nguồn ba nhánh sông Mekong gồm sông Tiền, sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre là địa phương chịu ảnh hưởng sớm nhất của tình trạng nước mặn xâm nhập. Nước mặn “âm thầm” xâm nhập vào những ngày người dân đang đón Tết Nguyên đán thì năm nay nước mặn xâm nhập sớm hơn năm 2016 khoảng 1 tháng. “Đầu tháng 12-2019, chúng tôi cùng nhiều nhà vườn đang tập trung tưới nước, xử lý cho cây chuẩn bị ra bông, phục vụ thị trường tết thì thấy gió chướng thổi rất mạnh. Mấy ngày sau hoảng hồn khi nước trong các mương vườn độ mặn đã lên đến 4-5‰, không thể tưới tiêu gì được. Đây là hiện tượng rất lạ, ngay cả những bậc cao niên cũng cho biết chưa năm nào nước mặn lại lên sớm và nhanh khủng khiếp đến vậy,” – một nhà vườn tại huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre kể lại. Nan giải nhất hiện nay đối với các tỉnh ĐBSCL nằm ở hạ nguồn là nước sinh hoạt. Tại Bến Tre, tình trạng khan hiếm nước sinh hoạt diễn ra từ sau tết nhưng đến nay đã quá sức chịu đựng của người dân.

If the saline intrusion in 2016 was considered to be the record of salinity wave within 100 years, the 2020 dry season would break all previously established records. Downstream of the three branches of the Mekong River, named Tien River, Ham Luong River and Co Chien River, Ben Tre Province was the locality most affected by saline water intrusion. Saltwater “quietly” invaded on the days when people had been celebrating the Lunar New Year, this year the salt water intruded about a month earlier than in 2016. “At the beginning of December, 1919, we and many gardeners were focusing on watering and treating the plants to prepare for flowering, serving the Tet market when the wind blew strongly. Salinity garden has reached 4-5‰, cannot be irrigated. This is a very strange phenomenon, even the seniors said that no year has the salt water increased so early and so quickly,“- a gardener in Cho Lach district, Ben Tre province recounted. The most difficult problem for the Mekong Delta provinces downstream was domestic water. In Ben Tre, the scarcity of domestic water took place after Tet, but until now it was too much for people to bear.

Xu hướng chính – Key trends:

Nền kinh tế GIG, và những người làm việc theo giờ, ước tính lên tới 57 triệu lao động ở Hoa Kỳ, cần có sự hỗ trợ đặc biệt và chính phủ nên giúp chủ lao động đảm bảo thu nhập cơ bản. Đồng thời cũng đảm bảo rằng những người lao động hiện không được hưởng lương sẽ được bảo vệ trong khoảng thời gian họ không thể làm việc. Các ngân hàng, được hỗ trợ bởi các chính phủ, nên cung cấp các khoản vay chiết khấu và hoãn thời hạn trả nợ của các doanh nghiệp đang có nguy cơ phá sản vì thiếu nguồn cung hoặc thiếu khách hàng, cũng có thể là do các chủ nợ thanh toán chậm. Những can thiệp này và các mục tiêu khác, bao gồm cắt giảm thuế cho những người có thu nhập thấp nhất, sẽ khôi phục niềm tin. Cơ quan giải trình trách nhiệm chính phủ Hoa Kỳ ước tính rằng: cuộc khủng hoảng năm 2008 đã tiêu tốn của nền kinh tế Mỹ hơn 22 nghìn tỷ USD, bao gồm cả khoản cứu trợ trị giá 750 tỷ USD cho các ngân hàng.

The GIG economy, and hourly workers, estimated at 57 million workers in the United States, required special assistance and the government should help employers secure basic income. Also to ensure that workers who had not been currently paid were protected during the time they were unable to work. Banks, supported by governments, should offer discounted loans and delay the repayment period of businesses at risk of winding up due to lack of supply or lack of customers, which could also be due to late in payment from creditors. These interventions and other goals, including tax cuts for those with the lowest incomes, would restore confidence. The US government accountability agency estimated that the 2008 crisis costed the US economy more than $22 trillion, including bailouts worth of $750 billion for banks.

Theo NHNN, tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo thống kê sơ bộ từ 23 TCTD ước tính lên tới 926.000 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế cho biết, ảnh hưởng của dịch bệnh dẫn đến khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn và từ đó gia tăng tỷ lệ nợ quá hạn. Nhiều ngành bị ảnh hưởng như nông, lâm nghiệp & thủy sản, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, dịch vụ lưu trú, ăn uống, thực phẩm, đồ uống, vận tải, dệt may, da giầy, điện tử, điện lạnh, dầu khí, du lịch, giáo dục…

According to the SBV, the total outstanding loans affected by Covid-19 epidemic according to preliminary statistics from 23 credit institutions were estimated at up to VND926,000 billion. Mr. Nguyen Quoc Hung – Head of Credit Department of economic sectors, said that the impact of the disease led to customers being unable to pay on time and thereby increased the rate of overdue debts. Many affected industries such as agriculture, forestry & fisheries, businesses with import and export activities, accommodation services, catering, food, beverages, transportation, textiles, footwear, electronics and electricity. cold, oil and gas, tourism, education …

Trong khi đó, xâm nhập mặn trên các sông chính đồng bằng Sông Cửu Long đã tương đương đợt hạn mặn lịch sử mùa khô năm 2015-2016 – theo nhận định của Trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre vào giữa tháng 1-2020; nhưng chỉ sau đó không lâu, độ mặn và mức độ xâm lấn của nước mặn đã vượt xa năm 2015-2016 khi tỉnh Bến Tre bị bao trùm bởi nước mặn nên đã sớm ban bố tình huống khẩn cấp, mức độ rủi ro thiên tai cấp độ 2. Sớm nhận thấy sự bất thường, phức tạp của đợt nước mặn xâm nhập trong mùa khô 2020, tỉnh Bến Tre công bố tình huống khẩn cấp để đưa ra các giải pháp đối phó với một mùa khô được dự đoán khốc liệt. Sau Bến Tre, lần lượt các địa phương khác cũng ban bố tình huống khẩn cấp, đưa ra các kịch bản để ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán.

Meanwhile, saline intrusion in the main rivers of the Mekong Delta was equivalent to the historic dry season in 2015-2016 – according to the Center for Meteorology and Hydrology of Ben Tre Province in mid-January 2020. ; but only shortly thereafter, salinity and salinity level were far exceeded in 2015-2016 when Ben Tre province had been covered by saline water, then soon declared for an emergency situation and level 2 of disaster risk. Early recognizing the irregularities and intricacies of the saline water intrusion in the dry season 2020, Ben Tre province announced an emergency situation to come up with solutions to cope with a highly anticipated dry season. After Ben Tre, in turn, other localities also declared emergency situations, offering scenarios to cope with saline water intrusion and drought.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Phối hợp để ngăn chặn sự sụp đổ có hệ thống của các nền kinh tế trên toàn thế giới là điều rất quan trọng, với sự lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và các tổ chức khác, được Hoa Kỳ khuyến khích. Thế giới cũng cần phản ứng kinh tế một cách đồng lòng. Nhiều chính phủ đang phải oằn mình chống chọi dưới sự căng thẳng của đại dịch, đòi hỏi phải có hỗ trợ tài chính để ngăn chặn khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, cũng như khủng hoảng tài chính; cùng với đó là ưu tiên quản lý đại dịch. Các chính phủ cần hợp tác để thúc đẩy phát triển vaccine, sản xuất các thiết bị y tế cần thiết và các vật tư khác. Song song với đó là phối hợp trong việc hạn chế di chuyển và hỗ trợ người nước ngoài.

Coordinating to prevent systemic collapse of economies around the world was crucial, with the leadership of the International Monetary Fund and other organizations, encouraged by the United States. The world also needed to respond economically in unison. Many governments were struggling under the stress of a pandemic, requiring financial support to prevent the global health crisis, as well as the financial crisis; along with that was the priority for pandemic management. Governments needed to work together to promote vaccine development, production of necessary medical equipment and other supplies. At the same time, it was coordinated in limiting re-location and supporting foreigners.

Ngành ngân hàng sẽ chịu tác động tiêu cực trong ngắn hạn từ dịch COVID-19 đang lan rộng toàn thế giới. Vì thế, ngoài giảm tốc tộ tăng trưởng tín dụng cũng đặt ra lo ngại về việc gia tăng nguy cơ nợ xấu. Các ngân hàng đánh giá, những khách hàng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 là các doanh nghiệp trong các lĩnh vực vận tải, kho bãi; lưu trú; du lịch, nhà hàng – ăn uống… cùng các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu và nguồn nguyên liệu nhập khẩu chính từ Trung Quốc… Những doanh nghiệp trong các lĩnh vực này chiếm lượng khá lớn trong số các khách hàng của các ngân hàng, do đó nguy cơ gia tăng nợ xấu là khó tránh khỏi. Hiện NHNN cũng đã lấy ý kiến về việc ban hành Thông tư hướng dẫn các tổ chức tín dụng cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 với tổng thời gian cơ cấu nợ sẽ không vượt quá thời gian cấp tín dụng ban đầu tương đương 1 chu kỳ vay vốn.

The banking industry would be negatively affected in the short term since the COVID-19 epidemic was spreading worldwide. Therefore, in addition to slowing down the credit growth, there was also concern about increasing the risk of bad debt. Banks assessed that the customers most affected by COVID-19 were enterprises in the fields of transport and warehousing; stay; tourism, restaurants – F&B … with businesses with export markets and the main source of imported materials from China … Enterprises in these sectors accounted for a large number of customers of banks, so the risk of increasing bad debt was unavoidable. Currently, the State Bank had also consulted about the issuance of a circular guiding credit institutions to restructure the debt repayment, exemption and reduction period for customers with loans affected by Covid-19 with the total debt restructuring time in which would be not exceeded the initial credit period equaling to 1 loan cycle.

Những ngày này, ở hầu hết các cánh đồng lúa vụ 3, mọi người đều thấy một màu xám từ những vạt lúa cháy nắng, khô khốc, đồng ruộng nứt nẻ. Nhiều địa phương trước đó có đưa ra khuyến cáo không xuống giống vụ 3, tuy nhiên theo người dân, nếu không xuống giống vụ 3 thì họ sẽ không biết làm gì nên sạ giống cầu may. Với những hộ dân chăn nuôi bò, heo sử dụng cả mét khối nước mỗi ngày thì cho rằng không thể cầm cự được nữa bởi số tiền mua nước ngọt đã vượt quá sức chịu đựng. “Chắc đến hết mùa khô, tiền mua nước ngọt lên đến cả chục triệu đồng, đi đứt cả con bò” – anh Nguyễn Văn Hậu ở Bến Tre cho biết; – liệu những người nông dân này có được cơ cấu nợ như đối với “nạn nhân” Covid19?

These days, in most of the 3rd crop rice fields, everyone saw a gray from the sunburnt, dry, flapping rice flaps. Many localities had previously made recommendations not to sow the 3rd crop, but according to the people, if they did not sow the 3rd crop, they would not know what to do, thus, seed in a hope of luck. For those households raising cows and pigs using a cubic meter of water every day, it was considered that it could not be held anymore because the amount of purchase of fresh water had exceeded the tolerance. “Probably by the end of the dry season, money to buy fresh water up to tens of millions of dong, went off the cow,” – said Mr. Nguyen Van Hau of Ben Tre; – would these farmers have the same debt re-structure as Covid19 “casualties”?

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Không có bức tường nào đủ cao để tránh các mối đe dọa đối với tương lai của chúng ta, khi hội nhập toàn cầu ngày khiến các quốc gia phụ thuộc lẫn nhau. Rủi ro lớn nhất mà chúng ta gặp phải không từ bất kỳ rủi ro hệ thống riêng lẻ nào. Đó là đối với dịch bệnh… còn khi,

No wall was high enough to avoid threats to our future, as global integration driving nations dependent on each other. The biggest risk we encountered was not from any single system risk. That was to the epidemic … but when,

nước máy đã bị nhiễm mặn 4-5‰, không thể tắm giặt thì người dân bắt buộc phải đi mua nước ngọt từ nơi khác chở về với giá cắt cổ, có nơi lên đến 300.000 đồng/m3, dù giá nước máy chỉ khoảng 8.000 đồng/m3 – tuy chỉ mới xảy ra ở một vùng đồng bằng Sông Cửu Long nhưng ảnh hưởng thì không chỉ giới hạn ở mặt địa lý – thật ra cũng chính là một thứ “dịch bệnh” vậy…

tap water had been affected by salinity 4-5 ‰, unable to wash or wash, people were required to buy fresh water from other places to transport them at exorbitant prices, in some places up to VND 300,000/m3, although the official price of tap water was only about VND 8,000/m3 – although it had only occurred in a Mekong Delta region, the impact was not limited to geography – it was actually another “disease” …

Nhân quả vốn là quy luật của tạo hóa; con người biết rõ mà mãi vẫn không hiểu…

Cause and effect was the laws of nature; people knew it but still didn’t fully understand …

Xxx – NPL

Tuần – Week 02 – 07/03/2020…

Giờ thì Coronavirus có thể gây ra một cuộc suy thoái toàn cầu lớn hơn nhiều so với Đại khủng hoảng 2008.

Now Coronavirus could cause a global recession much bigger than the 2008 Great Depression.

Các sự kiện chính – Main events:

Tuy vẫn còn quá sớm để dự đoán các tác động dài hạn của virus corona, nhưng chứng kiến những tác động kinh tế gần đây, sẽ không phải là quá trễ để nhận ra rằng: cuộc suy thoái toàn cầu tiếp theo có thể xảy ra. Và điều quan trọng hơn là, nó có thể khác rất nhiều so với những lần khủng hoảng năm 2001 hay 2008.

While it was still too early to predict the long-term effects of the corona virus, given witnesses of the recent economic effects, it would not be too late to realize: the next global recession might occur. Even more importantly, it could be very different from the crises of 2001 or 2008.

Hãng hàng không đầu tiên sắp phá sản vì virus corona – Các chuyên gia phân tích dự đoán sự sụp đổ của hãng hàng không lớn nhất châu Âu Flybe có thể là khởi đầu của nhiều “thương vong” hơn.

The first airline was about to wind up due to corona virus – Analysts predicted the collapse of Europe’s largest airline Flybe could be the start of series of “casualties“.

Trước việc thịt lợn tăng giá bất ngờ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

In the face of unexpected price increases, Prime Minister Nguyen Xuan Phuc asked the General Statistics Office to host and coordinate with relevant agencies to assess the impact of pork prices on consumer price index (CPI).

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Điểm bùng phát của cuộc suy thoái tiếp theo rất có thể là Trung Quốc. Trung Quốc là một nền kinh tế có đòn bẩy tài chính cao cho dù nợ nước ngoài chủ yếu chỉ ở khu vực tư nhân. Nhưng như vậy, họ cũng không thể trì hoãn hoạt động sản xuất kinh doanh lâu hơn; dù ở thập niên 1980 – những năm đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc, Nhật Bản đã từng có thể trì hoãn như vậy. người dân, doanh nghiệp và các thành phố đều cần tiền để trả các khoản nợ. Hơn nữa, không giống như hai cuộc suy thoái toàn cầu trước đó trong cùng thế kỷ này, COVID-19 sẽ tạo ra cả cú sốc cung và sốc cầu. Hơn thế, nỗi sợ lây nhiễm sẽ đánh vào nhu cầu đối với các hãng hàng không và du lịch toàn cầu, và tiết kiệm của người dân sẽ tăng lên. Khi hàng chục triệu người không thể đi làm (vì bị cách ly hoặc vì sợ hãi), chuỗi giá trị toàn cầu bị phá vỡ, biên giới bị chặn và thương mại thế giới bị thu hẹp vì các quốc gia không tin vào các thống kê sức khỏe của nhau, nguồn cung phải chịu tổn thất ở mức độ rất cao. Trái ngược với suy thoái chủ yếu do thiếu hụt nhu cầu, thách thức của sự suy thoái do phía cung là việc dẫn đến sự sụt giảm mạnh trong sản xuất và tắc nghẽn trên diện rộng. Trong trường hợp đó, tình trạng thiếu hụt tổng quát – điều mà một số quốc gia chưa từng thấy kể từ thập niên 1970 – có thể đẩy lạm phát lên cao bất chấp các chính sách cứu trợ của các quốc gia…

The tipping point of the next recession was likely to be China. China was a highly leveraged economy even though foreign debt had been mainly in the private sector. But so, they could not delay production and business activities any longer; even in the 1980s – China’s rapidly growing period, only Japan was able to postpone it, people, businesses and cities all needed money to pay off debts. Moreover, unlike the previous two global recessions in the same century, COVID-19 would create both supply and demand shocks. Moreover, the fear of infection would hit demand for airlines and global travel, and in result, people’s savings would increase. When tens of millions of people had been unable to work (because of isolation or fear), global value chains were broken, borders had been blocked and world trade shrank because countries had not believed in each other’s health report, the supply was to be suffered from very high losses. In contrast to the recessions those were mainly due to lack of demand, the challenge of supply side recession was to lead to a sharp decline in production and large congestion. In that case, a general shortage – something that some countries had not seen since the 1970s – could level inflation upward despite national bailout policies …

Sự sụp đổ của Flybe “có thể sẽ là trường hợp đầu tiên của nhiều trường hợp khác trong năm 2020“, James Goodall, nhà phân tích giao thông tại Redburn, nói. Các chuyên gia hàng không đang dự báo sẽ có nhiều trường hợp phá sản hơn khi hành khách hủy chuyến bay. Khi Covid-19 mới bùng phát, nhiều quốc gia đã áp hạn chế với người đến từ Trung Quốc. Giờ đây, khi xuất hiện một số ổ dịch bên ngoài Trung Quốc, các hạn chế càng được gia tăng. Gần 100 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận Covid-19, hơn 102.000 người nhiễm, hơn 3.400 người tử vong và hơn 57.000 người bình phục. “Chúng tôi cho rằng sự phá hủy nhu cầu do Covid-19 gây ra đã đẩy nhanh sự sụp đổ của Flybe và tin rằng nhiều vụ phá sản hơn trong ngành hàng không sẽ xảy ra ​​trong những tháng tới“. Dự đoán ảm đạm trên được đưa ra đúng vào ngày hãng hàng không Flybe có trụ sở tại Anh bị đưa vào diện quản lý. Các hãng hàng không có thể mất 63 tỷ USD đến 113 tỷ USD doanh thu từ sự sụt giảm lưu lượng hành khách trên toàn cầu trong năm nay, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cho biết vào hôm thứ Năm. Tháng trước, họ dự đoán ngành này sẽ lỗ 29 tỷ USD.

Flybe’s collapse “is likely to be the first of many others in 2020,” said James Goodall, a transport analyst at Redburn. Aviation experts were predicting there would be more bankruptcy cases when passengers had cancelled flights. When Covid-19 had first broke out, many countries imposed restrictions on people from China. Now, when there were some outbreaks outside of China, the restrictions had increased. Nearly 100 countries and territories recorded Covid-19, more than 102,000 people were infected, more than 3,400 died and more than 57,000 recovered. “We believe that the disruption of demand caused by Covid-19 has accelerated the collapse of Flybe and believes that more aviation bankruptcies will occur in the coming months.” The gloomy prediction came on the day the UK-based airline, Flybe, was put under supervisory. Airlines could lose US $ 63 billion to US $ 113 billion in revenue from a drop in global passenger traffic this year, the International Air Transport Association (IATA) said on Thursday. Last month, they predicted the industry would lose US $ 29 billion.

Thủ tướng yêu cầu các bộ NN-PTNT, Tài chính, Công thương và các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại thông báo hồi tháng 2 về bảo đảm cân đối cung cầu và kiểm soát giá thịt lợn, báo cáo Thủ tướng tình hình thực hiện trước ngày 10/3 một cách cụ thể, nêu rõ trách nhiệm của việc tăng giá này. Thủ tướng cũng yêu cầu Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá tác động của giá thịt lợn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI); phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan để có giải pháp bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng năm 2020 theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Theo báo cáo nhanh do Sở Công Thương TP HCM vừa gửi UBND TP ngày 5-3, giá heo tăng bắt nguồn từ tình hình dịch tả heo châu Phi tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chăn nuôi, tái đàn, chi phí chống dịch… Mặt khác, hoạt động xuất khẩu thịt heo sang Trung Quốc trở lại bình thường làm nguồn cung trong nước bị ảnh hưởng.

The Prime Minister requested the Ministry of Agriculture and Rural Development, the Ministry of Finance, the Ministry of Industry and Trade and other relevant agencies to strictly implement the instructions of the Price Steering Committee at the last February issuance on ensuring the balance between supply and demand and pork price control, reporting to the Prime Minister on the inspection before March 10, stating clearly the responsibility of this price increase. The Prime Minister also asked the General Department of Statistics to host and coordinate with relevant agencies to assess the impact of pork prices on consumer price index (CPI); closely coordinate with ministries and agencies to work out  solutions to ensure the objective of controlling the consumer price index in 2020 according to the goals assigned by the National Assembly and the Government. According to a quick report submitted by the Department of Industry and Trade of Ho Chi Minh City to the People’s Committee of Ho Chi Minh City on March 5, the increase in pork price stemmed from the complex situation of African swine cholera, which directly affects animal husbandry, re-production, and anti-epidemic costs… On the other hand, pork export to China had rejoined to normal, affecting domestic supply.

Xu hướng chính – Key trends:

Cuộc khủng hoảng COVID-19 đang tấn công nền kinh tế thế giới khi tăng trưởng đang yếu đi và nhiều quốc gia cận kề suy thoái. Tăng trưởng toàn cầu năm 2019 chỉ là 2,9%, không cao hơn nhiều so với mức 2,5% từng thấy trong một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Virus Corona mới có thể gây ra nhiều thiệt hại kinh tế, ngay cả đối với các quốc gia có đủ tài nguyên và công nghệ để chống lại. Những gì đã xảy ra ở Vũ Hán, Trung Quốc, tâm chấn của vụ dịch hiện nay, là cực kỳ điển hình và mang tính minh họa. Chính phủ Trung Quốc về cơ bản đã phong tỏa, khóa chặt tỉnh Hồ Bắc. Đồng thời, chính phủ rõ ràng đã có thể cung cấp thực phẩm và nước cho công dân Hồ Bắc trong khoảng sáu tuần nay, điều mà một quốc gia nghèo không thể tưởng tượng được. Ở những nơi khác ở Trung Quốc, rất nhiều người ở các thành phố lớn như Thượng Hải và Bắc Kinh đã ở trong nhà gần như cả ngày để giảm tiếp xúc với cộng đồng. Chính phủ ở các quốc gia như Hàn Quốc và Ý có thể không thực hiện các biện pháp cực đoan mà Trung Quốc đang làm, nhưng nhiều người cũng đang ở nhà, gây tác động bất lợi đáng kể đến hoạt động kinh tế.

The COVID-19 crisis was attacking the world economy when growth had been weakening and many countries were close to recession. Global growth in 2019 was only 2.9%, not much higher than the 2.5% seen in a global recession. The new Corona virus could cause great economic damage, even for countries with enough resources and technology to fight back. What had happened in Wuhan, China, the epicenter of the current outbreak, was extremely typical and illustrative. The Chinese government had basically sealed off and locked Hubei Province. At the same time, the government had apparently been able to provide food and water to Hubei citizens for about six weeks up to now, something a poor country could not afford. Elsewhere in China, many people in big cities like Shanghai and Beijing had been indoors for most of the day to reduce contact with the community. Governments in countries liked South Korea and Italy might not implement the extreme measures that China had been taking, but many were also at home, causing significant adverse impact on economic activity.

Số ca nhiễm nCoV gia tăng từng ngày trên khắp thế giới và việc đi lại giữa các quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhu cầu đã giảm mạnh, không chỉ từ khách du lịch, mà còn là từ chuyện đi lại liên quan tới công ty khi họ hạn chế những chuyến công tác cho nhân viên và các hội nghị bị hoãn lại. Nhiều hãng hàng không đã đưa ra các biện pháp cắt giảm chi phí như yêu cầu nhân viên nghỉ phép không lương và cắt giảm lương vì máy bay bị ngưng bay.

The number of nCoV infections was increasing day by day around the world and travel between countries had been seriously affected. Demand had plummeted, not just from tourists, but also from business-related travel when they limited employee trips and conferences that were delayed. Many airlines had introduced cost-cutting measures such as requiring employees to take unpaid leave and pay cuts because the plane was suspended.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Sự cứu trợ ngay lập tức có thể đến từ việc Hoa Kỳ giảm mạnh thuế quan chiến tranh thương mại, từ đó làm dịu thị trường. Các nhà phân tích cho biết các hãng hàng không khu vực ở châu Á dễ bị tổn thương hơn vì họ phụ thuộc nhiều vào hành khách từ Trung Quốc, “tâm chấn” của đợt dịch virus corona.

Immediate bailout could come from a USA sharp reduction in the trade war tariff, which in turn eased the market. Analysts said that regional airlines in Asia had been more vulnerable because they relied heavily on passengers from China, the “epicenter” of the corona virus outbreak.

Hàng không là ngành hứng chịu ảnh hưởng đầu tiên; “sẽ có sự gia tăng đáng kể về ‘thương vong’ của các hãng hàng không trong kịch bản này“, Michael Duff, giám đốc điều hành của The Airline Analyst, cho biết. “Họ cũng có lượng đơn đặt hàng máy bay tồn đọng lớn nhất vì thế Airbus và Boeing có thể sẽ gặp áp lực, phải hoãn giao hàng và hoàn trả tiền đặt cọc máy bay“, ông Duff nói thêm.

Aviation was the first industry to suffer; “there will be a significant increase of airlines ‘casualties’ in this scenario,” said Michael Duff, executive director of The Airline Analyst. “They also have had the largest backlog of orders, so Airbus and Boeing may be under pressure, delaying deliveries and refunding deposits,” Duff added.

Giá heo hơi khu vực TP HCM và các tỉnh, thành lân cận dao động ở mức 72.000 đồng – 76.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng – 3.000 đồng/kg so với đầu tháng. Mặc dù vậy, mức giá này vẫn thấp hơn giá heo hơi tại khu vực miền Bắc 4.000 đồng – 8.000 đồng/kg.

The price of live pork in Ho Chi Minh City and neighboring provinces and cities fluctuated around VND 72,000 – 76,000/ kg, an increase of VND 2,000 – 3,000/ kg compared to the beginning of the month. However, this price was still lower than the price of live pork in the Northern region of VND 4,000 – 8,000/ kg.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu đã tăng lên đáng kể, cao hơn so với dự báo thông thường của các nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế. Các nhà hoạch định chính sách cần nhận ra rằng, bên cạnh việc cắt giảm lãi suất và kích thích tài khóa, cú sốc lớn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu cũng cần được giải quyết. Một cuộc suy thoái toàn cầu chỉ có thể giải quyết bằng sự hợp tác, không phải sự cô lập.

The risk of global economic recession had increased significantly, higher than the normal forecast of investors and international organizations. Policymakers needed to realize that, in addition to interest rate cuts and fiscal stimulus, a great shock to global supply chains also needed to be addressed. A global recession could only be solved by cooperation, not isolation.

Đoàn kết và ý thức cộng đồng, không chỉ dừng lại ở tinh thần dân tộc; hơn hết là tình người… thứ luôn không bao giờ đủ…

Solidarity and sense of community, not just limited to the national spirit; above all was humankind… which had been never enough …

Xxx – NPL

Tuần – Week 24 – 29/02/2020…

Dường như không còn mối quan tâm nào lớn hơn và không có gì ngoài dịch Covid19, nền kinh tế toàn cầu dường như ngưng trệ, chuỗi giá trị bj chặt khúc đứt đoạn nghiêm trọng, ảnh hưởng có lẽ còn lớn hơn nhiều so với cuộc chiến thương mại đang dần bị lu mờ trước những thông tin về Covid19. Tuy tỷ lệ tử vong không cao nhưng tốc độ lan thì vô cùng khủng khiếp, Hàn quốc và giờ là châu Âu đang bị đe dọa… chứng khoán thế giới sụt giảm, trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ tăng kỷ lục cùng vàng lên ngôi là những biểu hiện của sự hoảng loạn từ nhà đầu tư…

There seemed to be no greater concern even, nothing else but the Covid19 epidemic, the global economy seemed to be stagnant, the value chain was severely broken, the effect was probably much greater than the trade war gradually overshadowed by the news of Covid19. Although the death rate was not high, the spread speed was extremely terrible, Korea and now Europe facing threat … global stock market declined, US government bonds increased a record with gold to the throne signed of panic from investors …

Các sự kiện chính – Main events:

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2, đà trượt dốc của chứng khoán Mỹ vẫn chưa dứt và ghi nhận tuần tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về sự lây lan của virus corona và tác động của dịch bệnh đối với nền kinh tế…

In the last trading session of February, the downtrend of US stocks had not ceased and recorded the worst week since the financial crisis, in the context of investors worried about the spread of corona virus and the impact of the disease on the economy …

Trong bối cảnh dịch bệnh do virus corona gây ra khiến nền kinh tế Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề, không ít người đưa ra dự báo nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, ngân sách ngày một cạn kiệt. Tuy nhiên, liệu điều đó có chính xác khi ngày nay Trung Quốc là nhà cung cấp và nhà tiêu thụ lớn nhất thế giới? 94% giá trị xuất khẩu của Trung Quốc là hàng công nghệ, máy móc trong công nghiệp, vận tải…. Trung Quốc nhập khẩu chủ yếu là các mặt hàng có giá trị thặng dư thấp (nông sản, nguyên liệu thô, nhiên liệu) và một số loại máy móc, trang thiết bị y tế. Dù có chiến tranh thương mại kéo dài với Mỹ, Trung Quốc vẫn đạt thặng dư thương mại…

In the context of the disease caused by the corona virus causing the Chinese economy to be seriously affected, many people made forecasts that the world’s second largest economy had been facing the risk of collapse, the budget had been increasingly exhausted. However, was it true that today China had been the world’s largest supplier and consumer? 94% of China’s export value were technology goods, industrial machinery, transportation … China imported mainly goods with low surplus value (agricultural products, raw materials, fuel) and some types of machines and medical equipment. Despite a long trade war with the United States, China still reached a trade surplus …

Âm thầm, lặng lẽ, kể từ tháng 1/2020, các doanh nghiệp địa ốc đã phát hành 7.364 tỷ đồng trái phiếu, chiếm đến 55% tổng giá trị trái phiếu đưa ra thị trường. Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa có báo cáo đánh giá mặt tích cực và hạn chế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đồng thời lưu ý nhóm doanh nghiệp bất động sản đang đẩy mạnh hình thức huy động vốn này vào đầu năm 2020. Chỉ trong tháng 1/2020, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 13.374 tỷ đồng nhưng 55% là của các doanh nghiệp bất động sản. Tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân đã tăng lên rõ rệt, chiếm 17,6%.

Quietly and silently, since January 2020, real estate businesses had issued VND 7,364 billion bonds, accounting for 55% of the total value of bonds released to the market. Ho Chi Minh City Real Estate Association (HoREA) had just released a report assessing the positives and limitations of the corporate bond market and noted that the real estate business group had been pushing this form of capital mobilization at the beginning of 2020. Only in January 2020, the total value of corporate bond issuance reached VND 13,374 billion but 55% belonged to real estate businesses. The proportion of individual investors had increased significantly, accounting for 17.6%.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Trong tuần vừa qua, Dow Jones đã giảm hơn 12% – ghi nhận đà lao dốc theo tuần mạnh nhất kể từ năm 2008. Ngoài ra, S&P 500 cũng mất 11,5% từ đầu tuần đến nay, Nasdaq sụt hơn 10,5% ở tuần này, thấp hơn mức đỉnh 13%; chứng kiến tuần tồi tệ nhất kể từ khủng hoảng tài chính. Nhà đầu tư mạnh tay bán tháo ở đầu phiên, nhưng sau đó các chỉ số dần phục hồi khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) – Jerome Powell, cho biết FED sẽ đưa ra “hành động phù hợp” để hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh virus corona bùng phát. Thị trường biến động, nhà đầu tư đổ xô tìm đến trái phiếu. Theo đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ 10 năm giao dịch quanh mức 1,14%, tiếp tục chạm mức thấp kỷ lục. Chỉ số đo lường trạng thái biến động của thị trường – CBOE, còn được gọi là thước đo tâm lý sợ hãi của Phố Wall, đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 2/2018, tăng vọt lên mức 47,15 dù trước đó chỉ xoay quanh mốc 41.

Over the past week, the Dow Jones had dropped more than 12% – recorded the strongest weekly decline since 2008. In addition, the S&P 500 had lost 11.5% since the beginning of the week, Nasdaq had plunged more than 10.5% this week, lower than the peak of 13%; witnessed the worst week since the financial crisis. Investors sold aggressively at the beginning of the session, but then the index gradually recovered when the Federal Reserve Chairman – Jerome Powell, said the Fed would take “appropriate action” to support economy in the context of the corona virus outbreak. Market volatiled, investors had been rushed to find bonds. Accordingly, 10-year US Treasury yield traded at around 1.14%, continuing to hit a low record. Volatility index – CBOE, was also known as Wall Street’s psychology of fear, had reached its highest level since February 2018, soaring to 47.15 despite previously it was only revolved around landmark 41.

Tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tuy nhiên khi nhìn vào những con số, câu chuyện mang một màu sắc tươi sáng hơn, thậm chí hoàn toàn có thể nghĩ rằng kinh tế Trung Quốc vẫn sẽ vững vàng:

The epidemic situation in the world was still very complicated, but when looking at the numbers, the story had been brighter, it was even possible to think that the Chinese economy would still be stable:

 • Thứ nhất, tính đến cuối tháng 1 năm 2020, tổng dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc là USD 3.115 tỷ – cao hơn cả tổng dự trữ ngoại tệ của 28 nước liên minh châu Âu chốt tại cuối năm 2019 cộng thêm cả Nhật Bản. Nếu chỉ tính theo đầu quốc gia, Nhật Bản đứng thứ 2 về dự trữ ngoại tệ (USD 1.323 tỷ, tại thời điểm 12/2019), tức chỉ bằng một nửa so với Trung Quốc. Như vậy, Trung Quốc thừa khả năng đối mặt với việc buôn bán ra bên ngoài bị đình trệ.

Firstly, by end of January 2020, China’s total foreign currency reserve was USD 3,115 billion – higher than the total foreign currency reserves of the 28 European Union countries as at the end of 2019 plus Japan. If only by country, Japan ranked second in foreign currency reserves (USD 1,323 billion, as of December 2019), which was only half of which China’s was. As such, China had more than enough capacity to face off-trade.

 • Thứ hai, dịch cúm virus corona không đủ sức khiến Trung Quốc thâm hụt thương mại. GDP của Trung Quốc nay đã chiếm 20% GDP toàn cầu. Trung Quốc bán ra ít thì cũng có nghĩa Trung Quốc mua vào ít – chứng minh qua sự lao dốc của giá dầu gần đây.

Secondly, the corona virus pandemic was not strong enough to make China trade deficit. China’s GDP now accounted for 20% of global GDP. A small Chinese sell-off means China was buying less – evidenced by the recent plunge in oil prices.

 • Thứ ba, dân Trung Quốc vì dịch bệnh mà không có điều kiện tiêu tiền chứ không phải không có tiền. Tiền trong dân được dùng cho mục đích chi tiêu, nay đang bị dồn ứ lại. Trung Quốc là nước có tỷ lệ tiền gửi tiết kiệm cao nhất thế giới. Tổng số tiền gửi tiết kiệm tại Trung Quốc trong suốt gần 2 thập kỉ qua đều quanh mức 50% GDP. Chưa kể việc người dân Trung Quốc vốn đoàn kết và thể hiện mạnh mẽ tinh thần yêu nước, do đó, những chính sách kích thích kinh tế sẽ phát huy tác dụng tốt khi hết dịch – điều không chỉ có lợi cho Trung Quốc mà cho cả các nước khác vì Trung Quốc là thị trường quan trọng của thế giới.

Thirdly, Chinese people could not spend money because of epidemics. Money used by the people for spending purposes was now accumulating. China had the highest savings rate in the world. The total amount of savings deposits in China over the past two decades had been around 50% of GDP. Even not to mention that the Chinese people were inherently united and showed strong patriotism, so economic stimulus policies would work well when the epidemic ended – which was not only beneficial for China but also for all other countries because China was an important market of the world.

 • Thứ tư, chính quyền địa phương Trung Quốc nợ nhiều nhưng lại là nợ trong nước. Toàn bộ các khoản vay đều bằng nhân dân tệ. Trong khi đó nợ nước ngoài của Trung Quốc đa số là nợ doanh nghiệp. Có thể đây chính là cách chính phủ Trung Quốc làm tăng tính hấp dẫn của doanh nghiệp Trung Quốc với nhà đầu tư nước ngoài, tận dụng bối cảnh lãi suất thấp.

Fourth, Chinese local governments owed big amount but only domestic debt. All loans were in Yuan. Meanwhile, China’s foreign debt was mainly corporate debt. Perhaps this was how the Chinese government had increased the attractiveness of Chinese businesses to foreign investors, taking advantage of the low interest rate context.

HoREA quan ngại hiện nay là thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung và ngành bất động sản nói riêng chưa thật đảm bảo tính minh bạch, chưa có đầy đủ cơ chế kiểm soát hiệu quả việc phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trước đó, năm 2019, các doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu với kỳ hạn bình quân 3,7 năm, lãi suất bình quân 10,3% một năm, một số doanh nghiệp có lãi suất 12-14%/năm và cá biệt có một doanh nghiệp có lãi suất trái phiếu lên đến 20%/năm; tỷ lệ phát hành trái phiếu thành công của doanh nghiệp bất động sản đạt 88,1%, thấp hơn tỷ lệ của nhóm ngân hàng (98,2%), phát triển hạ tầng (99,5%), năng lượng (99,2%). Tỷ lệ nhà đầu tư trái phiếu bất động sản là cá nhân thời điểm lúc đó chỉ chiếm 10,7%…

HoREA was now concerned that the corporate bond market in general and the real estate industry in particular had not been very transparent, and there were not enough effective control mechanisms for the issuance and trading of corporate bonds. Previously, in 2019, real estate businesses had issued bonds with an average term of 3.7 years, an average coupon of 10.3% a year, some businesses had issued ones with coupon of 12-14% / year and in particular, one enterprise had had a bond coupon of up to 20% per year; The successful bond issuance rate of real estate enterprises reached 88.1%, lower than that of the banking group (98.2%), infrastructure development (99.5%), and energy (99 ,2%). The proportion of real estate bond investors being individual at that time only accounted for 10.7% …

Xu hướng chính – Key trends:

Một nguyên nhân nữa khiến nhà đầu tư rời bỏ chứng khoán là họ lo sợ Covid19 sẽ gây ra cú sốc nguồn cung trên toàn cầu. Nhà đầu tư vốn quen thuộc hơn với kịch bản ngược lại, đó là nhu cầu đi xuống. Erik Nielsen – nhà kinh tế học tại UniCredit Bank cho biết nỗ lực của giới hoạch định chính sách nhằm kích thích nền kinh tế chỉ có thể phần nào giải quyết vấn đề nhu cầu; còn vấn đề nguồn cung “phức tạp hơn rất nhiều“. “Ví dụ, Trung Quốc đã đóng cửa 70.000 rạp phim vì virus. Đó là cú sốc về nguồn cung, và không một biện pháp kích cầu nào có thể kéo doanh thu bán vé lên được. Dĩ nhiên, người ta có thể ở nhà tải phim và game về chơi, như chúng ta đã thấy, nhưng nó chỉ như muối bỏ bể với cả nền kinh tế“, ông nói thêm. Nielsen cho biết trên thế giới có rất ít cú sốc về nguồn cung lớn, trong đó, phổ biến nhất là dầu thô, bão, sóng thần, động đất, chiến tranh và các cuộc tấn công. Vấn đề ở đây là nới lỏng tiền tệ hay tài khóa gần như không thể bù đắp tác động này, do đây là các biện pháp để kích cầu. Nếu sự đình trệ sản xuất tại châu Á tệ đi, hoặc kéo dài sang quý II, thiếu hụt nguồn cung toàn cầu có thể kéo tụt ngành sản xuất vốn đang đi xuống. Việc này sẽ tác động đến việc làm và kinh tế thế giới. Điều tồi tệ này lại diễn ra đúng thời điểm chứng khoán Mỹ lên cao do nhà đầu tư kỳ vọng viễn cảnh tươi sáng sau khi Fed hạ lãi suất 3 lần năm ngoái và Mỹ ký nhiều hiệp định thương mại, Brian Nick – chiến lược gia đầu tư tại Nuveen cho biết trên Market Watch. Thậm chí, kể cả sau phiên giảm hôm thứ hai, chứng khoán Mỹ vẫn phản ánh triển vọng tích cực với tăng trưởng lợi nhuận và kinh tế nước này. Sự kiện bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11 cũng được dự báo không gây xáo trộn thị trường. “Tuy nhiên, tất cả những điều này sẽ bị nghi ngờ, nếu tác động của dịch Covid19 tiếp tục lan rộng. Trong ngắn hạn, cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác sẽ phản ứng tiêu cực với các dấu hiệu kinh tế yếu đi“, Nick kết luận. Ngân hàng đầu tư BofA đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính. Moody’s cũng cho rằng dịch bệnh sẽ châm ngòi cho suy thoái tại Mỹ và thế giới trong nửa đầu năm, do người Mỹ lo sợ và ngừng chi tiêu…

Another reason investors leaving stocks was that they had feared that Covid19 would cause a supply shock worldwide. Investors were more familiar with the opposite scenario, which was the need to go down. Erik Nielsen, an economist at UniCredit Bank, said the efforts of policy makers to stimulate the economy could only partially solve the demand problem; while supply mater was “much more complicated“. “For example, China closed 70,000 movie theaters because of the virus. It was a supply shock, and no stimulus could pull ticket sales up. Of course, people could stay at home downloading movies and games to play, as we have seen, but it is just like “sand to a desert” as compared to the economy,” he added. Nielsen said there were very few shocks around the world, of which the most common were crude oil, storms, tsunamis, earthquakes, wars and attacks. The problem here was that monetary or fiscal easing had been almost impossible to offset this effect, as these were measures to stimulate demand. If production stagnation in Asia worsens, or persists into the second quarter, global supply shortages might drag down manufacturing capital that was declining. This would impact employment and the world economy. The bad thing happened at the right time when US stocks increased because investors expected a bright prospect after the Fed lowered interest rates 3 times last year and the US had signed many trade agreements, Brian Nick – investment strategist in Nuveen said on the Market Watch. Even after Monday’s decline, US stocks still reflected a positive outlook with earnings growth and the country’s economy. The November presidential election event was also foretasted not to disturb the market. “However, all this will be in doubt, if the impact of the Covid19 epidemic continues to spread. In the short term, stocks and other risky assets will react negatively to the weak economic signs.“, Nick concluded. Investment bank BofA had lowered its global growth forecast to its lowest level since the financial crisis. Moody’s also thought that the disease would spark a recession in the US and the world in the first half of the year, because Americans were afraid and stop spending …

Trong lĩnh vực bất động sản, việc phát triển kênh vốn mới này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro; từ việc trên thị trường bất động sản chưa có nhiều đơn vị tư vấn có năng lực để thực hiện đánh giá chỉ số tín nhiệm của doanh nghiệp phát hành, tính khả thi của phương án phát hành. Một số doanh nghiệp chưa đảm bảo yếu tố minh bạch, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm cung cấp thông tin, không làm rõ mục đích sử dụng vốn trái phiếu và phương án trả nợ gốc, trả lãi, nên có tiềm ẩn rủi ro cho nhà đầu tư trái phiếu, nhất là nhà đầu tư cá nhân. Việc gia tăng tỷ lệ nhà đầu tư cá nhân cũng đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ, kỹ năng đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp phát hành trái phiếu và danh mục đầu tư để giảm thiểu rủi ro. Bên cạnh những điểm còn bất cập, Hiệp hội cũng chỉ ra một số mặt tích cực của hình thức huy động vốn này. Việc doanh nghiệp bất động sản đua phát hành trái phiếu đã giúp thay thế một phần nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho các dự án bất động sản.

In the field of real estate, the development of this new capital channel also exposed potential risks; from the real estate market, there were not many qualified consulting units to evaluate the credit rating of issuing businesses and the feasibility of the issuance plan. Some businesses did not yet ensure transparency, did not fulfill their responsibilities to provide information, did not clarify the purpose of using bond capital, and the plan for repayment of principal and coupon, so there was a potential risk to bond investors, especially individual investors. The increase in the proportion of individual investors also raised the requirement for improving qualifications, skills of evaluation, selection of bond issuers and portfolios to minimize risks. Besides the shortcomings, the Association also pointed out some positive aspects of this form of capital mobilization. The real estate business racing to issue bonds had helped replace a part of bank credit for real estate projects.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Bước ngoặt trên thị trường chứng khoán diễn ra ngay sau khi thị trường lập kỷ lục phiên 19/2. Kể từ đó, chứng khoán Mỹ đã đi xuống 6 phiên liên tiếp. “Từ việc thờ ơ với dịch bệnh, giờ mọi người lại đang coi nó là ngày tận thế. Chẳng có bước chuyển tiếp nào cả“, Peter Jankovskis – Giám đốc Đầu tư tại OakBrook Investments nhận định. Mỹ hiện ghi nhận 60 ca nhiễm Covid19 và số người nhiễm dự kiến còn tăng lên. Trong cuộc họp báo hôm thứ tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng rủi ro từ Covid19 đối với người Mỹ là “rất thấp” nhờ các hành động kịp thời của chính quyền. Tuy nhiên, các cố vấn đầu tư đang ngày càng lo ngại rằng giới chức Mỹ không thực hiện đủ biện pháp để ngăn dịch bệnh lây lan tại đây.

The turning point in the stock market took place right after the market set a record session on 19/2. Since then, US stocks had gone down for 6 consecutive sessions. “From indifference to the epidemic, now people are treating it as the end of the world. There is no transition at all,” said Peter Jankovskis – Investment Director at OakBrook Investments. The United States now recorded 60 cases of Covid19 and the number of infections was expected to increase. During a news conference on Wednesday, US President Donald Trump said that the risk from Covid19 to Americans was “very low” due to the timely actions of the government. However, investment advisers were increasingly concerned that US officials had not been taking enough measures to prevent the disease from spreading here.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh yêu cầu vốn lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Rủi ro cao hơn nên lãi suất trái phiếu thuộc nhóm cao nhất cũng là điều dễ hiểu“, nhóm chuyên gia phân tích; nhưng điều này cũng dẫn tới câu hỏi: Tại sao phát hành với mức lãi suất hấp dẫn, nhưng bất động sản đứng chót bảng về tỷ lệ thành công?

Real estate is a business sector required big investment capital and exposed potential risks. The higher risk, the highest interest rate of bonds is also understandable,” said the expert group; but led to the question: Why were they issued with attractive interest rates, but real estate ranked last in the score table of success?

Đừng “dịch hóa” mọi hoạt động và công cụ tài chính để đánh đổi phát triển… đừng bao giờ uống thuốc mà không đọc hướng dẫn sử dụng vì lỗi nằm ở con người…

Stopped “epidemicalize” all activities and financial instruments to trade for growth … never took medicine without reading instructions because the fault lied in people’s…

Xxx – NPL

Tuần – Week 17 – 22/02/2020…

“Giải cứu” [tôm hùm] – một hiện tượng và cũng là một hiệu ứng của xã hội bắt đầu bằng tình đồng bào và sự nghĩa hiệp đầu tiên cách đây 4-5 năm vào khoảng những năm 2015 đối với dưa hấu khi rớt giá khiến nhà vườn và những người nông dân phải bán bất cứ đâu, thậm chí ngoài vỉa hè – bán ”dạo” chủ yếu ở các thành phố lớn… Từ ảnh hưởng dịch Covid19, tôm hùm là đối tượng kêu và cần “cứu” tới mức từ ùn ứ tại biên giới tới việc vài nơi đã tăng giá “giải cứu” lên 15%. Điều này có lẽ nên được nhìn lại kỹ hơn ở góc cạnh khác về tiêu dùng nội địa, về cơ cấu ngành, về chính sách và về điều tiết thị trường… có chăng người dân sẽ đánh giá sao giữa giá “giải cứu” và giá bán lẻ hàng ngày hay giá nào ở trên khoảng đó… có khi nào mọi thứ tốt nhất thì để xuất khẩu và người dân trong nước chỉ “vừa vừa” là được???

“Rescuing” [lobster] – a society phenomenon and effect that started with compatriots and the first sense of peace 4-5 years ago in the 2015 years for watermelon as being dropped price drove gardeners and farmers to sell anywhere, even on the sidewalk – “vagabon” sale mainly in big cities … From the Covid19 epidemic, lobsters were the object that called and requested “rescue” to the extent from congestion at the border to some places had raised “rescue” prices up to 15%. This should probably be a closer look at the other angles of domestic consumption, industry structure, policy and market regulation … maybe people would valuate between “rescue” and daily “in-normal-condition” retail price or any in between ò that range … was it possible to export every best things while reserving local people the just “affordable“?

Các sự kiện chính – Main events:

Không xuất khẩu được sang Trung Quốc do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tôm hùm cũng đang được kêu gọi giải cứu với giá giảm 30-45% so với trước. Tại một số địa điểm giải cứu tôm hùm tại Hà Nội , tôm hùm “giải cứu” liên tục tăng giá, lại còn không có để mua; giá bán mặt hàng này đã tăng khoảng 15% so với những ngày trước đây. Nhiều người sẵn sàng chi tiền triệu để mua tôm hùm về thưởng thức nhưng người bán cho biết phải đặt sẵn từ 2-3 ngày nếu không sẽ không có hàng để giao. Những ngày qua, mặt hàng tôm hùm được kêu gọi giải cứu với giá giảm 30-45% so với trước.

Unable to export to China due to the effects of the Covid-19 epidemic, lobsters were also being called for a rescue at a 30-45% discount. At some lobster rescue locations in Hanoi, lobster “rescues” were constantly increasing its prices, and there was even not available to buy; the price of this item had increased about 15% compared to the last few days. Many people were willing to spend millions to buy lobster to enjoy but the seller had said that it may need order 2-3 days in advance otherwise there would be no goods for delivery. These days, lobster was called for bail with 30-45% discount compared to before.

Trong khi đó, theo đánh giá Rabobank, trong năm 2020, nhu cầu nhập khẩu của các quốc gia châu Á sẽ tiếp tục tăng, trong đó nhập khẩu thịt heo vào Trung Quốc sẽ lên cao kỉ lục. Tuy nhiên tại Việt Nam, từ nhiều yếu tố: kiểm soát dịch, tái đàn, chính sách giá… giá [thịt heo] sau Tết đã giảm và đi vào ổn định. Nhưng,

Meanwhile, according to Rabobank, in 2020, the import demand of Asian countries would continue to increase, of which pork imports into China would reach a record high. However, in Vietnam, to many factors: epidemic control, re-herd, price policy … [pork] prices after Tet had started cooling down and stabilized. But,

sau dịch tả châu Phi, còn nhiều nguy cơ khác như dịch châu chấu lan sang châu Á đang là nguy cơ lớn đe dọa mùa màng tại nhiều nước châu Á. Trước tình hình khẩn cấp, 100 nghìn con vịt tại Trung Quốc đã được huy động để tiêu diệt. Có thể chưa hoặc không ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam, nhưng những hệ quả của nó hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất và lưu thông hàng hóa tại Việt Nam thông qua tăng giảm nhu cầu xuất và nhập khẩu lương thực. Như một số chuyên gia dự đoán, sản lượng ngũ cốc của Ấn Độ trong năm nay sẽ giảm 30 – 50% vì thảm họa châu chấu. Bà Maria Helena Semedo, Phó Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, đã lên tiếng cảnh báo: “Các quốc gia phải cùng nhau hành động ngay lập tức, châu chấu sẽ không chờ đợi, chúng sẽ áp đảo và gây ra những thảm họa tàn khốc“.

after the African cholera epidemic, there were many other risks, such as the epidemic of grasshoppers spreading into Asia recently, which was a great threat to crop in many Asian countries. Before the emergency situation, 100 thousand ducks in China were mobilized to kill. It may or may not directly affect to Vietnam, but its consequences could completely affect the situation of goods production and circulation in Vietnam through increasing or decreasing the demand for food import and export. As being predicted by experts, India’s grain production this year would be reduced by 30-50% due to the grasshopper disaster. Maria Helena Semedo, Deputy Director of the United Nations Food and Agriculture Organization, warned: “Countries must act together immediately, grasshoppers will not wait, they will overwhelm and causing catastrophic disasters.

Thương hiệu cà phê Ông Bầu đã chính thức mở bán tại địa chỉ 331 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TPHCM từ sáng 19/2 vừa qua; là sự kết hợp giữa 3 doanh nhân lớn, yêu thích và gắn liền với bóng đá Việt Nam, gồm ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai; ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Công ty CP Đồng Tâm và ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Công ty Nutifood. Ông Đức cho biết cà phê Ông Bầu là một công ty cổ phần được nhiều thành viên đồng sáng lập nhưng không phải là công ty con của Hoàng Anh Gia Lai. Với quỹ đất trồng cà phê organic đã triển khai từ lâu, ông cùng đội có ý đồ sản xuất cà phê sạch và bán sản phẩm ra thị trường trong thời gian tới.

Ong Bau’s  (Mr. Boss) coffee brand was officially opened for sale at 331 Hoang Dieu Street, Ward 6, District 4, Ho Chi Minh City from the morning of February 19; was a combination of 3 big businessmen who had been interested and attached to Vietnamese football, including Mr. Doan Nguyen Duc, Chairman of Hoang Anh Gia Lai Group; Mr. Vo Quoc Thang, Chairman of Dong Tam Joint Stock Company and Mr. Tran Thanh Hai, President of Nutifood Company. Mr. Duc said Ong Bau coffee was a joint-stock company co-founded by many members but had not been a subsidiary of Hoang Anh Gia Lai. With a land fund of organic coffee that had been deployed for a long time, he and his team intended to produce clean coffee and sell products to the market in the near future.

Ngày 10/2, Mỹ đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển. Trả lời phỏng vấn hôm nay (21/2), ông Lê Triệu Dũng – Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, việc này “không có tác động gì lớn“. Việt Nam vẫn hưởng ưu đãi của WTO và vẫn bị Mỹ áp thuế chống trợ cấp dù nằm trong danh sách các nước “đang phát triển” hay không.

On February 10, the US removed Vietnam out from the list of developing countries. Answering an interview today (February 21), Mr. Le Trieu Dung – Director of Department of Trade Defense (Ministry of Industry and Trade) said that this “has no big impact“. Vietnam still enjoyed the preferential treatment of WTO and was still subjected to anti-subsidy tax, whether or not it was on the list of “developing” countries.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Đến ngày 19/2, đã có thêm nhiều doanh nghiệp, đơn vị triển khai chương trình bán tôm hùm với mức ưu đãi cho người tiêu dùng. Đa phần tôm được nhập từ Phú Yên, Khánh Hòa, Nha Trang, Phan Thiết – những nơi có nhiều vựa tôm đang chịu ảnh hưởng về tiêu thụ do tác động của dịch Covid-19. Sự khác biệt về mức giá của từng nơi dù cùng treo biển giải cứu phụ thuộc vào từng loại tôm và kích cỡ khác nhau. Không chỉ riêng các siêu thị lớn mà trên khắp mạng xã hội, nhiều đơn vị kinh doanh online cũng đã nhanh chóng rao bán tôm hùm xanh Khánh Hòa, tôm hùm baby Cam Ranh với giá hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

By February 19, there had been more businesses and units implementing the program of selling lobsters with preferential prices for consumers. The majority of shrimp was imported from Phu Yen, Khanh Hoa, Nha Trang and Phan Thiet – places with many granaries had been affected by consumption due to the impact of Covid-19. The difference in price of each place although hanging the rescue board depended on each type of shrimp and different sizes. Not only large supermarkets but also on social networks, many online businesses had also quickly sold Khanh Hoa green lobster, baby Cam Ranh baby lobster with the most attractive price ever.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong 2 tuần đầu tháng 02/2020, giá thịt heo tại thị trường trong nước giảm. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bệnh dịch tả heo châu Phi đã được kiểm soát tốt, nhiều địa phương tập trung tái đàn nhanh, hiệu quả. Trong đó, nhiều địa phương đã nuôi tái đàn thành công như Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, thành phố Hà Nội… Tổng đàn heo cả nước là 24 triệu con, trong đó khoảng 2,7 triệu con heo nái. Trong điều kiện kiểm soát tốt được dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi thì chăn nuôi trong nước có khả năng bảo đảm nguồn cung thịt heo cho năm 2020 khoảng hơn 4 triệu tấn. Trên thị trường thế giới, từ đầu tháng 02/2020 đến nay, giá heo nạc tại Mỹ biến động ở mức thấp. Trung Quốc và Mỹ đã ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, điều này sẽ thúc đẩy xuất khẩu thịt heo của Mỹ sang Trung Quốc trong thời gian tới, tuy nhiên do Covid-19 tại Trung Quốc bùng phát, nên tiến độ xuất khẩu thịt heo của Mỹ sẽ chậm lại…

The Import and Export Department (Ministry of Industry and Trade) said that in the first 2 weeks of February 2020, the price of pork in the domestic market had decreased. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, African swine fever had been well controlled, many localities focused on re-herd quickly and effectively. In particular, several localities had successfully reared herds such as Bac Giang, Vinh Phuc, Phu Tho, Hung Yen, Hai Duong, Hanoi … The total number of pigs nationwide was 24 million, of which about 2.7 million sow. In the condition of good control of the disease, especially African swine cholera, domestic livestock could ensure the supply of pork for 2020 by more than 4 million tons. In the world market, from the beginning of February 2020 until now, the price of lean pigs in the US fluctuated at a low level. China and the United States had signed a first-phase trade agreement, which would boost US pork exports to China in the near future, but due to the outbreak of Covid-19 in China, the export progress of US pork would be slowed down …

Theo Xinhua, nhiều khu vực của Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi dịch châu chấu như tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên, cũng như khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Nguyên nhân được xác định là do các yếu tố thời tiết thuận lợi như lượng mưa nhiều và gió mùa kéo dài khiến châu chấu dễ sinh sôi. Châu chấu sa mạc có thể gây ra mối đe dọa đối với an ninh lương thực của Trung Quốc nếu chúng không được kiểm soát tốt và di chuyển vào nội địa Trung Quốc để sinh sản. Để xử lý cấp bách, “đoàn quân 10 vạn con vịt” chống châu chấu ở biên giới Trung Quốc đang tập trung để xử lý 400 tỷ con châu chấu có nguy cơ đến nước này khi khả năng phun thuốc là không khả thi…

According to Xinhua, many parts of China were being affected by locusts such as Yunnan and Sichuan provinces, as well as the Guangxi Zhuang Autonomous Region. The reason was determined by the favorable weather factors such as heavy rainfall and prolonged monsoon seasons driving grasshoppers easier to reproduce. Desert grasshoppers could pose a threat to China’s food security if they were not well controlled and intruded into inland of China to breed. To deal urgently, the “army of 10 thousand ducks” fighting against locusts on the Chinese border had been focusing on dealing with 400 billion grasshoppers that had been at risk to the country when the ability to spray was not feasible …

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cà phê Ông Bầu là công ty mới được thành lập từ ngày 25/11/2019. Công ty này có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do 3 cá nhân góp vốn là bà Trần Thị Kim Oanh, bà Đoàn Hoàng Anh và ông Võ Quốc Lợi. Trong đó, bà Trần Thị Kim Oanh sở hữu 51% vốn tại cà phê Ông Bầu và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc. Bà Oanh là thành viên ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cà phê Phước An, một công ty con của tập đoàn NutiFood. Bà Đoàn Hoàng Anh, một trong ba người con của Bầu Đức, nắm 24,5% vốn tại cà phê Ông Bầu. Ông Võ Quốc Lợi, con trai Bầu Thắng, nắm 24,5% còn lại. Ông Lợi hiện là cổ đông nắm 4,74% vốn tại ngân hàng Kienlongbank, nơi Bầu Thắng từng làm chủ tịch giai đoạn 2013-2018. Theo đăng ký, ngành nghề kinh doanh chính của cà phê Ông Bầu là sản xuất cà phê, bên cạnh đó là sản xuất chè, bán buôn bán lẻ đồ uống, thực phẩm, dịch vụ phục vụ đồ uống, hoạt động tư vấn quản lý…

According to information on the National Business Registration Portal, Ong Bau coffee was a new company established on November 25, 2019. This company had had a charter capital of VND 100 billion, contributed by three individuals, namely Ms. Tran Thi Kim Oanh, Ms. Doan Hoang Anh and Mr. Vo Quoc Loi. In particular, Ms. Tran Thi Kim Oanh owed 51% of the capital in Ong Bau coffee and was also the Chairman of the Board of Directors and General Director. Ms. Oanh was a member of the Supervisory Board of Phuoc An Coffee Joint Stock Company, a subsidiary of NutiFood. Doan Hoang Anh, one of Bau Duc’s three children, held 24.5% of the capital in Ong Bau coffee. Mr. Vo Quoc Loi, the son of Bau Thang, held the remaining 24.5%. Mr. Loi was currently a 4.74% shareholder in Kienlongbank, where Bau Thang had been the chairman of the 2013-2018 period. As registered, Ong Bau’s main business was to produce coffee, a part from tea production, wholesale and retail of beverages, food, drinks service, management consulting activities …

Để được xem là nước đang phát triển, theo cách tiếp cận mới của Mỹ, thị phần thương mại phải thấp hơn 0,5% tổng thương mại thế giới. Theo dữ liệu từ WTO, tổng kim ngạch xuất và nhập khẩu của Việt Nam năm 2018 lần lượt đạt 242,6 tỷ USD (chiếm 1,3% thị phần toàn thế giới) và 235,5 tỷ USD (1,19% thị phần) – đều cao hơn mức 0,5%.  “Do đó, chúng ta và nhiều nước không nằm trong danh sách. Việc thay đổi không có tác động thực tế đến Việt Nam“, đại diện Bộ Công Thương khẳng định. Ở khía cạnh điều tra chống trợ cấp, theo quy định của WTO, các chính phủ phải chấm dứt điều tra chống trợ cấp nếu biên độ trợ cấp là không đáng kể (dưới 1% giá trị hàng hóa). Tuy nhiên, với các nước đang phát triển, mốc này là dưới 2%. “Nhưng trong 7 cuộc điều tra chống trợ cấp của Mỹ với Việt Nam đến nay, Mỹ đều kết luận Việt Nam có trợ cấp, và mức trợ cấp đều trên 2%“, vị đại diện Bộ Công Thương bổ sung.

To be considered a developing country, according to the new US approach, the share of trade should be less than 0.5% of total world trade. According to data from the WTO, Vietnam’s total export and import turnover in 2018 reached USD 242.6 billion (capturing 1.3% of the world market share) and USD 235.5 billion (1.19% of the market segment) – were both higher than 0.5%. “Therefore, we and many countries are not on the list. The change has no real impact on Vietnam,” said the representative of the Ministry of Industry and Trade. In terms of anti-subsidy investigations, under WTO rules, governments should end anti-subsidy investigations if the subsidy margin was negligible (less than 1% of the value of goods). However, for developing countries, this level was below 2%. “But in 7 US anti-subsidy investigations with Vietnam so far, the US has concluded that Vietnam has subsidies, and the subsidies are over 2%,” the representative of the Ministry of Industry and Trade added.

Xu hướng chính – Key trends:

Trong năm 2019, thị trường heo thế giới chao đảo vì khủng hoảng giá và thiếu hụt nguồn cung khi dịch tả heo châu Phi (ASF) bùng phát tại nhiều nhà sản xuất heo lớn trên thế giới ở Trung Quốc, Việt Nam, Philippines. Sự lây lan của dịch ASF tại Trung Quốc, các quốc gia khu vực châu Á, châu Âu và châu Phi đã làm thay đổi triển vọng ngành thịt heo trên thế giới. Theo báo cáo mới công bố của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong năm 2019 đàn heo của thế giới đã giảm 14,6% so với năm 2018, xuống gần 1,1 tỉ con; số heo tại Trung Quốc giảm tới 28,5%, xuống còn 490 triệu con. Tại EU, đàn heo cũng giảm nhẹ 0,2%, xuống còn 226,5 triệu con trong năm 2019. Theo dự báo của Rabobank, trong năm 2020, nhu cầu nhập khẩu từ các quốc gia châu Á sẽ tiếp tục tăng, trong đó nhập khẩu thịt heo vào Trung Quốc sẽ lên cao kỉ lục trong năm 2020. Mỹ, Canada, Brasil, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ý sẽ là những nhà hưởng lợi lớn. Rabobank cũng dự báo, sản xuất thịt heo tại Hoa Kỳ năm 2020 tăng 3,2% so với năm 2019, chủ yếu do tăng trưởng quy mô đàn heo thịt và tăng trưởng năng suất ở mức vừa phải.

In 2019, the world pork market wobbled because of the price crisis and the shortage of supply when the African swine fever (ASF) outbroke at many of the world’s largest pig producers in China, Vietnam, and the Philippines. The spread of ASF in China, Asian, European and African countries had changed the outlook for pork industry in the world. According to a new report published by the US Department of Agriculture (USDA), in 2019 the world’s pig herds had decreased by 14.6% compared to 2018, to nearly 1.1 billion heads; The number of pigs in China decreased by 28.5% to 490 million. In the EU, pig herds also decreased slightly by 0.2%, to 226.5 million in 2019. According to Rabobank’s forecast, in 2020, import demand from Asian countries would continue to increase, then, pork imports into China would reach a record high in 2020. The US, Canada, Brazil, the UK, Germany, Spain, the Netherlands and Italy would be the major beneficiaries. Rabobank also forecasted that pork production in the United States in 2020 would increase by 3.2% compared to 2019, mainly due to the increase in the number of pork herds and moderate productivity growth.

Ông Zhang Zehua, nhà nghiên cứu của Viện Bảo vệ Thực vật thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho biết, vùng biên giới giữa khu tự trị Tây Tạng với các nước Pakistan, Ấn Độ và Nepal là khu vực đang bị châu chấu tấn công. Thuốc trừ sâu truyền thống cũng vô dụng trong trường hợp này vì chúng có đến hàng triệu con và có thể kéo đàn dài đến 60km. Con người không thể giết chúng, không thể ngăn chúng, chúng ta bất lực trước hàng triệu con châu chấu đang “xâm lược“. Chúng đến rồi đi nhanh chóng. Bất cứ nơi nào chúng đi qua, mùa màng và thảm thực vật đều bị cuốn theo, để lại mặt đất trống trơn. Tuy nhiên, do cao nguyên Tây Tạng có thể thành lá chắn cản trở đàn châu chấu nên cơ hội chúng đổ xô vào khu vực nội địa Trung Quốc ít có khả năng xảy ra.

Zhang Zehua, a researcher at the Plant Protection Institute of the Chinese Academy of Agricultural Sciences, said: the border between Tibet Autonomous Region and Pakistan, India and Nepal was being attacked by locusts. Traditional insecticides were also useless in this case because they had millions of them and could spead up to 60km. Humans could not kill them, they could not be stopped, we were helpless against millions of grasshoppers that were “invading“. They came and have gone quickly. Wherever they passed, crops and vegetation were swept away, leaving the ground bare. However, because the Tibetan plateau could be a barrier to locusts, the chances of them rushing into inland China were unlikely.

So với các chuỗi cà phê khác, cà phê Ông Bầu có giá “mềm” hơn khá nhiều khi mỗi ly cà phê đá chỉ dừng ở mức 16.000 đồng. Ngoài ra, cửa hàng còn phục vụ thêm các món đồ uống khác như sinh tố, trà sữa trân châu, sữa chua, macchiato… Không chỉ ngon ở vị, nhiều khách hàng còn đánh giá cà phê ông Bầu ngon ở tình người, bởi với mỗi mó đồ uống bán ra, cà phê Ông Bầu sẽ trích 1.000 đồng vào quỹ tài năng (do 3 ông bầu sáng lập) để phục vụ những mục đích cộng đồng.

Compared to other coffee chains, Ong Bau coffee had had a much “reasonable” price when each cup of iced coffee only stoped at VND 16,000. In addition, the store also served other drinks such as smoothies, bubble tea, yogurt, macchiato … Not only delicious in taste, many customers also rated Ong Bau’s coffee deliciously in love, because, for every drink sold, Ong Bau coffee would deduct VND 1,000 into the talent fund (founded by 3 bosses) for community purposes.

Về lâu dài, khi xu hướng điều tra chống trợ cấp của Mỹ với Việt Nam gia tăng, chính sách này sẽ có tác động nhất định nếu có vụ việc kết luận mức trợ cấp dưới 2%. Khi đó, Việt Nam vẫn phải chịu áp thuế do đã nằm ngoài danh mục các nước đang phát triển được Mỹ công nhận. Trong bối cảnh không ở trong danh sách các nước đang phát triển của Mỹ, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam vẫn được hưởng quy chế quốc gia đang phát triển trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới. Đối xử tối huệ quốc (MFN) là nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế của WTO, theo đó một nước thành viên phải dành sự đối xử như nhau cho mọi thành viên WTO khác, không phân biệt nước phát triển, đang phát triển hay kém phát triển.

In the long term, when the trend of US anti-subsidy investigation increased, this policy would have a certain impact if the case concluded that the subsidy level was lower than 2%. At that time, Vietnam was still subject to tax because it was outside the list of developing countries recognized by the US. In the context of not being on the list of developing countries of the US, the Ministry of Industry and Trade said that Vietnam had still enjoyed developing country status within the framework of the World Trade Organization. Most-favored-nation treatment (MFN) was the basic principle in the international trade of the WTO, whereby a member country should accord the same treatment to all other WTO members, regardless of developed or developing or underdeveloped countries.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Ngoài ra, báo cáo từ USDA cũng ước tính sản lượng thịt heo của thế giới trong năm 2020 sẽ giảm khoảng 9% so với năm 2019, xuống còn 96 triệu tấn; trong khi tiêu thụ cũng tiếp tục giảm 8,8%, xuống còn 96 triệu tấn. Tuy nhiên thương mại thịt heo dự kiến sẽ tăng, với khối lượng nhập khẩu tăng 11% so với năm 2019 và khối lượng xuất khẩu dự báo tăng 9,3% so với năm 2019.

In addition, the report from USDA also estimated that the world’s pork production in 2020 would decrease by about 9% compared to 2019, to 96 million tons; while consumption also continued to decline 8.8%, to 96 million tons. However, pork trade was expected to increase, with import volume increasing by 11% compared to 2019 and export volume forecasted to increase by 9.3% compared to 2019.

Hôm qua (20/2), trả lời về việc Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước đang phát triển, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cũng cho biết sẽ “duy trì đối thoại, phối hợp với Mỹ nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương“. Cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn đang theo dõi sát tình hình để có những cảnh báo, khuyến cáo kịp thời. SCMP cho rằng việc này sẽ giúp Mỹ hạ ngưỡng tiêu chuẩn để điều tra liệu một quốc gia có đang làm tổn hại đến các ngành công nghiệp của nước này bằng các biện pháp trợ giá xuất khẩu bất công hay không. USTR cũng cho biết quyết định điều chỉnh phương pháp đánh giá với các nền kinh tế đang phát triển, nhằm điều tra thuế chống trợ cấp, là cần thiết; do quy định cũ của Mỹ có từ năm 1998 và “hiện đã lỗi thời“.

Yesterday (20/2), in response to the US removal of Vietnam from the list of developing countries, Deputy Foreign Ministry spokesman Doan Khac Viet also said as would “maintain dialogue and coordinate with The United States aims to promote bilateral trade relations.” Vietnamese authorities were still closely monitoring the situation to give timely warnings and recommendations. SCMP believed this would help the US lower the threshold to investigate whether a country was hurting its industries with unfair export subsidies. USTR also said the decision to adjust the assessment method for developing economies, to investigate countervailing duties, was necessary; due to old US regulations dating back to 1998 and “now obsolete“.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Sướng ích gì, hay ho gì khi con tôm hùm được giải cứu. Chính những người làm ra sản phẩm cũng không muốn điều đó… Đừng nghĩ những người làm ra sản phẩm chân chính muốn ngửa tay xin sự ban phát. Họ đủ tự trọng để thấy “đau” khi được giải cứu. Chỉ có những người lợi dụng sự giải cứu để tranh thủ kiếm chác mới không thấy sự tự trọng ấy thôi.

What good, or interesting as when the lobster was rescued. The people who had made the product did not want that … Did not think the people who had produced the true product wanted to turn their heads to give. They were self-sufficient to feel “painful” when being rescued. Only those who took advantage of the rescue to enlist benefit did not see that self-respect.

Giải cứu, giúp những người làm ra sản phẩm vượt qua lúc khó khăn là nên làm và cần làm. Nhưng, đừng làm đau người làm ra sản phẩm và chính bản thân sản phẩm, vì không ai có lỗi…

Rescuing and helping those who had made products to overcome difficulties was considered as “should do job”. But, didn’t hurt the person who had made the product and the product itself, because no one was at fault …

Xxx – NPL

Tuần – Week 10 – 15/02/2020…

Cuối cùng hy vọng của nhà đầu tư cũng đã gần như được thành toại… ngay khi hình thức Condotel được pháp lý hóa thì một vài người lại nghĩ về Cocobay – tiên phong ngã ngựa, liệu họ có đứng dậy quay về đường đua, hay chỉ còn là một dĩ vãng…

Finally the hope of investors has closely been fulfilled … as soon as the Condotel was legalized, a few people has thought of Cocobay – the pioneer of falling knight, whether they stood up and backed to the track, or was just an airy past…

Thế mới thấy, không chỉ ở Việt Nam mà toàn cầu cũng vậy, pháp lý luôn đi sau thực tế phát triển, khác biệt chỉ là cách ứng xử…

As found, not only in Vietnam but also in the world, the law had been always behind the development reality, the difference was just how to treat …

Các sự kiện chính – Main events:

Ngày 14/2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho dự án căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (officetel); theo đó, thời hạn sử dụng 50-70 năm và chỉ cấp cho các trường hợp đủ điều kiện.

On February 14, the Ministry of Natural Resources and Environment sent a document to the local Department of Natural Resources and Environment of provinces and cities directly under the Central Government to guide on the land utility regime and the certification of construction work ownership for condotel projects, tourist villas, accommodational office (officetel); accordingly, the shelf life of 50-70 years and only granted to eligible cases.

Thị trường căn hộ cho thuê tại Tp.HCM “đuối sức” do nguồn cung tăng cao, năng suất cho thuê căn hộ đã giảm trong nửa cuối năm 2019 do sự gia tăng nguồn từ các căn hộ mới hoàn thành được bàn giao.

The market for apartments for rent in Ho Chi Minh City was “drown” due to high supply, apartment rental productivity had decreased in the second half of 2019 due to the increase in the source from newly completed apartments.

Dịch viêm đường hô hấp cấp từ chủng mới virus corona (2019-nCoV) đang gây ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của nền kinh tế thế giới, trong đó bao gồm các hoạt động của ngành du lịch biển, sản xuất ô tô cũng như ngành hàng không thế giới.

The outbreak of acute respiratory infections from the new strain of corona virus (2019-nCoV) was causing serious impacts on all aspects of the world economy, including activities of world marine tourism and automobile manufacturing, as well as aviation industry.

Quá trình điều tra, các cơ quan chức năng xác định đủ yếu tố để xử lý hình sự doanh nghiệp sản xuất khẩu trang bằng giấy vệ sinh lên đến 15 năm tù theo quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015.

During the investigation, the authorities identified sufficient factors to accuse crimination up to 15 years in prison to enterprises producing masks by using toilet paper as prescribed in Article 192 of the Criminal Code 2015.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Từ cuối năm 2018 kéo sang cả năm 2019, phân khúc nghỉ dưỡng với điển hình là sản phẩm condotel (căn hộ khách sạn) lao dốc không phanh sau thời kỳ bùng nổ 2016-2017. Số liệu của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, lượng cung condotel mới trong quý III/2019 giảm gần 50% so với quý I, đạt 3.680 sản phẩm. Đáng chú ý, nguồn vốn tại hai thị trường trọng điểm là Đà Nẵng và Nha Trang sụt giảm mạnh, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt từ 20-30% lượng hàng được tung ra. Trong khi khung pháp lý chưa rõ ràng và chưa có sự đồng nhất giữa các địa phương thì thị trường lại tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề vào cuối năm 2019 khi chủ đầu tư dự án Cocobay Đà Nẵng – Tập đoàn Empire thông báo không thể chi trả mức lợi nhuận 12% như đã cam kết với khách hàng. Sự đổ vỡ tại Cocobay khiến nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về hiệu ứng lan truyền có thể xảy ra tại nhiều dự án khác, làm phân khúc này bị tê liệt. Các chuyên gia cho rằng, mức lợi nhuận phù hợp chỉ rơi vào khoảng 6%.

From the end of 2018 to the whole year 2019, the resort segment with the typical condotel product (hotel apartments) plunged without braking after the booming period of 2016-2017. Figures of the Vietnam Real Estate Brokers Association showed that the new supply of condotels in the third quarter of 2019 had decreased by nearly 50% compared to the first quarter, reaching 3,680 units. Notably, the capital sources in two key markets, Da Nang and Nha Trang, had dropped sharply, with the absorption rate only reaching 20-30% of the launched products. While the legal framework was unclear defined and there was no uniformity between localities, the market continued to be severely affected by the end of 2019 when the investor of Cocobay Danang project – Empire Group had announced that it could not pay 12% profit as committed to customers. The collapse at Cocobay left many economists concerned about the possible spillover affected to many other projects, paralyzing this segment. Experts said that the appropriate profit level wass only about 6%.

Theo nghiên cứu về “Chỉ số cho thuê nhà ở hạng sang” của Savills World, giá vốn đầu tư cùng với sự tăng trưởng trong việc cho thuê đã chậm lại trong nửa cuối năm, với mức tăng 0,3%, so với 0,8% trong nửa đầu năm. Trong khi đó, cùng với sự gia tăng nguồn cung hiện hữu ngày càng lớn và cạnh tranh khắc nghiệt, lợi tức từ cho thuê căn hộ đang ngày càng giảm trên thị trường Tp.HCM. Thực tế, rất nhiều NĐT “chán nản” vì sau thời gian khai thác cho thuê căn hộ nhưng không sinh lời như kì vọng. Nhiều NĐT tham gia thị trường cho thuê với kì vọng mức lợi nhuận cho thuê có thể đạt 6-7%/năm hoặc cao hơn, tuy nhiên do nguồn cung hoàn thiện trên thị trường ngày càng gia tăng khiến giá thuê bị cạnh tranh khốc liệt. Có những căn hộ hoàn thiện hạ 1-2 giá thuê nhưng cũng không có khách thuê trong khoảng thời gian dài. Theo một số NĐT, lúc đầu bàn giao nhà còn có khách thuê dài hạn nhưng càng ngày càng khó kiếm khách thuê.

According to Savills World’s “Luxury Rental Index”, cost of investment and rental growth slowed in the second half, with an increase of 0.3%, compared to 0.8% in the first half. Meanwhile, along with the increase in existing supplies and fierce competition, rental income was on the decline trend in the HCMC market. In fact, many investors were “depressed” because after exploiting and renting apartments, it were not profitable as expected. Many investors participated in the rental market with the expectation that the profit margin could reach 6-7% per year or higher, but due to the increasing supply on the market, the rental price was extremely competitive. There were completed apartments that cut 1-2 price reduction but no tenants for a long time. According to some investors, initially there had been long-term tenants, but nowadays it was more difficult to find tenants.

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra đang làm gián đoạn đến sự vận hành của ngành hàng không thế giới. Hãng hàng không Cathay Pacific, Hồng Kông (Trung Quốc) đã yêu cầu 27.000 nhân viên nghỉ không lương 3 tuần. Hãng này cũng cho biết tình hình hiện nay đang nghiêm trọng tương tự giai đoạn xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2009. Hiện có khoảng hơn 20 hãng hàng không trên thế giới đã hoãn hoặc thậm chí đình chỉ các chuyến bay tới Trung Quốc và một số các quốc gia khác. Ngành du lịch biển cũng bị ảnh hưởng không nhỏ do dịch virus corona gây ra. Hiện, 3.600 hành khách và thủy thủ đoàn đến từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ trên tàu Diamond Princess đang bị cách ly ở cảng Yokohama, Nhật Bản từ ngày 3/2 do một hành khách nam khoảng 80 tuổi dương tính với chủng mới virus corona. Hiện, nhiều hãng sản xuất ôtô toàn cầu cũng đã tạm ngừng sản xuất tại Trung Quốc, danh sách này bao gồm Ford, Tesla, PSA Group, Honda và Nissan. Hãng sản xuất ô tô Hyundai dự kiến sẽ tạm ngừng hoạt động các nhà máy tại Hàn Quốc, nguyên nhân chính là do sự thiếu hụt phụ tùng nhập khẩu từ Trung Quốc do sự bùng phát của dịch virus corona. Việc này sẽ khiến Hyundai trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên tạm ngừng hoạt động bên ngoài Trung Quốc. Hiện, Hàn Quốc là cơ sở sản xuất lớn nhất của Hyundai, hãng xe này có tổng cộng 7 nhà máy sản xuất ô tô đang vận hành tại đây.

The acute respiratory infection caused by the new strain of corona virus was disrupting the operation of the world aviation industry. Cathay Pacific, Hong Kong (China) had requested 27,000 employees to take 3 weeks unpaid leave. The airline also said the current situation had been serious similar to the stage of the world financial crisis in 2009. Currently, there were more than 20 airlines in the world had postponed or even suspended flights to China and some other countries. Marine tourism industry was also affected by corona virus. Currently, 3,600 passengers and crew from 56 countries and territories aboard the Diamond Princess had been quarantined in the port of Yokohama, Japan since February 3 due to an 80-year-old male passenger positive for the new strain of corona virus. Many global automakers had also suspended production in China, which includes Ford, Tesla, PSA Group, Honda and Nissan. The Korean automaker was expected to suspend operations in South Korea, mainly because of a shortage of components imported from China due to the outbreak of the corona virus. This would make Hyundai the first automaker to suspend operations outside of China. Currently, South Korea was Hyundai’s largest manufacturing facility, which had had a total of seven automobile factories in operation.

Việc làm của Công ty TNHH Việt Hàn đã gây nhiều bức xúc trong dư luận, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus Corona (Covid-19) đang có diễn biến lây lan phức tạp. Dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình (Văn Phòng luật sư Tinh thông luật) phân tích, hành vi sản xuất khẩu trang bằng giấy vệ sinh của Công ty TNHH Việt Hàn hoàn toàn có đủ căn cứ để xử lý hình sự theo quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017 về “Tội sản xuất, buôn bán hàng giả“. Mức xử phạt cho người đứng đầu doanh nghiệp này từ 1 năm đến 15 năm tù giam. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 192, Bộ luật hình sự thì bị phạt từ 1.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000 đồng; đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn. Ngoài ra, pháp nhân thương mại còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 1 năm đến 3 năm.

The work of Viet Han Co., Ltd. caused a lot of frustration in the public opinion, especially in the time when the disease of acute pneumonia caused by the Corona virus strain (Covid-19) had been happening complicatedly. From a legal perspective, the lawyer Diep Nang Binh (Law Office of the General Lawyer) analyzed that Viet Han Co., Ltd.’s production of masks using toilet paper had sufficient grounds for criminal accuse. According to Article 192 of the Criminal Code 2015, amending and supplementing 2017 on “Crime of manufacturing and trading in fake goods”. The level of punishment for the head of this business would be from 1 year to 15 years in prison. Commercial legal entities committing offenses specified in Article 192 of the Criminal Code were liable to a fine of from VND 1,000,000,000 to 9,000,000,000; suspension of operation for a period of 6 months to 3 years or permanent suspension of operation. In addition, commercial legal entities might also be subjected to additional penalties such as ban on business, ban on activities in certain areas or ban on raising capital from 1 year to 3 years.

Xu hướng chính – Key trends:

Gần như mọi xu hướng hoạt động xã hội đều tạm ngưng lại trước những thông tin về sự lây lan của dịch virus Corona cho dù tỷ lệ tử vong thấp hơn Ebola và Sars rất nhiều – chỉ ở mức 2%…

Almost every social activity trends were halted in the news of the spread of the Corona virus, despite a much lower death rate than Ebola and Sars – at only 2% …

2 năm trở lại đây do những vướng mắc về pháp lý của căn hộ condotel khiến nguồn cung loại hình này sụt giảm, nhà đầu tư mang tâm lý “dè chừng”. Nếu tốc độ tăng trưởng trung bình nguồn cung biệt thự nghỉ dưỡng tại Khánh Hòa, Phú Quốc, Đà Nẵng trong năm 2017 lần lượt là 35%, 27% , 5,5% thì con số này trong năm 2018-2019 bị giảm, lần lượt chỉ còn 7,3% và 2,6%.

In the past 2 years, due to the legal issues of condotel apartments, the supply of this type had decreased, investors were “cautious”. If the average growth rate of the supply of resort villas in Khanh Hoa, Phu Quoc, Da Nang in 2017 had been 35%, 27%, and 5.5% respectively, this number in 2018-2019 would be decreased to respectively 7.3% and 2.6%.

Sự cạnh tranh giá thuê diễn ra khốc liệt trong cùng dự án. Cùng diện tích căn hộ, nội thất như nhau nhưng NĐT cho thuê giá khác nhau khiến một số NĐT cho thuê giá cao hơn đành chấp nhận hạ giá để có khách. Chính vì hạ giá thuê và tìm khách thuê qua các kênh môi giới (mất phí hoa hồng) nên nhiều NĐT đã “hụt hẫng” vì biên lợi nhuận chỉ đạt khoảng 4-5%/năm thay vì 6-8% như kì vọng ban đầu. Theo một báo cáo của một đơn vị nghiên cứu, trong một năm, giá bán căn hộ tăng bình quân 11,8% còn lợi tức cho thuê ít biến động, đạt 5,4%. Cùng kích cỡ chung cư này có giá chào thuê bình quân 14,2 triệu đồng một căn mỗi tháng, tỷ suất lợi nhuận trong 12 tháng gần như không đổi, ước tính quanh mốc 5,4%.

The rental competition was fierce even in the same project. With the same apartment area and interior, investors rented at different prices, causing some investors to rent at higher prices to accept lower prices to attract customers. Because of lowering the rental price and finding tenants through brokerage channels (commission charged), many investors have “fallen” because the profit margin was only about 4-5%  per year instead of 6-8% as expected. original. According to a report of a research unit, in one year, the selling price of apartments increased by 11.8% on average and rental income was less volatile, reaching 5.4%. The same size of this apartment had an average rent quotation of VND 14.2 million per unit per month, the profit rate for the 12 months was almost unchanged, estimated at 5.4%.

Ngày 5/2, phát biểu tại thủ đô Paris, Pháp, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) bà Christine Lagarde cảnh báo sự bùng phát của virus corona khởi phát từ Trung Quốc đang gia tăng sự không chắc chắn đối với nền kinh tế toàn cầu, nhận định: “Trong khi mối đe dọa của cuộc xung đột thương mại Mỹ – Trung dường như đang giảm bớt, thì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona lại khiến gia tăng một sự bất ổn mới“. Theo tuyên bố trên, bà Lagarde đã so sánh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona tương đương với “các nguy cơ toàn cầu” như căng thẳng thương mại và các điểm nóng địa chính trị.

On February 5, speaking in Paris, France, ECB President Christine Lagarde warned that an outbreak of corona virus originating from China had been increasing uncertainty: “While the threat of the US-China trade conflict seems to be diminishing, the corona virus outbreak of acute respiratory infections has increased a new instability.” According to the statement, Ms. Lagarde compared the acute respiratory infection caused by corona virus to the “global risks” such as trade tensions and geopolitical hotspots.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Đầu năm 2020 phân khúc căn hộ condotel tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn trong bối cảnh đại dịch virus corona đang diễn biến phức tạp. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng thời gian qua đã có tâm lý e ngại khi nhiều doanh nghiệp làm ăn không hiệu quả, không đáp ứng được cam kết lãi suất với khách hàng. Cùng với những lo ngại liên quan các vấn đề pháp lý của Condotel khiến thị trường càng khó. Đặc biệt, khi gặp phải cú sốc dịch bệnh, năm nay sẽ là năm tiếp tục khó khăn đối với phân khúc này.

In early 2020 the condotel apartment segment continued to face many difficulties in the context of the complicated corona virus pandemic. According to Mr. Nguyen Van Dinh, Deputy General Secretary of Vietnam Real Estate Association, the real estate market for relaxation over the past time had been afraid when many businesses were inefficient, unable to meet commitments of interest rates to customers. Along with concerns related to legal issues of Condotel had driven the market more difficult. In particular, when facing the epidemic shock, this year would be another difficult year for this segment.

Trong một báo cáo quý đầu năm 2019, tỉ suất lợi nhuận của căn hộ hạng sang chỉ đạt 4,4% một năm, thấp nhất so với các phân khúc cao cấp (5,9%), trung cấp (5,7%) và chung cư bình dân (5,9%). Thậm chí, tỷ suất lợi nhuận của nhà hạng sang còn kém xa so với khả năng sinh lời của nhà giá rẻ (kém tới 1,5%). Theo dự báo của các chuyên gia trong ngành, thị trường cho thuê căn hộ vẫn sẽ kém hấp dẫn trong năm 2020 vì dự báo sẽ có một lượng lớn căn hộ hoàn thiện được bàn giao trong năm. Chưa kể, lượng căn hộ cho thuê trong năm vừa qua vẫn chưa được hấp thụ tốt. Vì thế, giá cả sẽ cạnh tranh khốc liệt. Các NĐT có căn hộ cho thuê phải chấp nhận giảm giá để có khách thuê. Và biên lợi nhuận dự báo chỉ dao động ở mức trên dưới 5%, để đạt mức 6% cũng rất khó đối với NĐT có căn hộ cho thuê.

To a report for the first quarter of 2019, the profit margin of luxury apartments was only 4.4% a year, the lowest compared to the high-end segment (5.9%), mid-end (5.7%) and affordable apartments (5.9%). Even, the profit margin of luxury houses was far below the profitability of affordable houses (up to 1.5%). According to industry experts, the apartment rental market would remain unattractive in 2020 because a large number of completed apartments were expected to be delivered in the year. Not to mention, the number of apartments for rent in the past year had not been well absorbed. Therefore, the price competition would be fierce. Investors who had apartments for rent were requested to accept the discount to attract tenants. And the expected profit margin only fluctuated around 5%, to reach 6% was also very difficult for investors with apartments for rent.

Sáng ngày 14/2, ông Hoàng Đại Nghĩa (Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 – Cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã niêm phong toàn bộ hàng hoá, máy móc của Công ty TNHH Việt Hàn, trụ sở đóng trên địa bàn xã Minh Cường, huyện Thường Tín, Hà Nội để phục vụ công tác điều tra việc doanh nghiệp này sản xuất khẩu trang bằng giấy vệ sinh để tuồn ra thị trường bán cho người tiêu dùng. Theo ông Nghĩa, khi có kết quả điều tra cuối cùng mới có cơ sở để xử lý những đối tượng liên quan.

In the morning of February 14, Mr. Hoang Dai Nghia (Head of Market Management Team No. 1 – Hanoi Market Management Department) said that the authorities had sealed all goods and machines of Viet Han Co., Ltd., headquartered in Minh Cuong commune, Thuong Tin district, Hanoi to serve the investigation of this enterprise’s production of masks using toilet paper to flow into the market selling to consumers. According to Mr. Nghia, when the results of the final investigation were the basis for dealing with related subjects.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Những năm 2015, 2016, 2017, theo báo cáo từ Sở Xây dựng TP.HCM, có khoảng 45.000 – 50.000 sản phẩm bất động sản là chung cư được mở bán. Các dự án có quá trình xây dựng từ 2 đến 3 năm, nghĩa là năm 2018, 2019 và 2020 sẽ bàn giao cho khách hàng. Trong khi đó, lượng căn hộ mua đầu tư cho thuê ở các dự án vào khoảng 30 – 40%. Chính vì vậy, riêng lượng hàng mới đã dư thừa nguồn cung. Trong khi đó, nhu cầu thuê nhà không tăng buộc các nhà đầu tư phải giảm giá cho thuê để thu hút khách hàng.

In the years of 2015, 2016, 2017, according to a report from Ho Chi Minh City Department of Construction, there were about 45,000 – 50,000 real estate apartment products for sale. Projects with a construction period of 2 to 3 years, meaning that 2018, 2019 and 2020 would be handed over to customers. Meanwhile, the number of apartments purchased for investment in projects were about 30-40%. Therefore, the new quantity alone had an excess of supply. Meanwhile, the increasing demand for rental housing forced investors to reduce rental prices to attract customers.

Chạy theo xu hướng, chạy theo số đông, cố gắng chụp giật từ những “làn sóng xã hội” trồi sụt… còn khủng khiếp hơn sự lây lan virus [corona] và hy vọng mong manh phòng bệnh từ những cái khẩu trang…

Rushing for the trends, following the masses, trying to capture the shock from the “society wave” fluctuations were… all worse than the outbreak of the virus [corona] and the fragile hope of prevention from masks …

Xxx – NPL

Tuần – Week 03 – 08/02/2020…

Corona – virus hay beer…? Cả hai đều được quan tâm chỉ là cái thì thích mà cái thì sợ…

Corona – virus or beer…? Both were drawn the attention but one interested and other afraid…

Sau Tết, không chỉ rau dưa lên giá mà cái vừa lên giá vừa hết hàng là món… khẩu trang  và nước rửa tay; không chỉ ở Việt Nam mà ngay ở Mỹ cũng vậy, có điều, Mỹ “cháy hàng” không phải do người dân địa phương sử dùng mà vì họ mua gửi về cho người nhà tại Trung Quốc và Việt Nam…

After Tet, not only did the vegetable price go up but what of the price had just gone up and also out of stock was… mask and handwash; not only in Vietnam but also in the US, but, the US “sold out” was not because of local utilities but of their purchase to send to their families in China and Vietnam …

Các sự kiện chính – Main events:

Khẩu trang “cháy hàng” ở Trung Quốc và khắp thế giới. Ngoài khẩu trang, nước rửa tay cũng là thứ người dân tranh nhau mua.  Theo báo New Zealand Herald, kệ hàng bày bán nước rửa tay, dung dịch hoặc chai xịt sát khuẩn đều nhanh chóng “cháy hàng“, một hiện tượng chưa từng thấy trước đây. Báo Bloomberg đưa tin sau khi Mỹ xác nhận có ca dương tính với virus corona đầu tiên, nhiều người Mỹ đã đổ xô đi mua khẩu trang N95, loại khẩu trang được Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ khuyến cáo. Tuy nhiên ở rất nhiều cửa hàng như CVS, Lowe’s, Staples loại khẩu trang này đã hết hàng. Cách Trung Quốc nửa vòng trái đất, khẩu trang ở Canada cũng lâm vào tình trạng “cháy hàng“. Nhưng ở những đất nước này, người dân của họ vẫn sinh hoạt bình thường và rất hiếm nhìn thấy cảnh sử dụng khẩu trang tại nơi công cộng…

Masks were “sold out” in China and around the world. In addition to masks, hand-washing liquids was also what people had been scrambling to buy. According to the New Zealand Herald newspaper, the shelves of handwashing liquid, liquid or spray were quickly sold out, a phenomenon had never seen before. Bloomberg reported that after the US had confirmed corona virus positive patient, many Americans rushed to buy N95 masks, the ones recommended by the US Centers for Disease Control and Prevention. However, in many stores such as CVS, Lowe’s, Staples this type of mask was out of stock. Halfway around to China, masks in Canada were also in a state of “sold out“. But in those countries, their people still lived normally and was very rarely seen the use of masks in public places …

Tại Việt Nam, Tổng cục Quản lý thị trường vừa có báo cáo nhanh về tình hình thị trường khẩu trang. Nhiều địa phương khan hiếm, hiện tượng tăng giá vẫn diễn ra khiến lực lượng này xử phạt 85 vụ với tổng số tiền gần 90 triệu đồng; nhưng đang chú ý hơn, Cục đang tạm giữ 200.000 chiếc khẩu trang định xuất lậu sang Trung Quốc; riêng trong tháng 1, lượng khẩu trang Việt Nam xuất đi Trung Quốc tăng 260% so với mức trung bình của năm 2019. Nguy hiểm hơn, ngày 7/2, cơ quan này đã phát hiện hiện tượng gom mua khẩu trang y tế dùng một lần rồi bán lại, gây nguy hiểm cho người dùng chuộc lợi từ việc khan hiếm hàng…

In Vietnam, the General Department of Market Management had just released a quick report on the situation of the mask market. Many localities were reported scarce, the phenomenon of price increased still took place causing this force to sanction 85 cases with a total charging amount of nearly VND 90 million; but seriously, the Department was temporarily detaining 200,000 masks attempting to export to China; particularly in January, the number of Vietnamese masks exported to China increased by 260% compared to the average of 2019. More dangerously, on February 7, the agency discovered the phenomenon of collecting already-used single-use medical masks for re-selling endangering users for benefit from the scarcity of goods …

Không chỉ xuất khẩu nhiều mặt hàng sang Trung Quốc, Việt Nam cũng nhập khẩu từ nước này rất nhiều các loại rau quả, nên nhiều người tìm cách mua tích trữ thực phẩm vì lo ngại việc hạn chế giao thương do dịch khiến nhiều mặt hàng tăng giá, nhưng thực tế thì ngược lại. Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc hơn 41 tỷ USD, trong đó nông lâm thủy sản là 7 tỷ USD, hàng hóa qua cửa khẩu đường bộ khoảng 3 tỷ USD, trao đổi cư dân biên giới là 1,2 tỷ USD. Hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc chủ yếu qua đường bộ. Hàng công nghiệp, nguyên phụ liệu chủ yếu qua đường biển và các đường vận chuyển khác.

Not only exporting many products to China, Vietnam also imported a lot of fruits and vegetables from this country, so many people found ways to buy and store food for the concerns about restricting trade due to epidemics increasing the price, but reality was in opposite. In 2019, Vietnam had exported more than US $ 41 billion to China, of which US $ 7 billion had been spent on agriculture, forestry and fishery, goods valued at US $ 3 billion via land border gates, and border exchanges of US $ 1.2 billion. Agricultural products from Vietnam to China were mainly by road. Industrial goods, raw materials were mainly by sea and other transport facilities.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Đeo hay không đeo khẩu trang là tựa đề một bài báo của Hãng tin Reuters. Bài báo cho thấy tâm lý hoang mang của người dân trước dịch cúm và họ mua khẩu trang đeo để yên tâm ở nhiều nước trên. Khuyến cáo chính thức của Tổ chức Y tế thế giới không nhắc đến việc phải đeo khẩu trang như là một biện pháp phòng ngừa virus corona. Tuy nhiên, trên trang web của tổ chức này cũng không có thông tin nào phản đối việc đeo khẩu trang. Việc đổ xô đi mua, tích trữ khẩu trang phòng thân của những người không có vấn đề về hô hấp, ở những quốc gia có nguy cơ thấp (so với Trung Quốc) có thể gửi tín hiệu sai lầm rằng có thị trường có khả năng thiếu các phương tiện y tế cần thiết để bảo vệ người dân.

Wearing or not to wear a mask had been the title of an article on Reuters News. The article showed the bewilderment of people in front of the flu and they bought masks for mind peace in some countries. The World Health Organization’s official recommendation did not mention on wearing masks as a precaution against corona virus. However, on the organization’s website there had also no information opposing the mask wearing. The rush to buy and store personal masks for people without respiratory problems in low-risk countries (compared to China) might send a false signal that there was a market lacked of necessary medical facilities to protect people.

Một số địa phương do kiểm soát chặt chẽ thị trường nên không còn xuất hiện những điểm kinh doanh công khai tăng giá bán khẩu trang như Hải Phòng, Hà Giang. Đồng thời, cũng không còn tồn tại những tụ điểm đông người xếp hàng chờ mua khẩu trang, thậm chí có một số cơ sở treo biển phát khẩu trang miễn phí. Việc xuất lậu khẩu trang sang Trung Quốc cũng được cơ quan quản lý thị trường Lạng Sơn kiểm soát chặt chẽ; từ bối cảnh, khẩu trang xuất chính thống sang thị trường Trung Quốc tăng đột biến đầu năm nay, cùng với thời điểm bùng phát cao điểm dịch virus corona ở Trung Quốc. Theo thống kê của Hải quan Lạng Sơn, ngoài khẩu trang y tế, còn gần 800.000 khẩu trang các loại khác như chống bụi, 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp cũng được xuất đi Trung Quốc. Ngược lại, tiêu dùng trong nước, hiện tượng bán khẩu trang đã dùng này được ông Trần Hữu Linh – Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường cho biết tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ ứng phó dịch nCoV của Bộ Công Thương; theo ông Linh, khẩu trang y tế loại sử dụng một lần, sau khi đeo sẽ được vứt bỏ. Nhưng thực tế quản lý thị trường thấy có hiện tượng thu gom để bán lại. “Điều này rất nguy hiểm vì không đảm bảo an toàn với sức khoẻ người sử dụng“, ông Linh nói. Vị này cũng nói thêm, trường hợp này phát hiện ở Hà Nội, dù số lượng không quá lớn nhưng vì tính chất nghiêm trọng nên đang phối hợp với công an điều tra làm rõ.

In some localities, due to the strict control of the market, there were no more business publicly increasing the price of masks such as Hai Phong and Ha Giang. At the same time, there were no longer crowded waiting to buy masks, even there were some places giving free masks. The smuggling of masks to China was also strictly controlled by Lang Son market management agency; from the background, the official mask of exporting to China market sharply increased earlier this year, along with the outbreak time of corona virus outbreak in China. According to statistics of Lang Son Customs, in addition to medical masks, nearly 800,000 other type masks such as dust-proof, 3-layer, 4-layer, 5-layer masks were also exported to China. In contrast, domestic consumption, the phenomenon of selling used masks, was said by Mr. Tran Huu Linh – General Director of the General Department of Market Management at a meeting to implement the nCoV epidemic response task of the Ministry of Industry and Trade; According to Mr. Linh, disposable single-use medical masks, after being worn, would be thrown away. But in fact, the market management exposed the phenomenon of collecting for resale. “This is very dangerous because it does not guarantee safety for users’ health,” Mr. Linh said. He had also added, this case discovered in Hanoi, although the volume was not too big but because of its serious nature, they were coordinating with the police to investigate.

Cũng theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2019, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng rau quả của Trung Quốc và Thái Lan vào Việt Nam gần 1 tỉ USD, chiếm hơn 53% tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả các loại của Việt Nam. “Bây giờ rau củ toàn hàng trong nước, chỉ có từ Đà Lạt và ngoài Hà Nội nhập vào, đảm bảo không có hàng Trung Quốc và hàng không có thuốc. Từ ngày có dịch bùng phát, Trung Quốc đóng cửa khẩu, không còn nhập được rau củ quả gì từ bên ấy về nữa…” Việc hạn chế giao thương do dịch viêm phổi Vũ Hán không chỉ khiến thanh long, dưa hấu, khoai lang tím, ớt, thủy hải sản của Việt Nam rơi vào tình trạng rớt giá mà nhiều loại rau củ quả của Trung Quốc xuất qua Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hiện ở Đà Lạt, việc nhiều loại rau quả giá tăng cao được các nhà vườn giải thích là hụt hàng từ tác động của dịch. Báo cáo đánh giá tác động của dịch nCoV đưa ra trước đó của Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng cho rằng, xuất khẩu quý I đầu năm sẽ giảm hơn 20% nếu dịch nCoV kết thúc cuối quý I, riêng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 25%. Trường hợp dịch viêm phổi cuối quý II mới kết thúc, kim ngạch xuất khẩu dự báo giảm 20% so với cùng kỳ, riêng Trung Quốc giảm 56%. Tác động đã hiện hữu khi nông sản “nghẽn” tại các cửa khẩu biên giới. Ngoài 60 container chở thanh long được thông quan khi cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) mở trở lại từ ngày 3/2, lượng xe tồn tại các cửa khẩu ước tính gần 400 xe. Vì thế, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói, không thể chờ vào mỗi Trung Quốc mà cần mở rộng thêm nhiều thị trường mới xuất khẩu chính ngạch trong tình hình dịch nCoV căng thẳng. Thế nhưng khảo sát tại các siêu thị, chợ ở TP.HCM, rau quả thực phẩm nói chung vẫn khá dồi dào về lượng, thậm chí nhiều mặt hàng còn giảm giá so với trước tết. Hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op sẽ bán hàng không lợi nhuận đặc biệt cho 3 mặt hàng nông sản thanh long, dưa hấu và cá basa của các tỉnh miền Tây Nam bộ với giá giảm khoảng 15 – 20% so với trước đây. Ngoài ra, các mặt hàng tăng sức đề kháng cho người tiêu dùng như chanh tươi không hạt, chuối tươi loại 1, bưởi da xanh, trứng gà, giò sống, bắp cải, nấm mỡ… cũng giảm giá tương tự. Trái với thông tin thịt heo khan hàng giá cao trên thị trường, hiện lượng thịt heo an toàn, heo VietGAP về các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food của Saigon Co.op vẫn ổn định và đang áp dụng giảm giá từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng/kg, tương đương 15%, cho các loại chân giò, các loại xương và sườn heo non…

Also according to the General Department of Customs, in 2019, the import turnover of Chinese and Thailand vegetables and fruits to Vietnam was nearly US $ 1 billion, accounting for over 53% of the total import turnover of fruits and vegetables of all kinds. “Now all vegetables in the country, only from Da Lat and outside of Hanoi imported, ensure no Chinese goods and no medicine. From the day of the outbreak, China closed its border, no more vegetables and fruits could be imported from there …” The trade restriction caused by Wuhan pneumonia not only caused Vietnam’s dragon fruit, watermelon, purple sweet potatoes, chili and seafood products were falling in price, many Chinese vegetables and fruits exported to Vietnam would also be affected. Currently in Da Lat, the increase in many types of vegetables and fruits explained by farmers was a shortage from the impact of the epidemic. The impact assessment report of the previous Ministry of Planning and Investment also stated that exports of the first quarter of the year would decrease by more than 20% if the nCoV epidemic ends at the end of the first quarter, only exported to the market, China decreased by 25%. In case the end of second quarter pneumonia epidemic had just ended, export turnover was forecast to decrease by 20% over the same period, only China would reduce by 56%. The impact was already present when agricultural products were “congested” at border gates. In addition to 60 containers of dragon fruit cleared by the Customs when the Huu Nghi border gate (Lang Son) reopened on February 3, the number of vehicles at the border gates was estimated nearly 400 vehicles. Therefore, Minister Tran Tuan Anh said, it was impossible to wait for each China but to expand more markets to export officially in the situation of stressful nCoV epidemic. However, surveys in supermarkets, markets in Ho Chi Minh City, vegetables and food in general were still quite abundant in quantity, even many items were discounted compared to before Tet. Saigon Co.op’s retail system would sell non-profit goods specifically for 3 agricultural products of dragon fruit, watermelon and cat fish of the Southwest provinces with a discount of about 15-20% compared to the past. . In addition, items that increase consumer resistance such as seedless fresh lemon, fresh banana type 1, green skin grapefruit, chicken eggs, spring rolls, cabbage, mushrooms … also had similar prices. Contrary to the information that high-priced anhydrous pork was on the market, the current amount of safe pork, VietGAP pork on Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food supermarkets of Saigon Co.op was still stable and being applied discount from VND 20,000 to VND 40,000 / kg, equivalent to 15%, for all kinds of pork leg, bone and young pork ribs …

Xu hướng chính – Key trends:

Dù vậy, theo kênh tài chính CNBC, nhu cầu về khẩu trang trên thị trường toàn cầu chưa hề giảm nhiệt dù để đảm bảo nhu cầu của thị trường, các công ty sản xuất khẩu trang các loại, từ khẩu trang y tế đến khẩu trang 3M, N95, phải tăng ca, làm việc suốt 24 giờ/ngày để có thể cung ứng hàng cho thị trường. Trước thực tế gian thương bán hàng kém chất lượng, đã qua sử dụng, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh yêu cầu quản lý thị trường kiểm soát chặt các mặt hàng thiết bị y tế phòng dịch kém chất lượng. Theo ông, cần làm việc với Bộ Y tế để có cơ chế tiêu hủy với khẩu trang đã qua sử dụng. Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng, Cục Thương mại điện tử & kinh tế số ngăn chặn hành vi bán hàng giả, kém chất lượng hay tăng giá bán trên kênh thương mại điện tử. Bộ này sẽ sớm lập Tổ công tác kiểm tra, chống đầu cơ găm hàng, tăng giá vật phẩm y tế, đặc biệt ở địa bàn có nguy cơ cao.

However, according to the CNBC financial channel, the demand for masks in the global market had not cooled down even to ensure the needs of the market, companies producing masks of all kinds, from medical masks to 3M, N95 masks, it was overtime, working 24 hours a day to be able to supply the market. Facing the fact that the ill trading booth was of poor quality and already-used, Minister of Industry and Trade Mr. Tran Tuan Anh requested the market management agent to strictly control the epidemic prevention and control medical equipment. According to him, it was necessary to coordinate with the Ministry of Health to have a mechanism for destruction with already-used masks. The Minister of Industry and Trade requested the Department of Competition and Consumer Protection, the Department of E-Commerce & Digital Economy to prevent acts of selling counterfeit goods, poor quality goods or increasing selling prices on e-commerce channels. The Ministry would soon set up a working group to check and combat speculation and hoarding goods, increasing prices of medical products, especially in high-risk areas.

Không riêng thanh long, dưa hấu, ông Vũ Bá Phú – Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại lo lắng, dịch nCoV còn có thể tác động tới mặt hàng vải, xoài khi các công tác xúc tiến thương mại cho hai loại trái cây này bắt đầu từ tháng 4. “Phải có biện pháp tìm thị trường thay thế sớm nếu không sẽ phải giải cứu vải, xoài như thanh long, dưa hấu bây giờ“, ông Phú cảnh báo.

Not only dragon fruits, watermelons, Mr. Vu Ba Phu – Director of Department of Trade Promotion had been worries, nCoV could also affect litchi and mango when trade promotion activities for these two fruits starting from April. “Must take measures to find alternative markets soon, otherwise it will have to rescue litchi, mangoes like dragon fruit, watermelon now“, Mr. Phu warned.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Tại Hong Kong, người dân được khuyến khích đeo khẩu trang y tế. Theo báo South China Morning Post, trong ngày 30-1, hàng ngàn người đã xếp hàng mua khẩu trang và các nhà thuốc chỉ bán với số lượng giới hạn cho từng người. Đến ngày 1-2, báo này tiếp tục đưa tin 25 hộp khẩu trang, mỗi hộp 1.000 chiếc, tổng cộng 25.000 chiếc khẩu trang đã bị đánh cắp ở một kho hàng. Lô hàng được nhập khẩu từ Thái Lan, đến Hong Kong ngày 29-1 và được cất trong nhà kho để bán trực tuyến dần.

In Hong Kong, people were encouraged to wear medical masks. According to the South China Morning Post, on January 30, thousands of people lined up for masks and pharmacies were to sell only a limited quantity for each person. By February 1-2, the newspaper continued to report 25 boxes of masks, each of 1,000, a total of 25,000 masks were stolen in a warehouse. The shipment was imported from Thailand, arrived in Hong Kong on January 29 and stored in a warehouse to sell online gradually.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Khẩu trang y tế loại sử dụng một lần, sau khi đeo sẽ được vứt bỏ; nhưng thực tế, quản lý thị trường thấy có hiện tượng thu gom để bán lại…

Disposable single-use medical masks, after being worn, would be discarded; but in fact, market management saw the phenomenon of gathering the already-use for resale …

Ôi, con buôn…

Oh, the merchant …

Xxx – NPL

Tuần – Week 27 – 31/01/2020… Hết Tết – Tet ending

Hết Tết… Quay lại với công việc còn đang dang dở từ năm “cũ”… hiện tượng đóng chợ điện tử và mất nước đâu đó báo hiệu những điều sẽ còn tồi tệ hơn cả virus Corona…

Tet ending… Back to the unfinished works from the “old” year … the phenomenon of closing e-markets and dehydration somehow signaled things would be worse than the Corona virus …

Các sự kiện chính – Main events:

Thị trường bất động sản TP HCM năm 2020 phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố sống còn là pháp lý. Trong tình huống các vướng mắc pháp lý được dỡ bỏ hoặc tiếp tục kéo dài, thị trường bất động sản sẽ đứng trước hai ngã rẽ trái ngược nhau.

Ho Chi Minh City real estate market in 2020 depended heavily on the critical factor which was the legality. In the scene where legal issues were removed or continued for a while, the real estate market would face two differently opposite turns.

Chỉ hai tuần cuối 2019, lần lượt Adayroi và Lotte.vn khép lại cuộc chơi thương mại điện tử, dù đã từng có những mục tiêu rất tham vọng khi ra mắt. Trước đó, cũng trong năm ngoái, sàn Robins.vn và VuiVui dừng bước. Theo iPrice Group, các công ty thương mại điện tử năm 2020 cần nâng hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời thay vì tăng trưởng ngắn hạn.

Within the last two weeks of 2019, Adayroi and Lotte.vn respectively closed its e-commerce chapter down, despite setting very ambitious goals at the launch. Earlier, also last year, Robins.vn and VuiVui e-commercial platforms were stopped. According to iPrice Group, e-commerce companies in 2020 needed to improve operational efficiency and profitability instead of chasing short-term growth.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngay từ giữa năm 2019, mực nước thượng lưu sông Mê Kông ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 2,5m đến 5,0m, ở trung và hạ lưu thấp hơn từ 2,5m đến 3,5m. Tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Kông về Đồng bằng sông Cửu Long tại trạm Kratie (Campuchia) thấp hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ 48%, tương đương năm 2010, đây là năm thiếu hụt kỷ lục. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, năm nay hiện tượng El Nino trở lại khu vực, lượng nước mưa khá thấp. Tiếp đó là chuỗi các đập thủy điện ở thượng nguồn đều đồng loạt tích nước vào hồ chứa, lượng nước xả về hạ lưu rất ít. Nếu các tỉnh đầu nguồn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chạy theo làm lúa vụ 3 (vụ thu đông) sẽ làm các vùng ven biển khan hiếm nước hơn. Theo đó, nước mặn sẽ theo thủy triều lấn sâu hơn vào đất liền và có nhiều nguy cơ nhiễm mặn cả những vùng nước ngọt trước đây như TP. Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và sẽ mở rộng ra các tỉnh còn lại. Hiện tại các tỉnh vùng ĐBSCL đang canh tác vụ Mùa Thu Đông 2019 và Đông Xuân 2019-2020. Cụ thể, vụ Mùa tổng diện tích đã xuống giống 160.580 ha, đã thu hoạch 24.800 ha, còn lại đang trong giai đoạn đòng, trổ và chín. Vụ Thu Đông đã xuống giống 719.100 ha, đã thu hoạch đạt 91%, hiện còn 65.100 ha đang trong giai đoạn trổ và chín. Phần lớn diện tích đang canh tác trong vùng đê bao bảo vệ và sẽ kết thúc thu hoạch sớm nên không có diện tích bị ảnh hưởng hạn, xâm nhập mặn. Đối với vụ Đông Xuân 2019-2020, vùng ĐBSCL đã xuống giống 1.505.000 ha, đạt 95% kế hoạch. Trong số đó, diện tích cần tăng cường mạnh các giải pháp thủy lợi để đảm bảo cung cấp đủ nước tưới trong trường hợp xâm nhập mặn kéo dài khoảng 332.000 ha tập trung ở các tỉnh Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang và Kiên Giang.

The National Center for Hydrometeorological Forecasting said that, from mid-2019, the water level of the upper Mekong River had been lower than the average of years from 2.5m to 5.0m, while that in the middle and lower areas from 2.5m to 3.5m. The total flow from the upper Mekong River to the Mekong Delta at Kratie Station (Cambodia) was 48% lower than the average for the same period last few years, equivalent to 2010 as peak year of shortages. According to the experts of hydro-meteorology, this year El Niño phenomenon had returned to the area resulting low rainfall; next was the chain of hydroelectric dams in the upstream which simultaneously keeping water into the reservoir, thus, the volume of downstream discharged water was very small. If the upstream provinces in the Mekong Delta continued to cultivate the 3rd rice crop (autumn-winter crop), the coastal areas would suffer more from water deficit. Accordingly, the saline water would follow the tidal encroaching deeper into the mainland and leading to a high risk of salinization even to former freshwater areas such as Can Tho, Vinh Long provinces and would expand to other remaining provinces. The provinces in the Mekong Delta were currently cultivating the Fall-Winter 2019 and Winter-Spring crops of 2019-2020. Specifically, the total area of ​​sowing season was 160,580 hectares while that 24,800 hectares were harvested, the rest were in the stage of flowering and maturity. The Fall-Winter crop sowed 719,100 ha while that 91% harvested and 65,100 ha left in the flowering and ripening stage. Most of the cultivated area was in the protected dyke area and would be harvested soon, thus, there might be no drought affected area and saline intrusion. For the 2019-2020 Winter-Spring crop, the Mekong Delta had seeded 1,505,000 hectares, reaching 95% of the plan. Among them, the area of about 332,000 ha needed to be intensified irrigation solutions to ensure adequate supply of irrigation water concentrated in Long An, Tien Giang, Tra Vinh and Soc Trang provinces, Bac Lieu, Ca Mau, Hau Giang and Kien Giang in case of long lasting salinization.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Hai kịch bản cho thị trường bất động sản năm 2020:

Two scenarios for the real estate market in 2020:

 • Kịch bản thiếu hụt – Nếu vướng mắc pháp lý tiếp tục kéo dài, nguồn cung chắc chắn bị hạn chế và thiếu hụt. Thị trường thứ cấp sẽ sôi động nhưng nguy cơ làm giá (thổi giá, tăng giá) bất động sản lớn hơn. Sẽ có nhiều nhà đầu tư chọn những kênh đầu tư khác hoặc thị trường khác để tìm kiếm nhiều cơ hội đa dạng hơn. Hàng tồn kho bất động sản sẽ giảm vì được tiêu thụ dần trong thời gian chờ nguồn cung mới, nhưng giá nhà sẽ tăng cao và thị trường vùng ven có thể vượt qua thị trường chủ lực là TP HCM do sự dịch chuyển nguồn vốn đầu tư;

Shortages scenario – If legal issues still continued, the supply was certainly narrowed down and in shortage. The secondary market would be active, but the risk of pushing real estate prices high (prices rising) became bigger. There would be many investors choosing other investment channels or markets to seek for more diversified opportunities. Real estate inventories would be dropped as they were consumed gradually while waiting for new supply, but house prices would soar and the suburban market may surpass the key market of Ho Chi Minh City due to the shift of capital resources;

 • Kịch bản bùng nổ – Trong trường hợp các vướng mắc pháp lý được giải tỏa, thị trường xóa bỏ rào cản về rủi ro pháp lý, nguồn cung sẽ tăng mạnh. Đi kèm với việc nguồn cung tăng lên là gánh nặng hàng tồn kho lớn dần.

Booming scenario – In case of legal issues were solved, the market would be lifted from the legal risk barrier, the supply would increase sharply. Accompanying the increasing supply was the growing burden of inventory.

Lý do tuy khác nhau nhưng cả tất cả các đơn vị thương mại điện tử đóng cửa đều tiết lộ muốn tập trung vào những hoạt động kinh doanh chủ đạo, mang lại hiệu quả cao hơn. “Điều này phù hợp với một làn sóng thay đổi về tư duy đang xuất hiện trong giới đầu tư và startup công nghệ toàn cầu là phát triển bền vững, tập trung vào lợi nhuận và giảm lỗ“, nhóm chuyên gia của iPrice nhận định. Làn sóng này bắt nguồn một phần từ vụ IPO thất bại của startup kỳ lân WeWork hồi giữa năm 2019.

The reasons might be different, but all of the closed e-commerce businesses had revealed their desire to focus on core business activities, which brought more effective. “This is in line with a wave of mindset changes in which has been emerged among global tech startups and investors, that are sustainable, focused on profitability and reducing losses,” said iPrice’s expert team. This wave was originated partially from the failed IPO of the unicorn startup WeWork in last mid-2019.

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã xuất hiện sớm hơn so với năm 2015 (năm hạn mặn lịch sử gây thiệt hại lớn cho ĐBSCL), ở mức gay gắt và sẽ tiếp tục tăng cao, khả năng ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Đáng chú ý, mùa mưa 2019 trên lưu vực sông Mê Công xuất hiện muộn so với trung bình nhiều năm, tổng lượng dòng chảy năm ở mức thấp. Dòng chảy về ĐBSCL từ đầu mùa khô đến nay giảm nhanh, hiện đang ở mức rất thấp so với trung bình nhiều năm. Đối với 100.000 ha thuộc vùng sản xuất lúa Đông Xuân hằng năm, nhưng có nguy cơ cao ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn năm 2019-2020, đã bố trí chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho khoảng 50.000 ha và chuyển dịch lùi thời vụ cho 50.000 ha còn lại. Ngoài ra, vùng ĐBSCL còn có khoảng 136.000 ha cây ăn quả có khả năng bị ảnh hưởng hạn, mặn, bằng 39,1% tổng diện tích cây ăn quả toàn vùng. Theo báo cáo của các địa phương, hiện tại có khoảng 82.000 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt. Số hộ bị thiếu nước sinh hoạt tập trung tại các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau và Tiền Giang. Nguyên nhân do nguồn nước có độ mặn vượt ngưỡng cho phép, các hộ dân thiếu dụng cụ trữ nước ngọt để sử dụng. Theo dự báo, trong thời gian tiếp theo của mùa khô, có khoảng 158.000 hộ thiếu nước sinh hoạt; trong đó, có 24.000 hộ ở vùng của công trình cấp nước tập trung; 134.000 hộ ở vùng cấp nước nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình.

Salinization in the Mekong Delta had appeared earlier than in 2015 (the historical year that salinity caused great damage to the Mekong Delta), which was severe and would continue to rise, potentially affecting very serious to agricultural production and livelihoods. Notably, the 2019 rainy season in the Mekong basin appeared late compared to several years on average, the total annual flow was low. The flow to the Mekong Delta from the beginning of the dry season had rapidly decreased, currently at a very low level compared to the average of last several years. To annually 100,000 ha of the winter-spring rice cropping area facing a high risk of 2019-2020 drought and saltwater intrusion, cropping structure change had been settled for about 50,000 ha and the remaining 50,000 ha was time shifted. In addition, the Mekong Delta had about 136,000 hectares of fruit trees that were likely to be affected by drought and salinity, equaling to 39.1% of the total area of ​​fruit trees in the whole region. According to local reports, there were currently about 82,000 households lacking fresh water. The number of households lacking fresh water was concentrated in Ben Tre, Soc Trang, Kien Giang, Ca Mau and Tien Giang provinces. The reason was because the water had had salinity level beyond the permitted level, the households lacked the freshwater storage equipment to use. According to forecasts, in the next period of the dry season, about 158,000 households would lack of fresh water for living; of which, 24,000 households in the area of ​​the centralized water supply system; 134,000 households in small, household sized water supply areas.

Xu hướng chính – Key trends:

2 kịch bản đối lập, song nhiều khả năng, 2020 sẽ là một năm thuận lợi cho các chủ đầu tư đã có dự án được cấp phép (đầy đủ pháp lý) sẵn sàng bán ra thị trường. Điểm sáng của việc hàng hóa dồi dào là giá bán cạnh tranh do các chủ đầu tư không còn vị thế độc quyền, buộc phải bán hàng theo cơ chế thị trường với giá hợp lý để cạnh tranh tìm đầu ra. Thị trường thứ cấp nhiều khả năng sẽ hạ nhiệt. Nguồn cung dồi dào dẫn đến lượng nhà bàn giao cuốn chiếu cũng tăng theo, khiến thị trường cho thuê sụt giảm biên lợi nhuận.

2 opposing scenarios, but most likely, 2020 would be a favorable year for investors who had licensed projects (fully legalized) ready for sale to the market. The highlight of the abundant goods was the competitive price because the investors no longer held a monopoly position, forced to sell under market mechanisms with reasonable prices to compete for output. The secondary market was likely to cool down. Abundant supply also led to the increase in the number of rolling houses, which led to a decline in the rental market.

Xu hướng này cũng đã lan nhanh đến giới startup châu Á. Tại Ấn Độ, hai công ty trước đó đang tăng trưởng mạnh là Ola và OYO đồng loạt sa thải hàng nghìn nhân sự nhằm giảm lỗ. Tại Indonesia, “kỳ lân” Gojek cũng bị buộc phải cắt giảm hoạt động của một số mảng kinh doanh không hiệu quả từ tháng 12.

This trend had also spread out to Asian startups. In India, two companies that had been growing strongly, Ola and OYO, simultaneously laid off thousands of employees to reduce losses. In Indonesia, Gojek “unicorn” had been forced to cut back on some of its inefficient businesses since last December.

Tình trạng nguồn nước bị nhiễm mặn, ô nhiễm nước mặt sẽ tăng nhu cầu khai thác nước ngầm làm tình trạng lún sụt đồng bằng thêm nặng nề. Dự báo cao điểm vào tháng 1/2020 có những nơi xâm nhập mặn có thể vào tới 100km. Do đó các tỉnh, thành phố khu vực này cần sớm có biện pháp chủ động phòng chống hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long đang có nguy cơ gay gắt, thậm chí ở mức khốc liệt.

The situation of water salined and surface water pollution would increase the demand for underground water exploitation, making the land subsidence worse. The peak forecast for January 2020 was where saline intrusion could reach up to 100km. Therefore, the provinces and cities in this region needed to take measures to proactively prevent drought in the Mekong Delta, which was in serious danger, even at a fierce level.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Thị trường thứ cấp tiếp tục nóng lên do thị trường sơ cấp bị hạn chế nguồn cung. Nhu cầu nhà ở vẫn tiếp tục tăng, chủ yếu đến từ thế hệ Y (Millennials – những người sinh năm 1980 đến 2000). Năm 2020 sẽ là năm khó khăn cho người mua nhà vì thị trường có quá ít sự lựa chọn và giá bán vẫn tăng do nguồn cung hạn chế.

Secondary market continued to heat up due to limited primary supply. Demand for housing continued to increase, mainly from generation Y (Millennials – those born in 1980 to 2000). 2020 would be a difficult year for homebuyers because the market exposed too few options and prices were still rising due to limitation.

Theo iPrice, ngành thương mại điện tử Việt Nam cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng và sự việc Adayroi, Lotte.vn hay Robins.vn chia tay chính là những chỉ báo đầu tiên. Theo Bản đồ thương mại điện tử Việt Nam của iPrice Group, Adayroi chưa bao giờ xuất hiện trong top 5 website thương mại điện tử tại Việt Nam xét theo lượng truy cập, kém khá xa so với các đối thủ chính là Shopee Việt Nam, Lazada Việt Nam, Tiki và Sendo. Tương tự, Lotte.vn thậm chí chưa bao giờ có mặt trong top 10. Trong khi, top 4 sàn hàng đầu là Shopee Việt Nam, Lazada Việt Nam, Tiki và Sendo, dù đều có sự tăng trưởng bền vững qua các năm về lượng người sử dụng, nhưng lợi nhuận thì lại đi theo chiều ngược lại. Theo báo cáo kinh doanh của bốn sàn này mà iPrice tổng hợp được, trong năm 2018, tổng mức lỗ của bốn sàn đã lên đến con số 5.100 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2017. Các chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh cần ‘giáo dục’ người tiêu dùng về thương mại điện tử, đồng thời chạy đua tăng trưởng thì việc các sàn chịu lỗ nhiều năm cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, với tình hình chung hiện nay trên toàn cầu, các công ty này sẽ cần sớm có sự thay đổi. Nhìn chung, thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 là thách thức nhưng cũng là cơ hội lớn cho những công ty biết đổi mới và biết giữ chân khách hàng bằng chất lượng, theo iPrice. Với người trong ngành, dù khốc liệt nhưng không thể phủ nhận mức hấp dẫn, với quy mô từ 0,4 tỷ USD năm 2015 tăng lên 5 tỷ USD vào 2019 và kỳ vọng đạt 23 tỷ USD vào 2025, theo Google – Temasek.

According to iPrice, Vietnam’s e-commerce industry was also unavoidably affected and the breakup of Adayroi, Lotte.vn or Robins.vn had been the first indicator. According to iPrice Group’s Vietnam E-commerce Map, Adayroi had never appeared in the top 5 e-commerce websites in Vietnam in terms of traffic, far less than its main rivals, Shopee Vietnam, Lazada Vietnam, Tiki and Sendo. Similarly, Lotte.vn had never even been in the top 10. While, the top 4 platforms were Shopee Vietnam, Lazada Vietnam, Tiki and Sendo, despite sustained growth over years. number of users, but profits went in the opposite direction. According to the business reports of these four platforms, iPrice compiled that, in 2018, the total loss of the four platforms had reached VND 5,100 billion, an increase of 1.5 times compared to 2017. Experts had said that, In the context of the demand of “educating” consumers on e-commerce, and race for growth, it was understandable that the markets had suffered losses for many years. However, given the current global situation, these companies would need to change soon. In general, Vietnam’s e-commerce in 2020 was a challenge but also a great opportunity for companies to innovate and retain customers with quality, according to iPrice. For industry insiders, though fierce but undeniable, with the scale from US $ 0.4 billion in 2015 to US $ 5 billion in 2019 and expected to reach US $ 23 billion in 2025, according to Google – Temasek.

Theo Ðài Khí tượng – Thủy văn Tiền Giang, tình hình xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay ở khu vực Tiền Giang xuất hiện xấp xỉ trung bình nhiều năm nhưng sớm hơn và xâm nhập sâu hơn năm 2018. Ðộ mặn lớn nhất mùa khô năm 2019 – 2020 có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 3/2020. Tại tỉnh Bến Tre, cuối năm 2019, nước mặn đã lấn sâu từ các cửa sông vào đất liền. Cụ thể, độ mặn 4‰ xâm nhập sâu nhất đến xã Thành Thới A (huyện Mỏ Cày Nam) trên sông Cổ Chiên, cách cửa sông khoảng 40 km; độ mặn 1‰ đã xâm nhập sâu nhất đến xã Mỹ Thành (TP. Bến Tre) trên sông Hàm Luông, cách cửa sông khoảng 56 km. Do trời nắng hạn liên tục làm cho mực nước trong các sông, rạch vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau xuống rất thấp. Nguy cơ thiếu nước tưới, xâm nhập mặn ảnh hưởng năng suất vụ lúa đông xuân là rất lớn. Hiện, tỉnh Cà Mau có khoảng 36.000ha đất chuyên canh lúa, trong đó, tập trung phần lớn tại vùng ngọt hóa của huyện Trần Văn Thời. Việc xuống giống vụ mùa đông xuân năm nay rất thuận lợi nhưng do mùa mưa kết thúc sớm nên bà con đang đối diện nguy cơ thiếu nước. Mực nước trên các sông, rạch trong vùng ngọt hóa của tỉnh Cà Mau đang rút nhanh, so với cùng kỳ năm 2018 đã xuống thấp hơn khoảng 0,5m. Nhất là vùng ngọt hóa của huyện Trần Văn Thời nằm giáp biển nên tình hình mặn xâm nhập được dự báo diễn biến phức tạp.

According to the Tien Giang Meteorological and Hydrological Station, the salinization situation during the dry season this year in Tien Giang provincial area appeared approximately closed to the average of many years but earlier and deeper than in 2018. The peak salinity in the dry season 2019-2020 was likely to be appeared in the second half of March 2020. In Ben Tre Province, by the end of 2019, saline water had intruded deeply from the river mouth to the mainland. Specifically, salinity of 4‰ penetrated about 40 km from the Co Chien river as the deepest to Thanh Thoi A commune (Mo Cay Nam district); while 1‰ salinity had penetrated to My Thanh Commune (Ben Tre City) on Ham Luong River of about 56 km from the river mouth. Due to continuous drought, the water level in rivers and canals in the freshwater area of ​​Ca Mau province was very low. The risk of lack of irrigation water and salinization affected the productivity of winter-spring rice crop. Currently, Ca Mau province had about 36,000ha of land specializing in rice cultivation, particularly, most concentrated in the freshening area of ​​Tran Van Thoi district. The sowing of winter-spring crop this year was very convenient, but because the rainy season ends soon, people was facing the risk of water shortage. Water levels in rivers and canals in the freshwater area of ​​Ca Mau province were receding quickly, compared to the same period in 2018, which was lower than about 0.5m. Especially, the freshening area of ​​Tran Van Thoi district was adjacent to the sea, thus, salinization was expected to be complicated.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Xâm nhập mặn sẽ ở mức cao trong kỳ triều cường, nếu xuất hiện kết hợp gió từ phía Đông mạnh, có thể tăng đột biến trong thời gian ngắn. Mức độ xâm nhập mặn có thể thay đổi, tùy thuộc vào việc xả nước của các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Mê Kông . Vùng dự kiến ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn tương tự năm 2015-2016, tác động đến 10/13 tỉnh, với tổng cộng 74/137 đơn vị hành chính cấp huyện ở khu vực ĐBSCL.

Salinization would be high during high tide, if there was a strong combination of strong winds from the East, it might spike in a short time. Salinization levels might be vary, depending on the discharge of hydroelectric reservoirs in the Mekong basin. The proposed area of drought and saline intrusion was similar to that in 2015-2016, affecting 10/13 provinces, with a total of 74/137 district-level administrative units in the Mekong Delta region.

Người ta thường nói về “ngăn sông, cấm chợ” mới là “nhân sự” nhưng mất nước cho dù từ mặn hay từ đục đẽo tài nguyên không thương tiếc hay chỉ là tính ích kỷ cá nhân đi chăng nữa thì không thể chỉ đổ cho “thiên tai” mà phần lớn lại là “nhân tai”…  

It was often said that “separating the river, banning the market” had just been “human causes” but losses whether from salinity or [resources] merciless chisel or just a personal selfishness could not be only blamed on “natural disasters” but most of them were “human disaster”…

Ông trời còn chưa “mở mắt”…

Gods hasn’t still “shown his magics” …

Xxx – NPL

Tuần – Week 20 – 24/01/2020… Tết

Giao thừa… khoảnh khắc giao mùa thiêng liêng đang gần kề, nhưng…

Lunar New Year’s Eve … the sacred moment coming, but …

Các sự kiện chính – Main events:

Ngoại trưởng Mỹ Pompeo liên tiếp chỉ trích Trung Quốc, cho rằng các quốc gia không nên nhận “nguồn tiền dễ dàng” từ Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc đã chi hàng tỷ USD để củng cố quyền lực mềm ở châu Á nhưng họ đang gặp khó để giành thiện cảm của người dân khu vực. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 6 năm đã tăng gấp đôi ngân sách đối ngoại của nước này từ 30 tỷ lên 60 tỷ nhân dân tệ (8,5 tỷ USD) nhằm tăng cường hoạt động ngoại giao toàn cầu, theo báo cáo công bố hôm 10/12 từ phòng nghiên cứu AidData thuộc Đại học William & Mary ở Virginia, Mỹ.

US Secretary of State Pompeo repeatedly criticized China, saying that countries should not receive “easy money” from Beijing. China, meanwhile, had spent billions of dollars to consolidate soft power in Asia but being struggling to win the sympathy of the people in the region. Chinese President Xi Jinping in six years doubled the country’s foreign budget from 30 billion to 60 billion yuan (8.5 billion dollars) to strengthen global diplomacy, in according to the report published December 10, 2019 from the AidData research department at William & Mary University in Virginia, USA.

Năm 2019, số lượng doanh nghiệp bất động sản VN đăng ký tạm ngừng hoạt động là 598 doanh nghiệp, tăng tới 36,8% so với năm trước. Kinh doanh bất động sản đứng vị trí đầu bảng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động.

In 2019, the number of Vietnamese real estate enterprises registered to suspend its operation was 598 entities, 36.8% high compared to the previous year. Real estate business was at the top of the business rank registering to suspend operation.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Nguồn tiền dễ dàng từ Trung Quốc liệu còn giá trị gì nếu nó gây nguy cơ tham nhũng và hủy hoại hệ thống pháp luật. Hãy chú ý những khoản đầu tư có thể hủy hoại môi trường và không tạo ra việc làm“, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua nói trong cuộc họp báo tại Jamaica, điểm đến cuối cùng trong chuyến thăm một loạt nước châu Mỹ. Đây là lần thứ hai trong vòng một ngày Ngoại trưởng Mỹ chỉ trích vai trò kinh tế của Trung Quốc ở khu vực. Pompeo hôm 21/1 phê phán những lời hứa hẹn kinh tế “chớp nhoáng” của Trung Quốc thường khiến các nước vay vốn phụ thuộc vào nợ và gây xói mòn chủ quyền. “Ngoại giao công chúng là thành phần quan trọng trong bộ công cụ của Bắc Kinh nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm tàng, khắc phục những bất lợi nội bộ và vượt lên những đối thủ cạnh tranh trong khu vực“, báo cáo cho biết. Nghiên cứu được thực hiện với sự hợp tác với Viện Chính sách Xã hội châu Á và Dự án Sức mạnh Trung Quốc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), trụ sở ở Washington. “Bộ công cụ để gây ảnh hưởng tới Nam và Trung Á” bao gồm các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng khổng lồ, hoạt động truyền thông do nhà nước hậu thuẫn, thành phố kết nghĩa, ngoại giao quân sự và Học viện Khổng Tử, nơi giảng dạy ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc.

What is an easy source of money from China if it is at risk of corruption and destruction of the legal system. Be aware of investments that can destroy the environment and create no job,” said US Secretary of State Mike Pompeo yesterday during a press conference in Jamaica, the final destination in a visit to a series of countries in the Americas. This was the second time in a day that the US Secretary of State had criticized China’s economic role in the region. Pompeo on last January 21 had criticized China’s “lightning” economic promises, which often made borrowing countries dependent on debt and undermining sovereignty. “Public diplomacy is a key component of Beijing’s toolkit to neutralize potential threats, overcome internal disadvantages and outrun regional competitors,” stated by the report conducted in collaboration with the Asian Institute of Social Policy and the China Power Project at the Center for Strategic and International Studies (CSIS), based in Washington. “Toolkit for influencing South and Central Asia” includes huge infrastructure investments, state-backed communications, sister cities, military diplomacy and Confucius Academy, a place of teaching Chinese language and culture.

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) mới đây đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và UBND TP.HCM cho thấy một năm buồn của thị trường bất động sản. Cụ thể, cả năm 2019 tại TP.HCM chỉ có 1 dự án nhà ở thương mại được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, giảm 92% so với năm 2018. Toàn thành phố chỉ có 4 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận chủ trương đầu tư và công nhận chủ đầu tư, giảm 85%; chỉ có 16 dự án nhà ở thương mại được chấp thuận đầu tư, giảm 80% so với năm 2018. Theo HoREA, đây là năm thứ hai thị trường bất động sản và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này lại phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn. Quy mô thị trường và nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở bị sụt giảm mạnh. Chính điều này đã khiến nhiều doanh nghiệp, đơn vị phân phối bất động sản gặp khó vì không có sản phẩm để bán.

Ho Chi Minh City Real Estate Association (HoREA) had recently submitted a report to the Prime Minister, ministries and People’s Committee of Ho Chi Minh City showing a sad year of the real estate market. Specifically, in 2019 in Ho Chi Minh City, only 1 commercial housing project was approved by the City People’s Committee, 92% down compared to 2018. There were only 4 commercial housing projects in the whole city, approval of investment policy and investor recognition, 85% down; only 16 commercial housing projects were approved for investment, 80% down compared to 2018. According to HoREA, this was the second year that the real estate market and businesses in this field had to cope with many difficulties and great challenges. The market size and the supply of projects and the supply of housing products had plummeted. This had made many businesses, real estate distribution units facing difficulty because there were no products to sell.

Xu hướng chính – Key trends:

Trung Quốc đã vấp phải chỉ trích, chủ yếu là từ các nước phương Tây, rằng họ đang “trói buộc” các nước nghèo và các quốc gia đang phát triển bằng những khoản vay mà đối phương không có khả năng hoàn trả, từ đó thúc đẩy ảnh hưởng chính trị. Bắc Kinh bác cáo buộc, khẳng định các khoản cho vay của họ là rất cần thiết và được hoan nghênh ở những nước bị phương Tây bỏ qua, đồng thời chỉ ra việc Trung Quốc cung cấp chúng mà không đi kèm bất cứ điều kiện chính trị nào. Tuy nhiên, báo cáo của phòng nghiên cứu AidData thuộc Đại học William & Mary cho thấy 95% nguồn ngoại giao tài chính của Trung Quốc liên quan tới lĩnh vực cơ sở hạ tầng, 5% còn lại thuộc những lĩnh vực khác như hỗ trợ nhân đạo hay xóa nợ.

China had faced criticism, mainly from Western countries, that it was “tying” poor countries and developing countries with loans that the other party was unable to repay, promoting political influence. Beijing had denied the allegations that its loans were very necessary and welcomed in countries that had been ignored by the West, and pointed out that China provided them without accompanying them to any political conditions. However, a report by the AidData Research Department at William & Mary University showed that 95% of China’s financial diplomacy had related to infrastructure, while the remaining 5% belonged to other areas such as assistance. humanitarian or debt relief.

Không chỉ có sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng đăng ký tạm ngừng hoạt động, lượng doanh nghiệp bất động sản hoàn tất thủ tục giải thể cũng chiếm vị trí đầu bảng. Cụ thể, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong năm 2019 là 16.840 doanh nghiệp, tăng 3,2% so với năm 2018. Trong đó, ngành kinh doanh bất động sản có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp giải thể nhiều nhất với 686 doanh nghiệp, tăng 39,4%. Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới Việt Nam xác nhận có nhiều doanh nghiệp đến giai đoạn quý 4/2019 phải dừng hoạt động, nhất là đơn vị môi giới vì không có nguồn hàng. Đây là một năm không tốt với doanh nghiệp bất động sản, nhất là đơn vị môi giới. Theo thống kê hệ thống của Hội môi giới thì cả nước có khoảng 300.000 môi giới, TP. HCM đông nhất là 90.000; Hà Nội có khoảng 60.000 – 70.000, còn lại là ở các tỉnh khác. Những môi giới có chứng chỉ hành nghề chỉ bằng 1/10 con số đó. Mặc dù lãnh đạo Hội môi giới đánh giá đây là vấn đề bình thường của thị trường lao động trong ngành bất động sản. Nhưng ông Đính cũng phải thừa nhận đúng là có hiện tượng nhiều anh em bỏ nghề, rời nghề.

Not only had a strong increase in the number of temporary suspension registration, the number of real estate businesses completing the dissolution procedures had also occupied the top position. Specifically, the number of enterprises completing dissolution procedures in 2019 was 16,840 enterprises, an increase of 3.2% compared to 2018. In particular, the real estate business had the highest rate of dissolution enterprises. with 686 enterprises, 39.4% up. Mr. Nguyen Van Dinh, Vice President and General Secretary of Vietnam Brokerage Association confirmed that many businesses until the fourth quarter of 2019 had had to stop operating, especially brokers because there was no source of products. This was a bad year for real estate businesses, especially brokers. According to the system statistics of the Brokerage Association, there were about 300,000 brokers in the whole country. HCM City had the largest number of 90,000; Hanoi had about 60,000 – 70,000, the rest was in other provinces. Brokers with practice certificates were only 1/10 of that number. Although leaders of the Association of Brokers considered that to be a normal problem of the labor market in real estate industry. But Mr. Dinh also had to admit that many colleagues had quitted their jobs.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Trung Quốc cũng đẩy mạnh tổ chức các sự kiện văn hóa, cấp học bổng và trao đổi sinh viên. Hầu hết các quốc gia ở Nam và Trung Á giờ đây có ít nhất một kênh truyền thông nhà nước Trung Quốc, bao gồm truyền hình, phát thanh và báo in. Trung Quốc đã tổ chức 61 chuyến đi trao đổi cho các nhà báo Nam và Trung Á từ năm 2004 đến 2017. Theo bản báo cáo, việc Bắc Kinh chiếm thiện cảm của truyền thông các nước nhằm phục vụ mục tiêu mở rộng phạm vi phủ sóng ảnh hưởng, đồng thời ngăn chặn những tiếng nói chỉ trích tiêu cực nếu có. Tuy nhiên, các công cụ ngoại giao công chúng vẫn không đủ sức giúp Bắc Kinh thu về những lá phiếu ủng hộ trong các cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc.

China also promoted cultural events, scholarships and student exchanges. Most countries in South and Central Asia now had at least one Chinese state media channel, including television, radio and print media. China had organized 61 exchange trips for journalists from South and Central Asia from 2004 to 2017. According to the report, Beijing’s sympathy for media coverage was to serve the goal of expanding influence coverage, and prevent negative criticism voices if any. However, public diplomacy tools were not enough to help Beijing garner votes of support in the UN vote.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Trung Quốc đã vấp phải sự chỉ trích, chủ yếu là từ các nước phương Tây, rằng họ đang “trói buộc” các nước nghèo và các nước đang phát triển bằng những khoản vay mà đối phương không có khả năng hoàn trả, để từ đó thúc đẩy ảnh hưởng chính trị. Mặt khác, nguy cơ rơi vào bẫy nợ của Trung Quốc cũng đang là điều khiến không ít quốc gia châu Á lo âu.

China had faced criticism, mainly from Western countries, that it was “tying” poor and developing countries with loans that the other could not repay, then, to promote political influence. On the other hand, the risk of falling into China’s debt trap was also causing many Asian countries to worry.

Tăng giá và kẹt xe… vẫn là câu chuyện ngày giáp Tết…

Rising prices and traffic jams … has still been the story of Tet holiday …

Xxx – NPL

Xâm thực – câu chuyện không dừng ở biến đổi khí hậu; Salinization – the story beyond the climate change

Ông già tuyết chuyển nhà sang Nga…

Santa Claus moving his home to Russia …

Từ trường thay đổi khi các kim loại bao quanh Trái đất nóng chảy thành dòng, tạo ra dòng điện và từ trường tương ứng. Tuy nhiên dù cho dòng chảy có thay đổi một chút là chuyện bình thường, nhưng trong một cuộc kiểm tra định kỳ vào đầu năm 2018, các nhà khoa học nhận thấy từ trường Trái đất đang thay đổi quá nhanh mà không ai lý giải được tại sao, dẫn tới việc các nhà khoa học phải cập nhật lại bản đồ từ trường, vốn là cơ sở cho hệ thống định vị toàn cầu.Nhưng, nếu chỉ là vấn đề của “Ông già” thì chắc mọi chuyện đơn giản hơn nhưng vấn đề là đâu đó, khí hậu phần nào cũng có thể bị ảnh hưởng từ việc thay đổi này, và “Ông cụ” cũng chỉ dịch chuyển loanh quanh mà thôi, chẳng ảnh hưởng gì tới ngày Noel cả… Cái khác biệt ở đây là có những vùng sẽ trở lên lạnh lẽo và có những vùng sẽ ấm áp hơn bình thường… đến như các nhà khoa học cũng không biết bà mẹ Trái Đất có kế hoạch gì… Nhưng,

The magnetic field changed as the underground metals surrounding the Earth melt into a current, producing corresponding electric and magnetic fields. However, even if the flow had changed a little, it was normal, but during a routine test in early 2018, scientists found that the Earth’s magnetic field had been changing so fast that no one could explain it leading to scientists had had to update their magnetic field maps, which has been the basis for the global positioning system. But if it was just an “old man” problem, it would be probably simpler, but the problem was maybe that the climate could be, to some extents, affected by the change, and if the “old man” only just moved around, it did not affect Christmas Day at all… The difference were that some areas would become cold and some other would be warmer than usual … even scientists didn’t know whether her Mother Earth plans was … But,

các nhà khoa học [Hà Lan] thì tiên liệu được một việc khác; ở cái xứ nóng cong cong hình chữ “Sờ” ấy, nếu không có hành động cụ thể ngay lập tức thì chỉ 50 năm nữa, vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) – cái vựa lúa cung cấp 1/5 sản lượng lúa thế giới ấy sẽ… biến mất; khi chỉ còn cao hơn mực nước biển 0,8m (so với mức 2,6m theo công bố hiện tại), đồng nghĩa với nguy cơ 12 triệu dân vùng đồng bằng này sẽ phải di cư.

scientists in the Netherlands anticipated something else; in that hot and “S” curved country, if there was no immediate concrete action, only 50 years from now, the Mekong Delta  – the granary providing one fifth of the world’s rice production would be… disappeared; while being only 0.8m above sea level (compared to 2.6m currently announced), it meaned that the risk of 12 million people in the delta would have to migrate.

Dữ liệu mới nhất về tốc độ chìm của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa được công bố trên Tạp chí Khoa học Nature Communications bởi nhóm nghiên cứu của ĐH Utrecht (Hà Lan), dẫn đầu bởi nhà địa chất Philip Minderhoud. Sau quá trình nghiên cứu và đo đạc trên thực địa, học giả Minderhoud và các cộng sự phát hiện khu vực hạ nguồn sông Mekong – tức ĐBSCL – thực tế chỉ còn cao hơn mực nước biển trung bình 0,8m, chênh lệch gần 2m so với các dữ liệu vệ tinh thường được trích dẫn (2,6m). Với tốc độ chìm hiện nay, nước biển sẽ “xóa” khoảng cách 0,8m này trong 57 năm tới. Điều này đồng nghĩa số người dân chịu ảnh hưởng bởi nước biển dâng ở ĐBSCL tăng gấp đôi so với dự báo trước đó (nhóm khoa học Hà Lan ước tính 12 triệu người). Với đà này, không chỉ khu vực Mekong, các vùng châu thổ trên khắp thế giới cũng có nguy cơ chịu chung số phận.

The latest data on the sinking rate of the Mekong Delta had just been published in the journal Nature Communications by Utrecht University (Netherlands), conducted by geologist Philip Minderhoud. After field research and measurement, scholar Minderhoud and his colleagues had discovered that the lower Mekong region – the Mekong Delta – was actually only 0.8m above sea level, the difference was nearly 2m compared to the public satellite data (2.6m). With the current rate of submersion, seawater would “erase” this 0.8m gap in the next 57 years. This meaned that the number of people had affected by sea level rising in the Mekong Delta doubled compared to the previous estimation (12 million people as Dutch scientific team estimation). With the momentum, not only the Mekong region, deltas around the world were also to face the same fate.

Điều đáng lo ngại hiện nay là trong khi mực nước sông Mê Kông xuống rất thấp thì ĐBSCL lại gần như không còn bồi tích nữa. Nguyên nhân ở đây phần lớn là do con người với các hoạt động tác động mạnh mẽ vào thiên nhiên. Việc người dân ĐBSCL xây các đê quây để làm nhà ở khiến bùn, cát từ các nhánh sông đổ về không đi ra biển mà “quẩn” trong một vùng cố định. Trong khi nước biển thì dâng cao mà bồi tích không có thì đương nhiên ĐBSCL sẽ sụt lún dần”, GS Vũ Trọng Hồng,  nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi cho biết.

The current concern is that while the water level in the Mekong River is very low, the Mekong Delta has almost had no sediment anymore. The cause here is mainly due to people with strong impact on nature. The people of the Mekong Delta built the dykes to build houses, thus, mud and sand from the river branches would not dump into the sea but be “stuck” in a fixed area. While the sea level is rising but without the sediment, naturally, the Mekong Delta will subside gradually, ”said Professor Vu Trong Hong, former Deputy Minister of Water Resources.

Vì sao vậy…

Why’s that…

Con người…

‘cause  of human…

Ngày xưa, vùng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên là vùng chứa lũ. Sau này, do không có chính sách quy hoạch cụ thể, mạnh ai nấy làm, để người dân tự phát xây dựng nên hệ thống đê bao dần dần hình thành. Người dân lên đê bao để làm nhà ở quá nhiều, không có quy hoạch dẫn đến khi nước lũ tràn về theo kênh rạch đáng lẽ sẽ chảy ra biển thì nay bị ngăn lại. Mà nước bị ngăn lại thì sẽ không có phù sa. Đã đến lúc phải gấp gáp xây dựng chiến lược phát triển ĐBSCL, làm thế nào để làm chậm lại quá trình “chìm dần dần”, có các chính sách hỗ trợ người dân để thực hiện quy hoạch lại một cách bài bản”, GS Vũ Trọng Hồng cho biết. Như vậy, nguy cơ phải di cư 12 triệu dân ĐBSCL trong vòng 50 năm tới thậm chí với tốc độ xây dựng như hiện nay thì khoảng thời gian này còn ngắn hơn nữa. 12 triệu người dân phải di cư là một con số khủng khiếp. Hệ quả này, do “nhân tai” nhiều hơn là thiên tai.

In the old days, Dong Thap Muoi and Long Xuyen quadrangle were flood-prone areas. Later, because there was no specific planning policy, anywise , thus people could spontaneously build up a system of dykes gradually formed. Too many people went to build houses on embankment, without any plan, resulting in the flood along rivers and canals that would otherwise flow into the sea, then being stopped, thus, there would be no sediment. It is time to urgently figure out a development strategy for the Mekong Delta, how to slow down the “gradual sinking” process, and policies to support people to carry out a methodical planning process,” GS Vu Trong Hong said. Thus, the risk of having to migrate 12 million people in the Mekong Delta within the next 50 years even with the current construction speed, this period was even shorter. 12 million people to migrate was a terrible number. This consequence, due to “human disaster” more than natural disasters.

Không chỉ có thế…

Not only that…

Nhân tai” còn tới từ những nguyên nhân khác; từ chính việc canh tác nông ngư nghiệp thiếu bền vững, nạn khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát, cùng với tác động mực nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu, mặn xâm thực ngày càng sâu vào nội đồng vào mùa khô, và tác động giữ lại phù sa của các đập thủy điện thượng nguồn Mekong là những tác nhân làm suy giảm đáng kể châu thổ ĐBSCL – chìm dần…

Human disaster” also came from other causes; from unsustainable agricultural and fishery cropping practices, uncontrolled groundwater exploitation, coupled with the impact of rising sea levels due to climate change, salinization deepening into the interior during the dry season, and the sediment retention effect of the upstream Mekong hydroelectric dams were the factors that significantly had narrowed the Mekong Delta down – gradually sinking …

Nước ngầm đã được người dân ở ĐBSCL, đặc biệt là ở những tỉnh ven biển như Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, từ lâu sử dụng trong sinh hoạt, nhưng ở mức độ vừa phải, nên mực nước ngầm không bị hạ thấp. Tuy nhiên, kể từ khi Việt Nam theo đuổi kinh tế thị trường, gia tăng sản xuất và nguồn nước mặt bị ô nhiễm thì nước ngầm được khai thác ráo riết, tăng tốc từ 1995 đến nay, để phục vụ sản xuất thâm canh trong canh tác nông nghiệp và nuôi trồng  thủy sản nước ngọt ở những vùng ven biển.

Groundwater had been used by people in the Mekong Delta, especially coastal provinces such as Ca Mau, Bac Lieu, Soc Trang and Tra Vinh before in a long time, but at a moderate level, so the water level was not be affected clowered. However, since pursuing a market economy, increasing production then, polluting surface water, groundwater had been actively exploited and accelerated from 1995 to the present to serve intensive production in agricultural and freshwater aquaculture in coastal areas in Vietnam.

Qua nghiên cứu khảo sát thực địa theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (NN&PTNT) với Bộ Ngoại giao Na Uy, Viện Địa Kỹ thuật Hoàng gia Na Uy tiến hành nghiên cứu tình trạng sụt lún đất ở bán đảo Cà Mau vào tháng 5/2012, kết hợp với những dữ liệu của Bộ NN&PTNT và những hình ảnh vệ tinh thu thập từ  nhiều thập niên trước đây, tháng 6/2013 Viện Địa Kỹ thuật Hoàng gia Na Uy kết luận nền đất của khu vực miền Nam bị sụt lún nghiêm trọng do bơm rút nước ngầm liên tục: trong vòng 20 năm, kể từ 1995, nhiều nơi ở ĐBSCL sụt lún từ 30 đến 70cm, dẫn đến việc bờ biển bị xói mòn và chìm dần, thụt vào từ 100m đến 1,4km, làm cho châu thổ mất đi khoảng 5.000ha đất. Nếu khai thác nước ngầm không được hạn chế hoặc ngưng hẳn, thì với tốc độ sụt lún 3cm mỗi năm, Cà Mau sẽ biến mất trên bản đồ của Việt Nam trong vòng vài thập niên sắp tới.

Through field survey by the request of the Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam (MARD) with the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, the Royal Norwegian Geotechnical Institute had conducted the research on subsidence of land in sale Ca Mau island in May 2012, combined with MARD data and satellite images collected decades ago, June 2013 Royal Norwegian Geotechnical Institute came to conclude the ground of the southern region suffered from serious subsidence due to continuous pumping of underground water: within last 20 years, since 1995, many places in the Mekong Delta had subsided from 30 to 70cm, leading to the erosion and sinking of the coast from 100m to 1.4km, causing the delta to lose about 5,000 ha of land. If groundwater extraction was not restricted or stopped completely, at a rate of subsidence of 3cm per year, Ca Mau would disappear on Vietnam’s map over just next few decades.

Trong khi đó, Viện Khoa học Điạ chất và Khoáng sản thuộc  Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT), Tổng cục Thủy lợi cũng phối hợp với Viện Điạ Kỹ thuật Na Uy lắp đặt thiết bị quan trắc đo đạc sụt lún ở 339 địa điểm khác nhau ở Thành Phố  Hồ Chí Minh (TP HCM) và ĐBSCL. Kết quả cho thấy TP HCM và 6 tỉnh thành Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau sụt lún trầm trọng nhất, trên 10cm tính từ 2014 đến 2017 và có nơi lún hơn 6cm mỗi năm. Nếu tốc độ khai thác nước ngầm vẫn không thay đổi, thì đến năm 2050, toàn thể ĐBSCL sẽ sụt lún khoảng 88cm và vào thời điểm này mực nước biển dâng cao thêm 10cm, thì một số nơi ở ĐBSCL sẽ chìm sâu 1m. Như thế, sụt lún kết hợp với mực nước biển dâng cao do tác động của BĐKH sẽ khiến cho ĐBSCL có cao độ trên dưới 1m chìm nhanh hơn so với những công bố trước đây : khi mực nước biển dâng cao 1m, thì 75% diện tích ĐBSCL sẽ chìm trong biển nước so với 14% công bố trước đây và 70% dân cư vùng châu thổ  ĐBSCL sẽ bị ảnh hưởng, thay vì chỉ có 29% theo dự đoán trước đây.

Meanwhile, the Institute of Geosciences and Mineral Resources under the Ministry of Natural Resources and Environment (MONRE), the General Department of Irrigation also collaborated with the Norwegian Institute of Technology to install subsidence monitoring devices in 339 difference locations in Ho Chi Minh City (HCMC) and Mekong Delta. The results showed that Ho Chi Minh City and 6 provinces of Vinh Long, Can Tho, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu and Ca Mau had suffered the most serious subsidence, above 10cm from 2014 to 2017 and some subsided more than 6cm each year. If the speed of groundwater extraction remained unchanged, then by 2050, the whole Mekong Delta would subside about 88cm and by this time the sea level would rise by 10cm, some places in the Mekong Delta would sink 1m deep. Thus, the subsidence associated with the rising sea level due to the impact of climate change would cause the Mekong Delta to have a height of less than 1m to sink faster than previously announced: when the sea level rised by 1m, 75% the Mekong Delta area would be submerged in the sea compared to 14% previously announced and 70% of the population in the Mekong Delta would be affected, instead of only 29% as previously predicted.

Để hình thành nên ĐBSCL như hiện nay, quá trình bồi lắng phù sa phải diễn ra trong khoảng từ 4.000 – 6.000 năm. Việc ngăn dòng làm thủy điện ồ ạt như hiện nay phía thượng nguồn, các đập thủy điện đã giữ lại trên 50% lượng phù sa, và khi hệ thống các đập thủy điện này đi vào hoạt động, sẽ giữ lại khoảng 90% lượng phù sa tự nhiên rót về vùng này.

To form the current Mekong Delta, the sedimentation process had taken place from 4,000 to 6,000 years. Blocking the upstream current for hydroelectric power generation, hydroelectric dams had retained more than 50% of the sediment, and when the system of these hydroelectric dams came into operation, it would retain about 90% of the alluvial naturally accreted to this area.

Cùng với việc khai thác nước ngầm và cát không kiểm soát đang diễn ra, hệ thống đập thủy điện sẽ làm trầm trọng thêm sự xói lở hiện có ở ĐBSCL. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, với kịch bản xây dựng 38 đập thủy điện trên toàn bộ thượng nguồn sông Cửu Long (hay sông Mekong), tỷ lệ giảm lượng trầm tích tích lũy cho vùng đồng bằng có thể lên tới 96%. Sự vận hành của tất cả các dự án thủy điện dự kiến trên sông Cửu Long sẽ làm tăng lượng trầm tích bị giữ lại trong các hồ chứa từ 11 – 12 triệu tấn/năm lên 70 – 73 triệu tấn/năm.

Together with the ongoing uncontrolled exploitation of groundwater and sand, the dam system would exacerbate existing erosion in the Mekong Delta. Studies pointed out that, with the scenario of building fully 38 hydroelectric dams across the entire upstream of Mekong river, the cumulative reduction rate in the delta could be as high as 96%. The operation of all planned hydropower projects on the Mekong river would increase the amount of sediment trapped in reservoirs from 11 – 12 million tons/ year to 70 – 73 million tons/ year.

Một trong những hệ lụy khác từ việc xây dựng các đập thủy điện là tình trạng không còn mùa lũ tự nhiên, khiến vùng đất ĐBSCL bị biến dạng, môi trường, hệ sinh thái thay đổi, ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống người dân. Cả ĐBSCL đang bị tổn thương nghiêm trọng, biển xâm thực và ngày càng lấn sâu. Tại các tuyến sông Tiền và sông Hậu tình trạng sạt lở tiếp tục diễn ra khiến cho đồng bằng sông Cửu Long bị biến dạng về diện tích.

One of the consequences from the construction of hydroelectric dams was the absence of natural flood seasons, causing the Mekong Delta region to be deformed, the environment and the ecosystems changes, negatively affecting to the lives of people. All the Mekong Delta was seriously damaged, the sea invaded and increasingly encroached. In the Tien and Hau rivers, landslides continued to cause the Mekong Delta to be distorted in area.

Chính vì lũ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành, tồn tại của miền Tây, tham gia kiến tạo vùng đất này, nên khi không có phù sa bồi đắp nữa, đa dạng sinh học sẽ ảnh hưởng nặng nề, nguồn lợi tôm cá sụt giảm mạnh. Đặc biệt, hiện tượng lún sụp, sạt lở và tan rã dần, dẫn đến xóa sổ một số địa phương có thể trong vài trăm năm, nhanh hơn nhiều so với quá trình hình thành.

Because floods played an important role in the formation and survival of the West, participating in the creation of this land, when there was no alluvial sedimentation, biodiversity would be seriously affected, shrimp, fish resources were plummeted. In particular, the phenomenon of subsidence, landslides and disintegration, leading to the eradication of some localities could be in a few hundred years, much faster than the formation process.

Thượng nguồn,

Upstream,

đập thủy điện… lớn nhất, mới nhất là Cảnh Hồng;

hydraulic dam… the biggest, newest is JingHong;

một trong sáu đập thủy điện thuộc tỉnh Vân Nam mà Trung Quốc đã hoàn tất xây dựng. Các con đập này nằm chắn ngang thượng nguồn sông Mekong, bao gồm: Cảnh Hồng, Nọa Trát Độ, Đại Triều Sơn, Mạn Loan, Tiểu Loan và Công Quả Kiều.

One of six hydroelectric dams in Yunnan province that China had completed construction. The dams were located across the upper reaches of the Mekong River, including JingHong, NuoZhaDu, DaChaoShan, ManWan, XiaoWan and GongGuoQiao.

Ở vị trí cách đập khoảng 2km, không như trí tưởng tượng, mực nước sông Lan Thương (cách Trung Quốc gọi sông Mekong) khá thấp, nhiều khu vực nổi lên những bãi đá phủ đầy rêu, cỏ, dù được thông báo là đã xả nước nhưng dòng chảy vẫn không mạnh, trong đó, ông La, trưởng nhóm khí tượng thủy văn của trạm xác nhận từ ngày 15-3 đến 10-4 Trung Quốc xả nước với dung lượng từ 2.190-2.300m3/s xuống hạ lưu sông Mekong. Ông cho biết lưu lượng nước xả năm nay thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Cụ thể, vào tháng 6-2015, lượng xả nước từ đập Cảnh Hồng đạt 3.800m3/s. Vị trưởng nhóm khí tượng thủy văn của trạm khẳng định trạm này được thành lập vào tháng 6-1955, là điểm cuối khống chế lưu lượng nước trong nội địa Trung Quốc đối với dòng chảy chính của sông Mekong và cũng là trạm đo lường kiểm soát nước với diện tích lớn nhất của tỉnh Vân Nam, với diện tích tập trung nước gần 142 triệu m3. “Một năm tại khu vực này chỉ có hai mùa là mùa khô và mùa mưa và lượng mưa trung bình hằng năm 1.142mm, trong đó có trên 85% lượng mưa tập trung từ tháng 5 đến tháng 10. Tại khu vực xung quanh đập thủy điện Cảnh Hồng chưa bao giờ xảy ra tình trạng hạn hán” – ông La chia sẻ thêm.

At about 2km distance from the dam, unlike the imagination, the water level of the LanCang River (called the Mekong River by Chinese) was quite low, many areas were covered with rocky beaches covered with moss and grass, although it was reported to have been discharged but the flow was still not strong; in which, Mr. La, the leader of hydro-meteorology of the station confirmed from March 15 to April 10, China had discharged water from 2,190-2,300m³/s to downstream of Mekong River. He said this year’s discharge was much lower than last year. Specifically, in June 2015, the amount of water discharged from JingHong dam was 3,800 m³/s. The station’s head of hydrometeorology confirmed that the station was established in June 1955, which had been the end point for controlling domestic water flow in China for the main current of the Mekong River and also the measuring and testing station controlling the largest area of ​​Yunnan province, as a concentrated water area of ​​nearly 142 million m³. “There are only two seasons in this area, dry and rainy seasons, and the average annual rainfall is 1,142mm, of which over 85% is concentrated from May to October. In the area around the dam. JingHong hydro-power plant has never had a drought, “- Mr. La shared.

Theo các tài liệu công bố, đập thủy điện Cảnh Hồng được người trong ngành gọi là kiến trúc dẫn đầu trong “kiến trúc cốt cán của điện lực Vân Nam” trên sông Mekong. Đập này cao 108m, dài 705m. Nó có công suất 1.750 MW, gồm năm tuôcbin phát điện. Đây là trạm cấp thứ 6 trong kế hoạch hai hồ chứa 8 cấp của quy hoạch thủy điện trên dòng chính trung hạ lưu sông Mekong. Kế hoạch lúc đầu của trạm điện là bán điện sang Thái Lan, nhưng vì sớm đưa vào hoạt động và thúc đẩy xây dựng con đường “đưa điện từ tây sang đông”, tỉnh Vân Nam và Tập đoàn Hóa Năng sau khi thỏa thuận với bên Thái Lan đã quyết định sẽ xây dựng cả trạm Cảnh Hồng và trạm Nọa Trát Độ thành 1 tổ phát điện, do Tập đoàn Hóa Năng Mekong toàn quyền đầu tư xây dựng.

According to published documents, JingHong hydropower dam was called by industry insiders as the leading architecture in the “core architecture of Van Nam electricity” on the Mekong River. This dam was 108m high and 705m long. It had a capacity of 1,750 MW, including five turbines to generate electricity. This was the 6th level station in the plan of two reservoirs of 8 levels of hydropower planning on the main current of the down stream of Mekong. The original plan of the power station was to sell electricity to Thailand, but because it was soon put into operation and promoted the construction of a road “bringing electricity from west to east“, Yunnan province and HuaNang Group after reaching an agreement with Thailand side had decided to build both JingHong and NuoZhaDu stations into a power generation unit, which is invested and constructed by Mekong Power Group.

Đánh giá về các đập thủy điện trên dòng sông Mekong tại lãnh thổ Trung Quốc, TS Đào Trọng Tứ, giám đốc Trung tâm Tư vấn phát triển bền vững tài nguyên nước & thích nghi biến đổi khí hậu (CEWAREC) khẳng định: sông Mekong chảy qua sáu nước Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Trong đó Trung Quốc chiếm 16% tổng lượng nước và 18% diện tích lưu vực của dòng sông Mekong. Bởi vậy, các đập thủy điện của Trung Quốc ở thượng lưu sông Mekong đã, đang và sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực rất lớn đối với sông Mekong. Cụ thể, các con đập này đã làm thay đổi dòng chảy xuống hạ nguồn, đặc biệt trong các thời điểm các hồ thủy điện tích nước và xả nước, lượng nước thay đổi thất thường khiến cho các quốc gia phía hạ lưu chung dòng chảy sông Mekong luôn trong tình trạng bị động để điều phối dòng nước khi phục vụ nhu cầu của quốc gia.

Assessing the dams on the Mekong in China, Dr. Dao Trong Tu, director of the Center for Sustainable Development of Water Resources & Climate Change Adaptation (CEWAREC), said: Mekong flowed through six countries of China, Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia and Vietnam. China accounted for 16% of the total water volume and 18% of the basin area of ​​the Mekong River, therefore, China’s hydroelectric dams upstream of the Mekong had and would have great negative impacts on the Mekong. In particular, these dams had altered the current flow downstream, especially in times when hydroelectric reservoirs stored and discharged water, the erratic changes in water volume caused downstream countries to share the common flow always in a passive state on regulating the flow of water to serve the needs of the nation.

Thứ hai, các con đập này trước khi chảy xuống khu vực hạ lưu sông đã giữ lại một lượng phù sa rất lớn, theo các phân tích thì lượng phù sa nằm phía thượng nguồn sông Mekong thuộc lãnh thổ Trung Quốc theo tính toán chiếm khoảng 50% lượng phù sa của sông MeKong. Các đập thủy điện kéo dài dọc sông Mekong sẽ khiến các loài cá khó di cư từ vùng này sang vùng khác để sinh sản, nhiều loài có nguy cơ bị tiêu diệt, đặc biệt với các loài cá da trơn có trọng lượng lớn, một trong những “đặc sản” của dòng sông Mekong.

Second, the dams before flowing down to the river downstream had retained a very large amount of alluvium, according to analysis, the amount of alluvium upstream of the Mekong River in Chinese territory was estimated to account for approximately 50% of the Mekong River’s alluvial content. Hydropower dams along the Mekong River would make it difficult for fish species to migrate from one region to another to breed, many of which were at risk of extinction, especially for big-sized catfish, one in the “specialties” of the Mekong river.

Cho dù có xả theo cam kết thì với đoạn đường 4.000km, trong khi các quốc gia “dọc đường” cũng đang thiếu nước và cần lấy nước thì nước có tới đồng bằng sông Cửu Long liệu còn bao nhiêu? Bởi vì,

Even if discharging according to the commitment, within the 4,000 km road segment, while the countries “along the road” were also short of water and needed to get water, how much water would have left to reach the Mekong Delta? Because of,

trên chặng đường dài đó, còn vô khối đập thủy điện khác nằm trên lãnh thổ của Campuchia và Laos, đơn cử: đập thủy điện Don Sahong đang được xây chắn ngang khúc sông chảy qua hai đảo Don Sahong và Don Sadam chỉ dài 7km nhưng được coi là “tử huyệt” của cả hệ sinh thái lưu vực sông Mekong.

in the long run, there were many other hydroelectric dams located in the territory of Cambodia and Laos, for example: the Don Sahong hydroelectric dam had been built across the river flowing through the islands of Don Sahong and Don Sadam only 7km long but is considered the “grave” of the whole Mekong River basin ecosystem.

Vượt qua biên giới Campuchia, vào đất Lào chừng hơn 2km có con đường độc đạo rẽ vào khu vực rừng rậm rạp, nơi ít người lạ lui tới. Nếu đi theo trục đường chính nối tỉnh Stung Treng (Campuchia) và tỉnh Champasak (Lào) sẽ không thể biết được có một đại công trình đang chuyển động phía sau những cánh rừng có vẻ như yên ắng: công trình thủy điện Don Sahong. Ở hai bên đường “công vụ” dẫn đến công trình đang xây dựng, trên các điểm cao đã xuất hiện rất nhiều khu nhà tiền chế dán đầy chữ Trung Quốc. Người địa phương cho biết đó là những khu nhà ở cho kỹ sư, công nhân người Trung Quốc đến đây xây đập. “Đến đây làm đông nhất là người Trung Quốc, kế đến là người Lào và người Việt Nam. Người Lào được trả 10 USD/ngày, người Việt Nam được trả 20 USD còn người Trung Quốc thì cao hơn, nhưng không biết là bao nhiêu” – một công nhân người Lào tiết lộ với báo giới. Những người xây các khu nhà này lại là nhóm thợ đến từ… Việt Nam. Khác với những căn nhà tươm tất cho người Trung Quốc, nơi ở của các thợ Việt rất ọp ẹp. Dãy nhà vách lá lợp tôn nóng như nung, có diện tích không quá 40m2 nhưng là khu vực sống của 24 thợ xây người Việt – một khu vực biệt lập, họ chỉ biết làm việc và cho đến nay chưa ai nhận được đồng nào từ mức lương hứa ban đầu là 20 USD/ngày. Chủ thầu người Trung Quốc thỉnh thoảng ứng cho ít tiền đủ để mua thức ăn, còn lại thì chẳng ai biết bao giờ được nhận tiền công.

Crossing the Cambodian border, entering Laos just about 2km away, there was a unique road that turned into the dense forest area, where few strangers had visited. If you followed the main road connecting Stung Treng province (Cambodia) and Champasak province (Laos), it was impossible to know that there had been a large structure moving behind seemingly quiet forests: Don Sahong hydroelectric project. On the two sides of the “official” road leading to the construction work, on the high points, many prefabricated houses appeared with Chinese characters. Locals said they were houses for Chinese engineers and workers who came here to build dams. “The most crowded people are Chinese, followed by Laotians and Vietnamese. Lao people are paid US $ 10 a day, Vietnamese people are paid US $ 20 and Chinese people are higher, but do not know how much,” a Lao worker told the press. The builders of these buildings were a group of workers from … Vietnam. Unlike decent houses for Chinese people, Vietnamese workers’ accommodation was very rickety. The row of heated corrugated iron roof houses, with an area of ​​not more than 40m2 but was a living area of ​​24 Vietnamese builders – an isolated area, they only knew how to work and so far no one had received any money from the original promised salary was USD 20/ day. Chinese contractors sometimes gave little money to buy food, and the rest didn’t know when they would get paid.

Việc xây dựng con đập ở đây có thể ví như quả bom hạt nhân đối với môi trường vì đoạn này chỉ có chiều dài 7km nhưng các nhà khoa học đánh giá nó lại có ý nghĩa sống còn với các loài tôm cá của Mekong. Các nhà khoa học cho biết đoạn sông qua Don Sahong là con đường độc đạo với dòng chảy khá hiền hòa phù hợp cho trên 1.000 loài cá có thể ngược về thượng nguồn Mekong theo mùa và lên các phụ lưu theo chu kỳ sinh sản và tăng trưởng của chúng. Vì vậy, khúc sông này được coi là “tử huyệt” của cả hệ sinh thái lưu vực sông Mekong.

The construction of the dam here could be compared to a nuclear bomb to the environment because this segment was only 7km in length, but scientists considered it to be vital for the Mekong’s fish and fish species. Scientists saied the Don Sahong river section had been a unique path with a gentle flow suitable for over 1,000 species of fish that could return to the upstream Mekong seasonally and upstream tributaries according to the reproductive cycle and their growth. Therefore, this river segment was considered the “grave” of the whole ecosystem of the Mekong River basin.

Hệ lụy chính là … người dân ĐBSCL vẫn là nạn nhân trực tiếp của những “nhân tai” này…

The main consequence was … people in the Mekong Delta was still direct victims of these “human disaster” …

Tình trạng xây đập thủy điện ồ ạt trên sông Mekong gây thiếu hụt nước về hạ lưu, kết hợp nước biển dâng đẩy mặn xâm nhập sâu vào nội đồng. Nước ngầm được khai thác quá mức gây sụt lún đất, trong khi nhiều tỉnh miền Tây vốn có độ cao thấp, làm nước biển xâm nhập nhanh hơn. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tháng 6-10, lượng mưa vùng thượng nguồn sông Mekong ở mức thấp hơn trung bình 35 – 40%; vùng trung và hạ lưu ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. Mực nước thượng nguồn hiện thấp hơn trung bình 0,4 – 0,7 m. Dự báo, dòng chảy sông Mekong về miền Tây từ nay đến tháng hai năm sau rất hạn chế, khả năng thiếu hụt 30 – 45%.

The massive construction situation of hydroelectric dams on the Mekong caused water shortages downstream, combining sea level rise to push saline intrusion deep into the field. The overexploitation of groundwater caused land subsidence, while many western provinces were inherently low in elevation, making seawater penetrate faster. According to the National Center for Hydrometeorological Forecasting, in June and October, rainfall in the upstream area of the Mekong River was lower than the average of 35-40%; the middle and lower regions were approximately the average of many years. The upstream water level was currently lower than the average of 0.4 – 0.7 m. It was forecasted that the flow of the Mekong River to the West from now to February next year would be very limited, the possibility of a shortage of 30-45%.

Các chuyên gia về môi trường nhận định, thủy triều sông Mekong năm nay lên xuống rất dị thường. Biển Hồ Tonle Sap (Campuchia) đang bị bồi lắng, ít nước, kết hợp tình trạng sụt lún của miền Tây làm nước đổ về ít giữ được, thoát ra biển nhanh hơn.

According to environmental experts, the tide of the Mekong this year fluctuated. Tonle Sap Lake (Cambodia) was deposited, less water, combined with the subsidence of the West, making the water flow less able to keep, escaping to the sea faster.

Các vùng lân cận ruộng nứt nẻ, lúa ngả vàng, người dân cắt cho bò ăn, khi rơm rạ khan hiếm, giá gần 50.000 đồng mỗi cuộn. Đợt hạn hán, xâm nhập mặn lịch sử ở Bến Tre và nhiều tỉnh khác ở miền Tây đã khiến 600.000 người dân thiếu nước sinh hoạt và 160.000 ha đất bị nhiễm mặn, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng. Những vườn cây sau nhiều ngày thiếu nước, bị nhiễm mặn rụng lá, chết dần. Hoa kiểng, rau màu héo khô. Ấp Tân Trung từng được biết đến với màu xanh bạt ngàn của chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, qua mùa hạn mặn trở nên xơ xác. Lỗ từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng mỗi hộ, nhiều người sau đó đốn bỏ cây ăn trái, chuyển sang trồng hoa kiểng. “Cũng từ đợt hạn mặn ba năm trước, đến giờ gia đình tôi và nhiều người vẫn còn nợ ngân hàng“, một người nông dân ở Bến Tre cho biết, không chỉ có vậy, người dân Hưng Khánh Trung B phát hiện cá chết nổi trên sông Cổ Chiên, cách đó khoảng 5 km. Họ dùng máy đo nước sông, phát hiện độ mặn đã ở mức tám phần nghìn, cao gấp đôi so với đợt hạn mặn năm 2016. Cây đang cần tưới nhiều, trong khi chưa kịp trữ nước ngọt, người nông dân phải thuê thợ lắp một máy lọc nước mặn với công suất bốn giờ máy lọc được một mét khối nước, chi phí 80 triệu đồng, hoặc mua nước ngọt với giá bốn giờ máy lọc được một mét khối nước VND50.000 (năm mươi nghìn) đồng một khối gần bằng giá nước tưới cho cây café VND 70 nghìn/khối vào mùa hạn tại trung tâm cao nguyên, tưới cây nhỏ giọt vì xâm nhập mặn đến sớm, sâu bệnh. “Nếu chạy hết công suất cũng chỉ đủ phân nửa nước tưới so với ngày thường, nhưng phải ráng cầm cự cho qua hết đợt mặn này chứ không còn cách nào khác“, anh chia sẻ.

In the surrounding areas, the fields were cracked, rice turned yellow, people cut to feed the cows as when the straw was scarce, the price was nearly VND 50,000 per roll. Drought, saltwater intrusion in Ben Tre and many other provinces in the West had driven 600,000 people in shortage of water and 160,000 hectares of land contaminated with salt, causing more than VND 5,500 billion in damage. The gardens after  days of lack of water, salinity, deciduous, were dying. Ornamental flowers, vegetables  were withered. Tan Trung hamlet used to be known for its immense green color of rambutan, durian, mangosteen, but over the drought season, it became ragged. Suffering lost from tens of millions to billions of dong per household, many people then cut down fruit trees and turned to ornamental plants. “Since the last three years, many families still owe to the bank,” a farmer in Ben Tre said, not only that, Hung Khanh Trung B people found dead fish floated on the Co Chien River, about 5 km away. They used an water meter to detect river salinity at eight thousandths, twice as high as the drought in 2016. The plants were in great need of irrigation, while they could not store fresh water, farmers had to hire an worker to install a salt water purifier with a capacity of a cubic meter of water filtered every four hours, costed them VND 80 million, or buy fresh water equivalent to four hours filtering of one cubic meter of water at cost of VND 50,000 (fifty thousand) nearly equaled to the price of water for coffee VND 70,000/ cubic meter in the drought season on the central highland, for drip irrigation because saline intrusion, pests came early. “If running at full capacity, it is only half the irrigation water compared to normal days, but you have to hold out for the end of this saline wave but there is no other way,” he shared.

Nhiều nhà môi trường cho rằng, thay vì tìm cách đối phó, miền Tây nên phân rõ vùng ngọt mặn trong sản xuất, và xem nước là tài nguyên, theo kiểu “sống chung với lũ“.

Many environmentalists thought that, instead of trying to cope, the West should clearly distinguish the saltwater in production areas, and considered the water to be a natural resource, in a “living with flood” style.

Tại Tiền Giang, UBND tỉnh vừa họp khẩn, bàn giải pháp chống xâm nhập mặn, đe dọa 60.000ha lúa đông xuân, 10.000ha hoa màu và 80.000ha cây ăn trái. Tỉnh khuyến cáo người dân không gieo sạ lúa ngoài lịch, chủ động mua dụng cụ trữ nước ngọt. Trong trường hợp cấp bách, địa phương sẽ cấp phát thùng chứa, đồng thời khẩn cấp khoan các giếng lớn phục vụ đời sống, sản xuất – góp phần khai thác nước ngầm vô tội vạ…

In Tien Giang, the provincial People’s Committee had just held an emergency meeting to discuss solutions to combat salinization, threatening 60,000 hectares of winter-spring rice, 10,000 hectares of vegetables and 80,000 hectares of fruit trees. The province recommended that people did not sow rice outside the calendar and actively bought equipment to store fresh water. In an emergency, the locality would allocate containers, and urgently drilled large wells for life, production – contributing to the exploitation of underground water, etc.

Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn năm 2020 ở miền Tây được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo đến sớm, khi Thủ tướng làm việc với 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long về vấn đề này hồi tháng 9. Hạn mặn có thể tiến sâu vào nội đồng 35-110 km, cao hơn năm 2016 từ 3 đến 7 km – đợt hạn hán, xâm nhập mặn [2016] lịch sử tại ĐBSCL khiến 600.000 người dân thiếu nước sinh hoạt và 160.000ha đất bị nhiễm mặn, gây thiệt hại hơn 5.500 tỷ đồng; hiện đồng bằng có tổng cộng trên 500 điểm sạt lở ven sông, biển, tổng chiều dài hơn 800 km. Mỗi năm, sạt lở làm mất khoảng 300ha đất, rừng ngập mặn ven biển. Nước mặn sẽ ảnh hưởng đến 100.000ha lúa vụ đông xuân. 50.000 hộ dân có nguy cơ bị thiếu nước, hơn 19.000 hộ dân ven sông phải di dời khỏi vùng nguy hiểm, trong đó Long An, Tiền Giang, Bến Tre là các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng.

The 2020 drought and saltwater intrusion in the West was expected to arrive soon by the Ministry of Agriculture and Rural Development when the Prime Minister had worked with 13 provinces and cities in the Mekong Delta on this issue in last September. Saline drought could penetrate into the field 35-110 km, deeper than 2016 from 3 to 7 km – drought, saline intrusion [2016] historical record in the Mekong Delta made 600,000 people lacking water for daily life and 160,000 ha of land saltwater intrusion, causing damage of over VND 5,500 billion; currently, the delta had a total of over 500 points of river and sea erosion along total length of over 800 km. Each year, landslides lost about 300 hectares of land and coastal mangroves. Saline water would affect 100,000ha of winter-spring rice crop. 50,000 households were at risk of water shortage, more than 19,000 riparian households had to be relocated from the danger areas, of which Long An, Tien Giang and Ben Tre were severely affected provinces.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất giảm diện tích lúa đông xuân từ 1,6 triệu ha xuống còn 1,5 triệu ha, gieo sạ sớm ngay từ tháng 10, đắp đập tạm ngăn mặn giữ ngọt, nạo vét, khơi thông dòng chảy. Bộ này cũng đề nghị Bộ Tài chính có phương án mua dự trữ 200.000 tấn gạo ngay từ đầu tháng ba năm sau tại vùng ĐBSCL, góp phần ổn định giá – điều khá lạ đối với “túi gạo” chiếm 1/5 sản lượng thế giới…

The Ministry of Agriculture and Rural Development proposed to reduce the area of winter-spring rice from 1.6 million hectares to 1.5 million hectares, sowing seeds early in October, planting temporary dams to prevent saltwater to keep fresh, dredged and flux flow. The Ministry also asked the Ministry of Finance to have a plan to buy 200,000 tons of rice from the beginning of March next year in the Mekong Delta, contributing to price stability – which would be quite strange for the “rice pocket” accounting for one fifth of the world production…

Trong 10 năm qua, các tỉnh đã được bố trí kinh phí hơn VND 16.000 tỷ xây dựng các công trình phòng chống sạt lở, trồng trên 4.300 ha rừng ngập mặn và sẽ tiếp tục trồng thêm hơn 3.000 ha. Dự kiến thời gian tới Trung ương tiếp tục bố trí nguồn vốn hỗ trợ khoảng gần VND 4.500 tỷ, trong lúc chờ đợi, các địa phương chủ động trữ nước ngọt, hỗ trợ thiết bị chứa nước cho người dân, với tinh thần không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Over the past 10 years, provinces had been allocating more than VND 16,000 billion to build landslide prevention and control projects, planted on 4,300 hectares of mangroves and would continue to plant more than 3,000 hectares. It was expected that in the coming time, the Central Government would continue to allocate support capital of nearly VND 4,500 billion, in the meantime, localities actively stored fresh water, supported water storage equipment to people, in a spirit not to let people lack water for living.

thuyloi

Đối phó với tình hình “thiên tai” trên, một loạt các dự án lớn đã được gấp rút đầu tư – là dự án trọng điểm nằm trong quy hoạch xây dựng thủy lợi vùng ĐBSCL đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, có thể kể đến như:

In response to this “natural disaster” situation, a series of major projects had been urgently invested – a key project in the irrigation construction planning of the Mekong Delta region to 2020 and a vision to 2050. such as:

 • Hồ chứa nước ngọt Kênh Lấp (Ba Tri, Bến Tre) hoàn thành, đưa vào sử dụng bốn tháng trước. Đây hiện là hồ chứa nước ngọt nhân tạo lớn nhất miền Tây, dài gần 5 km, rộng 40-100 m, vốn là con kênh đào từ thời Pháp bị lấp hai đầu. Hồ có sức chứa gần một triệu m3 nước, đủ sức phục vụ sinh hoạt cho khoảng 200.000 người tại 24 xã, thị trấn trên địa bàn.

Kenh Lap freshwater reservoir (Ba Tri, Ben Tre) was completed and put into use four months ago. This was currently the largest artificial freshwater reservoir in the West, nearly 5 km long, 40-100 m wide, which had been a canal from the French colonized period filled at both ends. The lake had a capacity of nearly one million cubic meters of water, enough to serve about 200,000 people in 24 communes and towns in the area.

 • Dự án Quản lý nước tại Bến Tre với tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay của Nhật Bản, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm chủ đầu tư, cũng đang được triển khai. Theo đó, tám cống và một trạm bơm sẽ được xây dựng tại sáu huyện và TP Bến Tre.

The Water Management Project in Ben Tre with a total investment of more than VND 6,000 billion, funded by Japanese loans, invested by the Ministry of Agriculture and Rural Development, was recently implemented. Accordingly, eight sluices and a pumping station would be built in six districts and Ben Tre City.

 • Dự án ngăn sông Cửa Trung (Tiền Giang) làm hồ nước ngọt gần 900 tỷ đồng. Dự kiến, hồ chứa rộng 200-400 m, dài hơn 14 km, hai đầu sẽ đặt hai cống đập ngăn sông Cửa Trung – một nhánh dài 20 km, nằm giữa sông Cửa Đại và Cửa Tiểu. Công trình sẽ đảm bảo nước ngọt phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nước cho sinh hoạt hơn 44.000 dân huyện Tân Phú Đông vào mùa hạn mặn.

The project to stop Cua Trung river (Tien Giang) to build a fresh water lake with nearly VND 900 billion investment. It was expected that the reservoir would be 200-400 m long, over 14 km long, two ends would be placed two sluice gates to separate Cua Trung River – a tributary of 20 km long, located between Cua Dai River and Cua Tieu River. The project would ensure fresh water for agricultural production, aquaculture and water for daily life of more than 44,000 people in Tan Phu Dong district during the saline drought season.

 • Cống âu thuyền Ninh Quới trên kênh Quản lộ Phụng Hiệp (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu) đã cơ bản hoàn thành, đưa vào vận hành, giúp bảo toàn cho ít nhất 40.000 ha đất nông nghiệp của địa phương trong vụ Đông Xuân.

Ninh Quoi boat sluice gate on Quan Lo Phung Hiep canal (Hong Dan district, Bac Lieu province) had basically been completed, put into operation, helping to preserve at least 40,000 hectares of local agricultural land in the Winter-Spring crop.

 • Cống thủy lợi Cái Lớn – Cái Bé được xây dựng tại Châu Thành, Kiên Giang đầu tháng 11. Theo thiết kế, cống sông Cái Lớn có chiều rộng thông nước 455 m, gồm 11 khoang và âu thuyền rộng 15 m. Cống sông Cái Bé có chiều rộng thông nước 85 m, gồm hai khoang và âu thuyền rộng 15 m. Cửa van cống, âu thuyền bằng thép, vận hành bằng xi lanh thủy lực. Trên cống có cầu giao thông; đê nối hai cống với quốc lộ 61 dài hơn 5,7 km, mặt đê 9 m, phần xe chạy 7 m.

Cai Lon – Cai Be irrigation sluice was built in Chau Thanh, Kien Giang in early November. By design, Cai Lon sluice gate had a width of 455 m, including 11 compartments and 15 m wide lock. Cai Be river culvert had a width of 85 m, including two compartments and a 15 m wide lock. Sluice gate valve, steel lock, were operated by hydraulic cylinder. There was a bridge on the drain; The dyke connecting the two culverts with the National Highway 61 was longer than 5.7 km, the dyke surface was 9 m and the vehicle section was 7 m.

Nhưng bên cạnh việc đầu tư, việc đánh giá hiệu quả của các dự án cũng là việc cần thiết vừa đảm bảo an sinh xã hội vừa đảm bảo an toàn vốn đầu tư tránh lãng phí nguồn lực quốc gia. Cụ thể, Âu thuyền Tắc Thủ và cống Cà Mau là hai công trình thủy lợi bỏ hoang hóa được đầu tư hơn trăm tỷ đồng :

But besides investing, evaluation of the effectiveness of projects was also necessary to ensure social security and ensure the safety of investment capital to avoid wasting national resources. Specifically, Tac Thu boat and Ca Mau sluice were two abandoned irrigation projects invested over hundred billion dong:

 • Âu thuyền Tắc Thủ đặt tại ngã ba sông Ông Đốc – Cái Tàu – Sông Trẹm, thuộc xã Hồ Thị Kỷ (huyện Thới Bình) và xã Khánh An (huyện U Minh), khởi công năm 2001, khánh thành năm 2005, do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, với gần 80 tỷ đồng. Công trình thi công bằng bêtông cốt thép, hình chữ U, dài hơn 200 m, rộng 14 m, trên diện tích 16 ha – là một trong những đập thủy lợi có quy mô lớn mà Trung ương đầu tư cho tỉnh Cà Mau. Nhiệm vụ của dự án là ngăn nước mặn xâm nhập vùng Bắc Cà Mau, bảo vệ hơn 200.000 ha đất thuộc vùng ngọt hóa. Tuy nhiên, người dân tự phát đưa nước mặn vào ruộng lúa nuôi tôm, nên kế hoạch ngăn mặn, giữ nước ngọt dẫn từ Phụng Hiệp – Hậu Giang bị phá sản. Bên cạnh đó, việc Âu thuyền chặn giữa ngã ba sông đã khiến các phương tiện thủy gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại.

Tac Thu boat dock was located at the junction of Ong Doc – Cai Tau – Song Trem rivers, belonging to Ho Thi Ky commune (Thoi Binh district) and Khanh An commune (U Minh district), started in 2001 and inaugurated in 2005, invested by the Ministry of Transportation with nearly VND 80 billion. The U-shaped reinforced concrete construction project was over 200 m long, 14 m wide, on an area of ​​16 hectares – as one of the large-scale irrigation dams that the Central Government had ever invested in Ca Mau Province. The mission of the project was to prevent saltwater intrusion into the North Ca Mau region, protecting more than 200,000 hectares of freshwater areas. However, people spontaneously brought saline water into rice fields to grow shrimp, so the plan to prevent salinity and keep fresh water from Phung Hiep – Hau Giang went winded up. In addition, the blocking of the Au Tau boat among the confluence of the river had made it difficult for waterway vehicles to travel.

 • Cách công trình trên khoảng 20 km, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng cống Cà Mau trên kênh Phụng Hiệp. Cống có 2 cửa, 16 m ngang, được đưa vào sử dụng năm 2001. Cống Cà Mau có nhiệm vụ ngăn mặn, trữ nguồn nước ngọt từ sông Hậu về; đồng thời tiêu úng, xả phèn cho vùng dự án phục vụ sản xuất lúa. Cũng giống như âu thuyền Tắc Thủ, cống đã cản trở việc nuôi tôm của người dân. Ngoài ra, dọc tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, Cà Mau còn đến 22 cửa sông thông ra biển, chỉ với công trình này thì không ngăn được mặn để giữ ngọt. Trước đây, kênh Phụng Hiệp vừa dẫn nước ngọt về, vừa là tuyến đường thủy huyết mạch vận tải hàng hóa nối Cà Mau, Cần Thơ, TP HCM. Khi cống ra đời, nước ứ đọng hôi thối đã “giết chết” con kênh đầy ắp tôm cá, trở thành vật cản ngăn tàu thuyền qua lại. Cống bị bỏ hoang…

About 20 km from the above project, the Ministry of Agriculture and Rural Development had also invested tens of billion dong to build Ca Mau sluice on Phung Hiep canal. The sluice gate had 2 gates with a width of 16 m and was put into use in 2001. Ca Mau sluice was responsible for preventing salinity and storing fresh water from the Hau River; at the same time, drain water and alum discharge for the project area in service of rice production. Like Tac Thu lock, sluice had prevented shrimp farming. In addition, along Quan Phung Phung Hiep and Ca Mau routes, there were also 22 estuaries connecting to the sea, with this project alone, it was impossible to prevent salinity to keep fresh. In the past, Phung Hiep canal had both brought fresh water as well as a lifeline for transporting goods linking Ca Mau, Can Tho and Ho Chi Minh City. When the sewer was born, stagnant water “killed” the canal full of fish and shrimp, becoming an obstacle to prevent boats from passing. The sewer was abandoned …

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, địa phương đã nhiều lần kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải bàn giao công trình cho Bộ Nông nghiệp để đầu tư, sửa chữa, nhằm kết hợp với hệ thống thủy lợi hiện có để phát huy công năng ban đầu, nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Department of Agriculture and Rural Development of Ca Mau province said that the locality had repeatedly proposed to the Ministry of Transport to hand it over to the Ministry of Agriculture for investment, repair, in order to combine with the existing irrigation system to promote the original function, but had still not received the answer.

Trong lúc chờ đợi một giải pháp từ các bên hữu quan, người dân phải tự “sáng tạo” các phương thức tự cứu mình – đặt mua túi nhựa có dung tích 15 – 30 m3, bơm nước ngọt dự trữ đặt ở vườn nhà. Túi chứa nước làm bằng vải bạt nhiều lớp, phía trên có một đầu van dùng để nối ống bơm nước vào, phía dưới bố trí van xả để nối ống lấy nước ra. Túi rộng 2-3 m, dài 6-13 m, giá 1,7-2,6 triệu đồng, do một công ty tại TP HCM thiết kế. Đây là lần đầu tiên dụng cụ chứa nước “độc lạ” này được giới thiệu tại UBND các xã trên địa bàn huyện Chợ Lách, Bến Tre.  Tham quan mô hình, một số người dân đã có ý kiến đóng góp đối với đơn vị sản xuất. Họ đề nghị giảm chiều ngang túi xuống còn 2,5 m, dài tối đa 10 m, để phù hợp với điều kiện vườn nhà nhỏ hẹp. Trong hai ngày trình diễn mô hình túi chứa nước, đã có rất nhiều nhà vườn đến đặt mua. “Ưu điểm của chiếc túi này là không bốc hơi, thẩm thấu nước mặn, để chỗ nào cũng được, dễ sử dụng, xong xả nước ra, cuốn lại cất xài được cho nhiều mùa sau“, bà con đánh giá.

While waiting for a solution from the related parties, people had to figure out “creative” ways to survival purpose – ordering plastic bags with a capacity of 15-30 m³, pumping fresh water stored in the garden. The bag contained water made of multi-layer tarpaulin, the top had a valve head used to connect the water pump, the bottom one of the layout was to drain out. It was designed 2-3 m wide, 6-13 m long, VND 1.7-2.6 million cost, by a company in Ho Chi Minh City. This was the first time this “strange” water container had been introduced to the People’s Committee of communes in Cho Lach and Ben Tre districts. Reviewing the model, some people had contributed recommendations to the production entity. They suggested reducing the width of the bag to 2.5m, maximum length of 10 m, to suit the conditions of small household gardens. During the two days of demonstrating a water bag model, many gardeners came to order it. “The advantage of this bag is that it does not evaporate, soak up the salt water, let it be everywhere, easy to use, then drain it out, roll it out and use it for many subsequent seasons,” she said.

Huyện Chợ Lách là một trong hai thủ phủ hoa ở miền Tây, với 13.000 hộ sản xuất cùng 600 ha cây, hoa, tương đương 11 triệu sản phẩm phục vụ Tết. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bến Tre: một tuần trước, nước biển tấn công sớm, đến hầu hết xã trên địa bàn từ 0,1 đến 6,6 phần nghìn – độ mặn những ngày qua đã xấp xỉ đầu năm 2016; trong đó độ mặn ở cửa sông lớn là 20 phần nghìn, cách 40-60 km ở các nhánh sông là 4 phần nghìn. HIện nay tuy độ mặn đã giảm, tuy nhiên có thể tăng trở lại trong ba, bốn hôm tới do gió chướng, vẫn tiếp tục đe dọa diện tích cây trồng, trực tiếp đe dọa gây nguy cơ thiếu hụt hoa Tết…

Cho Lach district was one of the two flower capitals in the West, with 13,000 households producing 600 hectares of trees and flowers, equivalent to 11 million products for Tet. According to the Hydrometeorology Station of Ben Tre Province: a week ago, seawater attacked early, reaching most communes in the area from 0.1 to 6.6 per thousand – salinity within the recent days was approximately reaching the beginning level of 2016; in which salinity in big estuary had been 20 per thousand, in 40-60 km away tributaries were 4 per thousand. Currently, although salinity had decreased, but might increase again in the next three or four days due to the unseasonal wind, continuing to threaten the crop area, directly threatening the risk of shortage of Tet flowers …

Tết là nhất… vẫn cứ là thịt heo, gạo nếp, bánh chưng xanh, câu đối đỏ…

Tet was the best … it was still pork, glutinous rice, green rice cake, red couplets …

Vái trời cho “Ông già Tuyết” đừng chuyển nhà, để hàng triệu con dân ĐBSCL đừng lâm vào cảnh cơ nhỡ vì thiếu nước…

Praying for “Santa Claus” not to move the home, so that millions of people in the Mekong Delta did not fall into poverty because of lack of water …

Vái trời cho bên thềm năm con chuột, “nhân tai” không còn như “thử”…

Praying for the edge of the year of mouse, “human disaster” would be no longer like “rat” …

Xxx – NPL

Tuần – Week 06 – 11/01/2020…

Méo mó, có hơn không…

Distorted, but better than nothing …

Các sự kiện chính – Main events:

Sau gần 2 năm ăn miếng-trả miếng, Mỹ và Trung Quốc cuối cùng cũng ký một thỏa thuận thương mại giai đoạn một. Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ đề cập những khía cạnh dễ giải quyết trong quan hệ thương mại…

After nearly two years of “tit-for-tat”, the US and China had finally signed a phase one trade agreement. However, the agreement only dealt with easy-to-deal aspects of the trade relation…

Anatole Kaletsky – Chuyên gia kinh tế trưởng và đồng Chủ tịch của Gavekal Dragonomics đánh giá: Rủi ro mà nhiều nhà kinh tế dự đoán hàng năm – suy thoái kinh tế toàn cầu, do Hoa Kỳ hoặc Trung Quốc gây ra – thực ra không lớn như nhiều người vẫn tưởng. Một cuộc suy thoái là không thể tránh khỏi, nhưng ít có khả năng nó sẽ xảy vào năm 2020. Nó có lẽ không xảy ra ở hai nền kinh tế lớn Mỹ – Trung nhưng có thể bùng phát từ một nơi khó lường – Châu Âu…

Anatole Kaletsky – The chief economist and co-chairman of Gavekal Dragonomics: The risk that many economists predicted every year – the global economic downturn, caused by the US or China – was not really serious as many people thought. A recession may be inevitable, but it was unlikely that it would happen in 2020. It did probably not occur in two major US-China economies but might break out from an unpredictable place – Europe…

Thưởng Tết càng cao trừ thuế thu nhập càng nhiều đang khiến nhiều người thấy “choáng” và “nản” với những bất cập của quy định tính thuế thu nhập cá nhân hiện hành.

The higher Tet bonus, the higher income tax charged had driven many people “stunned” and “discouraged” with the inadequacies of the current regulations on personal income tax.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Theo kênh BBC (Anh), thỏa thuận thương mại giai đoạn một chỉ loại bỏ một số loại thuế quan. Do đó, những chướng ngại vật lớn nhất vẫn còn đó và có thể ngáng đường Mỹ -Trung trong giai đoạn hai. Về lý thuyết, giai đoạn hai là thời điểm dỡ bỏ mọi loại thuế cao mà hai bên đã áp lên hàng hóa của nhau.

According to BBC (UK), the first phase trade agreement only removed some curtained types of tariffs. Thus, the biggest obstacles were still existed and could get US-China bottlenecked in the second phase. Theoretically, the second phase was the time to lift all the high taxes that both sides had imposed on each other’s goods.

Cho dù đầu tư và sản xuất trên toàn thế giới đã phải chịu ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, chính sách kinh tế vĩ mô ở cả hai nước đã làm tốt vai trò thúc đẩy thị trường nhà ở, dịch vụ và chi tiêu công. Nền kinh tế thế giới sẽ tiếp tục được hưởng lợi trong năm nay từ việc cắt giảm lãi suất của Mỹ năm ngoái và những nỗ lực của Trung Quốc để duy trì tăng trưởng khoảng 6%. Nếu không có thêm vài cú sốc mới, suy thoái kinh tế vào năm 2020 là vô cùng khó xảy ra. Tương tự như vậy, việc lãi suất tăng vọt cũng khá khó xảy ra. Nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp lo lắng rằng môi trường lãi suất thấp – thứ mà họ luôn yêu thích – có thể sẽ sớm kết thúc, ít nhất là tại Mỹ. Lạm phát và lãi suất dài hạn có thể sẽ tăng phần nào trong năm nay, nhưng gần như không có vấn đề gì về việc các ngân hàng trung ương sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ. Fed sẽ lãnh đạo quá trình này và hiển nhiên họ sẽ không tăng lãi suất trong năm bầu cử.

Although investment and production around the world had been adversely affected by the US-China trade war, macroeconomic policies in both countries did a good job promoting the housing market and public spending. The world economy would continue to benefit this year from last year’s US interest rate cuts and China’s efforts to maintain growth at around 6%. Without some new shocks, the economic downturn in 2020 was extremely unlikely. Similarly, the interest rate hike was also quite unlikely. Many investors and businesses worried that the low interest rate environment – something they had always loved – may soon end, at least in the US inflation and long-term interest rates were likely to rise a bit this year, but there was almost no problem that central banks would tighten monetary policy. The Fed would lead this process and obviously not to raise interest rates during the election year.

Chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán Canh Tý – thời điểm này nhiều cơ quan, doanh nghiệp bắt đầu chi thưởng Tết và tháng lương thứ 13 cho nhân viên, người lao động. Tuy nhiên, niềm vui khi có tiền thưởng Tết có vẻ không được trọn vẹn, thậm chí nhiều người còn “choáng” với số tiền thực lĩnh sau khi bị trừ thuế thu nhập cá nhân…

Less than a week left until the Lunar New Year of the Rat – this time many agencies and businesses began to spend Tet bonus and the 13th month salary to their employees and workers. However, the joy of having Tet bonuses seemed to be ill-completed, even many people were “stunned” with the actually received money after being charged personal income tax…

Xu hướng chính – Key trends:

5 vấn đề còn tồn tại gai góc tuy không được đưa vào thỏa thuận giai đoạn một, nhưng sẽ khiến đàm phán giai đoạn hai khó khăn.

5 big issues still existed, though thorny but were not included in the first phase agreement, but would make the second phase more difficult.

 1. Trợ cấp công nghiệp và “Made in China 2025” – Mỹ coi “Made in China 2025” là mối đe dọa trực tiếp với vị thế vượt trội của nước này trong lĩnh vực công nghệ cao. Mỹ cho rằng công ty Trung Quốc chỉ theo kịp công ty Mỹ, có lúc vượt công ty Mỹ, vì họ được hỗ trợ một cách bất bình đẳng từ chính phủ dưới dạng trợ cấp. Trong khi đó, Trung Quốc khẳng định mình không trợ cấp cho các ngành công nghiệp hay công ty trong nước. Thực tế là Trung Quốc sẽ không dễ dàng từ bỏ vị trí thống lĩnh trong các ngành công nghệ.

Industrial subsidies and “Made in China 2025” – The US considered “Made in China 2025” being a direct threat to its superior position in high technology. The US argued that Chinese companies had only kept up with American ones, sometimes surpassing US ones, because they were unequally supported by the government in the form of subsidies. China, meanwhile, claimed that it had not subsidized domestic industries or companies. The fact was that China woulf not easily give up its dominance in technology.

 1. Huawei – Thỏa thuận thương mại sẽ không giảm áp lực của Mỹ với tập đoàn công nghệ nổi tiếng Huawei của Trung Quốc, vốn đang bị mắc kẹt trong thương chiến. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin nói rằng công ty Huawei không phải là “quân cờ” trong đàm phán. Khi ký thỏa thuận giai đoạn một, an ninh quốc gia và thương mại là hai vấn đề tách biệt. Do đó, Huawei và các công ty Trung Quốc khác vẫn sẽ chịu áp lực từ Mỹ. Mỹ có thể sẽ cấm nhập khẩu sản phẩm, dịch vụ không chỉ từ Huawei mà còn từ một số công ty Trung Quốc khác, đồng thời tăng cường giám sát các khoản đầu tư của Trung Quốc ở nước ngoài.

Huawei – The trade deal would not ease US’s pressure to China’s famous tech conglomerate,  Huawei, which was stuck in a trade war. US Treasury Secretary Steve Mnuchin said Huawei was not a “chess piece” in the dialogues. While signing the first phase agreement, national security and trade were two separate issues. Therefore, Huawei and other Chinese companies would still be under pressure from the US. The United States would ban imports of products and services not only from Huawei but also from several other Chinese companies, while also strengthening oversight of Chinese investments abroad.

 1. Tiếp cận dịch vụ tài chính – Trung Quốc đã công khai nói sẽ mở cửa lĩnh vực dịch vụ tài chính và gần đây cho phép công ty nước ngoài có cổ phần lớn hơn trong công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, Trung Quốc không mất nhiều khi làm vậy vì lĩnh vực dịch vụ tài chính nước này đang được các công ty thanh toán kỹ thuật số trong nước chiếm lĩnh. Ngay cả nếu công ty thanh toán Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc nhiều hơn thì cũng khó cạnh tranh ở đây.

Access to financial services – China publicly said it would open its financial services sector and had recently allowed foreign companies to hold a larger stake in Chinese companies. However, it didn’t cost much for China to open as because its financial services sector had been dominated by domestic digital payment companies. Even if American payment companies accessed deeper the Chinese market, it would be difficult to compete.

 1. Thực thi và cách hiểu thỏa thuận – theo ông Derek Scissors thuộc Viện Doanh nghiệp Mỹ, điều mà thỏa thuận không nói tới là Mỹ sẽ giám sát quá trình thực thi như thế nào. Ông nói: “Doanh nghiệp Mỹ không thích báo cáo hành vi ăn cắp sở hữu trí tuệ. Vì thế ngay từ đầu, câu hỏi là Mỹ dùng cơ chế nào để thu thập thông tin về vấn đề này. Mọi thứ được đề cập trong thỏa thuận chỉ là tham vấn”.

Implementation and interpretation of the agreement – according to Derek Scissors of the American Enterprise Institute, what the deal had not mentioned was how the US would monitor the implementation process. “American businesses do not like to report intellectual property theft,” he said. “So from the beginning, the question is which US mechanism applied to collect information on this issue. Everything mentioned in the agreement is just consultation.

 1. Giảm thêm thuế – Thỏa thuận không có các mốc thời gian xác định khi nào sẽ giảm các mức thuế đang được áp dụng. Theo nghiên cứu của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, mức thuế trung bình với hàng hóa hai bên vẫn tăng khoảng 20% so với mức trước thương chiến, tức là cao gấp 6 lần trước khi có tranh chấp. Điều đó có nghĩa là các công ty và người tiêu dùng vẫn phải trả tiền nhiều hơn với hàng hóa, dịch vụ. Khi chưa giảm thuế ngay, Mỹ có thể dùng nó để trừng phạt Trung Quốc nếu nước này không giữ cam kết.

Extra tax reduction – The agreement had no time milestones to determine when the tax rates would be deducted. According to research by the Peterson Institute for International Economics, the average tax rate on goods from both sides still increased by 20% compared to pre-war levels, which had been 6 times higher before the dispute. That meant companies and consumers had still paid more for goods and services. Without immediate tax reduction, the US could use it to punish China if it did not keep its commitment.

Dù cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung là sự kiện thu hút sự chú ý nhất vào năm 2019, nhưng châu Âu mới thực sự là mắt xích yếu nhất trong nền kinh tế thế giới. Gần đây, hiệu quả kinh tế của châu Âu đã ổn định và chính sách đã được cải thiện đáng kể, với việc Ngân hàng Trung ương châu Âu khởi động lại nới lỏng định lượng và thắt chặt tài khóa. Nhưng kinh tế Đức vẫn phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng. Một cuộc suy thoái châu Âu mới là nguy cơ kinh tế vĩ mô lớn nhất trong năm 2020. Sau đó là mối đe dọa của sự gián đoạn năng lượng lớn. Mỗi cuộc suy thoái toàn cầu trong 50 năm qua đều bắt đầu bằng việc tăng gấp đôi giá dầu (mặc dù không phải mọi lần tăng giá dầu đều đi trước suy thoái). Để tăng gấp đôi so với năm trước, giá dầu sẽ phải tăng vọt lên trên 110 USD, điều này là không thể. Cũng có một nguy cơ từ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng. Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đã là nỗi ám ảnh của thị trường, khiến những tin tức xấu trở nên áp đảo. Tuy nhiên, thỏa thuận một giai đoạn ít nhất là một tín hiệu đáng mừng rằng sẽ không có sự leo thang nào của thương chiến trong năm nay.

Although the US-China trade war had been the most attention-grabbing event in 2019, Europe was truly the weakest link in the world economy chain. Recently, Europe’s economic efficiency had stabilized and policies were improved significantly, with the European Central Bank restarting quantitative easing and fiscal tightening. But the German economy still faced a crisis. A new European recession would be the biggest macroeconomic risk in 2020. Then there was the threat of large energy disruptions. Every global recession in the last 50 years had started with doubling the price of oil (although not every rise in oil prices preceded the recession). In order to double over the previous year, oil prices would have to skyrocket above $ 110, which was impossible. There was also a risk of increased protectionism. The US-China trade war had been an obsession of the market, making the bad news overwhelming. However, the one-stage agreement was at least a good sign that there would be no escalation of trade war this year.

Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành ra đời vào năm 2007 và sửa đổi một lần vào năm 2012. Nghĩa là, luật này vẫn đang áp dụng quy định của 8-13 năm về trước lên cuộc sống của hiện tại. Nhiều ý kiến cho rằng, sự lạc hậu của Luật Thuế thu nhập cá nhân là đang đưa ra một sự chốt cứng, dẫn tới thu nhập thực tế bị nghịch đảo với lạm phát.

The current Law on Personal Income Tax had been established in 2007 and amended once in 2012. Meaning, the law was still applying the regulations from 8-13 years ago on the present life. Many argued that the backwardness of the Law on Personal Income Tax was giving a stiffening, leading to situation of actual income being reversed with inflation.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Lương tháng 13 không được quy định tại Bộ luật Lao động hiện hành và đây là khoản tiền thưởng mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thu nhập từ tiền lương, tiền công là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Như vậy, thưởng Tết, lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, người lao động chỉ phải nộp thuế sau khi trừ các khoản giảm trừ mà vẫn còn dương (giảm trừ cho bản thân 9 triệu đồng/tháng; giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mỗi người 3,6 triệu đồng/tháng, các loại giảm trừ khác, tiền bảo hiểm). Thông thường, thưởng Tết năm nay được nhận vào đầu năm dương lịch 2020 nên phải đến kỳ quyết toán thuế vào đầu năm 2021 mới xác định được con số chính xác phải nộp thuế của cả năm đó là bao nhiêu. Đây chỉ là con số tạm tính được phân bổ để trừ theo tháng, không phải số thuế phải nộp từ tiền thưởng Tết. Phải đến thời điểm quyết toán thuế thì mới biết chính xác số thuế phải nộp là bao nhiêu.

The 13th month salary was not stipulated in the current Labor Code and this was a bonus that employers rewarded employees based on the annual business results and the level of work done by the employers. According to Clause 2, Article 2 of Circular 111/2013 / TT-BTC, income from salaries and wages was an income subject to personal income tax. Thus, Tet bonuses, 13th salary were taxable income. However, the employee only had to pay taxes after deducting deductions but was still positive (deduction for himself VND 9 million/ month; family allowances for dependents of VND 3.6 million/ month, other types of deductions, insurance money). Normally, this year’s Tet bonus was received at the beginning of the 2020 calendar year, so it was not payable until the tax finalization period in early 2021 that the exact amount of tax for that year was determined. This was only a provisional number allocated to be deducted by month, not the tax payable from the Tet bonus. It was not until the time of tax finalization that you would know exactly how much tax you have to pay.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Tóm lại, với 5 yếu tố kể trên, vẫn có khả năng rất lớn căng thẳng thương mại giữa hai bên bùng phát lại. Nhưng trước khi có thể bùng phát thì cơ chế thuế thu nhập cá nhân đã “thổi” bay thưởng Tết – một năm công sức cố gắng còn nhanh hơn như trường hợp của anh Tuấn – nhân viên một công ty bất động sản chưa kịp mừng đã vô cùng hụt hẫng khi phải nộp khoản thuế thu nhập cá nhân lớn ngay khi vừa nhận được số tiền thưởng Tết “khủng” 200 triệu đồng,. Anh đã “choáng” khi số tiền thực nhận bị trừ thuế thu nhập cá nhân hơn 60 triệu đồng. “Dẫu biết rằng theo quy định sẽ bị trừ thuế nhưng không ngờ mức thuế thu nhập cá nhân cao đến như vậy“, anh Tuấn nói.

In summary, with the 5 factors mentioned above, there were still a great possibility that trade tensions between the two sides would bounce back. But before the outbreak, the personal income tax mechanism blew away the Tet bonus – a year of effort even faster as in the case of Mr. Tuan – an employee of a real estate company was not happy, extremely disappointed while being charge a big personal income tax as soon as received a “mammoth” Tet bonus of VND 200 million. He was “stunned” when the actual amount was deducted for personal income tax by more than VND 60 million. “Despite knowing that on the regulations it will be tax deductible, but unexpectedly the personal income tax is such a high,” Tuan said.

Tết vẫn là nhất, méo mó, có hơn không…

Tet is still the best, distorted but better than nothing …

Xxx – NPL

Tuần – Week 06 – 11/01/2020…

Bước sang 2020, bên cạnh những xung đột chính trị vẫn diễn ra, thế giới dường như trút được một phần gánh nặng khi bóng đen suy thoái kinh tế phần nào đã dần tan. Mặc dù việc đạt được thỏa thuận thương mại mới chỉ là giai đoạn 1 và không đủ để hàn gắn những tổn thương nhưng đó cũng đủ lóe lên tia sáng hy vọng trong những ngày đầu tiên của năm mới. Ở Việt Nam, trải qua một năm 2019 đầy sóng gió, kinh tế tuy đạt được một số thành tựu nhưng 2020 hẳn không dễ dàng, những “điểm nóng” vẫn còn đó với những dự án bất động sản đình trệ, những dự án đầu tư công chậm tiến độ và hơn thế đó là thiếu điện, là xâm thực mặn… Trước khi bàn về đại sự thì còn cần phải…nghỉ Tết…

Entering 2020, besides the on-going political conflicts, the world seemed to be relieved part of the burden as when the shadow of economic recession has gradually dissolved. Although reaching an agreement was only phase 1 and not enough to heal the damages, but enough to spark a glimmer of hope in the first days of the new year. In Vietnam, experiencing a turbulent 2019, the economy had achieved some milestones but 2020 would not be easy, the “hot spots” were still unsolved with stagnant real estate projects, far-behind scheduled public investment projects and moreover with lack of electricity, salinization… Before discussing the incident, it was still necessary to … take Tet holiday …

Tết là nhất…

Tet was the best …

Các sự kiện chính – Main events:

Hôm qua (9/1), Bộ Thương mại Trung Quốc lần đầu lên tiếng xác nhận nước này sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Mỹ. Trong đó, Phó thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu đoàn đàm phán Trung Quốc đến Washington từ thứ hai đến thứ tư tuần sau để tiến hành ký kết. Buổi lễ sẽ diễn ra vào thứ tư tại Nhà Trắng với 200 người tham dự. Nhận định về thông tin này, CNN đánh giá đây là điều mà nền kinh tế thế giới, vốn đã bị tổn hại nặng nề trong cuộc chiến thương mại, mong đợi. Tuy nhiên, kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với những thách thức đáng kể về tăng trưởng trong năm nay.

Yesterday (January 9), the Ministry of Commerce of China at the first time confirmed that it would sign a first-phase trade agreement with the US. In particular, Deputy Prime Minister Mr. Liu He leaded the Chinese negotiating delegation to Washington from Monday to Wednesday next week to conduct the signing. The ceremony would take place on Wednesday at the White House with participation of 200 observers. Commenting on this information, CNN considered this had been what the world economy, which has been badly damaged in the trade war, was expected. However, the global economy still faced significant growth challenges this year.

Nghị định 100 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt (thay thế nghị định 46 năm 2016), có hiệu lực từ 1/1/2020. Cụ thể, chỉ cần có nồng độ cồn vượt mức 0, lái xe sẽ bị phạt. Mức phạt cao nhất với người đi xe đạp là 400.000 đến 600.000 đồng; xe máy 6 đến 8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng; ôtô 30 đến 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 22-24 tháng… Nhà hàng, quán nhậu ngay lập tức ế ẩm…

Decree 100 regulated penalties for administrative violations against on-land and rail transportation (replacing Decree 46 in 2016), coming effective on January 1, 2020. Specifically, if there was only an alcohol level exceeding zero, the driver would be fined. The highest fine for cyclists was VND 400,000 to VND 600,000; of motorbikes was 6 to 8 million dong, deprived the driving license for 22-24 months; of cars was 30 to 40 million with deprivation of driving licenses for 22-24 months … Restaurants, pubs came immediately into dull …

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) 2019 ngày 10/1, nhóm chuyên gia công tác điện và năng lượng đề xuất kiến nghị, Chính phủ cần ban hành biểu giá FIT rõ ràng hơn cho năng lượng tái tạo. Nhóm điện và năng lượng cho rằng, cơ chế giá FIT cho điện mặt trời sau ngày 30/6/2019 (thời điểm Quyết định 11/2017 hết hiệu lực), vẫn chưa được Chính phủ quyết định. Điều này khiến các nhà đầu tư điện mặt trời, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài “chưa cảm thấy yên tâm đầu tư“.

At the Vietnam Business Forum (VBF) 2019 on January 10, the Electricity and Energy Working Group of experts proposed recommendations, the Government should issue a clearer FIT tariff for renewable energy. The Electricity and Energy Group said that the FIT price mechanism for solar power after June 30, 2019 (by the time of Decision 11/2017 expires), had not been finalized by the Government. This made solar investors, including foreign investors, “not comfortable to proceed investment“.

Cận Tết, trong khi các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại mới bắt đầu nhộn nhịp thì trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đã bước vào cao điểm sắm Tết với hàng loạt chương trình ưu đãi, giảm giá lớn nhỏ.

Close to Tet, while markets, supermarkets and commercial centers have just started to bustle, e-commerce exchanges had entered the peak of Tet shopping season with a series of preferential programs, big and small discounts.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Các nhà kinh tế World Bank dự báo tăng trưởng trên toàn thế giới từ 0,1% đến 2,5% trong năm 2020. Nguyên nhân là cả thương mại và đầu tư đều phục hồi chậm sau cú sốc của cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung năm ngoái. So với xu hướng tăng trưởng 3% những năm gần đây thì điều này đồng nghĩa kinh tế toàn cầu năm nay giảm tốc. Các nền kinh tế mới nổi, bao gồm Trung Quốc, sẽ là động lực của sự tăng trưởng khiêm tốn này. Trong khi đó, các thị trường phát triển dự kiến chỉ tăng 1,4%, ít hơn so với năm 2019, vì các vấn đề trong lĩnh vực sản xuất. Chẳng hạn, ngành sản xuất của Mỹ đã suy giảm gần như toàn bộ nửa cuối năm 2019, vì cuộc chiến thương mại khiến chi phí nguyên vật liệu tăng cao và nhu cầu chậm lại.

World Bank economists forecasted worldwide growth from 0.1% to 2.5% in 2020. The reason was that both trade and investment would recover slowly after the shock of the Chinese – US trade war commencing last year. Compared to the 3% growth trend recently, that meaned the global economy had slowed down this year. Emerging economies, including China, would be the engine of this modest growth. Meanwhile, developed markets were expected to only grow by 1.4%, less than in 2019, due to manufacturing issues. For example, the U.S. manufacturing industry declined almost entirely in the second half of 2019, as a trade war had led to rising raw material costs while slowing demand down.

Nhiều nhà hàng, quán nhậu cho biết chỉ sau vài ngày quy định xử phạt về vi phạm nồng độ cồn có hiệu lực, doanh thu của họ giảm tới 50%. Ngoài quận Cầu Giấy, các quán nhậu ở quận Đống Đa, Hoàn Kiếm tình trạng còn ảm đạm hơn khi nhiều quán nhậu đăng biển khuyến mãi mà khách vẫn chẳng để tâm. Tương tự, tại TP HCM, các khu ăn chơi, quán nhậu cũng giảm mạnh doanh số.

Many restaurants and pubs said that just after a few days of sanctioning regulations on alcohol content came into effect, their revenue decreased by 50%. In addition to Cau Giay district, the pubs in Dong Da and Hoan Kiem districts were even more gloomy when many pubs had posted promotion but customers still did not take any consideration. Similarly, in Ho Chi Minh City, the play area and pubs also sharply reduced sales.

Việt Nam sẽ cần khoảng 130 tỷ USD đầu tư năng lượng mới cho đến năm 2030, trung bình khoảng 12 tỷ USD mỗi năm, trong đó khoảng 9 tỷ USD cho đầu tư nguồn điện và 3 tỷ USD đầu tư cho lưới điện – số liệu theo tính toán của nhóm chuyên gia. Con số dự báo có phần cao hơn thực tế, nhưng nhu cầu về điện là cấp thiết. “Chính phủ cần ưu tiên năng lượng tái tạo trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, tăng sử dụng khí ga tự nhiên như “phụ tải nền phù hợp nhất” cho năng lượng tái tạo“, đại diện nhóm chuyên gia công tác Điện và năng lượng kiến nghị. Cụ thể, Chính phủ cần minh bạch hoá các thay đổi về biểu giá FIT và tháo gỡ các quy định chưa hợp lý trong quy hoạch tổng thể điện lực. Cũng theo nhóm chuyên gia, minh bạch hoá giá mua điện mặt trời sẽ giúp giảm bớt rủi ro cho nhà đầu tư và giảm giá FIT khi các dự án phát điện năng lượng tái tạo trở nên đơn giản, mang lại nhiều lợi nhuận hơn, trong lúc chờ cơ chế đấu thầu giá được nhà chức trách hoàn thiện.

Vietnam would need about 130 billion USD as new investment for energy by 2030, an average of 12 billion USD per year, of which about 9 billion USD for new power source investment and 3 billion USD for grid investment – according to calculations by the expert team. The forecast had been somewhat higher than reality, but the need for electricity was urgent. “The government should give priority to renewable energy in the national electricity development plan, increase the use of natural gas as the  “most suitable base source” for renewable energy,” recommended by the group of experts working on the electricity and energy. Specifically, the Government needed to make the changes in FIT tariffs transparent and removed unreasonable provisions in the master plan of power. According to the expert group, transparency of solar PV purchase price would help reduce risks for investors and FIT prices when renewable energy generation projects became simpler, more profitable, while waiting for the bidding mechanism to be completed by the authorities.

Đáng chú ý dịp Tết năm nay, chợ mạng chỉ là sân chơi chủ yếu của 4 ông lớn Shopee, Sendo, Lazada, Tiki sau khi Adayroi và Lotte rút khỏi thị trường vào những ngày cuối năm 2019 vừa qua. Cụ thể, Shopee đang chạy chương trình lớn “Tết sale chính hãng” giảm giá đến 50% với rất nhiều mặt hàng. Đại diện sàn này cho biết sẽ bán hàng và giao hàng Tết đến hết ngày 24-1 (tức 30 Tết) và giao lại từ ngày 29-1 (mùng 5 Tết Canh Tý). Sendo triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi với từng nhóm hàng như thời trang, điện tử, du lịch – ẩm thực, xe cộ… để kích thích nhu cầu mua sắm Tết của cư dân mạng. Tương tự, Lazada cũng thực hiện chương trình mua sắm Tết theo từng nhóm hàng và từng ngày. Trong khi đó, Tiki mở chiến dịch “Ngồi nhà sắm Tết, Tiki lo hết“, ưu đãi, giảm giá cho một số mặt hàng nhất định, kèm theo chương trình giao hàng nhanh, giao xuyên Tết tại một số tỉnh, TP lớn.

Notably, during the Tet holiday this year, the network market was just a main playground for 4 big guys of Shopee, Sendo, Lazada, Tiki after Adayroi and Lotte withdrawn from the market during the last days of 2019. Particularly, Shopee was running a big promotion program “genuine Tet sale” with discounts up to 50% on many items. The representative of this floor said that it would sell and deliver Tet’s commodities until the end of January 24 (as 30 Tet) and rejoin from January 29 (the 5th of Lunar New Year of the Rat). Sendo had launched a series of incentive programs to some product group such as fashion, electronics, tourism – food, cars … to stimulate the shopping demand of netizens. Similarly, Lazada also conducted Tet shopping program for each group of products each day. Meanwhile, Tiki had launched the campaign “sit and shop for Tet, Tiki takes care of the rests“, giving incentives and discounts to certain items, together with a fast delivery program, across Tet in some provinces and big cities.

Xu hướng chính – Key trends:

Tổng thống Trump nói sẽ sớm bắt đầu đàm phán giai đoạn hai của thỏa thuận nhưng không mong đợi nó sẽ hoàn tất cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. “Chúng tôi sẽ bắt đầu đàm phán ngay giai đoạn hai. Nó sẽ mất một chút thời gian“, ông Trump cho biết. “Tôi có thể chờ đợi để hoàn thành nó cho đến sau cuộc bầu cử, bởi vì tôi nghĩ rằng chúng ta thực sự có thể đạt được một thỏa thuận tốt hơn một chút, hoặc có thể là tốt hơn rất nhiều“, ông nói thêm.

President Trump said he would begin negotiations for the second phase of the agreement but did not expect it to be finalized until after the presidential election next November. “We will start negotiations on the second stage. It may take a bit of time,” Mr. Trump had said. “I can wait to finish it until after the election, because I think we can really reach a little better deal, or maybe much better,” he added more.

Tại bản dự thảo mới nhất về cơ chế giá khuyến khích cho điện mặt trời đang được Bộ Công Thương trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt, giá FIT sẽ chỉ còn một vùng và mức giá cũng giảm so với trước. Theo đó, các dự án điện mặt trời nối lưới đã ký hợp đồng mua bán điện (PPA) đã và đang triển khai thi công xây dựng trước ngày 23/11/2019 và vận hành thương mại giai đoạn 1/7/2019 đến hết năm 2020, sẽ được áp dụng giá điện cố định 7,09 cent một kWh, tương đương 1.620 đồng một kWh. Các dự án khác có thời gian thi công, vận hành thương mại ngoài mốc thời gian trên sẽ áp dụng theo cơ chế giá đấu thầu. Điện mặt trời áp mái sẽ có giá FIT là 8,38 cent một kWh (khoảng 1.916 đồng); còn điện mặt trời nổi là 7,69 cent một kWh (1.758 đồng). Các mức giá này sẽ được áp dụng trong 20 năm, chưa gồm thuế VAT, chênh lệch tỷ giá…

In the latest draft of the incentive price mechanism for solar power, which was submitted to the Prime Minister for consideration and approval, the FIT price would be applied to as only one zone and the price would be lower than the previous one. Accordingly, to the grid-connected solar power projects those had power purchase agreement (PPA) signed, were commencing construction before November 23, 2019, and started operating commercially from July 1, 2019 to the end of 2020, the fixed electricity price of 7.09 cents per kWh would be applied, equivalent to VND 1,620 per kWh. Other projects with above -mentioned outside time limit of construction and commercial operation should be applied the bidding price mechanism. Rooftop solar PV would cost FIT of 8.38 cents a kWh (about VND 1,916); and the floating solar power was 7.69 cents per kWh (1,758 dong). These prices would be applied for 20 years, excluding VAT, exchange rate differences …

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Để khắc phục việc vắng khách do nghị định 100 có hiệu lực, các nhà hàng, quán nhậu chọn cách liên kết với các ứng dụng gọi xe đưa đón để hỗ trợ khách hàng. Tuy nhiên, ông Phúc, một chủ nhà hàng, cho hay, phương án này vẫn không hiệu quả vì nhiều khách hàng cho biết họ muốn tự do đi lại chứ không muốn ràng buộc. Thay vì đưa đón khách, ông Hạnh, chủ quán nhậu trên đường Lê Đức Thọ chọn cách liên kết với các dịch vụ giao thức ăn để tăng cường bán cho những khách hàng có nhu cầu mua đồ nhậu về nhà. Ông hy vọng với phương án này sẽ giúp quán cải thiện doanh thu trong thời gian tới.

To overcome the reduction of passengers due to the effective Decree 100, restaurants and pubs chose to connect with transportation applications to support customers. However, Mr. Phuc, a restaurant owner, said that this plan was still ineffective because many customers said they wanted to freely travel rather than being tied up. Instead of supporting guests on transportation, Mr. Hanh, the owner of the restaurant on Le Duc Tho Street chose to link with food delivery services to increase sales to customers who wanted to buy drinks at home. He hoped that this plan would help the business to improve revenue in the future.

Mức sử dụng năng lượng bình quân đầu người của Việt Nam thuộc hàng cao nhất trong khu vực – trong giai đoạn 2009 – 2013, cao hơn mọi quốc gia trong khu vực, đặc biệt cao hơn các quốc gia có mức GDP bình quân đầu người tương đương. Vì thế, Việt Nam cũng cần tiến hành một chiến dịch tuyên truyền nhằm giáo dục cho các bên có liên quan về nhu cầu và lợi ích của việc sử dụng năng lượng hiệu quả. “Nâng cao ý thức cộng đồng, hiện đại hóa quy định về sử dụng năng lượng hiệu quả và tăng cường thực thi là những việc cần thực hiện trong thời gian tới“, nhóm công tác Điện và năng lượng nhấn mạnh.

Vietnam’s per capita energy utility was the highest among the region – between 2009 and 2013, higher than any countries in the region, especially, higher than countries with similar per capita GDP. Therefore, Vietnam also needed to conduct a propaganda campaign to educate stakeholders about the needs and benefits of energy utility efficiency. “Raising public awareness, modernizing regulations on efficient use of energy and increasing enforcement are the things that need to be done in the future,” the Electricity and Energy Working Group said.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Sau tiêu dùng, nhóm công tác Điện và năng lượng cũng kiến nghị, Bộ Công Thương cần công bố lộ trình áp dụng biểu giá bán lẻ điện ở Việt Nam đến năm 2025, tập trung vào các đối tượng thương mại và công nghiệp.

After consumption, the electricity and energy working group also proposed that the Ministry of Industry and Trade should publish the roadmap for applying electricity retail tariff in Vietnam by 2025, focusing on commercial and industrial objects.

Dù sắm Tết trên chợ mạng đã phổ biến một số năm gần đây nhưng tình trạng giao hàng trễ do quá tải đơn hàng, sàn TMĐT đóng cửa sớm… vẫn chưa khắc phục được. Người tiêu dùng muốn sắm Tết trên mạng phải lo đặt hàng từ rất sớm, trong khi với những sản phẩm tươi sống, thực phẩm lại khó bảo quản. Đây chính là điểm trừ của việc mua sắm trên mạng.

Although Tet online shopping on the [inter]net market has come into popular in recent years, the situation of late delivery due to overordering, e-commerce floor early  closes … had not been overcome. Consumers who wanted to shop for Tet on the Internet had had to rush for ordering at very early while with fresh products, foods were difficult to preserve. This still was the negative point of online shopping.

Dù thương mại hay công nghiệp, cũng chỉ là gián tiếp đè lên giá thành mà tiền điện vốn đã chiếm trung bình khoảng 20-25% tổng chi phí sản xuất, cũng là một cách “bù giá chéo” mà thôi. Điện, điện tử… sang năm con Chuột không biết có thành… “thử” không???

Whether commerce or industry, it was only indirectly pressuring on the cost of production, which electricity expenditure accounted for an average of 20-25% of total production costs. Electricity, electronics … whether the year the mouse became… “rat” ???

Xxx – NPL

Tuần – Week 02 – 04/01/2020…

Năm mới…

Tháng 1 – thời điểm chuyển giao, gói ghém năm cũ và chuẩn bị cho năm mới – cũng là một giao thời đặc biệt của năm mới theo lịch Phương Tây và năm mới theo lịch Việt truyền thống… Năm 2019 đã trôi qua để lại nhiều dấu ấn nhưng nổi bật vẫn là những xung đột chính trị và những thảm họa “kỳ lân”…

New Year…

January – the time of transferring, closing the old year and preparing for the new year – was also a special time of the New Year according to the Western calendar and to the traditional Vietnamese calendar … The year 2019 has passed but imprinted with remarkable political conflicts and “unicorn” disasters …

Các sự kiện chính – Main events:

Giá heo hơi giảm nhiệt một tuần nay giúp giá bán thịt thành phẩm trên thị trường hạ 10.000-15.000 đồng nhưng sức mua vẫn kém. Có lẽ sang năm mới, thịt heo vẫn còn là một câu chuyện chưa có hồi kết – không chỉ đối với người tiêu dùng mà còn đối với người chăn nuôi gia súc này… một bên thì cá cược vào giá tiếp tục tăng, một bên thì điều chỉnh lựa chọn của mình… và dịch bệnh thì không chừa chỗ một ai.

The price of live hog has cooled down for a week, which helped to reduce the price of meat products on the market by VND 10,000-15,000 but the purchasing power was still low. Perhaps in the new year, pork would still be an unfinished story – not only for consumers but also for cattle farmers … in one side, betting on prices to continuously rise, on the other, then adjusting the consumption choice … and the epidemic left no one.

Nhiều công ty khởi nghiệp thành công trong các lĩnh vực khác nhau, bên cạnh đó cũng có không ít startup thất bại trong năm 2019. Một điểm chung dẫn đến sự thất bại của nhiều startup là tình hình kinh doanh khó khăn trong năm qua. Năm 2019, startup không có những câu chuyện “chấn động” như trường hợp của Theranos trong năm 2018, nhưng sự sụp đổ như MoviePass hay bết bát WeWork và OYO cũng là một bất ngờ lớn –  “Hố đen” khác của SoftBank xuất hiện: Kỳ lân 10 tỷ USD làm ăn bết bát, thường xuyên “quỵt” tiền đối tác và cho thuê những khách sạn thậm chí không tồn tại. Từ những startup này, mọi người có thể thấy những tấm gương làm việc chăm chỉ từ các nhà sáng lập. Họ có những ý tưởng độc đáo, với những sản phẩm đầy hứa hẹn, nhưng lại không thể may mắn đi đến vạch đích cuối cùng.

Many startups were successful in different fields, and there were also some startups failing in 2019. A common point leading to the failure of many startups was the difficult business situation in the past year. In 2019, the startup did not have the “shocking” stories like the case of Theranos in 2018, but the collapse like MoviePass or the half dead of WeWork and OYO was also a big surprise – another SoftBank “black hole” appeared:  USD 10 billion wobbly unicorn regularly “un-paid” counterparties and rented hotels that did not even exist. From these startups, people could see examples of hard-working from the founders. They have had unique ideas, with promising products, but they were not lucky enough to get to the finish line.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Thịt giảm giá song sức mua của người dân chưa tăng. Một tiểu thương tại chợ Văn Phú (Hà Đông) cho biết, sức mua giảm do tâm lý “ngại” giá cao.  “Giá giảm 10 giá so với “đỉnh” nhưng vẫn ế lắm, 10 người vào hỏi thì chỉ 4-5 người mua vì vẫn chê giá cao“, người tiểu thương chia sẻ; cũng theo tiểu thương này, mức giá thịt giảm hiện tại có thể tăng trở lại vào sát Tết do nhu cầu lúc này tăng cao và khan hàng. Giá thịt heo tại chợ Thanh Xuân (Hà Nội) cũng giảm 10 “giá” so với tuần trước, khi mỗi kg thăn heo hạ về 160.000 đồng; thịt nạc vai 140.000 đồng; ba chỉ rút xương 150.000 đồng… Còn tại kênh siêu thị, giá thịt cũng bắt đầu hạ nhiệt so với trước. Tại hệ thống Sài Gòn Co.Op mart ở Hà Nội, giá thịt CP giảm 5.000-10.000 đồng một kg, tuỳ loại so với cách đây một tuần. Thịt ba chỉ về 171.000 đồng, giảm 6.000 đồng một kg, sườn non còn 198.000 đồng, hạ 7.000 đồng; nạc thăn heo còn 172.000 đồng…

Meat prices decreased but the purchasing power of people has not come back. A small trader at Van Phu market (Ha Dong), said that the purchasing power decreased due to the “afraid” psychology of high prices. “The price decreased by 10 points compared to the “peak” but still very dull, every 10 people come, only 4-5 buyers would buy because of high price” the small trader has shared; according to this small trader, the current reduction in meat prices may rise again as near to the Tet holiday due to high demand and scarcity. The price of pork at Thanh Xuan market (Hanoi) also decreased by 10 “basic points” from the previous week, when each kilogram of pork tenderloin decreased to VND 160,000; lean meat shoulder VND 140,000; three bones only VND 150,000 … But in the supermarket channel, the price of meat also began to cool down. In Saigon Co.op Mart system in Hanoi, CP meat price decreased from VND 5,000-10,000 per kg, depending on the type compared to a week ago. Pork meat only came to 171,000 dong, down 6,000 dong a kilogram, ribs were 198,000 dong, down 7,000 dong; lean pork tenderloin has VND 172,000 …

Xu hướng chính – Key trends:

Tiếp đà giảm, giá thịt heo hơi cuối tuần hạ thêm 3.000-5.000 đồng một kg. Theo số liệu của Trung tâm công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), hiện mỗi kg heo hơi giảm bình quân 10.000 đồng so với thời điểm tăng kỷ lục, về mức 82.000 – 85.000 đồng. Bộ Công Thương tính toán, lượng thịt thiếu từ nay tới Tết và sau Tết khoảng 200.000 tấn. Cơ quan này và Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn sẽ cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu thêm khoảng 100.000 tấn thịt tới hết quý I, từ các quốc gia có quan hệ thương mại với Việt Nam, để đảm bảo đủ cung thịt trong nước – liệu người chăn nuôi có nên “cá cược” chờ giá tiếp tục tăng như hiện nay???

Following the decline, pork price at the end of the week decreased by 3,000-5,000 VND / kg. According to data from the Center for Industry and Trade (Ministry of Industry and Trade), each kilogram of live hog decreased on average by 10,000 dong compared to a record rise time, to 82,000 – 85,000 dong. The Ministry of Industry and Trade calculated about 200,000 tons of meat from now to Tet and after Tet in deficit. The agency and the Ministry of Agriculture and Rural Development would allow businesses to import an additional 100,000 tons of meat by the end of the first quarter, from countries with trade relations with Vietnam, to ensure adequate meat supply domestically – should farmers “bet” for prices to continue to rise as they were now ???

Theo Bloomberg, sau kế hoạch “giải cứu” tốn kém của WeWork và một loạt những thương vụ đầu tư thất bại của tỷ phú Masayoshi Son, giám đốc điều hành cấp cao của 2 ngân hàng lớn nhất Nhật Bản đã tiết lộ rằng họ không còn thoải mái với cách quản lý khác người của Son đối với quỹ Vision. Các ngân hàng Nhật Bản đã hỗ trợ những khoản đầu tư mạo hiểm của Son trong gần 4 thập kỷ qua và hiện đang cho SoftBank và Quỹ Vision vay ít nhất 15 tỷ USD. Hơn nữa, họ cũng có mối quan hệ khăng khít trong mảng ngân hàng đầu tư với Son, tư vấn cho ông về nhiều thương vụ và giúp SoftBank huy động nhiều tiền hơn từ thị trường trái phiếu doanh nghiệp Nhật Bản. Theo Freeman & Co., SoftBank đã trả hơn 1,9 tỷ USD tiền phí cho các ngân hàng toàn cầu kể từ năm 2015, phần nhiều trong số đó là các nhà cho vay của Nhật Bản. Tỷ phú Son và các chủ ngân hàng Nhật Bản có thể bị “ràng buộc” bởi quy mô khổng lồ của khoản nợ rác mà SoftBank đang nắm giữ. Công ty này có 131 tỷ USD nợ dài hạn, con số này cao hơn bất kỳ công ty phi tài chính niêm yết nào, sau AT&T của Mỹ. Trong trường hợp các khoản tài trợ có dấu hiệu gặp khủng hoảng thì tâm lý của những nhà cho vay chính của SoftBank cũng lung lay theo. Đối với những công ty đã chấp nhận khoản đầu tư của SoftBank, giờ họ phải đối mặt với câu hỏi về sự tồn tại. Tuy nhiên, nếu như có điều gì xảy đến với SoftBank thì cả ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm sẽ bị ảnh hưởng . Thực ra thì SoftBank đã trở thành một trong những yếu tố rủi ro lớn nhất đối với hệ sinh thái công nghệ toàn cầu.

According to Bloomberg, after WeWork’s costly “bailout” and a series of failed investments by billionaire Masayoshi Son, senior executives of the two largest Japanese banks, it was revealed that they were not also comfortable with Son’s different management of Vision fund. Japanese banks have supported Son’s venture capital investments for nearly four decades and were currently lending at least US $ 15 billion to SoftBank and the Vision Fund. Moreover, they also have had a close relationship in investment banking with Son, advising him on many deals and helping SoftBank to raise more money from the Japanese corporate bond market. According to Freeman & Co., SoftBank has paid more than $ 1.9 billion in fees to global banks since 2015, most of which are Japanese lenders. Billionaire Son and Japanese bankers could be “constrained” by the enormous size of junk debt that SoftBank holds. The company has had USD 131 billion in long-term debt, which was higher than any non-financial listed company, except for US AT&T. In the case of funding showing signs of crisis, SoftBank’s key lenders have been also shaken. For those companies that have accepted SoftBank’s investment, they now faced the question of survival. However, if anything would happen to SoftBank, the whole venture capital industry might suffer. In fact, SoftBank has become one of the biggest risk factors for the global technology ecosystem.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Tại một số địa phương khu vực miền Bắc, giá thịt heo rớt xuống dưới 80.000 đồng một kg như Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… Ở khu vực phía Nam, giá tiếp tục giảm tại “vựa” heo Đồng Nai, còn khoảng 80.000-81.000 đồng một kg. Một số tỉnh như Hậu Giang, Sóc Trăng… heo hơi về dưới 80.000 đồng, dao động 77.000 – 80.000 đồng một kg. Còn tại An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ… khoảng 83.000-84.000 đồng. Trong khi đó, các sản phẩm của Meat Deli tại hệ thống các siêu thị vẫn giữ nguyên mức tăng 10-30% tuỳ loại từ cuối tháng 12/2019. Chẳng hạn, sụn heo, sườn non heo “đồng giá” 239.900 đồng một kg, thịt đùi 154.900 đồng; thịt heo xay đặt biệt 169.900 đồng, bắp giò không xương 199.900 đồng…

In some provincial areas in the North, the price of pork fell to less than 80,000 VND per kg such as Thai Nguyen, Vinh Phuc … In the South, the price continued to decrease at the “granary” of Dong Nai pigs, to about 80,000. -81,000 VND per kg. Some provinces such as Hau Giang, Soc Trang … pigs slightly belowed 80,000 VND, ranging from 77,000 to 80,000 VND per kg. And in An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ … about 83,000-84,000 VND. Meanwhile, the products of Meat Deli at supermarket chains have remained the same increase of 10-30% depending on the type from the end of December 2019. For example, pork cartilage and pork chops “at the one price” of 239,900 VND per kg, thigh meat 154,900 VND; special ground pork 169,900 VND, boneless pork roll 199,900 VND …

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Theo dõi SoftBank sẽ thấy giống như 1 chiếc xe bị lật một cách từ từ. Và sau đó tất cả chúng ta đều nhớ như in rằng mình cũng đang ở trong chiếc xe đó“, Jason Tan – CIO của Jeneration Capital Management – nhận xét nhân vụ việc ở WeWork; và không có nơi nào đúng với lời nhận xét đó hơn là Ấn Độ.

Following SoftBank it would be feel like a car that is slowly flipping over. And then we all remember that we are in that car,” Jason Tan – CIO of Jeneration Capital Management – said while reviewed the case at WeWork; and there was no place closer to that comment than India.

Thịt heo cũng như vậy, nên đừng cá cược…

Just like pork, so don’t make a bet …

Xxx – NPL

Điện mặt trời, cuộc đua không cân sức giữa tiềm năng và hạ tầng phát triển – Solar power, the unequal race between potential and development infrastructure

Nhà nhà làm, người người bàn… để rồi, “chạy nhanh, phanh gấp”… cũng chẳng có gì lạ đối với người Việt… Nhớ lại những ngày đầu sàn giao dịch chứng khoán ra đời, èo uột 2 mã với một vài giao dịch từ vài nhà đầu tư ban đầu, để rồi bùng nổ 2005 – 2009 mà đỉnh điểm là 2008 khi người người bàn tán, thậm chí ra chợ mua thịt buổi sáng cũng nghe về thông tin chứng khoán – ai không tham gia hẳn thấy rõ là lạc lõng trong một xu hướng hừng hực; chứng khoán đã dịu đi thì cơn sốt dần chuyển sang điện mặt trời… Người ta tìm mọi cách để có mặt trong sơ đồ điện 7 để rồi có sơ đồ 7 điều chỉnh… và nhiều ông chủ đã ồ ạt đổ tiền vào điện mặt trời để mong được hưởng chính sách giá là 9,35 cent một kWh trong 20 năm, theo Quyết định 11/2017 – và chỉ có hiệu lực đến ngày 30/6/2019. Sau ngày này, giá điện mặt trời sẽ khác…

Every house joined, every people talked … then, “rush fast, brake in a sudden” … it was not strange for Vietnamese people … Backed to the just-born days of the stock exchange, being meager with 2 tickles and few transactions from early sparse investors, then, “big bang” in 2005 – 2009, culminating in 2008 as every people gossiped and even stock information was main subject in the market while going to buy meat in the morning – anyone who had not participated would see clearly themselves in lost within a fiery trend; stock has subsided, the fever was gradually turning to solar power… People were paying all cost to be presented in MPP7 (Master Plan of Power) and then adjusted MPP or MPP7+ … and many bosses have injected money into solar power to achieve an expecttion of fixed price of 9.35 cents/ kWh for 20 years, according to Decision 11/2017 – and would only be valid til June 30, 2019. After this date, the price of solar power would be set different …

Cuộc đua chạy nước rút tới mốc 30/06/2019 đã tạo ra một cuộc chiến thực sự.

The sprinting race to June 30, 2019 has created a real battle.

Năm 2018, 3 nhà máy đóng điện thành công, con số này tăng lên gần 30 lần sau 6 tháng – 3-4 nhà máy điện mặt trời được đóng điện mỗi ngày, để số này kịp vận hành trước ngày 30/6, tập trung rầm rộ vào tháng 4 và 6/2019, với công suất lắp đặt xấp xỉ 4.500 MW. Riêng tháng 6, tháng cuối cùng trước khi Quyết định 11 hết hiệu lực, có thêm 49 dự án vận hành. Số nhà máy đưa vào vận hành đồng loạt trong một thời gian ngắn là điều “chưa từng có trong lịch sử” phát triển ngành điện.

In 2018, 3 plants were successfully energized, this number was rocketted nearly 30 times after 6 months – 3-4 solar power plants were energized every single day, so that this number could be brought into operation before June 30, converged in April and June 2019, with an installed capacity of approximately 4,500 MW. Particularly in June, the last month before Decision 11 expired, 49 energized projects were added. The number of plants put into operation in such a short time was something “unprecedented in history” of electricity development.

Trung tâm Điều độ hệ quốc gia (A0) cho biết, cuối tháng 6 họ phải lập tổ công tác đóng điện mặt trời, nhân lực chia 3 ca, 5 kíp để phối hợp liên tục giữa các trung tâm điều độ các miền. 5.000- 6.000 tin nhắn được A0 trao đổi với các chủ đầu tư điện mặt trời mỗi ngày, liên tục từ 6h đến 0h hôm sau.

The National Regulation Center (A0) said that by the end of June, they had to set up taskforce teams to work on solar powers, human resource had divided into 3 shifts and 5 crews to coordinate continuously among the regional regulation centers. 5,000-6,000 messages were exchanged by A0 with solar investors every day, continuously from 6am to 0pm the next day.

Lỡ hẹn với mốc 30/6, sự trầm lắng trở lại trên các công trường dự án điện mặt trời. Theo số liệu cập nhật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ 1/7 đến nay chỉ có 2 dự án điện mặt trời hoàn tất điều kiện vận hành thương mại (COD), là Nhà máy Hacom Solar (40,3 MW) và Solar Park 01 (40 MW).

Missed the 30/6 deadline, the silence was backed on the solar project site. According to the updated data of Vietnam Electricity (EVN), from July 1 until now, only 2 solar power projects have completed the conditions of commercial operation (COD), namely Hacom Solar Plant (40, 3 MW) and Solar Park 01 (40 MW).

So với hơn 4.000 MW điện mặt trời được đưa vào hệ thống từ tháng 4 đến hết tháng 6/2019, đã có sự chững lại về số lượng. Hai lý do được các nhà đầu tư đưa ra, là chưa có giá mua điện mặt trời mới sau ngày 1/7 và “độ vênh” giữa quy hoạch nguồn và lưới điện truyền tải. Thậm chí, có 39 dự án đã ký xong PPA, đang thi công dở dang nhưng “lên được lưới hay không thì phải chờ” – điều mà đến giờ sau nửa năm vẫn chưa ngã ngũ…

Compared to the more than 4,000 megawatts of solar power coming into the system from April through June 2019, there has been a slowdown in the number. Two reasons given by investors were that there has not been new purchase price applied to solar power after July 1 and the “warping” between power planning and transmission grids. Even, 39 projects with signed PPA, were in progress but “to be on the net or not, they shall have to wait” – which until now after half a year has not come to finish …

Phải nhìn lại lịch sử phát triển, dù chưa được lâu và trải qua nhiều thay đổi qua từng thời kỳ với hai mốc chính:

Looking back to the development history, even though not in a long period but many changes over time with two major milestones:

 • Ngày 21-12-1954, Bác Hồ đã đến thăm Nhà máy điện Yên Phụ và Nhà máy đèn Bờ Hồ. Tại buổi gặp mặt thân tình này, Bác nói: “Nhà máy này bây giờ là của nhân dân, của Chính phủ, của các cô, các chú. Các cô, các chú là chủ thì phải giữ gìn nhà máy, làm cho nó phát triển hơn nữa…”. Từ đó, ngày này hằng năm được coi là ngày Truyền thống của ngành Điện lực Việt Nam; cho tới,
 • On December 21, 1954, Uncle Ho visited Yen Phu Power Plant and Bo Ho Lamp Factory. At this close meeting, Uncle said: “This factory is now owned by the people, the Government and you. You as the owners must maintain the factory, make it more developed … ” Since then, this day has been considered as the traditional day of Vietnam Electricity industry; until,
 • Ngày 01-01-1995, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức ra mắt, thành lập theo Quyết định số 562/QĐ-TTg ngày 10-10-1994 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sắp xếp lại các đơn vị thuộc Bộ Năng lượng; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ ban hành kèm theo Nghị định số 14/CP ngày 27-1-1995 của Chính phủ; chính thức đi vào hoạt động ngày từ 1/4/1995, EVN bắt đầu điều hành toàn bộ công việc của ngành Điện, bao gồm: Phát điện, truyền tải, phân phối, đầu tư xây dựng trên cơ sở các Tổng sơ đồ phát triển điện đã được phê duyệt.
 • On January 1, 1995, the Vietnam Electricity Corporation (EVN) was officially launched, established under Decision No. 562 / QD-TTg of October 10, 1994 of the Prime Minister on the basis of restructuring units of the Ministry of Energy; organized and operated in accordance with the Regulation issued together with Decree No. 14-CP of January 27, 1995 of the Government; officially put into operation on April 1, 1995, EVN started operating all the electricity industry, including: electricity generation, transmission, distribution, construction investment on the basis of MMP approved.

Sự ra đời của EVN đánh dấu bước ngoặt trong quá trình đổi mới, chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

The establishment of EVN marked a milestone in the renovation process, shifting to a market mechanism under the state management.

Như vậy, từ năm 1995, Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN) là đơn vị điều hành toàn bộ công việc của ngành Điện. EVN nắm độc quyền tại các phân khúc điều độ, mua buôn điện, truyền tải và phân phối và bán lẻ điện. Chỉ duy phát điện là phân khúc duy nhất có sự góp mặt của các đơn vị bên ngoài EVN. Trong khi đó, Khoản 2, Điều 4, Luật Điện lực Số 28/2004/QH11 đã nói rõ về chính sách phát triển điện lực, phải “Xây dựng và phát triển thị trường điện lực theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh, có sự điều tiết của Nhà nước …; thu hút mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động phát điện, phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện và tư vấn chuyên ngành điện lực.” Mặc dù chính phủ hiện đã đưa ra một số lộ trình để dần đưa thị trường về thế cạnh tranh, song đến khi nào và bao giờ người dân được tự do lựa chọn nhà cung cấp vẫn còn là một câu hỏi lớn.

Thus, since 1995, Electricity of Vietnam (EVN) was the unit that has managed all the work of the Electricity industry. EVN played a monopoly role in the segments of electricity moderation, electricity wholesale, transmission, distribution and retail. Electricity generation was the only segment with the external presence of non-EVN entities. Meanwhile, Clause 2, Article 4 of the Electricity Law No. 28/2004 / QH11 clearly stated the electricity development policy, which should “build and develop the electricity market on the principle of publicity, equality, fair competition, under the regulation of the State …; attracting all economic sectors to participate in electricity generation, distribution, wholesale electricity, retail electricity and electricity specialized consultancy.” Although the government has now set out a number of roadmaps to gradually build competitive market, however, when people would have right to choose their suppliers was still a big question.

Bù chéo là hiện tượng người sử dụng điện sinh hoạt và kinh doanh phải trả giá điện cao hơn giá bình quân để hỗ trợ khối sản xuất công nghiệp. Một nghịch lý là khối công nghiệp chỉ đóng góp 34% trong tổng thu nhập GDP nhưng tiêu thụ tới 54% sản lượng điện năng của cả nước, trong khi chỉ 9% sản lượng điện trong kinh doanh làm ra đến 41% GDP, 2% sản lượng điện của nông-lâm-thuỷ sản làm ra đến 18% GDP (Nguồn: GSO Việt Nam).

Crossing offset mechanism has been a phenomenon where domestic and business electricity users had to pay electricity prices higher than the average prices to support industrial production. Paradoxically, the industrial sector contributed only 34% of GDP, while consuming 54% of the country’s electricity output, but only 9% of business electricity generated 41% of GDP, 2 % of electricity output of agriculture, forestry and fishery generated 18% of GDP (Source: GSO Vietnam).

Với mức tiêu thụ đến 54% lượng điện năng của cả nước, trong khi điện sinh hoạt chỉ chiếm 35%, điện cho kinh doanh chỉ chiếm 9% và điện cho nông-lâm-thuỷ sản chiếm khoảng 2% (Nguồn: EVN và FPTS), cơ chế này cho thấy khối công nghiệp đã được hưởng cơ chế trợ giá từ người dân, hay nói cách khác, người dùng ít điện hơn lại phải trả giá cao hơn để hỗ trợ cho người tiêu thụ nhiều điện – trong đó có bộ phận không nhỏ các ngành tiêu thụ điện năng rất lớn như ngành thép, xi măng, hóa chất – những ngành gây lỗ kéo dài trong nhiều thập niên.

With 54% of the country’s electricity consumption, while domestic electricity accounted for only 35%, electricity for business accounted for only 9% and electricity for agriculture-forestry-fishery accounted for about 2% (Source: EVN and FPTS), this mechanism has shown that the industrial sector had enjoyed the subsidy mechanism from the people, or in other words, users with less electricity have had to pay a higher price to support consumers of more electricity – in which there were a large number of large power consumption sectors such as steel, cement and chemicals industries, which have caused losses for decades.

Một so sánh đơn giản như chi phí điện bình quân trong 10 năm nay của Việt Nam để tạo ra USD 1 giá trị là 0,91 kWh/USD, trong khi mức trung bình trên thế giới là 0,32 kWh/USD. Điều này dẫn đến việc hiệu quả sử dụng điện của Việt Nam rất thấp.

A simple comparison as Vietnam’s 10-year average electricity cost for generating USD 1 value was 0.91 kWh/USD, while the world average was 0.32 kWh / USD. This leaded to very low efficiency of electricity utility in Vietnam.

Giá điện bán lẻ bình quân ở Việt Nam hiện tương đương US 8 cents/kWh. Đây là mức giá khá thấp so với thế giới. Tuy nhiên, nếu tính trên thu nhập bình quân đầu người thì giá tiền điện sinh hoạt ở Việt Nam trở nên rất đắt đỏ. Cụ thể, nếu so sánh trong khu vực Đông Nam Á, giá điện bán lẻ bình quân của Việt Nam tương đương và thấp hơn các nước Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore; so với các nước ở Đông Bắc Á, Châu Âu và Mỹ, Canada, giá điện bán lẻ bình quân Việt Nam nhìn con số cũng khá thấp; nhưng, giả sử lượng điện tiêu thụ bình quân một người/tháng là 100 kWh, so với mức thu nhập bình quân đầu người/tháng, tiền điện ở Việt Nam chiếm 3.5% thu nhập; trong khi các nước khác con số này là dưới 1%.

The average retail price of electricity in Vietnam was currently equivalent to US 8 cents / kWh. This was a relatively low price compared to the world. However, if calculated on average per capita income, the cost of electricity for living in Vietnam became extremely expensive. Specifically, as compared to Southeast Asia, the average retail price of electricity in Vietnam has been similar and lower than Malaysia, Thailand, Indonesia, Singapore; while compared to other countries in Northeast Asia, Europe and America, Canada, the average retail price of electricity in Vietnam was even quite low; but, assuming the average electricity consumption per person per month would be 100 kWh, compared to the average income per capita/month, electricity in Vietnam accounted for 3.5% of income; while in other countries this figure was less than 1%.

Trong bối cảnh đó, trong một báo cáo của Bộ Công thương, năm 2017 EVN gánh khoản lỗ hơn 5.000 tỉ đồng chênh lệch tỷ giá. Tổng số tiền chênh lệch tỷ giá tính cộng dồn qua các năm lên tới gần 10.000 tỉ đồng; với nhiều khoản chi “mơ hồ,” không rõ ràng trong cơ cấu tính giá thành bán lẻ điện; ngoài ra,

In that context, in a report of the Ministry of Industry and Trade, in 2017, EVN incurred a loss of over VND 5,000 billion in exchange rate differences. The total amount of exchange rate difference has been accumulated over the years reached nearly VND 10,000 billion; with many “vague” expenses, which were not clear in the retail price structure; Besides,

nguyên tắc tính giá điện chỉ bao gồm những chi phí phục vụ việc vận hành, cung ứng điện. Tuy nhiên, trong thực tế, có những khoản chi khác vẫn được đưa vào trong chi phí sản xuất kinh doanh điện như chi phí tuyên truyền tiết kiệm điện tại các công ty điện lực. Năm 2017, tổng chi tuyên truyền tiết kiệm điện là gần 500 tỉ đồng, cũng được đưa vào giá điện. Đáng chú ý, 6 dự án nguồn nhiệt điện của EVN (Ô Môn 1, Phú Mỹ 1&4, Nghi Sơn 1, Hải Phòng 1, Quảng Ninh 1) đều có hạng mục “khu nhà quản lý vận hành và sửa chữa” được tính vào tổng giá trị đầu tư dự án, nhưng thực tế là đất được xây dựng gồm nhà ở cho cán bộ với các loại biệt thự, nhà liền kề, chung cư cao tầng có cơ sở hạ tầng đi kèm như nhà trẻ, bể bơi, sân tennis… Tổng chi phí khoảng gần 600 tỉ đồng này đều được tính vào giá bán điện.

the principle of electricity price calculation only covered expenses of electricity operation and supply. However, in the reality, there were other expenses that have been still included in electricity production and business costs such as propaganda of electricity saving at [local] power companies. In 2017, the total expenditure to save electricity was nearly VND 500 billion, which was also included in the electricity price. Notably, 6 thermal power projects of EVN (O Mon 1, Phu My 1 & 4, Nghi Son 1, Hai Phong 1, Quang Ninh 1) all have had the category “operation and repair management area” to the total value of the project, but the fact that the land was built includes housing for officials with villas, townhouses, condominiums with attached infrastructure such as kindergartens, swimming pools , tennis courts … The total cost of nearly VND 600 billion was included in the electricity price.

Năm 2013, Thanh tra Chính phủ đưa ra kết luận EVN đầu tư trái ngành lên đến 121.000 tỉ đồng vào các ngành ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán nhưng thua lỗ đến hơn 2.000 tỉ đồng. Các đơn vị thành viên của EVN cũng đầu tư tràn lan ngoài ngành và thua lỗ nghiêm trọng.

In 2013, the Government Inspectorate concluded that EVN had invested in contrary to VND 121,000 billion in banking, insurance and securities industries, but lost more than VND 2,000 billion. EVN’s member units also made extensive investments outside the industry and similarly suffered serious losses.

Nhiều nghịch lý như vậy nên nhiều năm nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gặp khó khăn về nguồn vốn khi triển khai các dự án nguồn điện, cũng là điều dễ hiểu. Việc kêu gọi nhà đầu tư tư nhân vào các dự án điện BOT chưa được như mong đợi bởi nhiều nút thắt.

With many such paradoxes over many years, Electricity of Vietnam (EVN) has encountered difficulties in capital while implementing power source projects. Calling private investors to BOT power projects has not been as expected by many bottlenecks.

Sự thực cho thấy, cũng khó có thể trông chờ vào EVN để đảm bảo không bị thiếu điện. Theo quy hoạch điện VII điều chỉnh, năm 2025 sở hữu nguồn của EVN sẽ giảm đi, không giữ ở mức 60% như hiện nay. Đến năm 2020, EVN chỉ còn sở hữu 50% nguồn phát điện, đến 2025 còn 35%, và 2030 còn 28%. Để đảm bảo cung cấp điện giai đoạn đến 2025, EVN đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương tiếp tục khuyến khích phát triển các dự án năng lượng tái tạo theo cơ chế giá FIT (là giá bán điện năng sản xuất ra từ nguồn năng lượng tái tạo được cung cấp vào hoặc bán cho lưới điện) để có thể đưa vào vận hành thêm khoảng 12.700MW điện mặt trời và 7.200MW điện gió trong giai đoạn đến năm 2023 (ưu tiên phát triển các dự án đã có quy hoạch và không bị ràng buộc lưới điện truyền tải). Dù rằng, điện mặt trời phập phù, chỉ phát được ban ngày nhưng có vẫn hơn không; hơn cả, để tránh thiếu điện, năng lượng tái tạo từ nay đến 2023 với hàng chục nghìn MW thu hút thêm vẫn là một giải pháp.

In fact, it was also difficult to heavily rely on EVN to ensure no–shortage of electricity. According to the revised master plan of power (MPP)7, by 2025, EVN’s direct owned power source would be reduced from the current 60%. To 2020, EVN would only own 50% of electricity generation, by 2025 reduced to 35%, and by 2030 only 28% would be remained. In order to ensure the supply till 2025, EVN has proposed to the Prime Minister and the Ministry of Industry and Trade to continuously encourage the development of renewable energy projects under the FIT mechanism (the selling price of electricity produced from sources supplied and sold to the grid) to be able to generate new source of 12,700MW of solar power and 7,200MW of wind power in the period up to 2023 (prioritizing the development of approved projects and not tied to the transmission grid). However, the solar power was fluttering, only operate-able during the day but better than nothing; all above, to avoid electricity shortages, renewable energy from now to 2023 with tens of thousands of megawatts of additional attraction was the only solution.

Vấn đề là làm thế nào để thu hút được hàng chục nghìn MW điện mặt trời, điện gió đầu tư? Nút thắt vẫn là giá. Nếu như điện gió đã có mức giá ưu đãi mới ở mức khá cao (1.928 đồng/kWh) thì cho đến thời điểm này, giá điện mặt trời sau 30/6 vẫn chưa được thông qua. Phương án phân giá theo 4 vùng, 2 vùng, hay giữ nguyên chỉ 1 vùng đến giờ vẫn còn chưa ngã ngũ. Nếu mức giá chỉ là hơn 1.600 đồng/kWh như dự thảo mới nhất đưa ra, thì nhà đầu tư phải tính toán rất kỹ. Mặt khác, phương án 1 vùng giá dẫn đến lo ngại nhà đầu tư chỉ tập trung vào vùng bức xạ cao, tạo gánh nặng trong việc đầu tư trạm đấu nối, đường dây truyền tải để hấp thụ lượng điện phát ra. Trên thực tế, năng lượng tái tạo ở Việt Nam, cụ thể là điện mặt trời, dù bùng nổ trong gần một năm trở lại đây, nhưng tỷ lệ vẫn còn khá thấp so với các nước trên thế giới (chưa đầy 2% sản lượng điện toàn hệ thống). Cho nên, dư địa để năng lượng tái tạo tiếp tục gia tăng còn rất nhiều. Nhưng,

However, the main problem was how to attract tens of thousands of megawatts of solar and wind power? The bottleneck was still the price. If the wind power has had a new preferential price at a quite high level of VND 1,928/kWh (or US 8.27cents), until this time, the price of solar power after June 30 has not been approved. The option of dividing prices by 4 regions, 2 regions, or keeping only 1 region until now has not been finalized. If the price was only more than VND 1,600/kWh (or US 6.9cents) as the latest draft issued, the investor may consider the investment very carefully. On the other hand, the option of 1 price zone may lead to concerns that investors only focused on only high radiation areas, creating a burden of investing in connection stations and transmission lines to absorb the generated electricity. In fact, renewable energy in Vietnam, particularly solar power, has exploded in nearly a year, but the rate was still quite low compared to other countries in the world (less than 2% of production amount of electricity system). Therefore, the room for renewable energy to continuously increase was still large. But,

nếu tính theo quy hoạch tới năm 2020, Ninh Thuận được duyệt 2.000 MW dự án năng lượng tái tạo, trong đó có mặt trời, nhưng thiết kế lưới truyền tải khu vực này chỉ chịu được tối đa công suất 800-1.000 MW. Tới cuối tháng 6, tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh này được đấu nối là 1.300 MW, trong đó gần 1.090 MW là điện mặt trời, tương tự, Hiệp hội Điện gió Bình Thuận (BTWEA) cũng phản ứng vì đối diện với vấn đề tương tự – ép cắt giảm công suất phát điện; Ông Bùi Văn Thịnh – Chủ tịch BTWEA cho biết, trong tháng 6, cơ quan điều độ hệ thống điện quốc gia đã yêu cầu các dự án điện gió phải cùng cắt giảm 38-64% công suất với các dự án điện mặt trời mới hòa lưới: “năm nay cắt giảm thế này chúng tôi chắc chắn lỗ, chưa kể phải trả nợ nước ngoài“, ông Thịnh lo lắng trước những ảnh hưởng tới phương án tài chính của dự án.

according to the plan to 2020, Ninh Thuan had been approved to generate 2,000 MW of renewable energy, including the solar, but the transmission grid designed of this area could only workable under the maximum capacity of 800-1,000 MW. By the end of June, the province’s total capacity of renewable energy projects connected was 1,300 MW, of which nearly 1,090 MW was solar power; similarly, Binh Thuan Wind Power Association (BTWEA) also responded with the same issue – leading to the dynamics of forcing reduction of capacity generated; Mr. Bui Van Thinh – Chairman of BTWEA said: in June, The National Regulation Center (A0) requested local wind power projects to cut 38-64% of its capacity together with new operated solar power projects: “as being cut down this year we are certainly suffer from losses, excluding foreign loan repayment” – Mr. Thinh was worried on the impact of the project financial plan.

Tình trạng quá tải lưới điện mới xuất hiện trong tháng 6, khi các dự án điện mặt trời đồng loạt đóng điện trước ngày 30/6/2019, để được hưởng ưu đãi giá trong 20 năm với mức hấp dẫn của giá bán điện 9,35 cent (hơn 2.000 đồng) một kWh theo Quyết định 11, đã khiến nhiều chủ đầu tư chạy theo cơn sốt điện mặt trời; trong khi đó, khi phê duyệt đã phải kiểm tra tính khả thi và có chủ trương cho phép đấu nối và hướng dẫn chi tiết kỹ thuật về hướng, công suất và trạm, vậy câu hỏi đặt ra là vậy cơ sở nào để thực hiện việc ký các thỏa thuận đấu nối làm cơ sở phê duyệt dự án và ký hợp đồng mua bán điện sau này (PPA)? – vấn đề không chỉ tới từ nhà đầu tư mà còn phải được trả lời từ EVN và Bộ Công Thương ở giác độ cơ quan quản lý nhà nước.

The grid overload has just occurred from June, as when solar power projects simultaneously energized before deadline of June 30, 2019 to enjoy 20-year price incentives at attractive rates of electricity selling prices of US 9.35 cents (over VND 2,000) per kWh under Decision 11, resulting many investors to rush the solar power craze; meanwhile, to get approved, there had to be checked for the availability and achieve the certificate of connections and technical instructions on directions, productivity and stations, so the question was of which base to make the signing of the connection agreements as the foundation for project approval and signing future power purchase agreement (PPA)? – the issue was not only to investors but also should be answered by EVN and the Ministry of Industry and Trade in terms of state management bodies.

Về phía EVN, lãnh đạo tập đoàn này khẳng định bằng mọi cách sẽ giải tỏa hết công suất các nhà máy điện mặt trời vào cuối năm 2020. Trước mắt, 2 năm tới, tập đoàn này sẽ tập trung đầu tư lưới điện để ưu tiên tối đa cho việc hạn chế yêu cầu các dự án điện mặt trời giảm công suất phát. Tập đoàn đã giao Tổng công ty truyền tải và Tổng công ty điện miền Nam đẩy nhanh tiến độ các dự án, đơn cử như nâng cấp mạch 1 đường dây Tháp Chàm – Phan Rí xong trước tháng 9/2019, mạch 2 sẽ thay đường dây có tiết diện 300 mm cố gắng đưa vào trước tháng 4/2020… – liệu với các nút thắt trong đầu tư công hiện nay, mục tiêu này có được đáp ứng?

On the side of EVN, the leaders of this group affirmed that it would deploy all means and efforts to release all the capacity of solar power plants by the end of 2020. At once, within the next 2 years, the group would focus on investing in the grid to maximize favorable priority to solve the limitation applied to solar power projects reduced generation. The group has assigned the Southern Power Transmission Corporation and the Southern Power Corporation to accelerate the progress of projects, for example, upgrading the 1 line circuit of Thap Cham – Phan Ri before September 2019, trying to bring into operation of 2nd circuit would replace the 300 mm wire before April 2020 … – with the bottlenecks in public investment today, would this goal be met?

Bên cạnh đó, có nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng công suất điện mặt trời cao nhất ghi nhận được ở mức 27 triệu kWh, tương đương khoảng 3,6% và bài toán đặt ra là 720 – 730 triệu kWh còn lại phải dựa vào các nguồn khác – các nguồn năng lượng truyền thống như nhiệt điện than và điện khí vẫn sẽ giữ vai trò chủ đạo trong thời gian tới dù còn nhiều khó khăn. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc hiện là 2 đơn vị được cung cấp than đã phải khai thác ở những hầm lò âm dưới mặt nước biển 400 – 500m. Điều kiện vô cùng khó khăn khiến công suất không lên được nhưng giá lại phải tăng, dẫn tới tình trạng phải nhập khẩu than. Đối với phát triển điện khí, khí phải hóa lỏng khi được nhập về Việt Nam, yêu cầu vận chuyển bằng tàu to thông qua các cảng nước sâu mà điều kiện cảng sâu thì không phải khu vực nào cũng có. Việc phát triển mỏ khí trông chờ vào đầu tư lớn, dài hạn bởi phải đầu tư 5 – 7 năm, thậm chí 10 năm mới có khí; do đó, “cần phải tính toán quy hoạch sớm, chỗ nào làm được nhà máy khí, chỗ nào làm nhiệt điện than”, một chuyên gia kiến nghị. Năm 2018, nhiệt điện than đã vượt qua thuỷ điện để trở thành nguồn cung có công suất lớn nhất, chiếm 38,1% (18.516 MW) trong tổng công suất lắp đặt 48.563 MW của cả nước. Theo quy hoạch, Việt Nam dự kiến sẽ phát triển hàng loạt nhà máy điện than mới trên cả nước. Tỷ trọng công suất dự kiến tăng từ 37% năm 2017 lên 42,6% vào năm 2030, tương đương với 43 GW nhiệt điện than mới. Lĩnh vực nhiệt điện khí, nhất là nhiệt điện sử dụng khí LNG, đứng trước cơ hội phát triển bứt phá sau khi lĩnh vực nhiệt điện than gặp nhiều khó khăn và kế hoạch phát triển điện hạt nhân bị ngừng. Hàng loạt dự án kho cảng nhập khẩu và nhiệt điện khí đã được đề xuất xây dựng trên cả nước. Cuối tháng 6/2019, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) đã ký hợp đồng xây dựng kho chứa LNG đầu tiên của cả nước tại Thị Vải (Bà Rịa-Vũng Tàu) và hợp đồng mua bán khí với các nhà máy nhiệt điện. Kho LNG trên có công suất thiết kế 1 triệu tấn LNG/năm, dự kiến hoàn thành vào năm 2022 và nâng công suất lên 3 triệu tấn/năm vào năm 2023. PV Gas cùng Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) đã ký kết thoả thuận khung về việc cung cấp và tiêu thụ LNG cho các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Hai máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 của PV Power sẽ là chuỗi nhà máy điện đầu tiên sử dụng nhiên liệu LNG nhập khẩu qua kho cảng LNG Thị Vải với tổng công suất dự kiến 1.500 MW. Các Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ có tổng mức đầu tư lần lượt là 703,3 triệu USD và 704,9 triệu USD, dự kiến vận hành năm 2022 và năm 2023…

Besides, many experts commented that the highest capacity of solar power had been recorded at 27 million kWh, equivalent to about 3.6% of total demand and the remain of 720 – 730 million kWh had had to be replied on other sources – traditional energy sources such as coal-fired thermal power and gas thermal power would still play a key role in the coming time despite difficulties. Vietnam National Coal-Mineral Industry Group (TKV) and Dong Bac Corporation were currently two coal suppliers, which had had to be exploited from below 400-500m sea level underground mines. With the extremely difficult conditions preventing the capacity to increase but the price, resulted in the situation of importation. To gas and NLG power development, gas had had to be liquefied to be imported to Vietnam, requiring transportation by big vessels through deep-sea ports, but not available to every area. Gas exploration development depended on heavy and long-term investment because it took 5-7 years to invest, even 10 years to achieve gas; thus, “it is necessary to figure out the plan early, where to place the gas power plant, where to build coal-fired thermal power” – one expert suggested. In 2018, coal-fired thermal power surpassed hydroelectricity to become the largest source type of electricity, accounting for 38.1% (18,516 MW) of the country’s total installed capacity of 48,563 MW. Under the plan, Vietnam would be expected to develop a series of new coal-fired power plants across the country. The proportion of capacity was expected to increase from 37% in 2017 to 42.6% in 2030, equivalent to 43 GW of new coal-fired thermal power. The sector of gas-fired thermoelectricity, especially using LNG, was exposed to an breakthrough opportunity after the revealed coal-fired power limitations and the plan to develop nuclear power had been stopped. A series of import terminal and gas thermal power projects have been proposed to be built country-wide. By the end of June 2019, PetroVietnam Gas Corporation (PV Gas) signed a contract to build the country’s first LNG storage terminal at Thi Vai (Ba Ria-Vung Tau) and gas sale contract with the thermal plants. The above LNG terminal had had a designed capacity of LNG 1 million tons/ year, expected to be completed by 2022 and raised its capacity to LNG 3 million tons per annum by 2023. PV Gas and PetroVietnam Power Corporation (PV Power) had signed a framework agreement on the supply and consumption of LNG for Nhon Trach 3 and 4 power plants. The two power plants of Nhon Trach 3 and 4 would be the first chain of power plants consuming imported fuel through LNG Thi Vai port storage with a total power capacity of 1,500 MW. Nhon Trach 3 and 4 power plants would have total investment of USD 703.3 million and USD 704.9 million respectively, expected to operate in 2022 and 2023 …

Như vậy, có thể thấy Việt Nam hiện còn đang loay hoay trong bài toán phát triển kinh tế – sản xuất điện – ô nhiễm môi trường. “Trong qui hoạch phát triển năng lượng thì từng có dự đoán Việt Nam sẽ thiếu nhiều nguồn điện cho sản xuất và đời sống trong tương lai. Vì thế Bộ Công Thương có qui hoạch phát triển nhiều nhà máy cấp điện để bù cho chỗ thiếu hụt và nguồn than cho các nhà máy đó nhập từ nước ngoài. Điều đó cũng gây nhiều lo ngại cho người dân ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.” tiến sĩ Lê Anh Tuấn đưa ra một cái nhìn tổng thể kế hoạch phát triển năng lượng, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm không khí và môi trường của nhiệt điện than, trong một lần trả lời phỏng vấn. Theo nhận định, Việt Nam hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất điện. Các dự án nguồn điện ở phía Nam đang chậm tiến độ do gặp khó về giải phóng mặt bằng, nhiều công trình không thể thỏa thuận được phương án đền bù do đi qua nhiều địa phương. Theo tính toán của nhiều chuyên gia năng lượng, nếu Việt Nam quan tâm đầu tư vào năng lượng tái tạo, đến năm 2030, điện mặt trời có thể cung cấp cho Việt Nam 35 GW, điện gió có thể cung cấp cho Việt Nam 20 GW, điện sinh khối có thể cung cấp cho Việt Nam 3 GW. Các chuyên gia cũng cho rằng bằng mọi giá Việt Nam phải sản xuất đủ điện nếu muốn phát triển kinh tế cho dù rất khó khăn. Tuy nhiên, như hầu hết các chuyên gia đều tập trung vào phát triển nguồn phát điện nhưng không mấy người đề cập tới các vấn đề về truyền tải, đấu nối và công suất mạng, tuy có thể coi là vấn đề hậu cần (logistics) nhưng có lẽ không có, hoặc chỉ đơn giản là không được phát triển đồng bộ thì điện sản xuất ra cũng không biết “vận tải” đi đâu – như vậy những câu chuyện ép giảm phát của nhà vận hành chắc chắn còn tái diễn như một câu chuyện dài tập… Trong khi, các cơ quan chức năng cảnh báo hiện tượng thiếu điện và đưa ra nhiều giải pháp, nhưng dường như không khả thi trong tình hình hiện nay…

Thus, it could be seen that Vietnam was currently struggling in the problem of economic development – electricity production – environmental pollution. “In the energy development plan, it is predicted that Vietnam will lack a lot of electricity for production and life in the future. Therefore, the Ministry of Industry and Trade has a plan to develop many power plants to make up for the shortage and coal sources for those plants imported from abroad. That also causes many concerns for people in the Mekong Delta” – Dr. Le Anh Tuan, in an interview, has commented on the overview of the energy development plan, especially the issue of air pollution and the environment of coal thermal power. According to that, Vietnam is currently facing many difficulties in producing electricity. Power projects in the South were far behind schedule due to obstacles in site clearance, many projects could not come to agreement on compensation skim with multiple provinces related. According to the calculations by energy experts, if Vietnam was focusing on investing in renewable energy, then, by 2030, solar power could provide Vietnam with 35 GW, wind power could provide 20 GW, biomass power could provide only 3 GW. Experts had also said that with all efforts, Vietnam had to produce enough electricity if it aimed to develop its economy even though difficulties would be faced. However, all most experts focused on power generation, no one had ever mentioned on transmission, connection and network capacity issues as they were considered logistics matter, but perhaps, without or simply not fully synchronized, the electricity produced would not be known where being “delivered” – so the operator’s capacity reduction stories would be sure to recur as a long story … While the authorities warned of power shortage and proposed solutions, but it seemed to be not feasible in the current situation …

Giải tỏa công suất và đường dây truyền tải là vấn đề cần giải quyết ngay không chỉ để tận dụng hết tiềm năng của các loại năng lượng tái tạo mà còn của các loại năng lượng truyền thống trong bối cảnh đáp ứng phát triển chung của đất nước; trong khi một nhà máy năng lượng tái tạo xây dựng chỉ mất 8 – 10 tháng thì một đường dây truyền tải 500KV phải xây mất 3-5 năm, 220KV khoảng 1-3 năm và 110KV thì phải 1 năm trở lên – vấn đề gây ra độ trễ trong truyền tải năng lượng. Ông Võ Quang Lâm, Phó tổng giám đốc EVN khuyến nghị trong một buổi hội thảo về chủ đề năng lượng: những khu vực nào có thể nâng cấp được thì cần nâng cấp khẩn cấp, chưa xây dựng thì cần xây dựng khẩn trương, “sớm năm nào hay năm đó vì đây là loại tài sản quý giá”.

Releasing the capacity and transmission lines was an issue that needed to be solved right away not only to make full use of the potential of renewable energies but also of traditional power types in the context of meeting the general socio development of the country; while a renewable energy plant took only 8 to 10 months to build, a 500KV transmission line would take 3-5 years, 220KV took 1-3 years and 110KV took 1 year or more – the cause of delay in power transmission. Mr. Vo Quang Lam, Deputy General Director of EVN recommended in a seminar on the topic of energy: areas upgradable needed an urgent upgrades, if not yet built, then needed to be built urgently, “sooner the better, because this is a valuable asset ”.

Bước sang năm mới 2020, liệu “ý chí” của các vị lãnh đạo EVN có giải quyết được bài toán năng lượng tổng thể mà chính cơ quan này quản lý trong những năm tới hay người dân Việt vẫn còn phải gánh cả việc lỗ tỷ giá, lỗ đầu tư trái ngành hay chi phí cho tuyên truyền tiết kiệm điện?

Stepped in the new year ò 2020, would the EVN leaders’ “will” solve the overall energy problem that the body itself managed in the coming years or the Vietnamese people would still have to incur exchange loss, out-sector investment loss or cost of propaganda to save electricity?

Xxx – npl

Vào ngày cuối năm – The last day of 31/12/2019…

Một năm đã gần trôi qua, khoảnh khắc như ngưng đọng lại, các doanh nhân, các nhà quản trị cũng đã ngưng lại để đánh giá lại một năm sắp qua và chuẩn bị năng lượng cho hành trang của mình…

A year has almost passed, the moment seemed to stop, entrepreneurs, managers started also pausing to re-evaluate the past year and re-charge energy for their next journey…

Các sự kiện chính – Main events:

Năm 2019 được xem là năm đầy biến động của thị trường bất động sản, bên cạnh các cơ hội thì thị trường bất động sản Việt Nam đang đối diện với không ít thách thức.

2019 was considered a turbulent year for the real estate market, besides opportunities, Vietnam’s real estate market had been facing many challenges.

Trong khi đó, ở lĩnh vực ngân hàng, cuối năm 2016 nợ xấu và nợ xấu tiềm ẩn là 10,8% thì đến cuối năm 2019 chỉ còn 4,9%… Tín dụng đang được kiểm soát cả về chất lượng và cơ cấu, hệ thống ngân hàng đang cung ứng cho nền khoảng 8,1 triệu tỷ, ước cuối năm 2019 tín dụng tăng 13,5 đến 13,7 %; thậm chí, mua vào 20 tỷ USD, đưa xấp xỉ 500 ngàn tỷ vào nền kinh tế nhưng bảo đảm sự điều tiết, không gây tác động đến lạm phát.

Meanwhile, in the banking sector, at the end of 2016, the non-performing loans (NPL) and potential NPL was 10.8%, by the end of 2019, only 4.9% … Credit has been controlled both in quality and structure, banking system has been providing for the background about 8.1 million billion, estimated at the end of 2019 credit increased from 13.5 to 13.7%; even, it had bought in 20 billion USD, and brought approximately 500 trillion into the economy while ensuring the regulation, did not affect to inflation.

Trong các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và châu Á, Việt Nam là một trong những nước có thị trường cà phê hấp dẫn nhất. Ngoài việc là quốc gia nhiều năm liên tiếp đứng thứ 2 về xuất khẩu cà phê, cà phê đã trở thành thức uống quốc dân ở đất nước này. Với việc sở hữu thêm Coffee Bean & Tea Leaf, Jollibee đang có gần 310 quán cà phê trên khắp cả nước, trong khi nếu cộng số quán của 3 chuỗi tiếp theo là Starbucks, The Coffee House và Trung Nguyên Legend mới chỉ 324. Highlands Coffee đang cho thấy tốc độ bành trướng khủng khiếp khi đã cho phép nhượng quyền.

Among countries in Southeast Asia and Asia, Vietnam was one of the countries with the most attractive coffee markets. In addition, being the country with the second consecutive year of coffee export, coffee has become the traditional drink in this country. With the addition of Coffee Bean & Tea Leaf, Jollibee currently has had nearly 310 cafes across the country, while combining number of the next 3 chains are Starbucks, The Coffee House and Trung Nguyen Legend were only 324. Highlands Coffee was showing tremendous expansion when it has allowed franchising.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Đây cũng là những thách thức mà nhiều chuyên gia trong ngành đã chỉ ra trong suốt thời gian qua:

These were also challenges that many industry experts have pointed out over the years:

 • Một là, hệ thống các văn bản pháp lý liên quan đến thị trường bất động sản còn chưa đồng bộ; hành lang pháp lý điều chỉnh thị trường bất động sản, từ công tác đầu tư xây dựng, giao dịch đến quản lý sử dụng bất động sản chậm được hoàn thiện, còn chồng chéo; nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn, bất cập của cơ chế chính sách nhưng chưa được bổ sung, sửa đổi kịp thời dẫn đến thị trường bất động sản chưa được quản lý và kiểm soát một cách hiệu quả.
 • Firstly, the system of legal documents related to the real estate market had been not synchronized. From the legal corridor adjusting the real estate market, construction investment, transactions to management and use of real estate were slowly completed and overlaps; many problems arising from practice and inadequacies of the policy mechanism but have not been supplemented and amended timely leading to the real estate market not being effectively managed and controlled.
 • Hai là, những khó khăn về thủ tục hành chính và những sức ép lớn từ chủ trương kiểm soát chặt chẽ hơn việc cấp phép dự án mới. Việc các cơ quan chức năng chậm phê duyệt cấp phép xây dựng dự án hay tạm dừng dự án đang triển khai để rà soát, kiểm tra… là nguyên nhân dẫn đến giảm nguồn cung, kéo theo lượng giao dịch bất động sản cũng giảm.
 • Secondly, difficulties in administrative procedures and great pressures from the more strict policy applied to license a new project. The delay of the authorities to approve project construction permits or suspend ongoing projects to review, check … were the cause of reduced supply, leading to a reduction in real estate transactions.
 • Ba là, doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn. Hiện nay, hoạt động tín dụng của ngân hàng đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản đang bị thắt chặt. Dòng vốn hạn chế cũng khiến các nhà đầu tư cẩn trọng hơn khi đầu tư vào lĩnh vực bất động sản.
 • Third, real estate businesses had difficulty in accessing capital. Currently, the bank’s credit activity in real estate business was tightening. Limited capital flows also made investors more cautious when investing in real estate.
 • Bốn là, gần đây, tái xuất hiện tình trạng phân lô bán nền tràn lan và các đợt sốt ảo giá đất tại một số địa phương, tình trạng lừa đảo bán “dự án ma” trở nên phổ biến. Nhiều nơi diễn ra tình trạng mua bán, chuyển nhượng nhà, đất khi chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, cơ sở pháp lý.
 • Fourthly, recently, the re-occurrence of the widespreading sale of plots and the virtual price fever in some localities, the fraud of selling “ghost projects” became common. Many places happened the situation of buying, selling and transferring houses and land without fully meeting legal conditions and bases.
 • Năm là, thiếu hụt hệ thống thông tin về thị trường bất động sản và những lo ngại về tính minh bạch của thị trường. Việt Nam đã, đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế và khu vực, kỳ vọng sẽ gia tăng thu hút vốn FDI vào Việt Nam, trong đó có lĩnh vực bất động sản.
 • Fifth, there was a shortage of information systems on the real estate market and concerns about market transparency. Vietnam has been deeply and deeply integrated into the international and regional economy, expected to increase the attraction of FDI into Vietnam, including the real estate sector.

Ở thị trường bất động sản Việt Nam, tính minh bạch thông tin chưa cao đã gây cản trở quá trình đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu là do chậm thực hiện các giải pháp nhằm minh bạch hóa thị trường bất động sản, kích thích đầu tư.

In Vietnam’s real estate market, the lack of information transparency has hindered foreign investors’ investment in the market. The cause was mainly due to the slow implementation of measures to make the real estate market transparent and stimulate investment.

Chính sách tiền tệ đã được hoạch định và thực thi để vừa xử lý những vấn đề trong ngắn hạn nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu trung và dài hạn và đây là cơ sở để đạt tăng trưởng theo yêu cầu của Quốc hội và chính phủ đề ra năm tới. Trong đó, thành công lớn nhất về giác độ điều hành vĩ mô của 2019 là Chính phủ rất kiên định lập trường và định hướng trong hoạch định chính sách nhưng rất linh hoạt và chủ động trong điều hành. Đây là yếu tố then chốt để quyết định thành công.

Monetary policy has been planned and implemented to both address short-term issues but still ensured medium and long-term goals and this was the basis for achieving growth required by the National Assembly and the government next year. Particularly, the biggest success in terms of macro management in 2019 was that consistency of the Government in holding position and orientation in policy making while being very flexible and proactive in operating. This was the key to success.

Trước đây, cùng việc mức sống người dân Việt Nam còn thấp, thị trường cà phê là nơi tung hoành của các quán cà phê bình dân với mức giá dưới 25.000 đồng. Cà phê tại đây chất lượng cũng bất ổn, thường được pha trộn khá nhiều tạp chất và không quá xem trọng nguồn gốc của cà phê. Ngược lại, với mức sống ngày càng được nâng cao, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng xem trọng chất lượng cà phê và ngày càng yêu cầu cao hơn với mức độ sạch của cà phê, cũng như sẵn sàng trả giá cao hơn để được thưởng thức một ly cà phê ngon, có nguồn gốc rõ ràng, trong một khung cảnh đẹp. “Ngửi” được chuyển biến của thị trường, các nhà đầu tư trong nước lẫn nước ngoài vội vàng đẩy mạnh các chuỗi cà phê nhằm nhanh chân chiếm thị phần ở mảng đất màu mỡ này. Thế nên, hiện tại, cuộc chiến chính ở thị trường cà phê Việt Nam đang diễn ra ở chuỗi cà phê trung cấp, với các ‘chiến binh’ nội là Trung Nguyên Legend, The Coffee House, Cộng và Phúc Long cùng những ‘kẻ xâm lược’ như Jollibee, Starbucks, Wayne’s Coffee, sắp tới có thể là Cafe Amazon.

Previously, with the low living standards of Vietnamese people, the coffee market was a raging place for popular coffee shops with prices below VND 25,000. The quality of coffee here had been also unstable, often mixed with many impurities and did not take the coffee’s origin seriously. In contrast, with improved living standards, Vietnamese consumers increasingly focused on coffee quality and were increasingly demanding with the cleanliness of coffee, as result, willing to pay a higher price to enjoy a delicious coffee with clear origin in a beautiful setting. “Smelling” the market’s changes, both domestic and foreign investors rushed to boost coffee chains in order to quickly gain market share in this fertile land. So, at present, the main battle in the Vietnamese coffee market was taking place in the mid-level coffee chain, with domestic “warriors” Trung Nguyen Legend, The Coffee House, Cong and Phuc Long and the “invaders” like Jollibee, Starbucks, Wayne’s Coffee, and soon Amazon Cafe.

Xu hướng chính – Key trends:

Mới đây, CNBC đã có một bài phân tích khá thú vị về tình hình của các chuỗi cà phê quốc tế khi vào Việt Nam cũng như lý do vì sao họ chưa thành công rực rỡ như ở những thị trường khác, thậm chí có kẻ phải tháo chạy như Gloria Jeans Coffee. Sự thất thế của các chuỗi cà phê ngoại còn ghi nhận thêm Coffee Bean & Tea Leaf. Trong năm 2018, thị trường Việt Nam mang lại cho chuỗi này 108 tỷ đồng doanh thu, nhưng thương hiệu này lại báo lỗ tới 29 tỷ đồng. Thực tế, nhiều năm gần đây chuỗi Coffee Bean & Tea Leaf đều hoạt động thua lỗ tại thị trường Việt Nam. Sau hơn 10 năm có mặt tại thị trường này, công ty đang lỗ lũy kế hàng trăm tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu. Hiện chuỗi này chỉ có khoảng 10 cửa hàng trên khắp Việt Nam, trong khi năm 2018 họ có 15 quán.

Recently, CNBC has had an interesting analysis on the situation of the international coffee chains when coming to Vietnam as well as the reasons why they have not been as successful as in other markets, even some had to surrender like Gloria Jeans Coffee. The dominance of foreign coffee chains also recorded Coffee Bean & Tea Leaf. In 2018, the Vietnamese market had brought VND 108 billion in revenue to the chain, but this brand reported a loss of VND 29 billion. In fact, in recent years, the Coffee Bean & Tea Leaf chain has been operating at a loss in Vietnam market. After more than 10 years in this market, the company was accumulating losses of hundreds of billion dong and recognized negative equity. Currently, the chain only has about 10 stores across Vietnam, while in 2018 they have 15 stores.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Trong năm 2018, Highlands Coffee đã có thêm hơn 60 cửa hàng, là chuỗi cà phê có mức độ bành trướng khủng khiếp nhất so với các đối thủ. Sở dĩ họ có thể tự tin cho phép đối tác nhượng quyền hẳn có sự đóng góp không nhỏ từ kinh nghiệm hơn 40 năm làm nhượng quyền của Jollibee. Cũng trong năm 2019, Jollibee cũng đã chi ra 350 triệu USD để mua lại 80% vốn công ty sở hữu chuỗi cửa hàng cà phê Coffee Bean & Tea Leaf. Đây là thương vụ mua lại lớn nhất mà hãng thực phẩm tới từ Philippines từng thực hiện. Cùng việc có thêm chuỗi Coffee Bean & Tea Leaf, Jollibee có hơn 310 quán cà phê tại Việt Nam, dẫn đầu thị trường. Năm 2018, Wayne’s Coffee đã đến Việt Nam thông qua hình thức nhượng quyền thương hiệu độc quyền bởi Công ty Arya Consumer JSC và Quỹ Đầu tư Việt Nam – Oman (VOI – quỹ chủ quyền Vương quốc Oman). Đại diện Wayne’s Coffee cho biết, nguyên liệu hãng sử dụng tại Việt Nam là cà phê organic (hữu cơ) 100% nhập từ Thụy Điển. Theo kế hoạch, trong năm 2019, Wayne’s Coffee sẽ mở được khoảng 50 cửa hàng. Ở một diễn biến khác, theo thông tin từ Dealstreat Asia, Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) và Central Restaurants Group đã công bố hợp tác để cùng vận hành chuỗi Cafe Amazon tại Việt Nam. Central Group cũng là ông lớn đã đã triển khai một loạt các thương vụ M&A đình đám tại Việt Nam để mở rộng kinh doanh, bao gồm việc mua lại Nguyễn Kim, Big C và Lan Chi Mart.

In 2018, Highlands Coffee had more than 60 stores, the chain of coffee with the most terrible expansion compared to competitors. The reason they could confidently allow franchisees, resulting from significant contribution of Jollibee 40 year experience in franchising. Also in 2019, Jollibee also spent US $ 350 million to buy 80% of the capital of the company owning the Coffee Bean & Tea Leaf coffee shop chain. This was recorded the largest acquisition ever made by a food company from the Philippines. With the addition of the Coffee Bean & Tea Leaf chain, Jollibee had more than 310 coffee shops in Vietnam, leading the market. In 2018, Wayne’s Coffee came to Vietnam through an exclusive franchise by Arya Consumer JSC and Vietnam – Oman Investment Fund (VOI – Sultanate of Oman). A representative of Wayne’s Coffee said that the raw material used in Vietnam was 100% organic coffee imported from Sweden. According to the plan, in 2019, Wayne’s Coffee would open about 50 stores. Elsewhere, according to information from Dealstreat Asia, Thailand Petroleum Corporation (PTT) and Central Restaurants Group have announced a cooperation to operate the Amazon Cafe chain in Vietnam. Central Group was also the big man that has implemented a series of big M&A deals in Vietnam to expand its business, including the acquisition of Nguyen Kim, Big C and Lan Chi Mart.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Với những toan tính của các chuỗi cà phê thuần Việt cũng như quyết tâm của các ông lớn ngoại cả mới lẫn cũ, cuộc chiến trên thị trường chuỗi cà phê năm 2020 dự kiến sẽ còn khốc liệt hơn trong năm 2019.

With the calculations of typical Vietnamese coffee chains as well as the determination of both the old and new foreign giants, the battle in the coffee chain market in 2020 would be expected to be even more fierce than one in 2019.

Bên ly café…Đếm ngược…

With the coffee … Counting down …

Xxx – NPL

Tuần – Week 21 – 28/12/2019…

Mỹ – Trung đáp trả ác liệt, thương chiến có lẽ chỉ tạm hạ nhiệt trước thềm năm mới… cùng với đó là một năm sóng gió với giá vàng, giá dầu… trong khi Việt Nam đã bắt đầu phải lo tới tình trạng thiếu điện phục vụ sản xuất và an sinh xã hội sau khi trải qua cơn bão từ việc tăng giá điện hồi năm 2019.

The US – China were fiercely inter-fightinh, the trade war might only temporarily be cool down before the coming New Year … along with a turbulent year with gold, oil … while Vietnam began to stress on power shortages to stablize production and social demand after experiencing the storm from electricity price increases in 2019.

Các sự kiện chính – Main events:

Cuộc xung đột thương mại của hai cường quốc lên đến đỉnh điểm và mở rộng sang cả lĩnh vực công nghệ, khi Tổng thống Trump đưa Huawei vào “danh sách đen” và các công ty Mỹ sẽ không được phép kinh doanh với công ty Trung Quốc này nếu không có sự chấp thuận của chính phủ Mỹ; và đó cũng chỉ là 1 trong danh sách gồm thêm 5 thực thể khác của Trung Quốc (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước) mà Bộ Thương mại Mỹ không cho phép làm ăn với các công ty Mỹ. Ở thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng Washington đang muốn “chặn đứng” tham vọng thực hiện kế hoạch “Made in China 2025”, thậm chí là tham vọng trỗi dậy trở thành nền kinh tế số 1 thế giới của Trung Quốc; kết quả nhìn lại cho thấy, GDP Trung Quốc chỉ tăng trưởng 6% trong quý III/2019, yếu nhất trong 3 thập niên, và được dự báo sẽ còn giảm ít nhất trong 2 quý nữa. Một loạt chỉ số chạm đáy, thể hiện lĩnh vực công nghiệp và cầu tiêu dùng đều suy yếu. Nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vừa phải chịu sức ép từ chiến dịch giảm nợ mà nước này bắt đầu theo đuổi từ vài năm trước, vừa bị ảnh hưởng tiêu cực từ chiến tranh thương mại.

The trade conflict between the two titans has broken new record and expanded to the technology sector, as President Trump put Huawei on the “blacklist” and US companies would not be allowed to do business with this particular Chinese companies without the approval from the US government; and it was only one in a list consisting of five other Chinese entities (including state-owned enterprises) in which the US Ministry of Commerce has not allowed to do business with US companies. Meanwhile, there was a suggestion that Washington had been trying to “halt” the ambition to implement the “Made in China 2025” plan, even the ambition to rise as No. 1 economy in the world; resulting, the GDP of China only grew by 6% in the third quarter of 2019, the lowest within last 3 decades, and was forecasted to standstill at least in the next 2 quarters. A series of indicators hit the bottom, showing that both industrial sector and consumer demand had weakened. The second largest economy in the world has also been under pressure from the debt reduction program that the country began its pursuance few years ago and on the other hand, has been negatively affected from the trade war.

2019 được xem là một năm nhiều sóng gió với việc giá dầu có biên độ tăng giảm mạnh. Từ giá khoảng 45 USD/ thùng hồi đầu năm, giá dầu WTI có lúc lên tới gần 66 USD/thùng vào cuối tháng tư rồi giảm mạnh xuống còn hơn 51 USD/thùng vào tháng 6, để rồi lại leo lên mức 61,1 USD trong những ngày cuối năm.

2019 was considered as a turbulent year with the oil price wide fluctuating sharply. From the price of about USD 45/ barrel at the beginning of the year, WTI oil price had sometimes reached nearly USD 66/ barrel by the end of April and then dropped sharply to around USD 51/ barrel in June, then has climbed up to USD 61.1 in the last days of the year.

Tại Việt Nam, “không để thiếu điện” là mệnh lệnh – Thủ tướng chỉ ra một số dự án cung ứng điện chậm tiến độ, gặp khó khăn, dẫn tới nguy cơ thiếu điện trong những năm tới. Thủ tướng nêu rõ cần bảo đảm chủ động cung ứng điện cho nền kinh tế với chất lượng tốt, không được để thiếu điện cho phát triển kinh tế xã hội, đời sống của nhân dân, đây là một mệnh lệnh, yêu cầu lớn.

In Vietnam, “not allow lack of electricity” was an order – Prime Minister pointed out a number of power projects that has been delayed, faced difficulties leading to the risk of power shortage in the coming years. The Prime Minister ordered that it was necessary to ensure the good electricity source supplying the economy, not to allow the shortage of electricity challenging socio-economic development, people’s life; this has been an order and a big request.

Sau khi Adayroi của Vingroup ra đi cách đây không lâu người dùng tại Việt Nam tiếp tục nhận được thông tin Lotte.vn ra thông báo ngừng hoạt động.

After far from the fatal destination of Vingroup’s Adayroi, end–users in Vietnam continued to shock with Lotte.vn’s declaration of shutdown.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Sau những lần đáp trả quyết liệt khiến cả thế giới cùng đứng trên “chảo lửa“, Washington và Bắc Kinh tuyên bố đạt được thoả thuận thương mại giai đoạn 1 vào tháng cuối cùng của năm. Mỹ hoãn áp thuế bổ sung với hàng hoá Trung Quốc, đổi lại Trung Quốc sẽ mua hàng tỷ USD nông sản của Mỹ. Tính đến thời điểm này, hai bên đã đưa ra nhiều động thái tích cực, thể hiện rằng mâu thuẫn đã được xoa dịu và thoả thuận thương mại sẽ được ký kết vào đầu năm 2020. Khi chính quyền Trung Quốc vẫn chật vật vì kinh tế giảm tốc, thì người dân nước này lại chìm trong khủng hoảng thịt lợn. Cách đây hơn 1 năm, dịch tả lợn châu Phi bất ngờ bùng phát và nhanh chóng lây lan, khiến tổng số đàn lợn ở Trung Quốc sụt giảm mạnh. Thịt lợn trở nên khan hiếm và giá đã tăng 120% so với năm trước. Thậm chí các gia đình trung lưu cũng phải rất khó khăn mới có thể có được những bữa ăn thường xuyên có đầy đủ thịt lợn. Hồi tháng 9 Trung Quốc phải xả 30.000 tấn thịt lợn đông lạnh dự trữ để bình ổn giá. Bắc Kinh mới đây cũng xác nhận nhập khẩu thịt lợn trong tháng 11 tăng 150% so với năm 2018.

After fierce responses that led the world to stand on the “fire“, Washington and Beijing announced that they would reach a first-stage trade agreement in the last month of the year. The US postponed additional duties on Chinese commodities, in exchange, China would buy billions of dollars in US agricultural products. Up to this time, the two sides have made many positive moves, showing that the conflict had been eased and the trade agreement would be signed in early 2020. While the Chinese government was still struggling with economic slowing down, the people of this country has been plunged into a pork crisis. More than a year ago, African pig cholera outbroke suddenly and wide spreaded rapidly, causing the total number of pigs in China declined sharply. Pork became scarce and prices increased by 120% compared to the previous year. Even middle-class families have had a hard time ensuring regular meals with pork in full. In last September, China had to discharge 30,000 tons of frozen pork reserves to stabilize prices. Beijing also recently confirmed that pork imports in November increased by 150% compared to 2018.

Theo báo cáo của EVN, tính đến cuối năm 2019, tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống đạt 54.880 MW. Quy mô hệ thống điện Việt Nam đứng thứ 2 khu vực ASEAN (sau Indonesia) và thứ 23 thế giới. Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN năm 2019 đạt 231,1 tỷ kWh tăng 8,85% so với năm 2018. Đến nay, 99,52% số hộ dân của cả nước được cung cấp điện với sản lượng điện thương phẩm năm 2019 đạt 210 tỷ kWh, mức sử dụng điện bình quân trên người dân đạt 2.180 kWh/người/năm. EVN hiện bán điện trực tiếp cho hơn 28 triệu khách hàng. Năm 2019, Tập đoàn đã đưa vào vận hành khoảng 1.400 MW nguồn điện, trong đó có 2 nhà máy nhiệt điện than và 3 nhà máy điện mặt trời công suất khoảng 120 MW. Tập đoàn đã khởi công 196 công trình và hoàn thành đóng điện 192 công trình lưới điện 110-500 kV. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn năm 2019 ước đạt 393.230 tỷ đồng, tăng 14,3% so với năm 2018, trong đó doanh thu bán điện là 387.675 tỷ đồng, tăng 16,4%; giá trị nộp ngân sách năm 2019 là 27.200 tỷ đồng, tăng 2.089 tỷ đồng so với năm 2018.

According to EVN’s report, by the end of 2019, the total installed capacity of the whole system reached 54,880 MW. The scale of Vietnam’s electricity system ranked second in ASEAN (after Indonesia) and 23rd in the world. Electricity production and purchase of EVN in 2019 had reached 231.1 billion kWh, up 8.85% compared to 2018. Up to now, 99.52% of households of the country were supplied with commercial electricity output of 210 billion kWh in 2019, equaling to the average electricity utility per person of 2,180 kWh / person / year. EVN currently sold electricity directly to more than 28 million customers. In 2019, the EVN has brought into operation the generation of about 1,400 MW, including 2 coal-fired power plants and 3 solar power plants with a capacity of about 120 MW. The group has started 196 projects and completed energizing 192 power projects of 110-500 kV. Total revenue of the group in 2019 would be estimated at VND 393,230 billion, an increase of 14.3% compared to 2018, of which electricity sales was VND 387,675 billion, up 16.4%; The total budget contribution to 2019 was VND 27,200 billion, an increase of VND 2,089 billion compared to 2018.

Mới đây, trong thông báo gửi đến đối tác bán hàng của Lotte.vn, doanh nghiệp này cho biết sẽ đóng cửa trang web Lotte.vn từ ngày 20/1/2020. Theo đó, lí do được đưa ra là công ty chủ quản muốn thay đổi kế hoạch kinh doanh trong tương lai. Bắt đầu từ ngày 20/1/2020 website Lotte.vn sẽ ngừng hoạt động. Công ty tuyên bố sẽ hoàn tất công nợ với các đối tác trước ngày 20/2/2020 và sẽ không chấp nhận giải quyết thêm các vấn đề khiếu nại sau thời gian này.

Recently, in a notice sent to Lotte.vn’s sales partner, this business declared that it would close Lotte.vn website from January 20, 2020. Accordingly, the reason given was that the management company wanted to change its business plan in the future. Starting on January 20, 2020, Lotte.vn website would be shut down. The company announced that it would fulfill the obligation to its partners before February 20, 2020 and may not accept to settle further complaints after this time.

Xu hướng chính – Key trends:

Bắc Kinh tuyên bố có thể sẽ tiến hành một đợt cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc hoặc hạ chi phí cấp vốn và lãi suất nhằm tạo động lực cho nền kinh tế vào dịp cuối năm; dẫu vậy, nhiều nhà phân tích cảnh báo rủi ro nợ công tích tụ xảy ra nếu Trung Quốc lạm dụng chính sách này.

Beijing has announced that it may conduct a reduction in compulsory reserve ratios or lower funding expenditure and interest rates to motivate the economy by the end of the year; nevertheless, many analysts warned the risk of public debt accumulation occurring if China abused this policy.

Các chuyên gia nhận định thế giằng co của giá dầu sẽ tiếp tục trong năm 2020. Chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, dù đã có dấu hiệu lạc quan, nhưng vẫn chưa thể chấm dứt; tăng trưởng kinh tế thế giới ở mức thấp; sản xuất dầu đá phiến chững lại… nhiều khả năng sẽ khiến giá dầu không có biến động quá lớn trong năm 2020. Trong khi đó, tình hình thế giới bất ổn khiến giá vàng có một năm thăng hoa. Trái ngược với tình trạng lẹt đẹt kéo dài suốt nửa đầu năm 2019, nửa cuối năm lại chứng kiến sự phi mã của kim loại quý này. Thế giới biến động, chiến tranh thương mại hay việc các ngân hàng trung ương tham gia cuộc đua hạ lãi suất… là những lý do thúc đẩy giá kim loại quý tăng mạnh – vốn được coi là một trong những loại tài sản an toàn.

Experts said that the struggle of oil prices would continue in 2020. The trade war between the two largest economies in the world, although there were positive signs, has not been ended; world economic growth stayed low; shale oil production leveled off … probably leading to the situation that the price of oil may not fluctuate sharply in 2020. Meanwhile, the unstable world situation drove gold price a sublimated year. Contrary to the flatness throughout the first half of 2019, the second half of the year witnessed the galloping of this precious metal. The volatile world, trade war or the central bank’s participation in the race to lower interest rates … were the reasons for the rocket increase in the price of precious metals – which was considered one of the safe assets.

Rà soát 60 dự án nguồn điện có công suất lớn trên 200 MW dự kiến đưa vào vận hành giai đoạn đến 2030 thì có đến 35 dự án đang triển khai với tổng công suất 39.000 MW chậm tiến độ, trong đó, EVN có 7 dự án chậm tiến độ. Theo báo cáo của EVN, năm 2019, Tập đoàn đã rất cố gắng trong đầu tư xây dựng lưới điện truyền tải song vẫn còn tình trạng chưa đáp ứng yêu cầu đấu nối, nhất là khi phát triển nhanh nguồn điện mặt trời trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, phát triển nguồn thủy điện vừa và nhỏ khu vực Tây Bắc. Năng suất lao động ngành điện mặc dù tiếp tục được cải thiện song nhìn chung còn thấp. Năm 2019, năng suất lao động của EVN tiếp tục tăng trưởng 10%, cao hơn mức tăng chung của nền kinh tế (khoảng 5,7%) song đánh giá chung vẫn thấp hơn so với nhiều công ty cùng chuyên ngành trong khu vực.

Reviewing 60 power projects with capacity of more than 200 MW expected to put into operation in 2030, 35 projects with a total capacity of 39,000 MW were behind schedule, of which, EVN had 7 projects. According to EVN’s report, in 2019, the group has made great efforts in investing in the transmission grid but still has not met the requirements for connection, especially in rapid development of solar power in the area of Ninh Thuan and Binh Thuan provinces, development of small and medium-sized hydroelectric sources in the Northwest region. Labor productivity in the electricity sector was generally low despite recent improvement. In 2019, EVN’s labor productivity continued to grow by 10%, higher than the general rate of the economy (about 5.7%) but the overall assessment had been still lower than many other regional peers. .

Cái gì tiếp theo – What comes next:

EVN đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 dự án nguồn điện được Thủ tướng giao làm chủ đầu tư, gồm: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1, Quảng Trạch 2, Dung Quất 1, Dung Quất 3, Ô Môn 3, Ô Môn 4; các dự án thủy điện Hòa Bình mở rộng, Yaly mở rộng, Trị An mở rộng; dự án thủy điện tích năng Bác Ái. Các dự án nguồn điện BOT đóng vai trò quan trọng trong cân đối cung ứng điện năng. Bộ Công Thương cần đôn đốc các dự án BOT đã ký hợp đồng và đẩy nhanh tiến độ đàm phán các dự án BOT đã có chủ trương; đẩy nhanh tiến độ lưới truyền tải đồng bộ, bảo đảm giải tỏa hết công suất các nhà máy năng lượng tái tạo; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại Tập đoàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, năng lực cạnh tranh, xây dựng ngành điện tự cường trong bối cảnh hội nhập.

EVN speeded up the investment of 10 power projects assigned by the Prime Minister as: Quang Trach 1 Thermal Power Plant, Quang Trach 2, Dung Quat 1, Dung Quat 3, O Mon 3, O Mon 4 ; Hoa Binh, Yaly, and Tri An expanding hydroelectric projects; Bac Ai hydroelectric project. BOT power projects played an important role in balancing power supply. The Ministry of Industry and Trade should urge BOT projects that have signed contracts and speeded up the negotiation of BOT projects; speeding up the synchronous transmission grid, ensuring the clearance of capacity of renewable energy plants; continuing to promote the restructuring, reorganization of the group, improving the effectiveness, efficiency, competitiveness, building resilient power industry in the context of integration.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn bày tỏ quan điểm lo ngại rằng những vấn đề cốt lõi của cuộc thương chiến giữa Washington và Bắc Kinh ở đâu đó vẫn chưa được giải quyết triệt để… Như vậy, điểm kết của cuộc thương chiến vẫn là câu hỏi lớn còn để ngỏ…

However, many experts still expressed their concerns that the core issues of the trade war between Washington and Beijing somewhere have not been fully solved … Thus, the end of the war would still be the big question remains …

Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi ra sao… khi mà có quá nhiều ảnh hưởng và quan hệ tới từ cả hai bên; bản chất vẫn cứ là thiếu “đạm”…

In a titan fight, how would be the small … aswhen there were too many influences and jostles from both sides; core would still be lack of “protein” …

Xxx – NPL

Tuần – Week 16 – 21/12/2019…

Một năm đã lại gần đi qua, nhìn lại chặng đường của thị trường BĐS ở mọi phân khúc, có thể thấy những khó khăn còn “bủa vây”, thậm chí lộ diện thêm những thách thức mới. Dưới góc nhìn của các chuyên gia, doanh nghiệp, câu chuyện về thị trường BĐS năm 2019 hiện lên như thế nào?

A year has almost gone, looked back on the real estate market progress in all segments, it could be seen that the difficulties have still been appeared “besieged”, even with new revealed challenges. From the perspective of experts, entrepreneur, how would the story of the real estate market in 2019 appear?

Các sự kiện chính – Main events:

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 20/2017 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức trần chi phí lãi vay của doanh nghiệp lên 30%, thay vì 20% như hiện hành.

The Ministry of Finance was under consulted the draft amendments to Decree 20/2017 on tax administration for enterprises with associated transactions. In particular, the Ministry of Finance proposed raising the ceiling interest expense of businesses to 30%, instead of the current level of 20%.

Thị trường bất động sản năm 2019 chứng kiến những “nốt trầm” ở những tháng cuối năm dù trước đó, hồi đầu năm một số phân khúc giao dịch khá sôi động. Nhiều chuyên gia nhận định, khoảng lặng thị trường lúc này có thể là tiền đề cho năm 2020 phát triển ổn định hơn. Niềm tin phần nào bị xói mòn chính bởi hàng loạt những vấn đề pháp lý bị xáo trộn ở cả dự án chưa bán và đã bán dẫn đến những tiêu cực nhất định cho thị trường. Thậm chí, ảnh hưởng luôn đến tâm lý của NĐT nước ngoài khi đầu tư vào các dự án BĐS Việt Nam. Với những dự án trong tương lai không thể triển khai được chắc chắn ảnh hưởng đến việc cân đối nguồn vốn của CĐT:

The real estate market in 2019 witnessed the “low notes” in the last months of the year though, at the beginning of the year, trading in some segments had been remarkably active. Many experts have said that the market silence may be a prerequisite for a better stable development of 2020. Confidence was somewhat, eroded by a series of legal issues disturbed in both unsold and sold projects leading to certain dynamics to the market, even, affecting the psychology of foreign investors while investing in real estate projects in Vietnam. With future projects that could not be implemented, it certainly affected the balance of investment capital:

 • Khó khăn về mặt pháp lý dự án: Rất nhiều dự án không thể triển khai được theo đúng tiến độ vì chậm trễ trong quá trình cấp giấy phép đầu tư, xây dựng. Điều này đã khiến tất cả kế hoạch phát triển dự án của các CĐT không diễn ra như đúng kế hoạch. Trong khi họ vẫn phải duy trì các chi phí về tiền đất, lãi ngân hàng…
 • Challenges on the legal aspect of the project: Many projects could not be implemented on schedule due to delays in the process of issuing investment and construction licenses. This had caused all project development plans of the developers delayed compared to planned. While they still have bared the maintains of all kinds of cost such as land, bank interest …
 • Khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay BĐS: Hiện nay quy trình nguồn vốn vào BĐS đang bị siết chặt. Thực tế việc siết này là có lộ trình chứ không bất thình lình. Tuy vậy, bản thân các CĐT cũng như người mua cũng gặp phải những trở ngại nhất định, và trở ngại này lại kết nối với khó khăn về pháp lý đã khiến cho thị trường BĐS năm 2019 trở nên chậm lại, các dự án BĐS trong tương lai không thể triển khai được chắc chắn ảnh hưởng đến việc cân đối nguồn vốn của CĐT.
 • Challenges in accessing commercial loans: Currently, the capital flow into real estate has been tightened. In fact, that tightening was a roadmap, not a sudden. However, the investors themselves and buyers also encountered certain obstacles, and those obstacles were connected with legal difficulties that had driven the real estate market in 2019 slower, real estate projects; in the future, if it could not be implemented, then may certainly affect the balance of capital of investors.

Nghị định 87 (thay thế, bổ sung Nghị định thi hành Luật phòng chống rửa tiền) vừa được ban hành là một tin vui cho giới ngân hàng. Theo đó, tổ chức trung gian thanh toán có quyền không gặp trực tiếp người dân khi lần đầu giao dịch. Việc phải trình diện trực tiếp với nhân viên nhà băng trong lần đầu giao dịch là một cản trở khiến nhiều người chưa tiếp cận được với dịch vụ tài chính, đặc biệt ở địa bàn nhà băng chưa có chi nhánh giao dịch. Đồng nghĩa đây cũng là rào cản cho các ngân hàng trong tiến trình số hóa. eKYC – xác thực khách hàng không cần gặp trực tiếp, được ví như “tấm vé gửi xe” hướng tới ngân hàng số, vừa chính thức được đề cập trong nghị định 87.

The recently issued Decree numbered 87 (replaced and supplementing the Decree on the implementation of the Anti-Money Laundering Law) was good news for the banking community. Accordingly, the payment intermediary has selectively had the right to not meet people directly on the first transaction. The direct presentation to bank staff in the first transaction was an obstacle that had prevented many people accessing financial services, especially in the area where transaction branches were not found. This was also a barrier for banks in digitization transform. eKYC – authenticating customer process, in which would not require to meet in person, as a “entrance ticket” towards the digital bank, has just been officially mentioned in Decree 87.

Trong đó, sau hơn chục năm từ khi ví điện tử đầu tiên được thí điểm, 28 ví được cấp phép nhưng 80-90% thị phần thuộc về vài cái tên như Payoo, MoMo, SenPay, Moca, AirPay và ZaloPay, theo số liệu từ Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, hầu hết thị phần về số lượng ví được mở, số dư, lượng giao dịch qua ví… chỉ rơi vào 5-6 ví.

Particularly, after more than a decade since the first e-wallet had been piloted, 28 wallets were licensed but 80-90% of the market segmented to few names such as Payoo, MoMo, SenPay, Moca, AirPay and ZaloPay, according to data from the Payment Department of State Bank, most of the market share of the number of activated wallets, the balance, the amount of transactions via wallets … only were addressed into 5-6 wallets.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Nghị định 20 với mục tiêu quản lý, chống thất thu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các công ty có quan hệ liên kết có hiệu lực từ tháng 5/2017 và được áp dụng với các kỳ tính thuế từ năm 2018. Theo đó, chi phí lãi vay trong kỳ của doanh nghiệp được trừ xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không được vượt quá 20% tổng lợi nhuận thuần. Phần chi phí lãi vay vượt quá 20% sẽ không được tính vào chi phí hoạt động và bị tính thuế. Tuy nhiên, từ khi có hiệu lực đến nay, nhiều lần các doanh nghiệp phản ánh quy định này khiến họ phải nộp thêm hàng trăm tỷ đồng tiền thuế, đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty vốn thường đứng ra vay vốn rồi phân bổ về các công ty con.

Decree 20 with the aim of managing and combating CIT losses for associated companies took effect from May 2017 and applied to taxable periods from 2018. Accordingly , deductible interest expense in the period of determining the enterprise’s income subjected to CIT should not exceed 20% of the total net profit. Interest expenses exceeding 20% would not be accountable to operating expenses and would not be taxable. However, since the day coming to effect till now, many enterprises have commented that provision, causing them to pay an extra tax of hundred billions dong, especially holding companies and corporations of which have often borrowed money, allocated to its subsidiaries.

Sau 5 năm phát triển “nóng“, thị trường BĐS đang có những dấu hiệu chững lại – điều này cũng là một tín hiệu tốt. Thị trường sẽ có khoảng thời gian để hấp thụ dần số lượng hàng tồn kho trên thị trường. Thực tế số lượng hàng tồn kho trên thị trường đang có dấu hiệu giảm dần. Hơn thế, những khó khăn trong năm 2019 cũng tạo tiền đề để năm 2020 thị trường phát triển bình ổn hơn, đặc biệt người mua dự án được đảm bảo hơn về quyền lợi khi tham gia thị trường. Tuy nhiên, pháp lý vẫn còn là một thách thức khi còn có những dự án đã bán rồi, đã ra sổ rồi những vấn nảy sinh vấn đề là khu đất đó phát triển không hợp pháp hay cấp phép xây dựng hay đầu tư không đúng quy trình. Có trường hợp đã có sổ đỏ vẫn có khả năng bị thu hồi. Thực tế này đang ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của người mua BĐS. Công tác thanh tra kiểm tra trong năm 2019 cũng là điểm tích cực khiến thị trường minh bạch hơn về mặt pháp lý dự án. Điều này sẽ đảm bảo cho người mua có được môi trường đầu tư minh bạch, hợp pháp, tránh trường hợp người mua sau khi nhận nhà xong lại bị ảnh hưởng về giấy tờ; khủng hoảng về pháp lý trên diện rộng đã ảnh hưởng đến nguồn cung sản phẩm ra thị trường giảm sút nghiêm trọng. Bên cạnh đó, mặc dù nhu cầu về nhà ở vẫn tăng trưởng bền vững, các chỉ số phát triển kinh tế tốt hơn so với kỳ vọng, tuy nhiên, các Doanh nghiệp BĐS đang bước vào giai đoạn khó khăn do kế hoạch kinh doanh trong ngắn hạn lẫn dài hạn buộc phải điều chỉnh. Một trong những điểm mốc tích cực trong năm 2019 chính là nguồn vốn đầu tư nước ngoài đổ vào BĐS tiếp tục tăng mạnh. Điều đó chứng tỏ kỳ vọng của nhà đầu tư vào thị trường BĐS trong dài hạn vẫn rất tốt.

After 5 years of “hot” development, the real estate market was showing its signs of slowing down – this was also a good signal. The market would have time to gradually absorb the amount of inventory in the market. In fact, the number of inventories in the market was decreasing. Moreover, the difficulties in 2019 also had created a foundation for a more stable development of the market by 2020, especially project buyers were more assured of rights while participating in the market. However, the law was still a challenge when there were already sold projects, already issued books but the problems have arisen that the land had been illegally developed or licensed for construction or im-proper investment procedure. There were cases where a red book had been issued but still likely to be revoked. This fact was greatly affecting the psychology of buyers. Inspection in 2019 was also a positive point that drove the market more transparent in terms of project legal. This would ensure the buyer has had a transparent and legal investment environment, avoiding the case that the buyer would be affected from paperwork after receiving the house; the wide-ranging legal crisis has seriously affected the supply of products to the market. Besides, although the demand for housing was still growing steadily, the economic development indicators were better than expected, but real estate businesses have faced a difficult period due to business plans. Both short-term and long-term might be adjusted. One of the positive landmarks in 2019 was that foreign investment inflows into real estate continue to rise sharply. This proved that the expectation of investors in the real estate market in the long term has been still very good.

Tại nhiều diễn đàn, hội thảo về thanh toán điện tử, Vụ trưởng Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), ông Phạm Tiến Dũng từng ví von eKYC sẽ là “tấm vé gửi xe” đầu tiên cho các ngân hàng làm số hóa. “Khi eKYC cần phải trả lời hai câu hỏi: Bạn là ai? Bạn có đúng là bạn không?”. Để làm được điều này cần có hệ thống sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay, mống mắt, giọng nói) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lưu trữ. Tuy nhiên, nếu chưa thể xây dựng được hệ sinh trắc này, sẽ cần đến một số giải pháp cụ thể như hạn chế hạn mức giao dịch… Tuy nhiên, còn nhiều câu chuyện phải bàn tới để đưa eKYC vào hiện thực kể cả khi đã có hành lang pháp lý. Nếu không gặp mặt trực tiếp, đơn vị cung ứng dịch vụ cần có biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết và xác minh khách hàng. Hiện nay, chưa có hệ thống dữ liệu quốc gia có thể chia sẻ cho các bên, các nhà băng phải tự xây dựng hệ thống nhận dạng thông qua sinh trắc học riêng. Ngoài ra, eYKC cũng gặp những trở ngại về lưu trữ dữ liệu lớn cho việc phân tích và so sánh trong khi chưa có sự liên thông các dữ liệu của các tổ chức với nhau, hay khẩu vị rủi ro với cách hiểu về các quy định pháp lý của từng ngân hàng cũng là một thách thức không hề nhỏ.

At many forums, seminars on electronic payment, Director of Payment (State Bank), Mr. Pham Tien Dung once compared eKYC as the first “entrance ticket” for banks to digitize. “When eKYC, it requires to answer two questions: Who are you? Are you truly you?“. To have this done, a biometric system (face, fingerprint, iris, voice) should be stored by the competent state authority. However, if this biometric system could not be built, it might need some specific solutions such as limiting transaction limits … However, there were still many stories to discuss to bring eKYC into reality. even when there was a legal corridor. Without face-to-face meetings, the service provider should take measures, forms and technology to identify and verify customers. Currently, there was no national data system that cold be shared with the parties, banks have had to build their own identification system through biometrics. In addition, eYKC also faced major data storage challenges for analysis and comparison, while there was no link between organizations’ data, or risk appetite with an understanding of the rules. Legal regulations of each bank were also not tiny challenges.

Tính đến tháng 8/2019, 5 ví có số dư lớn nhất chiếm hơn 80% số dư toàn thị trường là Payoo, MoMo, SenPay, Moca và Airpay. Trong khi đó, Airpay, MoMo, Senpay, Moca và VTC Pay là các ví điện tử có số lượng phát hành luỹ kế lớn nhất. Nếu tính trong quý II/2019, 95% giá trị giao dịch toàn thị trường ví tập trung vào 5 đơn vị là Payoo, MoMo, Senpay, Airpay và Zalopay. Hai hình thái cơ bản để xây dựng và phát triển ví:

To August 2019, 5 wallets with the largest balances accounted for more than 80% of the total market balance were Payoo, MoMo, SenPay, Moca and Airpay. Meanwhile, Airpay, MoMo, Senpay, Moca and VTC Pay were the largest digital wallets. If calculated in the second quarter of 2019, 95% of the transaction value of the whole wallet market focused on 5 units: Payoo, MoMo, Senpay, Airpay and Zalopay. Two basic forms for building and developing a wallet:

 • Thương mại điện tử được xem là một hệ sinh thái góp phần làm nên thành công cho nhiều ví điện tử, do đó, trong bối cảnh thương mại điện tử tại Việt Nam trở thành điểm nóng và tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều ví điện tử hưởng lợi từ các “khu chợ online“. Theo báo cáo của JP Morgan, 19% giá trị giao dịch thương mại điện tử tại Việt Nam được thực hiện qua ví điện tử. Giá trị giao dịch thương mại điện tử qua ví điện tử ngang với thanh toán bằng tiền mặt, xếp sau thanh toán qua thẻ (34%) và chuyển khoản ngân hàng (22%); bên cạnh đó,
 • E-commerce was considered an ecosystem that had contributed to the success of many e-wallets, thus, in the context of e-commerce in Vietnam becoming a hot spot and growing strongly, many e-wallets benefited from “online markets“. Reported by JP Morgan, 19% of the value of e-commerce transactions in Vietnam was done via e-wallets. The value of e-commerce transactions via e-wallets was equal to that of cash payment, after card payment (34%) and bank transfer (22%); besides,
 • tuy không có lợi thế sẵn có từ thị trường thương mại điện tử như những cái tên kể trên, MoMo, Moca hay Payoo vẫn nằm trong danh sách ví điện tử có thị phần lớn nhất nhờ phát triển hệ sinh thái riêng. Ví điện tử này từng bước hợp tác những điểm offline asset (thương mại, bán lẻ truyền thống) và có hơn 100.000 điểm thanh toán, đồng thời dốc tiền làm khuyến mãi thu hút khách sử dụng ví.
 • although there was no advantage available from the e-commerce market as the above mentioned names, MoMo, Moca or Payoo had been still in the list of e-wallets with the largest market share, thanked to developing their own ecosystem. This e-wallet step by step cooperated offline assets (commercial, traditional retail) and has had more than 100,000 payment points, simultaneously offering money to attract customers to use the service.

Nhìn từ vị thế của nhóm dẫn đầu này, có thể thấy những tay chơi dẫn dắt thị trường là kẻ sinh ra trong một hệ sinh thái sẵn có hoặc/và tự gây dựng nên được một mạng lưới rộng khắp, từ bán lẻ truyền thống đến thương mại điện tử và các dịch vụ tiềm năng khác của nền kinh tế Internet.

From the status of the leading group, it could be seen that the market leaders has been those who had been born in an existing ecosystem or / and build themselves an extensive network, from traditional retail. to e-commerce and other potential services of the Internet economy.

Xu hướng chính – Key trends:

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp sửa đổi quy định 20/2017 này sau nhiều kiến nghị từ các doanh nghiệp. Lãnh đạo Chính phủ đánh giá quy định này giúp hạn chế tình trạng chuyển giá nhưng lại gây khó khăn cho nhiều doanh nghiệp trong nước. Đại diện Bộ Tài chính cũng thừa nhận, bên cạnh mặt tích cực, quy định có bất cập là phạm vi đối tượng áp dụng rộng, gây khó cho hoạt động của doanh nghiệp trung chuyển vốn vay, hay việc vay nợ giữa công ty con với công ty mẹ trong cùng một tập đoàn, tổng công ty ở trong nước.

Deputy Prime Minister Vuong Dinh Hue chaired the meeting to revise the 20/2017 regulation after many proposals from businesses. Government leader assessed that this regulation had helped limit the price transfer issue but had caused difficulties for many domestic enterprises on the other hand. The representative of the Ministry of Finance also acknowledged those, apart from the positive effects, the inadequate regulation was its wide-scoped application, resulting difficulties for the business to allocate loan between subsidiaries or among enterprises with the holding company within the same group of companies, the corporation in the country.

Bước sang năm 2020 để có thể giải quyết ách tắc về mặt thể chế, đặc biệt là khủng hoảng về pháp lý BĐS giúp thị trường phát triển lành mạnh trở lại và khai thông nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước rất cần sự đổi mới toàn diện, tháo gỡ các vướng mắc mà nhà đầu tư đang gặp phải trong quá trình đầu tư, đảm bảo thị trường phát triển bền vững trong dài hạn. Khách hàng sẽ có xu hướng lựa chọn các thương hiệu lớn, có đủ năng lực và kinh nghiêm phát triển các dự án với quy mô lớn, pháp lý đầy đủ, đảm bảo việc thực hiện theo cam kết với khách hàng. Tập trung đầu tư vào giá trị sản phẩm nhằm tạo sự khác biệt và giá trị gia tăng bền vững trong dài hạn là chiến lược đầu tư thông minh và đúng đắn. Thị trường đất nền vẫn được đánh giá là kênh đầu tư được ưa chuộng

Entering to 2020 to be able to solve institutional bottlenecks, especially the legal crisis, helping the market to develop healthily again and to open up domestic and foreign investment resources, it was a need of innovation, comprehensively, removing obstacles that investors were facing in the investment process, ensuring long-term sustainable market development. Customers would in trend to choose big brands, implied the capacity and experience to develop large-scale projects, full legal, ensuring the implementation of commitments with customers. Focusing on investing in product value to make a difference and sustainable long-term value-added were a smart and sound investment strategy. The land market was still considered the preferred investment channel

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Các thành phố lớn, các địa phương đang chú trọng rà soát toàn bộ các dự án sai phạm để sớm cấp phép cho những dự án đủ điều kiện phát triển và mở bán vào cuối năm 2019. Nhiều doanh nghiệp cũng đang khắc phục những sai phạm trước đây để thị trường dần ổn định trở lại. Thị trường BĐS năm 2020 sẽ chưa “sáng sủa” hơn năm nay, nhất là về vấn đề pháp lý. Bởi pháp lý của một dự án hoàn thiện phải mất vài năm mới ra được. Thị trường có thể sẽ đi ngang nhưng dự án sẽ dồn vào ông CĐT lớn nhiều hơn.

Major cities and provinces were focusing on reviewing all offending projects to soon authorize those projects eligible for development and launch for sale by the end of 2019. Many businesses were also fixing the old mistakes to stabilize the market. Real estate market in 2020 would not show “brighter” than current year of 2019, especially on legal issues. As the law of a complete project might take a few years to be solved out. The market may move sideways but projects would be flowed to big hands.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Tính đến thời điểm này, dù còn 1,5 tháng nữa mới kết thúc năm 2019, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy rằng thị trường bất động sản 2019 là một năm đầy khó khăn với những điểm rõ ràng: Nguồn cung mới giảm mạnh, tiêu thụ trên nguồn cung mới giảm theo, giao dịch thứ cấp cũng giảm, loại hình căn hộ hạng C ngày càng khan hiếm, áp lực tăng giá…

Up to this point, although there were only 1.5 months to close the chapter of 2019, but it was easy to see that the real estate market in 2019 had been a difficult year with clear points: new supply plummeted. , consumption on new supply decreased, secondary transactions also decreased, type C apartments were increasingly scarce, pressured to rocket prices …

Trong một mỗi tương quan phát triển BĐS, ngân hàng đóng một vai trò không nhỏ như van điều tiết thông qua việc quản lý và định giá tài sản… “Được hay không”, BĐS còn phải dòm mặt ông ngân hàng…

In a correlation of real estate development, the bank played a significant role as a damper through the management and valuation of property … “Yes or no” – being on the face of bank …

xxx- NPL

Tuần – Week 09 – 14/12/2019…

Nền kinh tế tăng 1,3 triệu tỷ đồng sau tính lại GDP – Thủ tướng khẳng định việc tính toán lại GDP là cần thiết và dữ liệu này chỉ áp dụng sau năm 2020 chứ không đưa vào các báo cáo gửi Quốc hội, văn kiện Đảng. “Không phải bệnh thành tích mà chúng ta tính lại. Trong văn kiện đại hội Đảng vẫn tính toán dựa trên số liệu cũ”, ông nhấn mạnh; trong khi, nhà của “gã hàng xóm” liên tục chứng kiến những kỷ lục vỡ nợ liên tiếp bị phá có nguyên nhân chính từ chiến tranh thương mại.

The economy increased by 1.3 million billion after GDP recalculation – The Prime Minister affirmed that GDP recalculation was necessary and this data would be only applied after 2020, not to reports submitted to the National Assembly and Party. “It’s not the achievement rush driving us recalculate. In the Party Congress document has been applied the old calculation with old data,” he stressed; meanwhile, the house of the “neighborhood giant” has constantly broken the records of defaults mainly caused from the trade war.

Các sự kiện chính – Main events:

Làn sóng vỡ nợ của Trung Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới – Kể từ đầu tháng 11 đã có ít nhất 11 vụ vỡ nợ xảy ra, khiến tổng cộng từ đầu năm đến nay quy mô vỡ nợ trái phiếu đã lên đến 120,4 tỷ nhân dân tệ (tương đương 17,1 tỷ USD), trong khi con số của cả năm 2018 là 121,9 tỷ nhân dân tệ.

The wave of insolvency of China continued to set new records – Since the beginning of November, there have been at least 11 defaults, making the total scale of bond defaults has reached Yuan 120.4. billion (USD 17.1 billion) since the beginning of the year, while that figures were Yuan 121.9 billion in 2018.

Theo CNBC đưa tin tối ngày 12/12 vừa qua, các nhà đàm phán Mỹ soạn thảo các điều khoản của thoả thuận, sẵn sàng để đệ trình lên Tổng thống Trump. CNBC xác nhận rằng các nhà đàm phán Mỹ cũng đề nghị dỡ bỏ thuế quan bổ sung đối với hàng hoá Trung Quốc và giảm khoảng 50% mức thuế hiện tại với 360 tỷ USD hàng hoá của họ. Các thông tin mới nhất về thương mại được đưa ra trước khi hạn chót thuế quan ngày 15/12 có hiệu lực – có lẽ Trung Quốc là vui mừng nhất trước những thông tin này.

According to CNBC reported on the evening of 12/12, US negotiators drafted the terms of the agreement, ready to submit to President Trump. CNBC had confirmed that US negotiators also offered to lift additional tariffs on Chinese commodities and reduce their current tariffs by about 50% applied to the USD 360 billion. The latest trade news came before the December 15 tariff deadline coming into force – perhaps China would be most excited about the news.

Khi các ngân hàng trung ương thế giới đồng loạt hạ lãi suất thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, từ giữa tháng 9, Ngân hàng Nhà nước VN đã giảm lãi suất điều hành và dùng một số biện pháp giảm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2). Ví dụ, hạ lãi suất trên thị trường mở (OMO) 0,75% một năm, hạ lãi suất tín phiếu từ mức 3% xuống còn 2,75%, nới room tín dụng cho một số ngân hàng… Các động thái gần đây của Ngân hàng Nhà nước, theo ông Nguyễn Đức Khương, mang ý nghĩa điều phối dòng vốn nhiều hơn là phát tín hiệu nới lỏng tiền tệ.

As when the world central banks had simultaneously lowered interest rates to boost economic growth, from the middle of September, the State Bank of Vietnam reduced nomination rates and applied some policies to lower interest rates in the interbank market (2nd market). For example, lowering interest rates on the open market (OMO) 0.75% per annum., lowering interest rates of notes from 3% to 2.75%, extending credit room to some banks … According to Mr. Nguyen Duc Khuong, the State Bank’s recent moves would be more about capital regulation than signal of quantitative easing.

Với 24.199 tỷ đồng là giá trị trái phiếu doanh nghiệp được phát hành đưa tổng lượng phát hành 11 tháng đầu năm lên 206.680 tỷ đồng bao gồm cả phát hành riêng lẻ và phát hành ra công chúng. Con số này chưa bao gồm các các đợt phát hành riêng lẻ trong 3 tháng đầu năm 2019 do chưa được công bố chi tiết. Tổng lượng TPDN thực tế phát hành 11 tháng đầu năm là khoảng 237 nghìn tỷ đồng, cao hơn 5,8% so với tổng lượng phát hành trong cả năm 2018. Kỳ hạn và lãi suất bình quân toàn thị trường là 3,71 năm và 8,7%/năm. Trong đó nhóm có kỳ hạn dài nhất là nhóm phát triển hạ tầng (5,14 năm); nhóm bất động sản có lãi suất bình quân 10,24%, cao hơn hẳn các nhóm ngân hàng, định chế tài chính, phát triển hạ tầng nhưng vẫn thấp hơn nhóm các doanh nghiệp khác (10,49%) do ảnh hưởng của lô phát hành 1.402 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm, lãi suất 20%/năm của CTCP Đầu tư Thương mại Hồng Hoàng. Trong tháng 11, nhà đầu tư nước ngoài mua 100 tỷ đồng trái phiếu 12 tháng của công ty chứng khoán KIS Việt Nam và 456,7 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 4 năm của CTCP Nhựa Đồng Nai.

VND 24,199 billion was the value of corporate bonds newly issued, bringing the total volum of issued bonds in the first 11 months of the year to VND 206,680 billion, including both private and public issuance. This number did not include individual issuance in the first 3 months of 2019 because it has not been publicized in detail. The total amount of CBs actually issued in the first 11 months was about VND 237 trillion, 5.8% higher than the total volum issued in 2018. The average term and interest rate of the whole market were 3.71 years. and 8.7%/ annum accourdingly. The group with the longest term was the infrastructure development group (5.14 years); real estate group had the average interest rate of 10.24%, much higher than that of banks, financial institutions, infrastructure development but lower than other group of business (10.49%); thanks to the influence of VND 1,402 billion issuance with a 5 year term, at an interest rate of 20% per annum of Hong Hoang Investment and Trading JSC. In November, foreign investors bought VND 100 billion of 12-month bonds of KIS Vietnam securilies and VND 456.7 billion of 4-year convertible bonds of Dong Nai Plastic JSC.

Sáng ngày 13/12, Tổng cục Thống kê đã họp báo công bố kết quả đánh giá lại quy mô nền kinh tế giai đoạn 2010-2017. Theo tính toán lại, GDP năm 2017 đạt gần 6,3 triệu tỷ đồng, so với mức hơn 5 triệu tỷ đã công bố, đẩy GDP bình quân đầu người tăng lên gần 3.000 USD.

On the morning of December 13, the General Department of Statistics held a press conference to announce the results of the revaluation of the economy in the period of 2010-2017. According to recalculation, GDP in 2017 had reached nearly VND 6.3 million billion, compared with the published over VND 5 million billion, pushing GDP per capita to nearly 3,000 USD.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Năm nay, vấn đề nợ bao trùm gần như tất cả các ngành kinh doanh ở Trung Quốc, từ các công ty bất động sản và nhà máy thép cho đến các công ty năng lượng mới và công ty phần mềm. Không chỉ các công ty tư nhân và doanh nghiệp nhà nước gặp khó khăn mà cả mảng kinh doanh của các trường đại học (vốn được quản lý rất lỏng lẻo và mơ hồ) cũng vậy. Mặc dù rất khiêm tốn nếu đặt trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp trị giá tới 4.400 tỷ USD của Trung Quốc, những con số này vẫn làm dấy lên những lo ngại về khả năng khủng hoảng lây lan vì các nhà đầu tư hoang mang không biết Bắc Kinh sẽ hỗ trợ đến đâu và hỗ trợ những công ty như thế nào. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang phải “đi trên dây”, vừa cố gắng loại bỏ quan niệm đang bóp méo thị trường nợ rằng nhà nước sẽ không để các công ty phá sản mà sẽ ra tay giải cứu, vừa phải hỗ trợ nền kinh tế đang bị làm cho suy yếu bởi chiến tranh thương mại.

This year, the debt dynamics covered nearly all businesses in China, from real estate and steel production to new energy and software companies. Not only private companies and state-owned enterprises were struggling, but it so happened to the university business (which had been regarded as very loosen and ambiguous regulated). Even being modest in China’s USD 4.4 trillion corporate bond market, these figures still raise concerns about the possibility of a spreading crisis because investors were bewildered on how much Beijing would support and how to support those companies. Chinese policymakers were “on acrobatic wire“, trying to get rid of the notion distorting the debt market that the state might not let companies wind up but bail out in one hand, while on the other, just supported the trade war weakened economy.

Chia sẻ trên Twitter, ông Trump cho biết cả hai bên đã tiến đến rất gần với thoả thuận thương mại lớn. Ông nói: “Họ rất muốn điều đó và chúng tôi cũng vậy.” Sau dòng tweet này, các chỉ số lớn đồng loạt lập đỉnh. Cụ thể, S&P 500 tăng 0,9, chốt phiên với 3.168,57 điểm. Nasdaq Composite cũng có mức đóng cửa cao nhất mọi thời đại, tăng 0,7% lên 8,717,32 điểm. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones bật tăng 220,75 điểm, tương đương 0,8%, lên 28.132,05 điểm. Cả 3 chỉ số này đều chạm mức cao nhất lần đầu tiên kể từ ngày 27/11. Theo đó, cổ phiếu Caterpillar tăng 1,9%, trong khi Micron Technology tăng 3,5%. Chứng chỉ quỹ VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) và iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) đều tăng hơn 2,5% và đạt mức cao nhất mọi thời đại. Ngoài ra, cổ phiếu ngành ngân hàng cũng được thúc đẩy nhờ lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. SPDR S&P Bank ETF (KBE) tăng 2,9%, chạm mức cao nhất trong 52 tuần. Cổ phiếu JPMorgan, Bank of America và Citigroup đều tăng ít nhất 1,6%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,896%, trong khi lợi suất trái phiếu 2 năm giao dịch quanh mức 1,66%.

Sharing on Twitter, Mr. Trump said both sides had been very close to the big trade deal. He had said: “They really want it and so do we.” After this tweet, the major indices peaked. Particularly, S&P 500 increased by 0.9 and closed at 3,168.57 points. The Nasdaq Composite has also had the highest close of all time, rising 0.7% to 8,717.32 points. The Dow Jones industrial average index rose by 220.75 points, equivalent to 0.8%, to 28,132.05 points. All three indices touched their highest levels for the first time since November 27. Accordingly, Caterpillar tickle rose 1.9%, while Micron Technology’s increased 3.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) and iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) fund certificates both gained more than 2.5% and had reached an all-time high. In addition, banking stocks were also boosted by the increase in treasury bond yield. SPDR S&P Bank ETF (KBE) increased by 2.9%, reaching the highest level in 52 weeks. JPMorgan, Bank of America and Citigroup shares all gained at least 1.6%. 10-year US treasury bond yield increased by 1.896%, while 2-year bond yield traded around 1.66%.

Ông Nguyễn Đức Khương, Giáo sư tài chính tại Học viện Hành chính và quản trị kinh doanh Paris (IPAG Business School) bình luận: chính sách nới lỏng tiền tệ được cân nhắc để hỗ trợ nền kinh tế có dấu hiệu suy giảm tăng trưởng hoặc trì trệ. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đang điều hành trong bối cảnh không gian chính sách tiền tệ cho phép, nền kinh tế ổn định với cơ hội bứt phá. Vì vậy, theo ông, những điều hành gần đây mang ý nghĩa điều phối dòng vốn có trọng điểm, đáp ứng linh hoạt với nhu cầu của nền kinh tế. Ông dẫn các chỉ số cho thấy kinh tế vĩ mô của Việt Nam ổn định và có chiều hướng tiến triển tốt: lạm phát ở mức 3–3,5% (thấp hơn so với mục tiêu đề ra của Chính phủ), nợ công giảm dần (nợ công so với GDP giảm từ 58,4% vào 2018 xuống 56,1%), cán cân thu chi ngân sách cân bằng và được đảm bảo ở cả cấp trung ương và địa phương. Đây là những chỉ số quan trọng cho thấy chính phủ quản lý chi tiêu tốt, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cũng nằm top đầu trong khu vực và thế giới. Ngay cả trong năm 2020 khi kinh tế toàn cầu còn nhiều dấu hiệu khó khăn, Việt Nam vẫn có tiềm năng để phát triển. Ông Khương cho rằng, khi các cơ hội mở ra đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn lực tài chính. Đây cũng có thể là lý do Ngân hàng Nhà nước nới rộng tín dụng cho tiêu dùng và đầu tư, thông qua việc giảm lãi suất, từ đó đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Mr. Nguyen Duc Khuong, Professor of Finance at Paris Academy of Administration and Business Administration (IPAG Business School) commented: The quantitative easing policy was considered to support the economy showing signs of slowing growth. or stagnant. Meanwhile, the State Bank had been operating in the context of allowable monetary room, the economy was stable with opportunities for breakthrough. Thus, according to him, the recent operations were meant to regulate key capital flows, flexibly responding to the needs of the economy. He cited indicators showing Vietnam’s macroeconomic stability and in good progress: inflation at 3–3.5% (lower than the government’s target), public debt gradually decreasing (public debt to GDP decreased from 58.4% in 2018 to 56.1%), the budget balance was managed and secured at both central and provincial levels. These were important indicators that had shown good management of governmental spending, also, fast GDP growth at the top level among the region and the world. Even in 2020, when the global economy had faced many difficulties, Vietnam has still been potential for development. Mr. Khuong said that when opportunities was open, businesses would need financial resources. This may also be the reason why the State Bank had extended credit for consumption and investment, through lowering interest rates, thereby meeting the capital demand of the economy.

Tổng lượng mua sơ cấp của NĐTNN trong 11 tháng đầu năm 2019 là gần 14 nghìn tỷ đồng – chiếm xấp xỉ 7% khối lượng phát hành. Sau tháng 10 chững lại, tháng 11 các NHTM lại đẩy mạnh phát hành trái phiếu với 14.149 tỷ đồng trái phiếu mới, đưa số lũy kế phát hành của các NHTM trong 11 tháng lên mức 94 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất (45,5%) trong các nhóm ngành tham gia phát hành TPDN.

The total primary purchase of foreign investors in the first 11 months of 2019 was nearly VND 14 trillion – accounting for approximately 7% of the issuance volum. After October slowing down, in November, commercial banks have pushed up issuance with VND 14,149 billion of new bonds, bringing the accumulated issuance of commercial banks in first 11 months to VND 94 trillion, accounting for the highest proportion (45.5%) among industrial groups participating in the issuance of corporate bonds.

Các doanh nghiệp bất động sản phát hành 6.952 tỷ đồng trong tháng 11, và tổng cộng 71.312 tỷ đồng trong 11 tháng 2019 – chiếm 34,5% tổng lượng phát hành toàn thị trường. Lô phát hành lớn nhất trong tháng là 2.029 tỷ đồng của CTCP Tiếp vận và BĐS Tân Liên Phát Tân Cảng với kỳ hạn 12 tháng và do 1 định chế tài chính mua toàn bộ. Techcombank là tổ chức quản lý tài sản đảm bảo, tài khoản tiền trái phiếu, lãi suất các kỳ thả nổi của trái phiếu cũng được tham chiếu theo lãi suất cho vay ngắn hạn của Techcombank, tài sản đảm bảo là cổ phần của Vingroup – một đối tác lớn của Techcombank. Các lô phát hành trái phiếu bất động sản lớn khác gồm: 1.500 tỷ đồng trái phiếu 5 năm của CTCP Du lịch Thung lũng Nữ Hoàng, 1.135 tỷ đồng trái phiếu 18 tháng của CTCP Veracity- chủ đầu tư dự án Summit Building (Hà Nội); 570 tỷ đồng trái phiếu 2 năm của Vinametric – chủ khách sạn Saigon Prince Hotel; 500 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền của Tập đoàn Hà Đô; 500 tỷ đồng trái phiếu 3 năm của Hưng Thịnh Land;…

Real estate businesses issued VND 6,952 billion in November, and a total of VND 71,312 billion in the first 11 months of 2019 – accounting for 34.5% of the total market issuance. The largest issue of this month had been VND 2,029 billion of Tan Lien Phat Tan Cang Logistics and Real Estate JSC with a term of 12 months and acquired entirely by a financial institution. Techcombank was an organization that had manageds collaterals, bond accounts, floating interest rates of bonds, in which were also referenced by Techcombank’s short-term loan interest rates, collateral assets were shares of Vingroup – a key partner of Techcombank. Other major real estate bond issuance lots included: VND 1,500 billion of 5-year bonds of Queen Valley Tourism JSC, VND 1,135 billion of 18-month bonds of Veracity JSC – investor of Summit Building project (Hanoi); VND 570 billion of Vinametric’s 2-year bonds – owner of Saigon Prince Hotel; 500 billion bonds with warrants of Ha Do Group; 500 billion dong of 3-year bonds of Hung Thinh Land; …

Đồng thời, quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế tăng bình quân 25,4% mỗi năm, trong đó năm 2011 có tỷ lệ tăng cao nhất với 27,3%, còn năm 2015 có tốc độ tăng thấp nhất với 23,8%. Năm 2017, quy mô GDP sau khi đánh giá lại đạt gần 6,3 triệu tỷ đồng, tăng gần 1,3 triệu tỷ so với số liệu đã công bố. Cơ cấu GDP, theo đánh giá của Tổng cục Thống kê đã “phản ánh rõ hơn xu hướng dịch chuyển của nền kinh tế“. Trong đó, đóng góp của khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 17,4% GDP xuống 14,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 33% lên 34,8% GDP; còn khu vực dịch vụ tăng từ 39,2% lên 41,2% GDP.

At the same time, the scale of GDP re-evaluation of the whole economy increased an average of 25.4% per annum, of which in 2011 the highest growth rate had bên 27.3%, while in 2015 the lowest growth rate of 23.8%. In 2017, the GDP size after re-evaluation reached nearly VND 6.3 million billion, an increased of nearly 1.3 million billion compared to the published data. The GDP structure, as assessed by the General Statistics Office, “clearly reflected the movement trend of the economy“. In particular, the contribution of the agriculture, forestry and fishery sector decreased from 17.4% of GDP to 14.7%; industry and construction increased from 33% to 34.8% of GDP; while the service sector increased from 39.2% to 41.2% of GDP.

Xu hướng chính – Key trends:

Đầu tuần này quỹ kinh doanh của ĐH Bắc Kinh đã khiến nhà đầu tư rúng động khi không thể thanh toán gốc và lãi cho các trái chủ của số trái phiếu trị giá 2 tỷ nhân dân tệ. Cùng ngày, Tunghsu Optoelectric Technology, nhà sản xuất linh kiện điện quang, cũng bị vỡ nợ đối với số trái phiếu trị giá 1,7 tỷ nhân dân tệ. Rắc rối còn lan sang cả trái phiếu niêm yết bằng USD – thị trường từ trước đến nay vốn tỏ ra vững vàng. Tewoo Group sẽ trở thành doanh nghiệp nhà nước cấp cao đầu tiên vỡ nợ trái phiếu USD trong hơn 20 năm qua. Mới đây công ty vừa công bố kế hoạch tái cấu trúc nợ mà theo đó các nhà đầu tư sẽ lỗ lớn. Dẫu vậy, giới phân tích cho rằng nguy cơ khủng hoảng nợ trên toàn hệ thống tài chính của Trung Quốc vẫn đang ở rất xa. “Trung Quốc là 1 thị trường lớn với rất nhiều công ty phát hành trái phiếu. Xảy ra một số vụ vỡ nợ là điều không thể tránh khỏi trong 1 thị trường vốn”, Todd Schubert, lãnh đạo của Bank of Singapore, nhận định. Theo S&P Global Ratings, tỷ lệ vỡ nợ trên thị trường trái phiếu nội địa của Trung Quốc trong năm 2019 được dự báo sẽ ở mức tương tự năm ngoái, tức 0,5%. Tỷ lệ vỡ nợ trái phiếu trong nhóm doanh nghiệp nhà nước trong 10 tháng đầu năm chỉ là 0,2% vì có sự trợ giúp của Chính phủ cũng như khả năng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng tốt hơn, còn tỷ lệ trong nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước là 4,5%, cao kỷ lục.

Earlier this week, the business fund of Peking University has shocked investors when it was unable to pay principal and interest to bondholders of Yuan 2 billion bond. On the same day, Tunghsu Optoelectric Technology, a manufacturer of photovoltaic components, also declared defaulted with bonds of Yuan 1.7 billion. Trouble also spreaded to USD listed bonds – the market so far that has been proved stable. Tewoo Group would become the first senior state-owned enterprise to default on USD bonds in the last 20 years. Recently the company has just announced a debt restructuring plan whereby investors would suffer a big lose. Even, analysts said the risk of a debt crisis across China’s financial system has still been far away. “China is a big market with lots of bond issuers. A number of defaults are inevitable in a capital market”said Todd Schubert, leader of Bank of Singapore. According to S&P Global Ratings, the default rate of China’s domestic bond market in 2019 was forecasted to be similar to last year, or 0.5%. The rate of default on bonds of state-owned enterprises in the first 10 months was only 0.2% because of the support of the Government as well as better access to bank capital, while the ratio in the group of non-state owned enterprises was 4.5%, a record height.

Sau gần 20 tháng kể từ khi chiến tranh thương mại nổ ra, Mỹ đã áp mức thuế bổ sung 25% đối với 250 tỷ USD và sau đó là 15% lên 110 tỷ USD hàng Trung Quốc. Giờ đây hai bên đang thảo luận về việc giảm nhiều nhất là một nửa số thuế này. Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết Tổng thống Donald Trump đã chính thức đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc, đồng nghĩa sẽ không có 1 đợt thuế quan mới đánh vào số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 160 tỷ USD vào ngày 15/12 như lịch trình trước đó. Phiên hôm qua chứng khoán toàn cầu tăng điểm mạnh mẽ, lập kỷ lục mới và lợi suất trái phiếu cũng tăng cao nhờ niềm lạc quan về thỏa thuận thương mại. Đồng nhân dân tệ tăng mạnh nhất trong năm.

Nearly 20 months since the trade war commencement, the US imposed an additional tax of 25% on USD 250 billion and then 15% on USD 110 billion applied to Chinese commodities. The two sides were now discussing a reduction of at most half of these taxes. Bloomberg reported that the President Donald Trump had officially reached a phase 1 trade agreement with China, meaning there would be no new tariffs on imported commodities from China valued at USD 160 billion on December 15 as scheduled. Yesterday the global stock market rallied sharply, setting a new record and bond yields also surged thanks to optimism about the trade deal. The renminbi has risen the strongest in the year.

Việc điều phối dòng vốn càng cần thiết hơn, trong bối cảnh đầu tháng 11, Thủ tướng yêu cầu phải sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ để giảm ít nhất 0,5 điểm phần trăm lãi suất cho vay vào đầu 2020, đặc biệt là đối với lĩnh vực ưu tiên. Ông Khương nhận định, chính sách này sẽ rất có lợi với nền kinh tế nếu gia tăng tín dụng được điều chuyển đến các khu vực đầu tư trọng điểm, các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Định hướng này cũng được thể hiện qua việc Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tín dụng bất động sản và ban hành chính sách theo mục tiêu này, như hỗ trợ cho lĩnh vực ưu tiên.  Lãi suất huy động giảm vào cuối năm là việc ít thấy tại Việt Nam do đây là thời kỳ cao điểm cho nhu cầu nguồn vốn, tiền mặt. Việc các ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất vừa qua nhiều khả năng không nằm trong kế hoạch từ trước mà nhằm thực thi chủ trương giảm lãi suất của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, báo cáo của Viện nhiên cứu & đào tạo BIDV nhận định. Theo ước tính của Viện nghiên cứu và đào tạo BIDV, bình quân lãi suất toàn thị trường kỳ hạn dưới 6 tháng giảm khoảng 0,3% một năm so với trước khi giảm trần lãi suất. Việc giảm trần không ảnh hưởng nhiều đến lãi suất tiền gửi của các ngân hàng có vốn nhà nước nhưng giúp thu hẹp mức chênh lệch lãi suất giữa nhóm này với ngân hàng cổ phần. Về tác động với lãi suất trên thị trường, Viện Nghiên cứu & đào tạo BIDV đánh giá, sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ lãi suất điều hành và có các biện pháp giảm lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất huy động vẫn không có dấu hiệu giảm khi lãi suất thị trường 1 (cho vay cá nhân, doanh nghiệp) và thị trường 2 còn sự chênh lệch lớn. Vì vậy, quy định hạ trần lãi suất tiền gửi ngắn hạn vào giữa tháng 11 là biện pháp tiếp theo nhằm thu hẹp khoảng cách lãi suất giữa hai thị trường, từ đó tạo điều kiện giảm lãi suất cho vay.

The regulation of capital flows was even more necessary, in the context of early November that the Prime Minister had required the application of monetary policy instruments to reduce at least 0.5% points of lending interest rates by the beginning of 2020, especially for priority industries. Mr. Khuong said that this policy would be very beneficial to the economy if credit growth was directed to key investment areas, small and medium enterprises. This orientation was also reflected by the State Bank’s tightening of real estate credit and the promulgation of policies, such a support for priority areas. Decreasing interest rates by the end of the year were rare in Vietnam because this was the peak period for capital and cash demand. The recent reduction of banks’ interest rates was likely not in the previous plan but in order to implement the policy of reducing interest rates of the Government, the State Bank, and the report of BIDV Research and Training Institute. specified. According to estimates by BIDV Research and Training Institute, the average interest rate of the whole market for less than 6 month terms decreased by about 0.3% per year compared to before the ceiling interest rate reduction. The ceiling cap did not affect the deposit rates of state-owned banks much, but helped to narrow the interest rate gap between this group and joint-stock banks. Regarding the impact on interest rates in the market, BIDV Research and Training Institute assessed that after the State Bank lowered the interest rates and took measures to reduce interest rates in the interbank market, mobilizing interest rates. There was still no sign of a decrease when interest rates on market 1 (loans for individuals and businesses) and large differences on market 2. Therefore, the regulation of lowering the ceiling interest rate for short-term deposits in mid-November was the next measure to narrow the interest rate gap between the two markets, thereby facilitating the reduction of lending rates.

Do quy mô nền kinh tế thay đổi, một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cũng có sự điều chỉnh. Trong đó, GDP bình quân đầu người năm 2017 đạt 66,8 triệu đồng, tương đương 2.985 USD. Một số chỉ tiêu vĩ mô quan trọng như tỷ lệ nợ công so với GDP đến cuối năm 2017 giảm xuống còn 48,8%; tỷ lệ bội chi ngân sách còn 2,8%; tỷ lệ chi ngân sách so với GDP còn 21,5%… Theo Tổng cục Thống kê, khi rà soát, đánh giá lại GDP đã nhận diện 5 nhóm nguyên nhân, trong đó có 4 nhóm làm tăng GDP, còn một nhóm có tác động giảm. Tác động lớn nhất là việc bổ sung thông tin từ tổng điều tra, làm quy mô GDP bình quân mỗi năm tăng thêm 589.000 tỷ đồng, chiếm 63% mức tăng. Đứng thứ hai là bổ sung thông tin từ hồ sơ hành chính, giúp GDP tăng bình quân 305.000 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2010-2017, chiếm 32,6% mức tăng bình quân.

Due to the changing of the economy scope, some macroeconomic indicators have also been adjusted. In particular, GDP per capita in 2017 reached 66.8 million VND, equivalent to USD 2,985. Some important macroeconomic indicators such as the ratio of public debt to GDP by the end of 2017 fell to 48.8%; the budget deficit rate was only 2.8%; The ratio of budget expenditure to GDP was 21.5% … According to the General Statistics Office, when reviewing and re-evaluating GDP, there had been 5 groups of causes identified, of which 4 groups increased GDP and one group have had a reduced effect. The biggest impact was the addition of information from the census, increasing the average size of GDP by VND 589,000 billion per year, accounting for 63% of the increase. The second position was supplemented with information from administrative records, helping the average GDP increase of VND 305,000 billion per year in the period of 2010-2017, accounting for 32.6% of the average increase.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Đối mặt với núi nợ doanh nghiệp bằng với 165% GDP năm 2018, Trung Quốc đang cho phép một số doanh nghiệp vỡ nợ để thắt chặt kỷ cương đối với cả bên đi vay và các nhà đầu tư. Theo Anne Zhang, chuyên gia đến từ JPMorgan, tỷ lệ vỡ nợ tăng là điều tất nhiên sẽ xảy ra theo chu kỳ của thị trường tín dụng. “Về dài hạn vì đó là điều tích cực đối với bất kỳ thị trường nào, nhằm hoàn thiện cơ chế định giá rủi ro”. Tuy nhiên, làn sóng vỡ nợ sẽ có thể gây tổn thất lớn cho các nhà đầu tư nếu như các nhà hoạch định chính sách không cải thiện tính minh bạch xung quanh các vụ vỡ nợ, theo Cindy Huang, chuyên gia phân tích của S&P Global Ratings. Nếu các vụ vỡ nợ quá bất ngờ và khó đoán, tâm lý nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực.

Facing a mountain of corporate debt equal to 165% of GDP in 2018, China was allowing some businesses to wind up to tighten discipline for both borrowers and investors. According to Anne Zhang, an expert from JPMorgan, the increase in the default rate was naturally the credit market cycle. “In the long run because it is a positive thing for any market, to improve the risk pricing mechanism.” However, the wave of default would likely cause huge losses to investors if policymakers did not improve transparency around the defaults, according to Cindy Huang, an analyst at S&P Global Ratings. If the default was too sudden and unpredictable, investor sentiment would be negatively affected.

Ngoài cam kết tăng mua nông sản, thỏa thuận giai đoạn 1 còn có thể buộc Trung Quốc cam kết hành động nhiều hơn để ngăn chặn tình trạng ăn cắp sở hữu trí tuệ và hai bên sẽ thống nhất không bóp méo tỷ giá hối đoái.

Apart from pledging to increase agricultural product import, the phase 1 agreement could also force China to commit more in actions to prevent intellectual property theft and the two sides would agree not to distort the exchange rate.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Những điều chỉnh này sẽ không có ý nghĩa với hiện tại. Bản chất nền kinh tế đã diễn ra như thế nào thì sẽ vẫn như vậy. Tuy nhiên, những tác động đến tương lai mới là điều mà tôi lo ngại“, PGS.TS Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), “Đây là câu chuyện hai mặt. Nếu việc chi tiêu, đầu tư là tích cực, nền kinh tế sẽ  được hưởng lợi. Nhưng nếu tăng chi tiêu, tăng vay nợ nhưng không hiệu quả, gánh nặng với nền kinh tế sẽ rất lớn“. Tuy nhiên, “chuyện nợ công tăng hay không là chính sách của Chính phủ, Bộ ngành, các nhà kinh tế, còn thống kê chỉ chịu trách nhiệm cung cấp bức tranh thực của nền kinh tế“, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Thống kê nói.

These adjustments will not make sense to the present. The nature of the economy, how it will happen will remain the same. However, the impact on the future is what I am concerned“, Assoc. Dr. Pham The Anh, Chief Economist, Institute for Economic and Policy Research (VEPR), “This is a two-sided story. If spending and investment are positive, the economy will benefit. But if increase spending, increase debt but ineffectively, the burden on the economy will be huge “. However, “whether public debt increases or not is a policy of the Government, ministries, economists, and statistics are only responsible for providing a real picture of the economy,” said Nguyen Bich Lam, General Department Chief of Statistics said.

Vẫn là những câu chuyện bóp và thả…    

Still the squeeze and drop versions …

xxx- NPL

Tuần – Week 02 – 07/12/2019…

Với việc tích hợp hệ thống dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng 136 siêu thị VinMart và 2.088 điểm bán VinMart+ cho MEAT Deli (MML), MML đang hướng đến chuỗi tích hợp với biên lợi nhuận hơn 30%. Thậm chí, khi người tiêu dùng có nhu cầu về sản phẩm có giá trị gia tăng, biên lợi nhuận có thể lên đến 50%…

With the system merging process, it is expected that there will be 136 VinMart supermarkets and 2,088 VinMart+ stores available for MEAT Deli (MML)’s penetration by the year of 2020, MML is to target to an integrated chain with a profit margin of more than 30%. Even as consumers have demand for value-added products, the profit margin could be up to 50% …

Các sự kiện chính – Main events:

Ngày 3/12, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Masan đã thoả thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce và Công ty VinEco. Theo đó, VinCommerce, VinEco và Masan Consumer Holding sẽ sáp nhập để thành lập Tập đoàn Hàng tiêu dùng – Bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Vingroup sẽ hoán đổi toàn bộ cổ phần trong VinCommerce thành cổ phần của Công ty mới sau sáp nhập. Masan Group sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động, Vingroup là cổ đông. Ngay sau thông tin này, giá cổ phiếu của Masan trên sàn chứng khoán đã bị tác động mạnh. Theo đó, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/12, cổ phiếu MSN giảm sàn 7%, xuống chỉ còn 64.200 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa của Masan trên sàn chứng khoán đã bốc hơi hơn 5.600 tỷ đồng. Giao dịch tại Masan hôm nay cũng tăng vọt, lên tới gần 2,3 triệu cổ phiếu, cao gấp khoảng 5 lần so với trung bình. Đây là mức giá thấp nhất của Masan trong vòng 2 năm trở lại đây.

On December 3, Vingroup and Masan Group have come to a principle agreement on swapping shares of VinCommerce and VinEco. Accordingly, VinCommerce, VinEco and Masan Consumer Holding would be swapped to form the Vietnam’s leading Consumer Goods and Retail Group. Vingroup would convert all shares in VinCommerce into equity shares of the new Company after the merger. Masan Group would take the responsibility in all operation while, Vingroup was a shareholder. Shortly after the information declaration, Masan’s stock price on the stock market was hardly hit. As at the closing the trading session on December 3, MSN tickle was knocked down by 7%, to VND 64,200 / share. The market capitalization of Masan on the stock exchange has been evaporated more than VND 5,600 billion. Trading at Masan was also soared today, reaching volume of nearly 2.3 million shares trading, 5 times higher than on the average. This was the lowest share price of Masan in the past 2 years.

Từ những năm làm nước chấm, CEO MEATLife chia sẻ: “5 năm trước chúng tôi cũng đứng trước cơ hội như hôm nay, khi thị trường nước mắm nước tương còn sơ khai, cũng bao la và chưa có nhãn hiệu, Masan đặt sứ mệnh tạo thương hiệu dẫn dắt. Sau 2-3 năm làm câu chuyện, thực tế có đến nửa năm chúng tôi hụt hơi vì không đủ sản lượng cung ứng cho người dùng“. Sẽ lặp lại thành công cũ của nước chấm khi thị trường còn sơ khai và chưa có thương hiệu? – Tham vọng tỷ USD từ mảng thịt của Masan… nhưng để đảm bảo thành công, ngoài thương vụ “bom tấn”, đầu vào là một yếu tố cốt tủy, đặc biệt nguồn heo không dùng thuốc tăng trọng, MML đang hướng đến mô hình tự sở hữu, bên cạnh việc hợp tác chiến lược với trang trại đối tác.

From years of making [fish] sauces, MEATLife CEO has revealed: “5 years ago, we were also heading to the similar opportunity as we would be today, when the market of soy sauce, fish sauce had been considered as at the very early stage, vast and unbranded, Masan has set out mission to build a leading brand. Within 2-3 years of the process, in fact, there was a period of nearly 6 months when we were insufficient products to serve our customer’s demand.” Would it duplicate the same successful story as when the market was a stub and no branded? – An ambition of multibillion dollar from Masan’s meat sector … but to secure the success, apart from the “mammoth” deal, material supply would be a key factor, especially the source of non-medicalized pigs, MML was run for the expansion campaign of 100% ownership model, next to strategic cooperation with exiting farm partners.

Sáng 6/12, đích thân tỷ phú giàu nhất Nhật Bản, nhà sáng lập kiêm CEO của Fast Retailing, tập đoàn sở hữu thương hiệu Uniqlo, ông Tadashi Yanai đã đến TP HCM để khai trương cửa hàng Uniqlo đầu tiên, khẳng định tầm quan trọng của thị trường Việt Nam, đánh dấu Uniqlo chính thức “tham chiến” thị trường bán lẻ thời trang Việt Nam bằng cửa hàng đầu tiên rộng 3.100 m2 tại quận 1, TP HCM.

In the early morning of December 6, the Japan richest billionaire, the founder and CEO of Fast Retailing group owning the Uniqlo brand, Mr. Tadashi Yanai came to Ho Chi Minh City to host the opening ceremony of the first Uniqlo store, confirming the importance of Vietnamese market, marking Uniqlo’s official “entrance” to the Vietnamese fashion retail market with the first 3,100 sqm store in District 1, HCMC.

Lãi suất liệu trong xu hướng sẽ giảm nhiệt? Ngoại trừ 4 NHTM nhà nước và một vài NHTM lớn, lãi suất huy động các kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng của hầu hết các NHTM trong những tháng gần đây đều đang ở mức 5,5%/năm, nên khi trần lãi suất huy động giảm, một loạt các NHTM cũng điều chỉnh giảm lãi suất ở kỳ hạn này về mức 5%/năm kể từ ngày 19/11/2019. Điểm đáng chú ý là các kỳ hạn dài hơn cũng đã bắt đầu giảm, rõ rệt nhất là ở nhóm các NHTM có thị phần nhỏ (giảm 20 – 30 điểm cơ bản), thu hẹp mức chênh lệch lãi suất với nhóm các NHTM lớn. Lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng dao động trong khoảng 4,1-5,0%/năm, từ 6 đến dưới 12 tháng trong khoảng 5,5-7,5%/năm và từ 12-13 tháng là 6,4-7,9%/năm.

Would interest rates whether in the trend of cooling down? Apart from 4 state-owned commercial banks and just a few big commercial banks, deposit rates for terms of 1 to below 6 months were stable at 5.5% per annum declared by most commercial banks in recent months, thus,  as when the ceiling interest rate was adjusted decreased, consequently, a series of commercial banks has automatically reduced its interest rates to 5% per annum equivalently since November 19, 2019. It was worth to note down the positive signal that interest rate at longer terms has also begun to decline, especially, in the group of small commercial banks (down 20-30 basis points), narrowed down the interest rates gap to the group of big commercial banks. The deposit interest rates for terms of bellowing 6 month ranged from 4.1-5.0% per annum, of 6 to bellow 12 months ranged of 5.5-7.5% per annum and of 12-13 months were 6 , 4-7.9% per annum.

Tại sao nó ảnh hưởng – Why is it affected:

Tập đoàn Vingroup (VIC) và Tập đoàn Masan (MSN) đã thoả thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce và Công ty VinEco, trong đó, Masan Consumer Holding sẽ vẫn giữ nguyên hệ thống quản trị hiện tại của VinCommerce cũng như các chính sách đối với Nhà cung cấp. Toàn bộ khách hàng của VinCommerce cũng sẽ tiếp tục được hưởng các ưu đãi của Vingroup, đặc biệt là các chính sách đặc quyền thẻ VinID dành cho khách hàng. Các cán bộ nhân viên của VinMart & VinMart+ sẽ được tiếp tục kế thừa các quyền lợi có sẵn từ Vingroup và hưởng thêm các chế độ đãi ngộ từ Masan. Về phía Vingroup, giao dịch giúp tập đoàn có thể giải phóng nguồn lực cho hệ thống từ lãnh đạo đến quản trị để tập trung hết sức cho mảng Công nghệ và Công nghiệp, khẳng định quyết tâm trở thành Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu Việt Nam và có tầm vóc trên trường quốc tế.

Vingroup (VIC) and Masan Group (MSN) have come to a common principle agreement on swapping shares of VinCommerce Company and VinEco Company, while that Masan Consumer Holding would keep the current operation management of VinCommerce as well as vendor policies unchanged. All VinCommerce customers would continue to enjoy VIC’s favors, especially VinID card privilege policy application. The employees of VinMart & VinMart+ would be continued the current benefit policies from Vingroup and receive additional mechanism from MSN. On VIC’s side, the transaction helped the group to release resources from leaders to managers to focus on the Technology and Industry sector, in the effort to become a leading Vietnamese Technology – Industry – Trading and Services group and play remarkable role on the international market.

Tiêu thụ thịt thứ 2 thế giới nhưng người Việt không có nhiều lựa chọn, 99% thịt không có thương hiệu. Theo dữ liệu OECD, lượng thịt lợn tiêu thị trên đầu người trong năm 2017 của nước ta vào mức 29 kg, chỉ đứng sau Trung Quốc (30,8 kg) và cao hơn hẳn so với các quốc gia thuộc Top còn lại như Úc (20,7 kg), Mỹ (23,6 kg). Tương ứng tỷ suất mua đạm động vật tại chợ truyền thống là 2,9 lần/tuần; hiểu nôm na tính quân bình một gia đình Việt trong tuần sẽ có đến 3 ngày mua thịt. Đi cùng với tỷ lệ đô thị hoá còn ở mức thấp so với khu vực, trong khi tiêu thụ bình quân tại thành thị Việt Nam hiện cao hơn 46% so với nông thôn, dự kiến tỷ lệ tăng trưởng tiềm năng của sản lượng thịt lợn nước ta giai đoạn 2019-2025 lên đến 20%. Trong một nhu cầu ngày càng tăng, người tiêu dùng lại đang đối mặt với rất ít lựa chọn, đặc biệt là mối lo lắng về nguồn gốc thịt lợn sau đợt dịch tả châu Phi mới đây. So sánh với Mỹ, sức mua của Việt Nam năm 2017 chỉ bằng 1/9, ngược lại giá thành trung bình 10 năm tại nước ta lại cao hơn 1,4 lần; điều này cho thấy khoảng cách cực kỳ lớn về hiệu suất. Với mức giá trung bình phổ biến hiện nay khoảng 65.000 đồng/kg, thịt tiêu thụ lúc này đến 99% là không rõ nguồn gốc. Mục tiêu đến năm 2022, Công ty dự chiếm lĩnh 10% thị phần mảng thịt với thương hiệu MEATDeli, đầu vào được cung cấp 100% bởi trang trại riêng/hợp tác, hiện diện toàn quốc qua hệ thống 5.000 điểm bán, tương ứng doanh số lên đến 1-2 tỷ USD. Song song, mảng thức ăn chăn nuôi cũng tham vọng đạt 20% thị trường với thương hiệu Bio-Zeem, công suất hơn 90% và đạt doanh số 0,9 tỷ USD. Tính chung, biên lợi nhuận của doanh nghiệp MML vào mức 18-22% (EBITDA), lãi ròng từ 200-450 triệu USD, tiến tới niêm yết HoSE. Ngày 9/12 tới đây, MML sẽ chính thức giao dịch trên UpCOM với giá chào sàn 80.000 đồng/cp – đây sẽ là bước đệm cho chiến lược dài hơi của doanh nghiệp.

As global second largest meat consumer, Vietnamese did not unfortunately have many options, 99% of meat has had no brand. According to OECD data, Vietnam’s pork consumption per capita in 2017 was 29 kg on average, at the second only to China (30.8 kg) and much higher than the rest of the top countries such as Australia (20.7 kg), USA (23.6 kg). Corresponding to the rate of purchasing animal protein at the traditional market was 2.9 times/ week, equally, a Vietnamese family would on average have 3 day times to buy meat in a week. With the low rate of urbanization in compare to the region, the potential growth rate of meat production expected during the period of 2019-2025 was anticipated up to 20% while the average consumption in urban areas was currently 46% higher than in rural areas. In a fast growing demand, consumers were facing an issue of an option limitation, especially after the recent African cholera outbreak with concerns about the origin of pork. Compared to the US, Vietnam’s purchasing power in 2017 was only 1/9, whereas the average 10 year production cost was 1.4 times higher, showing an extremely large gap in productivity. With the average current price of VND 65,000/ kg, meat was 99% consumed unknown. By 2022, the company targeted to gain 10% of the market share with MEATDeli brand, the material supply was provided 100% by owned farm/ cooperation, serving nation-wide through the system of 5,000 points of sale, or USD 1-2 billion sale revenue respectively. Parallelly, the animal feed sector was also ambitiously set to expand 20% of the market share with the Bio-Zeem brand, at production capacity of over 90% and sales revenue of USD 0.9 billion. In general term, the MML profit margin would be 18-22% (EBITDA), or, net profit would be from USD 200-450 million, aiming to HoSE listed. On this December 9, MML would be officially in trade on UpCOM with an offering price of VND 80,000/share – this will be a mezzanine for the long-term strategy of MML.

Ông Tadashi Yanai xác nhận cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Việt Nam không chỉ thuộc hàng lớn nhất Đông Nam Á mà còn là cửa hàng kiểu mẫu của tập đoàn; ông nhấn mạnh Việt Nam là thị trường tiềm năng nhất và cũng là cơ sở sản xuất quan trọng hàng đầu của hãng. “Đông Nam Á là một trọng điểm đang phát triển của thế giới và Việt Nam có tiềm năng lớn nhất… Với TP HCM, trong tương lai, thành phố này sẽ trở thành một đô thị lớn như Paris, London hay Tokyo. Việt Nam không chỉ có kinh tế đang phát triển mà còn có bề dày lịch sử. Trình độ của người dân Đông Nam Á cao nhất phải kể đến người Việt. Đất nước các bạn sẽ trở thành trung tâm tiêu thụ hàng hóa lớn nhất khu vực này.” – ông đánh giá.

Mr. Tadashi Yanai has confirmed that the first Uniqlo store in Vietnam was not only the largest in Southeast Asia but also a typical shop model of the group; He emphasized that Vietnam had been the most potential market and also the most important production base of the corporation. “Southeast Asia is a growing key point of the world and Vietnam has the greatest potential … With Ho Chi Minh City, in the future, this city will become a big city like Paris, London or Tokyo. Vietnam not only has a developing economy, but also a long history. The highest level of education for Southeast Asian people is Vietnamese. Your country will become the largest center of commodity consumption in this region.”- he assessed.

Xu hướng chính – Key trends:

Theo nội dung thỏa thuận, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp VinCommerce của Vingroup (bán lẻ), Công ty VinEco (nông nghiệp), Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan – Masan Consumer Holding (tiêu dùng) sẽ sáp nhập để thành lập Tập đoàn Hàng tiêu dùng – Bán lẻ hàng đầu Việt Nam, theo đó Vingroup sẽ hoán đổi toàn bộ cổ phần trong VinCommerce thành cổ phần của Công ty mới sau sáp nhập. Masan Group sẽ nắm quyền kiểm soát hoạt động, Vingroup là cổ đông. Công ty mới sẽ sở hữu mạng lưới hơn 2.600 siêu thị và cửa hàng VinMart & VinMart + tại 50 tỉnh thành với hàng triệu khách hàng; hệ thống 14 nông trường công nghệ cao VinEco cùng nguồn lực và 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất tiêu dùng từ Masan.

According to the agreement, Vingroup General Commercial Services Joint Stock Company (retail), VinEco (agricultural), Masan Consumer Joint Stock Company – Masan Consumer Holding (consumer) would be merged to establish Vietnam’s leading Consumer – Retail Group, whereby Vingroup would swap all its equity shares in VinCommerce into shares of the new Company after the transaction. Masan Group would manage all the operations, Vingroup was a shareholder. The new company owned a network of more than 2,600 supermarkets and VinMart & VinMart+ stores in 50 provinces and cities with millions of customers country – wide; 14 high-tech farms of VinEco combined with 20 years of experience in consumer production of Masan.

Công ty dự kiến mở mới chuỗi cửa hàng MEATDeli với 200 shop, doanh thu vào khoảng 400.000-500.000 USD/ điểm; diện tích vào khoảng 40-70m2 với mức đầu tư 25.000-40.000 USD mỗi điểm bán; ngoài ra, bổ sung là kênh siêu thị với 260 cửa hàng, doanh thu 150.000-200.000 USD/đơn vị; cuối cùng là kênh đại lý (nhượng quyền) với 1.200 điểm, doanh thu 80.000-100.000 USD doanh số mỗi điểm, chi phí giá vốn dự kiến 1.500 USD. Trong mục tiêu 5.000 điểm bán đến năm 2022, đại diện MML cho biết thương vụ bom tấn với VinGroup mới đây sẽ giúp Công ty nhanh chóng hoàn thành. Trong đó với việc tích hợp hệ thống dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng 136 siêu thị VinMart và 2.088 điểm bán VinMart+ cho MEAT Deli.

The company intended to open a new chain of MEATDeli stores with 200 shops, with an expected turnover of about USD 400,000-500,000/ selling point in an area of about 40-70sqm with an investment of USD 25,000-40,000 USD each. Additionally, there was a supermarket channel with 260 stores, a forecasted turnover of USD 150,000-200,000/ unit. Finally, it was the agency channel (franchise) with 1,200 points, estimated revenue of USD 80,000-100,000/ unit, expected cost of USD 1,500 each. With the goal of 5,000 selling points by the year 2022, the representative of MML said that the recent “mammoth” transaction with VinGroup would help the company quickly complete its target. In particular, with the merge, it was expected that there has been 136 VinMart supermarkets and 2,088 VinMart+ stores for MEAT Deli by 2020.

Theo công bố của NHNN, tính đến hết 9 tháng 2019, mặc dù tăng trưởng tín dụng mới ở mức 9,4%, thấp hơn so với cùng kỳ 2018 (10,33%) nhưng tổng phương tiện thanh toán (cung tiền M2) đã đạt 10,08 triệu tỷ đồng, tăng 9,47% so với đầu năm, cao hơn khá nhiều mức tăng 9,04% của cùng kỳ 2018 nhờ các giao dịch mua vào ngoại tệ. Bên cạnh việc thể hiện quan điểm hỗ trợ tăng trưởng rõ ràng hơn, việc giảm lãi suất vẫn đang được cân đối với kiểm soát lạm phát, tỷ giá và sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng.

According to the SBV’s announcement, by the end of the first 9 months of 2019, although the credit growth was only 9.4%, lower than the same period in 2018 (10.33%), the total payment balance (M2 money supply) reached VND 10.08 million billions, increased 9.47% compared to the beginning of the year, much higher than the increase of 9.04% in the same period of 2018; thanks to foreign currency purchases. Besides expressing a clearer view of supporting growth, the interest rate reduction should still be balanced with inflation control, exchange rate and the sustainable development of the whole system.

Cái gì tiếp theo – What comes next:

Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Masan đã công bố thoả thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce và Công ty VinEco. Thương vụ giữa hai tỷ phú đã cho thấy một ví dụ điển hình về những xu hướng M&A trong những năm gần đây. Theo báo cáo “Xu hướng M&A Hàng tiêu dùng – Bán lẻ: Cuộc đua chuyển đổi chiến lược và tăng trưởng chiến lược năm 2019“, KPMG đánh giá, M&A trong lĩnh vực này đang tập trung vào 3 xu hướng chính:

 • Thứ nhất là tối ưu hóa danh mục đầu tư, tạo ra sự kết hợp phù hợp khi các doanh nghiệp định hình lại danh mục đầu tư để đáp ứng với việc thay đổi hành vi của người tiêu dùng.
 • Thứ hai là hướng tới sự lành mạnh, có đạo đức và tính xác thực, các doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi khi người tiêu dùng đang tập trung vào mục tiêu ăn uống lành mạnh hơn, tiêu dùng bền vững và thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.
 • Thứ ba là chuyển đổi số.

Vingroup and Masan Group have announced the principle agreement on swapping shares of VinCommerce and VinEco. The deal between the two billionaires has shown a good example of M&A trends in recent years. According to the report “Trends in M&A of Consumer Goods – Retail: The race for strategic transformation and strategic growth in 2019“, KPMG assessed that M&A in this area would focus on three main trends:

 • The first was to optimize the portfolio, creating the right combination when businesses restructured their portfolios in response to change consumer behavior.
 • Second, towards clean, ethics and authenticity, businesses should be changed as when consumers might focus on healthier eating goals, sustainable consumption and origination verified foods.
 • The third was digital transforms.

Theo nghiên cứu của SSI Research, sang năm 2020, với dự báo lạm phát sẽ hạ nhiệt nhanh sau Tết nguyên đán, lãi suất huy động có thể tiếp tục được định hướng giảm tiếp 0,5%-1% từ đó kéo giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên các kỳ hạn dài trên 12 tháng sẽ giảm chậm hơn do các quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn và vẫn có sự phân hóa lãi suất giữa các nhóm NHTM lớn và nhỏ.

According to research by SSI Research, by 2020, inflation would be forecasted to be cool down quickly after the Lunar New Year, deposit rates might be directed to continuously drop by 0.5% -1%, thereby dragging lending interest rates down. loan interest. However, long terms over 12 months might slowly decrease due to regulations on the ratio of short-term capital for medium and long-term loans and there was still differentiation in interest rate between large and small commercial banks.

Dấu hiệu rủi ro – Risk signals:

Đại diện MML chia sẻ công thức mảng thịt: “Làm tiêu dùng mà sản phẩm không ngon thì nên nghỉ sớm. Và khi hàng đã ngon rồi, điều chúng ta cần là phải làm cho nó tốt hơn. Sau đó, quảng cáo để người tiêu dùng biết, quảng cáo phải thật hay để thu hút mua. Hay rồi thì phải tiện lợi, tức phải có hệ thống phân phối, các điểm bán dễ dàng cho người tiêu dùng mua sắm“. Hiện, MML đầu tư ban đầu 68 triệu USD cho trang trại Nghệ An (năm 2018) với công suất dự kiến 230.000-250.000 con đến nửa đầu năm 2020, tương đương cung ứng 20% nhu cầu cho MEATDeli. 80% còn lại sẽ được cung ứng bởi trang trại đối tác – chất lượng sẽ là một câu hỏi lớn…

The MML representative shared the meat formula: “If the product is not good, then, the product should be respectively stopped. As when the product is already delicious, what we need to do is to make it better. Then, consumers get known by advertising, advertisement must be really good to attract customers. If it has been good, then, it should be convenient, that means there must be a distribution system, selling points should be easy reached by consumers.” Currently, MML has invested USD 68 million in Nghe An farm (in 2018) with an expected capacity of 230,000-250,000 pig heads until the first half of 2020, equivalent to 20% of MEATDeli’s needs. The remaining 80% would be supplied by farm partners – quality should be a big question …

Dân ta đã ngập ”nước chấm công nghiệp ChinSu” – giờ thịt heo thì sao đây…???

People fully filled with “ChinSu industrial sauce” – what about pork now … ???                    

xxx- NPL